Ledarskap i ideella organisationer

Ledarskap i ideella organisationer är viktigt

Ledarskap i ideella organisationer nuLedarskap i ideella organisationer är mycket viktigt. Och antalet ideella organisationer ökar kraftigt i vårt samhälle. Och populariteten för att vara delaktig har aldrig varit större. Vad gör att denna form av engagemang fått så stor betydelse för många? Varför längtar vi efter att engagera hos ideellt och vilka förväntningar vilar på ett ledarskap i ideella organisationer? För visst är skillnaden stor mellan att leda ett vinstdrivande företag. Och att leda en organisation med icke vinstintresse. Där de främst handlar om en välvilja och ett brinnande intresse som drivkraft.

Ideella organisationer skapas och utformas utifrån intressen, drömmar och behov av förändring. Människor förenas i en gemensam vision och kan tillsammans nå mål och framgång. Där vinsten inte handlar om pengar utan om meningsfullhet och kreativitet. Med ett framgångsrikt ledarskap i ideella organisationer kan människor uppnå drömmar och göra skillnad. Skillnad för barn och ungdomar, gamla och funktionshindrade, djur och miljö samt mycket mer. Intresseområdena är oändliga.

Framgång i organisationen är ett gott ledarskap

För att lyckas som ideell organisation räcker det inte bara med att det finns ett gemensamt intresse och en tydlig vision. Framgång i organisationen grundar sig på ett gott ledarskap med en ledare som besitter mod, självinsikt och kunskap. Med god kunskap kan en ledare stimulera till lärande och utveckling. Ledarskap i ideella organisationer ställer krav på flexibilitet och lyhördhet. En ledare måste vara tydlig i sin roll för att skapa förtroende och engagemang.

Ett gott ledarskap i ideella organisationer föder engagemang och lust. Det skapar en övertygelse hos medlemmarna att kloka och välgrundat beslut kommer fattas. Som en viktig drivkraft framåt. För att förändring ska ta plats och leda i positiva riktningar måste intresse finnas för utvecklingsfrågor. Och ledarskapets betydelse i organisationen. Ledarstilen formar verksamheten men på motsvarande vis formar även verksamheten sin ledares stil utifrån mål och värderingar.

Utmaningen för ett ledarskap i ideella organisationer

Utmaningen för ett ledarskap i ideella organisationer uppkommer då det är många grupperingar. Och därmed flera intressen som ska samspela och bilda en enhet med ett gemensam mål. Organisationen som arbetsgivare måste skapa tydliga förväntningar på ledaren och dess ledarstil. Vilka egenskaper behövs för att lyckas med uppdraget? Det är ofta en stor budget att ansvara för och administrera i en ideell organisation. Och detta ställer krav på ett kompetent och ansvarstagande ledarskap. Saknas en god och utvecklad organisationsförmåga kan framgång inte uppnås trots övriga insatser av medlemmarna.

Beslut som fattas i ledningen måste vara förenliga med medlemmarnas strävan och bygga på goda kunskaper om organisationens struktur och potential. Ett ledarskap i ideella organisationer handlar inte om att skapa kommersiella mål. Utan om att bygga engagemanget på människors kreativitet och passion och en gemensam längtan efter förändring och förbättring. Att utöva inflytande och makt i samhällsfrågor, förena och leda människor i existentiella livsfrågor och tankar som rör vår miljö och hälsa. Människor med gemensamma intressen och värderingar samlas för att påverka. Och skapa engagemang i det stora och det lilla.

Att utöva en ledarskapsstil

Framgångsrika förändringar inom en organisation bygger på en stark ledarskapsstil med mod att ta egna vägar för att nå organisationens mål. Det finns olika sätt att utöva en ledarskapsstil. Det är organisationens mål som avgör vilken ledarskapsstil som klarar uppdraget bäst. Den förstående ledarskapsstilen sätter den enskilde individen före organisationens mål. Tonvikt läggs på att skapa sig kunskap om individens unika behov och tankar. Detta för att kunna utforma ett engagerat ledarskap i ideella organisationer. Och en organisation med medlemmar som känner sig betydelsefulla och sedda i det större sammanhanget.

Att skapa ett gott arbetsklimat i en organisation ökar engagemanget hos deltagarna. Och det bidrar positivt till organisationens utveckling och framtidsutsikter. Ledarskap i ideella organisationer handlar om att få människor med gemensamma visioner. Att tillsammans arbeta för gemensamma mål. Dessa är formade av en gemensam livssyn som i sin tur ger en känsla av mening och sammanhang. Att vara med och påverka samhällsfrågor och livsfrågor av olika karaktär i en större grupp får effekt inte bara på ett individuellt plan.

Lojaliteten mot ett bristande ledarskap

En grupp av människor har större möjligheter att tillsammans skapa förändring. Än en ensam människa och i kombination med ett starkt ledarskap skapas förutsättningar att utöva inflytande och makt i samhället. Ledarskap i ideella organisationer har mycket att lära från ledarskap inom näringslivet vad gäller management. Svårigheten är att organisationens intresse inte ska vara av vinstdrivande karaktär. Om organisationen genom bristande ledning inte lever upp till de förväntningar. Riskerar den att förlora sina medlemmar utan föraning. Det har visat sig vara frågan mer än föreningen som människor följer idag. Lojaliteten mot ett bristande ledarskap tillhör det förflutna.

Ledarskap i ideella organisationer har fått hög status

Organisationerna behöver lära av varandra. Medlemmarna behöver få mer utbildning för att kunna ta ansvar och påverka organisationens intressen. Ledarskap i ideella organisationer har fått hög status idag. Det ses som en naturlig del i en arbetsansökan. En merit som slår högt och banar väg för inflytelserika anställningar. Idag är det ovanligt att stanna länge inom en organisation vilket har sina fördelar men förstås också nackdelar. Med nytt ledarskap skapas nytänk och nya infallsvinklar vilket gynnar utvecklingen på sikt.

Öppet ledarskap i ideella organisationer

En god kommunikationsförmåga är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete inom en ideell organisation och kunskap om konflikthantering. Det föreligger oftast en stark auktoritetsskepsis inom ideella verksamheter. Och det är viktigt som ledare att bedriva ett öppet ledarskap i ideella organisationer. Som verkar för en demokratisk ledarstil. Det förutsätter ett intresse av egen utveckling för att skapa ökad kunskap om sig själv i kombination av en ökad medvetenhet och förståelse för organisationens medlemmar och relationerna som skapas dem emellan.

Ledarskap i ideella organisationer bygger på demokratiska processer

Fysiska träffar bör eftersträvas via ombud i den ideella organisationen för optimal motivation hos dess medlemmar. Information måste nå alla och detta sker ofta via masskommunikation i form av skrivelser och medlemstidningar. Ett aktivt informationsflöde säkerställer en nödvändig dialog mellan ledning och medlemmar. Ledarskap i ideella organisationer bygger på demokratiska processer. Som verkar för att driva verksamheten framåt och säkerställa framtagna mål utifrån gemensamma beslut. Ledarskapet är som bäst när det liknas vid kuggar i ett maskineri och ansvar och uppdrag delas ut åt alla kuggarna. Som symboliserar organisationens medlemmar. Med ett jämt fördelat ansvar växer organisationen och det ideella engagemanget stärks.