Ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning

Få din ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning är ett snabbt och smidigt sätt att utveckla dig som ledare. Du hittar utbildningen för dig hos oss på Hjärtum Utbildning. Vi har utbildningar inom ledarskap för erfarna chefer och nya ledare. Vi har utbildningar för arbetsledare och projektledare. En av våra mest populära utbildningar vänder sig till dig som leder utan att vara chef. Behöver du fördjupa dig någon del av ledarskapet kan vi hjälpa till med bland annat en arbetsrättskurs eller en kurs i medarbetarsamtal. Se till att du får din ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning, det kommer att löna sig. En utbildning förbereder dig nämligen på olika ledningssituationer och gör dig redo att ta dig an rollen som ledare.

Ledarskapsområdet är under ständig förändring. Det kommer nya rön och ny forskning, vilket vi tar upp på våra utbildningar. Teorier och fakta tillsammans med praktiska verktyg kännetecknar våra utbildningar och du får med dig massor med relevant kunskap. Du utvecklar din färdigheter som ledare och har roligt under tiden. För du får ju inte bara ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning, du skapar dessutom nya kontaktvägar och gör nya bekantskaper. Våra professionella utbildningsledare borgar för att du får uppdaterad och modern kunskap och de andra deltagarna bidrar till ditt nätverk.

Ledarskapsutbildning för nya ledare

Omvärldens förändringar och den interna organisationsutvecklingen ställer höga krav på dagens och  framtidens ledare. För att skapa väl fungerande team i en organisation behöver ni därför ha en tydlig rollfördelning och en gemensam målbild för ledare och medarbetare. För att kunna utöva ett gott ledarskap behöver ledaren ha helhetssyn, analysförmåga och strategiskt tänkande. Många av dessa färdigheter kan du öva upp, t ex under en ledarskapsutbildning.

Dagens komplexa, föränderliga och kunskapsintensiva organisationer ställer höga krav på dig som ledare att utöva ett starkt och modigt ledarskap. Varje situation kräver sitt ledarskap, vilket innebär att du bör få ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning och lära dig situationsanpassat ledarskap. Framgångsrik utveckling och förändring förutsätter att du som driver arbetet har kunskaper och förmåga att kommunicera och leda. Det handlar med andra ord om att du ska få med dig dina medarbetare i arbetet, så att de känner motivation och tillit i olika situationer.

Ledarskapsutbildning ger ökad kompetens

I ett framgångsrikt företag behövs kompetenta ledare. Det räcker inte bara med god yrkeskunskap och vetskap om lagar och avtal med mera. Det behövs också ett genuint intresse och en förståelse för människor och deras beteende och behov. Idag är varje medarbetare mycket viktig för att företagets mål ska uppfyllas. Det är då av största vikt att vars och ens kompetens och förmåga utvecklas och tillvaratas. Som ledare har du ansvar för kompetensutvecklingen i ditt team, och för din egen utveckling som ledare. Det gäller att inte glömma bort att utbildning ofta är nyckeln till motivation och engagemang.

Ny ledare behöver ledarskapsutbildning

Om du är ny som ledare kan det vara bra att du ställer dig följande frågor:

  • Vad innebär det att vara ledare i den här organisationen?
  • Vad är ett gott ledarskap för mig?
  • Vilka av personliga egenskaper kan jag använda i mitt ledarskap?
  • Vilken ledarstil har jag och vilken stil behöver jag ha för att klara uppdraget?
  • Kan jag använda samma ledarskap i alla situationer?
  • Vad kommer organisationen att kräva av framtida ledare?

Ta gärna med dig dessa frågeställningar till en ledarskapsutbildning. Under utbildningen kommer sannolikt många av frågorna att få svar, i takt med att din kunskap inom ledarskapsområdet ökar. Nya frågor tillkommer nog, och det är naturligt och bra. Det bidrar till din ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning.

Företag behöver ledarskapsutveckling genom ledarskapsutbildning

Företag kommer alltid att ha behov av välutbildade och kunniga ledare. Genom att jobba med kompetensutvecklingen och göra upp individuella utbildningsplaner säkerställer ni att ni har kompetent personal. Det gäller både ledare, chefer, arbetsledare, projektledare och specialister. Ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning innebär en väl investerad satsning i kunskapsförsörjning.