Utbildning för den informella ledaren

Att leda utan att vara chef ställer krav på kunskaper

Utbildning för den informella ledaren

Nu ska du leda utan att vara chef – hur gör du?

En utbildning för den informella ledaren är väl investerad tid när du ska ta dig an att leda utan att vara chef. Svårigheten i och utmaningen med rollen är att du saknar chefsmandat. Därför är det av stor vikt att du får adekvat utbildning, som ger kunskap och insikt på flera olika plan. . Du lär dig att leda och utveckla team och får kunskap om coaching på individnivå liksom gruppcoaching. Du lär dig att hantera konflikter, får kännedom om arbetsrätt med mera. Det ställs krav på dig från många olika håll och förväntningarna är stora, inte minst när du är ny i din roll. Det kan vara svårt att veta om dina kunskaper räcker till och inom vilka områden du ska fokusera när du planerar din ledarutveckling och stakar ut din väg som ledare. Här ger vi dig vägledning inom olika delar av ledarrollen och försöker bena ut vilka områden som den moderna och framgångsrika ledaren bör investera tid och resurser i.

Utbildning för den informella ledaren ger förståelse

Eftersom det är individer du leder är det naturligt att en del av din ledarutveckling bör ägnas åt förståelse och kännedom om andra människor. En utbildning med fokus på att leda utan chefskap tar fasta på vikten av att förstå andra. För ledaren handlar det om att utveckla förmågan att känna in medarbetare. Du behöver lära dig att lyssna och lägga ihop pusslet som bildar individen. Har du många i teamet att leda, har du också många olika personligheter att ta hänsyn till och förstå. Å andra sidan får du också mycket övning i att lära känna olika människor, vilket på sikt tränar upp din förmåga att vara inkännande och lyhörd.

Lär dig om samtalsteknik och kommunikation

Ledarskapsutbildning inom detta område handlar exempelvis om kunskap om kroppsspråk, gester och tonläge, för att visa att du förstår och registrerar signalerna som sänds ut. Det handlar om samtalsteknik som medger aktivt lyssnade och tydlig kommunikation men även om coaching och gruppcoaching, för att förmå individen/gruppen att själv ta ansvar i sin utveckling. Förståelsen ska inte bara komma från ledaren, även medarbetaren har del i kommunikationen, men det är ledaren som anger tonen.

Utbildningsdagar ger dig helheten

En utbildning för den informella ledaren handlar bland annat om att stärka och bygga upp din strategiska förmåga. En utbildning för den informella ledaren kan därför bidra till att förbättra din skicklighet i att lyfta blicken och se helheten. Som ledare ansvarar du för att verksamheten går framåt, mot målen. Samtidigt ska lönsamhet och arbetsmiljö gå hand i hand med utvecklingen. Det går inte att enbart se till medarbetarnas bästa, om det inte också genererar önskvärda siffror i resultaträkningen. Det går heller inte att vara nöjd när vinstmarginalen stiger, om det samtidigt innebär att personalen är omotiverad och slutkörd. Ledarutveckling och utbildning i ledarskap handlar om att hitta denna viktiga balansgång. Du lär dig hur du bäst skapar jämvikt i din arbetsgrupp. Genom att du får kunskaper om vad det innebär att leda och utveckla team når målen utan att förlora fokus på människan och teamet.

Den utbildade informella ledaren

Som informell ledare är det din uppgift att vara välinformerad och dessutom välutbildad inom ledarskapsområdet. En välutbildad ledare kan enklare se till att verksamheten flyter på och fungerar i vardagen. Utvecklingen av din operativa och verksamma sida bör därför vara en del av din ledarutveckling. Här handlar det både om kunnighet inom själva verksamhetsområdet, dels om styrning, arbetsfördelning och delegering av arbetsuppgifter. Förväntningarna på dig som ledare är olika från olika individer, när det gäller hur mycket du kan och får vara med och styra.

Coacha olika individer olika

Vissa är mycket självständiga och tar egna initiativ, vilket naturligtvis ska premieras och uppmuntras, så länge det ligger i linje med verksamhetens mål och prioriteringar. Andra vill ha mycket ledning, vill bli sedda av chefen och få ständig bekräftelse på att de gör ett bra arbete. Din ledarutveckling mår bra av att du skaffar dig kunskap genom utbildning för informella ledare om hur du ska tackla de olika sätten att arbeta. Vilka ska du coacha och vilka ska du låta vara? Även om det är enklare att leda självständiga medarbetare, gör oftast även de mindre självgående ett bra arbete och kan också fås att prestera bättre genom exempelvis coaching av individen eller genom gruppcoaching.

