Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildning engagerar

Olika ledarskapsutbildningar ger olika kunskaper

Det finns gott om ledarskapsutbildning i Stockholm

Ledarskap kan tränas upp genom ledarskapsutbildning i Stockholm, Malmö, Göteborg med flera platser i Sverige. Att vara ledare är brett och komplext och ett område som du behöver underhålla med färska kunskaper. Under en utbildning får du lära dig hur du gör för att engagera och inspirera din arbetsgrupp. Dina färdigheter i ledarskap tränas upp och du får förståelse för vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Du får tillfälle att diskutera problem och situationer som du kan ställas inför och lär dig metoder som fungerar i praktiken. Att vara chef är ett spännande arbete, men precis som allt annat kräver det träning. Med en ledarskapsutbildning för nya ledare utvecklar du dina egenskaper som ledare och lär dig att använda dina färdigheter fullt ut. Genom träning och utbildning kan du komma långt som ledare och dessutom undviker du vanliga fallgropar.

Utbildning för ledare i olika former

Utbildning för ledare finns i olika utformning i hela landet. Om du söker efter en ledarskapsutbildning i Stockholm hittar du kanske det mest varierande och även nischade utbudet av utbildningar. Dock finns det många olika varianter av hjälp och stöd för ledarutveckling över hela landet. Det tycks finnas en stor förståelse inom de flesta branscher för vikten av duktiga chefer och ledare med stark genomslagskraft. De flesta företag och organisationer inser att välutbildade ledare tillför kunskaper till verksamheten, som bidrar till utveckling och framgång.

Ledarskapsutbildningar ger dig en bra bas att utgå från

Utveckla kompetensen och bli en bättre chef

Få en god kunskapsgrund som chef

En utbildning kompetensutvecklar dig som ledare. Det gäller speciellt för dig som är ny som chef. Du har en intressant kunskapsresa framför dig. Att lägga grunden för ett gott ledarskap är av stor vikt. I början av en ledarskapskarriär är det viktigt att skapa en god kunskapsgrund för den nya chefen. Som chef behöver man ha en god grundläggande kunskap om bland annat arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Den som inte har studerat detta i sin utbildning kan genom ledarskapsutbildning behöva skapa sig denna kunskapsgrund.

Ledaren lär sig om ekonomi

Därtill är det klokt att som chef säkerställa att man har tillräcklig kunskap om företagsekonomi, för att fullt ut kunna ta ett ansvar för sin verksamhets budget. Som ny chef är det även viktigt att på ett effektivt och framgångsrikt sätt nå ut med information till sina medarbetare. Att vara chef handlar om att kommunicera och att leda människor i rätt riktning. Att finna rätt kanaler och rätt strategier för kommunikation kan därför vara avgörande för om chefen når framgång eller inte. Ledarskapsutbildningar kan vara till stor hjälp för att ge väl fungerande kommunikationsverktyg till den som är chef.

Chefens samtal är en sorts ledarskapsutbildning

Att lära sig att genomföra effektiva medarbetarsamtal är en typ av ledarskapsutbildning. I en chefs uppdrag ingår även att emellanåt ägna dig åt olika sorters mer eller mindre krävande samtal med sina medarbetare. Bland annat är olika chefens samtal som medarbetarsamtal, lönesamtal och korrigerande samtal en del av en chefs vardag. För att träna sin förmåga att hantera dessa samtal kan olika ledarskapsutbildningar vara till hjälp. Även för mer erfarna chefer är denna sorts ledarutveckling viktig för att inte stagnera i sin kommunikativa roll.

Chefsutbildning för nya chefer

En mycket omtyckt ledarskapsutbildning som vi på Hjärtum Utbildning har heter Ny som chef. Det är viktigt att den som är ny som chef får stöd med att identifiera sina starka och svagare sidor inom sitt ledarskap. Att vara chef innebär att arbeta med sig själv som sitt främsta verktyg. För att lyckas med detta behöver man ständigt utveckla sig själv och sina olika sidor. Denna ledarutveckling kan bland annat ske genom ledarskapsutbildning. Olika utbildningar kan erbjuda olika sätt att träna på ledarskap och att optimera de egna förutsättningarna för ett gott ledarskap.

Utbildningsprogram lär dig om stilen i ledarskapet

Man brukar tala om olika ledarstilar. Olika chefer har olika förutsättningar och olika personligheter. Det är klokt att som chef under hela sin karriär satsa på att utveckla sina ledaregenskaper utan att för den sakens skull göra avkall på viktiga delar i sin personlighet.  Ledarskapsutbildningar kan vara till hjälp för att som chef upptäcka sin ledarstil och arbeta för att stärka den. God ledarutveckling handlar till stor del om att finna de egna styrkorna och utvecklingsområdena.

