Multikulturella arbetsgrupper

Ledarskap i multikulturella arbetsgrupper

En internationell arbetsplats blir som en smältdegel av olika värderingar och traditioner. Skilda sätt att lösa problem och tackla svårigheter. Och med olika mått på framgång och utveckling. Den kreativa potentialen är stor. Och det är en utmaning för dig som ledare att ta till vara på de olika kulturernas olikheter och tillgångar. Och använda dem för arbetsgruppens bästa. Som ledare i för multikulturella arbetsgrupper behöver du ha kunskap om de olika kulternas förutsättningar. Och bland annat utveckla din förmåga att kommunicera så att alla förstår.

Förutfattade meningar – nej tack!

För att lyckas som ledare i för multikulturella arbetsgrupper behöver du först och främst se upp med dina förutfattade meningar. Och inte döma någon på förhand. Du behöver utveckla din förmåga att sätta dig in i din medarbetares situation. Och ompröva dina ställningstaganden och värderingar, för att lättare kunna förstå och agera korrekt. Ställ dig följande frågor:

  1. Känner jag till medarbetarens kultur?
  2. Kan det jag säger eller gör tolkas på olika sätt i olika kulturer?
  3. Hur skulle jag reagera om jag var min medarbetare, dvs om jag kom från dennes kultur?

Genom dessa enkla frågor tydliggör du dina egna kunskaper. Och tvingar dig själv att tänka mångkulturellt. Du ökar din insikt om att sådant som är självklart för dig. Inte alltid är det för någon med annan kulturell bakgrund.

Se till så ditt budskap når fram

Din uppgift som ledare för en arbetsgrupp i allmänhet är bland annat att få alla dess medlemmar att känna sig delaktiga. Att ta tillvara på olikheterna och styra gruppen mot uppställda mål. Ditt ledarskap i  multikulturella arbetsgrupper adderar ytterligare en dimension till detta. Nämligen att det inte är självklart att alla alltid förstår vad och hur du menar.

Andra tankesätt, värderingar och handlingsmönster hos dina medarbetare jämfört med dina egna gör att budskap kan misstolkas. Uppfattas negativt eller helt enkelt inte nå fram alls. Gör det därför till en vana att alltid kontrollera. Att det du sagt verkligen uppfattats så som du hade tänkt. Du kan t ex upprepa budskapet. Ställa kontrollfrågor eller måla upp ett tänkt scenario där ditt budskap ingår.

Ditt intresse för kulturella frågor

Troligtvis kommer du att stöta på motstånd både från medarbetare från din egen kultur och mellan de olika kulturerna. Som ledare i multikulturella arbetsgrupper är det därför viktigt att du öppet visar intresse för andra kulturer. Och är tydlig med att du värderar allas kunskaper och erfarenheter lika.

Multikulturella arbetsgruppens styrkor

Multikulturella arbetsgrupper ledarskap

Multikulturella arbetsgrupper

Din uppgift är bland annat att skapa öppenhet och tolerans inom arbetsgruppen. Och anpassa verksamheten så att kulturutbyte både blir möjligt och också önskvärt. Då kommer den multikulturella arbetsgruppen att bli en kreativ och framgångsrik grupp. Med medarbetare som är öppna för nya tankar, idéer och synsätt, oberoende av vilken kultur de kommer ifrån.

Ta fram den multikulturella arbetsgruppens styrkor och möjligheter med hjälp av kunskap i mångkulturellt ledarskap.