Lär dig tillsammans med andra informella ledare

Förmodligen är en av dina uppgifter att vara medlem i en ledningsgrupp, styrgrupp eller annan ledningskonstellation. Tillsammans med andra chefer och ledare ställs andra krav på dig och din ledarutveckling, än när du leder dina medarbetare. Rollerna inom ledningsteamen varierar, beroende på funktion. Ekonomichefen och personalchefen har fler stödjande och bistående uppgifter, men också fordrande uppgifter. Detta eftersom det inom deras ansvarsområde ligger regelbundet återkommande moment. Det kan vara insamlande av underlag till månadsrapporter och fakturering samt anställningar och löneunderlag. Produktionschefen och driftschefen har fler rent verksamhetsmässiga uppgifter. De har ansvar för att varor produceras respektive att utrustningen som krävs för detta är funktionell. Det finns självklart många fler roller. Gemensamt för dem är att de alla kräver både lika och olika utbildning för ledaren. Lika därför att alla är ledare med personalansvar, olika därför att rollerna mellan dem som ledare inte är desamma.

Få nya visioner under en utbildning för ledare

Ytterligare en dimension av ledarrollen är förmågan att se framåt och viljan att utveckla både sig själv och andra. Ledarens egen, personliga ledarutveckling står i centrum här, och den behöver kontinuerlig näring och påfyllning av impulser. Mer eller mindre alla i en verksamhet har ett outtalat ansvar för att bidra till organisationens framåtskridande, men ledaren har ett väl uttalat krav att göra detta. Förmågan till visionärt tänkande och, inte minst viktigt, tiden till det, är av avgörande betydelse för ledarutveckling och verksamhetsutveckling. Din förmåga kan du träna upp och underhålla genom regelbunden ledarskapsutbildning.

Ny input när du går en utbildning

Skaffa dig ny input till ledarskapet

Att leda utan att vara chef kräver rätt kunskaper

Kursdagar tillsammans med andra informella ledare ger dig input av ny kunskap, idéer och du lär dig genom diskussioner med andra. Tiden för den konkreta utbildningsplaneringen måste du själv se till att få och här kommer personlig effektivitet med i bilden. Gå en kurs där du lär dig planera din tid och skilja på vad som är viktigt, vad som är bråttom och vad som kan vänta. Lär dig att använda tekniken, genom optimalt nyttjande av Excel, Word, Outlook m fl programvaror. Ofta använder vi bara en bråkdel av alla finesser som finns och mycket tid skulle kunna sparas, om du som ett led i din ledarutveckling planerade in exempelvis en Excelkurs.

Kunskaper lär dig hantera motgångar

Att vara ledare är utvecklande, stimulerande och kanske ett eftersträvansvärt mål för många. Men på ledarens bord ligger också mindre trevliga arbetsuppgifter, som ställer stora krav på omdömesförmåga, tydlighet och mod. Här kan det röra sig om konflikter som blossar upp, neddragningar av personal, avskedanden och stora organisationsförändringar. I din ledarutveckling bör du lägga in tid för en utbildning i konflikthantering för ledare. Gå även gärna en kurs i arbetsrätt, för att nämna några exempel.

Skaffa dig faktakunskaper

Det är oerhört viktigt att ha rätt faktakunskaper. Du behöver ha vetskap om hur du ska tillämpa lagar och regler, när du måste utföra uppgifter som direkt berör dina medarbetares anställningsförhållanden. Skicklighet i att uttrycka negativa budskap på ett klart, tydligt men också empatiskt sätt går att träna upp. Det gör du enklast genom att gå olika kurser i retorik, argumentationsteknik och presentationsteknik. Se detta som en viktig del av din ledarutveckling, det kommer att ge dig mycket tillbaka i form av ökad säkerhet och pondus.

Ledarutveckling ger framgång

Det är viktigt att du stannar upp ibland och stämmer av din ledarutveckling. Har du uppfyllt dina personliga mål? Har du varit den ansvarsfulla och coachande ledaren du ville vara för dina medarbetare? Gick du utbildning för den informella ledaren som du fick tips om? Avstämningen av dina kunskaper och vilka ledarskapsutbildningar du gått är värdefull ur flera aspekter. Men den viktigaste är om du ärligt och uppriktigt känner dig nöjd med det du åstadkommit, så här långt. När ditt ledarskap är meningsfullt och resultatskapande kommer också känslan av glädje och framgång. Detta i sin tur sporrar dig vidare, mot ett än mer framgångsrikt och lyckosamt ledarskap. Låt din ledarutveckling ge dig kunskaper och förmågor på flera olika plan.