Utbildning för projektledare

Utbildning för projektledare som är nya i rollen

En utbildning för nya projektledare

Gå en utbildning i projektledning

En utbildning för projektledare blir en bra start för din nya till som ledare av ett projekt. Det är mycket nytt som du har att förhålla dig till, när du är ny som projektledare. Dels har du själva projektet, med dess planering, tidsplan och resurser. Dels har du projektgruppen, som du är satt att leda. En ledare för ett projekt behöver vara lite av en tusenkonstnär. Det kan vara knepigt att hinna sätta sig in i allt. Tid är i stort sett alltid en faktor för projektledaren. Att du går en utbildning för nya projektledare sparar tid och gör att du kan lägga din energi på rätt saker.

Projektets olika styrdokument

Under din utbildning för projektledare får du tillgång till många olika praktiska projektdokument. Det är viktigt att dina dokument och statusrapporter håller en hög nivå. Använd de mallar du fått under projektledarutbildningen och kombinera dem med projektspecifika mallar. Låt även dina egna idéer få ta form under några veckor. Håll hela tiden fokus på nyttan. Förmodligen har du även samlat en styrgrupp för projektet. Styrgruppens sammansättning kan du inte alltid påverka, så det gäller att göra det bästa av situationen. Det är den övergripande projektledningen som styr tillsättningen av styrgrupp, men du kan vara med och påverka. Använd dina befogenheter som ansvarig för projektet och försök samla en styrgrupp som är både intresserad och drivande.

Planera in utbildningsinsatser

Välj ut vilka utbildningsinsatser du vill satsa på som projektledare. Låt din utbildning för projektledare bli ett kraftfullt och flexibelt verktyg. Välj en utbildare som lär dig att hantera både resursplanering och ledarskap. Kanske behöver du komplettera med spetskunskaper i Excel, konflikthantering eller Project. Som projektledare är du verkligen spindeln i nätet. Både projektets medlemmar och intressenterna runt omkring kommer att förlita sig på dig och ditt kunnande. Om du har gått en projektledarutbildning ökar både dina kunskaper i projektadministration och ledarskap.

Lär dig att leda projekt på distans

Vissa utbildningar är specialiserade på projektledning på distans. En sådan utbildning ger dig flera strategier att använda, när du leder projekt genom dataskärmen. Även under de bästa omständigheterna kan det vara en utmaning att leda ett team på distans. När teamets medlemmar arbetar hemifrån eller är geografiskt utspridda är uppgiften att hantera distansanställda något som kräver kunskap. Speciellt knepigt kan det vara att leda ett projektteam online. Här gäller det att du som projektledare har funderat igenom rutiner för hur möten och avstämningar ska gå till. Du bör även ta fram riktlinjer för mer praktiska saker, såsom att alla ska ha bilden på. Det är mycket lättare för dig som ska leda det digitala mötet om du kan se dess deltagare.

Distansledarskapets svårigheter

Olika sätt att arbeta i olika länder kan ibland göra det svårt att leda ett projekt på distans. Genom utbildning för projektledare i distansledarskap får du kunskaper som underlättar ditt ledarskap online. Om du leder en global organisation förväntar sig ledningen att geografiskt spridda team ska leverera goda resultat, trots distansen. Innovation och prestation får inte bli lidande. Men ibland kan kulturella skillnader leda till radikalt olika perspektiv. Det är då upp till dig ledare att överbrygga dessa skillnader. Se därför till att ha de kunskaper som du behöver för att kunna kunna leda ett mångkulturellt team på distans.

Få lärdomar i kommunikation

Som projektledare behöver du ha kunskaper i projekthantering

Få kunskaper i kommunikation i projekt

Att skaffa lärdomar om kommunikation är grunden för ett effektivt projektledarskap. En utbildning för projektledare innehåller detta mångfacetterade ämne. Som ledare av projektet behöver du behärska olika typer av kommunikation. Du ska kunna kommunicera effektivt både öga mot öga och på distans. Du ska nå fram med vad du vill säga till dels projektteamet, dels styrgrupp och intressenter. Att vara utbildad inom kommunikationens område lägger du grunden för ett lyckat projekt. Det finns olika strategier för kommunikation att lära sig och använda sig av. En strategi är att definiera teamet ordentligt. Om du startar upp ett nytt projektteam från grunden, var då tydlig från början om teamets syfte. Se till att alla förstår vad projektet ska mynna ut i. Vilka uppgifter förväntar du dig att teamet ska slutföra? Förklara varför dessa uppgifter är viktiga. Då ser projektteamet sin plats i projektet som helhet och vad de arbetar för att åstadkomma.

Utbildning för projektledare klargör roller

Ibland ska du själv välja ut projektets medlemmar. Ibland ska du ta över en grupp från en annan projektledare. Oavsett vilket, måste du fullt ut förklara för varje projektmedlem denne syfte och roll i projektet. En utbildning för projektledare hjälper dig att hitta sätt att ro denna viktiga arbetsuppgift i land. Inom en ny grupp finns alltid olika synsätt och inställning till arbetet. Bland det första du måste göra är att se till att du och din projektgrupp är på samma sida. För att ni ska kunna vara effektiva trots olika olika perspektiv och erfarenheter, är det viktigt att ni förenas kring ert gemensamma syfte. Detta syfte är att genomföra projektet i tid och med tilldelade resurser. Du behöver klargöra roller och förväntningar och staka ut riktningen för att utföra ert uppdrag. Under en projektledarutbildning får du möjlighet att hitta rätt metoder för att lägga denna viktiga grund.

Ta till vara projektdeltagarnas färdigheter

En del av din utbildning till projektledare handlar om det viktiga i att använda varje persons unika bakgrund. För att leda projektet effektivt behöver du nyttja varje medlems värdefulla färdigheter. Du lär dig att klargöra, för dig och projektteamet, vilken roll varje medlem har. Om alla eller en del av projektets medlemmar är utspridda geografiskt kräver detta extra noggrann planering. Var tydlig med projektets innebörd och vilken väg du planerar för genomförandet. Under en projektkurs får du verktyg för att göra detta. Du övar på olika situationer och ställer viktiga frågor. Vilka specifika uppgifter eller perspektiv förväntar du dig till exempel att varje medlem i projektet ska bidra med? Förstår alla medlemmar varför de har blivit utvalda att delta? Du kan behöva lägga in enskilda möten för att tala om för varje medlem vilka dina förväntningar är.

AI som beslutsstöd

Beslutsstöd är benämningen på de olika metoder och program som finns som stöd för att fatta effektiva och rationella beslut. Du som projektledare kan använda databearbetning av stora mängder information och därigenom underlätta beslutsprocessen. Med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) kan man numera använda datorer för att ta fram relevant och korrekt information. Med hjälp av olika dataprogram kan vi nu se beslutssituationer från nya perspektiv och fatta den typ av intuitiva beslut som bygger på mönster. Huruvida du som projektledare har tillgång till AI som hjälp beror dels på vilken typ av projekt du leder, dels hur stor organisationen är. En större organisation tenderar att ha större tillgång till AI-metoder, men många små högteknologiska företag ligger också långt framme.