Lär dig att anpassa ledarskapet efter situationen

Olika chefer har olika ledarstilar, vilket innebär att deras grundpersonligheter och deras upptränade ledarskapsförmåga ser olika ut. Utöver detta kan varje chef beroende på situationen utveckla olika sorters ledarskapsteknik. Dessa tekniker handlar om att använda rätt verktyg vid rätt ledarskapssituation. Den som är erfaren som chef har ofta tränat upp ett antal tekniker att använda i olika situationer som ledarskapet kräver. En ledarskapsutbildning kan också bidra till denna sorts ledarutveckling. De kan bland annat ge verktyg, samt hjälpa chefen att identifiera vilka verktyg som lämpar sig att använda i vilka situationer.

Ledarutveckling genom ledarskapsutbildning

Inom ledarutveckling talar man ofta om situationsanpassat ledarskap, vilket ofta ingår i en ledarskapsutbildning. Situationsanpassat ledarskap handlar om att man som chef anpassar sitt ledarskap efter en grupps olika utvecklingsfaser. Det finns olika modeller för hur dessa faser ser ut, och brukar indelas i tre till sex olika utvecklingssteg. Inom de flesta ledarskapsutbildningar lär man sig om dessa utvecklingsfaser för att rusta chefer att leda grupper som kommit olika långt i sitt teamarbete.

En utbildning kan innehålla faser av Susan Whelan

En modell som ofta används för att beskriva en grupps utvecklingsfaser är Susan Wheelans fyra faser. I de flesta ledarskapsutbildningar får man lära sig om dessa. Den första fasen handlar gruppmedlemmarna om tillhörighet och trygghet. Fasen brukar kännetecknas av att gruppens medlemmar är försiktiga och artiga mot varandra. Man söker sin plats i gruppen, och konflikter är sällsynta.

Få sakkunskap som skapar trygghet i ledarskapet

Som chef bör man i en grupp som befinner sig i den första fasen vara trygg och tydlig. Om det är i någon fas en chef kan behöva vara något auktoritär är det i denna fas. Då gruppen är otrygg i sig själv och i sina roller behöver chefen vara den som tydligt leder vart gruppen ska gå. I olika ledarskapsutbildningar kan man lära sig mer om hur man bäst anpassar sitt ledarskap till denna fas.

Hantera konflikter genom kunskap

Ledarskapsutbildningar lär oss att den andra fasen i Susan Wheelans modell innebär att gruppen hamnar i opposition och konflikt. Detta låter dramatiskt, men konflikterna behöver inte alltid vara uppenbara. Snarare handlar fasen om att gruppens medlemmar nu börjar söka sina roller gentemot varandra och sin chef. Den andra fasen enligt Wheelan kan vara ansträngande för den som är chef. Från att ha arbetat med en grupp som i första fasen till synes var mycket positiv och harmonisk börjar nu ifrågasättande och debatter att dyka upp. Inte sällan blir chefen föremål för detta ifrågasättande.

Ledarskapsutbildning för informella ledare

Genom en utbildning för informella ledare, Ledare men inte chef, kan man som ledare få verktyg för att kunna hantera denna fas bättre. Det är viktigt att som chef kunna identifiera att gruppen befinner sig i denna fas, och undvika att ta allt ifrågasättande som ett personligt nederlag. Gruppen behöver med ett tryggt och uthålligt ledarskap ta sig igenom denna fas till den tredje fasen.

Öva upp din skicklighet i att utveckla gruppen

Du kan genom utbildning öva upp din förmåga i att utveckla din grupp. Den tredje fasen i Susan Wheelans modell för gruppers utveckling handlar om att gruppen efter den turbulenta andra fasen landar i en fas av tillit och struktur. Här har gruppen tagit sig igenom sitt konfliktstadium och landat i sina roller. Fasen präglas av att gruppen kan koncentrera sig mer på sin uppgift och mindre på sina interna relationer och på chefen. Gruppen är kapabel att ta emot kritik och att arbeta effektivt mot satta mål. Enligt många ledarskapsutbildningar är det först här som gruppen på allvar kan vara produktiva och samarbeta på ett effektivt sätt.

Ledarskapsutbildning tar upp den styrande chefen

Ledarskapet i den tredje fasen skiljer sig från vad som behövs i den första och andra fasen. I en ledarskapsutbildning kan man lära sig att som chef möta sin grupps tredje fas genom att ta ett steg tillbaka. I denna fas kan chefen ha en mer tillbakadragen roll och samtidigt börja delegera mer och mer till gruppens medlemmar. Gruppen har mindre behov av den tydligt styrande chef som de behövde i fas ett. Diskussionsklimatet mellan gruppens medlemmar sinsemellan och med deras chef är ofta mer moget och präglat av lugn.

Lärande under en utbildning i ledarskap

Under en utbildning i ledarskap lär man sig att grupper ofta, men inte alltid, även kan komma till en fjärde fas. Denna fas präglas av arbete och produktivitet, och är det steg som gruppen hamnar i efter den tredje fasen av tillit och struktur. I denna fas är gruppen högpresterande, och ägnar sin kraft och energi åt att lösa uppgifter. Mycket lite tid läggs på interna konflikter och relationer.

En hel del ledarskapsutbildningar hävdar att alla grupper inte når denna fas. En hel del grupper stannar i sin utveckling i fas tre, vilken i sig också är produktiv. Orsaker till att en grupp inte når denna fjärde fas kan till exempel vara att gruppen är för stor, att medlemmar i gruppen ofta byts ut eller att gruppens medlemmar inte arbetar tillräckligt nära varandra i sin vardag för att kunna arbeta sig mot denna fas.

Ledarskapet utvecklas under en ledarskapsutbildning

Ledarskapet som krävs i den fjärde fasen påminner om det i den tredje. I en ledarskapsutbildning lär man sig att som chef i denna fas ge gruppen stor egen frihet och att delegera mycket. Man bör som chef undvika att kväva sig grupp, utan istället ge dem stort spelutrymme. Som chef kan man ta ett stort steg bakåt, och ägna sig åt att coacha och inspirera sin grupp. En grupp i denna fas har inget behov av detaljstyrning.

Vissa ledarskapsutbildningar tar i anslutning till Susan Wheelans modell även upp fasen avslut. Alla grupper upplöses förr eller senare, och även denna fas kräver ett ledarskap som är anpassat. Till exempel kan en grupp som ska lösas upp behöva blicka tillbaka på sin tid tillsammans. Den kan behöva utvärdera det som har fungerat bra, och ge varandra feedback.

Chefsutbildning lär dig om lyhördhet

Ledaren lär sig att lyssna under en utbildning i ledarskap

Lyssna till ditt team

Den chef som vill leda på ett gott och effektivt sätt måste vara lyhörd för sin arbetsgrupps olika stadier och anpassa sitt ledarskap efter dessa. Det finns en hel del ledarskapsutbildning, genom vilka man kan lära sig att se tecken på gruppens olika stadier och därmed avgöra var i sin utveckling den egna gruppen befinner sig.

Genom utbildning kan man också som chef lära sig vilka verktyg som är viktiga att använda i sitt ledarskap i dessa olika stadier. Rätt verktyg bidrar till en effektiv grupp som mår bra. Därtill hjälper rätt sorts ledarskap gruppen att komma vidare till nästa fas i sin utveckling. Rätt ledarskap i rätt fas är således mycket viktigt för att skapa effektiva grupper som tar ansvar.

Ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Då ledarskap till stor del handlar om att träna och att utveckla sina färdigheter som chef finns det mängd olika ledarskapsutbildningar i landet. De flesta leverantörer av ledarutveckling finns att återfinna i storstadsregionerna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö. Just i Stockholm är det allra lättast att hitta företag som levererar ledarutveckling i just den genre man söker.

Även om man inte bor i Stockholm eller i dess närområde finns det dock möjlighet att ta del av de möjligheter till ledarutveckling som ges i storstadsregionen. Bland annat kan en hel del ledarskapsutbildning genomgås på distans. Ofta finns dessutom möjlighet för de företag som är baserade i Stockholm att skicka föreläsare till övriga delar av landet.

Anpassad utbildning för ledare

Den som söker efter ledarskapsutbildning och företag med inriktning mot ledarutveckling i Stockholm och dess närområde kan uppleva att utbudet är för brett. Det kan vara svårt att välja rätt. Ofta vet man inte vilken leverantör som har vilka styrkor. Därför kan det vara intressant att begära utlåtanden från andra organisationer som har erfarenhet av olika ledarutbildningsföretag.

Den organisation som vill söka efter ledarskapsutbildningar i Stockholm kan kontakta olika företag inom ledarutveckling i Stockholm och be dem lämna kontaktuppgifter för tidigare kunder. Ofta anger företag inom ledarutveckling även tidigare kunder på sin hemsida för att underlätta för nya kunder att avgöra vilken kvalitet de håller.

Stockholm central ort för ledarskapsutbildning

Den organisation som dessutom själv är verksam i Stockholm har en stor fördel genom att ryktet där kan sprida sig mellan olika organisationer. Kanske samarbetar organisationen med andra företag i Stockholm eller i närområdet, och kan därigenom få goda tips om ledarskapsutbildningar och företag inom ledarutveckling som håller hög kvalitet.

Något som ytterligare kan gynna företag och organisationer som är verksamma i Stockholm och dess närområde är att det kan vara lättare att hyra in en föreläsare eller ledarskapskonsult till den egna verksamheten. Eftersom marknaden för ledarutveckling och ledarskapsutbildningar är bred i Stockholm finns det goda möjligheter att till exempel utnyttja möjligheten att oftare bjuda in externa utbildningsföretag till den egna verksamheten. Till exempel kan man på regelbunden basis använda sig av avancerad handledning genom ett dylikt företag.

Höj utbildningsnivån genom chefsutbildning

Även utanför Stockholm finns naturligtvis goda möjligheter att hitta ledarskapsutbildningar och ledarutveckling med god kvalitet. Därtill kan man överväga att även på andra håll i landet samordna ledarutveckling inom organisationen och använda företag som är baserade i Stockholm. Detta blir ofta både billigare och enklare än att låta organisationens chefer åka till Stockholm på dessa utbildningar. Dock ska man inte förringa värdet av att emellanåt låta organisationens chefer vidga sina vyer och få ta del av inspirerande utbildningar och konferenser på annan ort och i nya sammanhang.