Ledarskapsutbildning för nya ledare

Ledarskapsutbildning för nya ledare förbättrar ditt ledarskap

Som ny ledare behöver du gå en ledarskapsutbildning som är anpassad efter just dig som är ny i rollen. Under en utbildning i ledarskap får du massor med nya lärdomar. Du får praktiska kunskaper som du behöver för att lyfta fram dina ledaregenskaper. Dessa egenskaper kan du utveckla ännu mer och på så sätt ytterligare öka på ditt förtroendekapital hos dina medarbetare. Det finns en direkt koppling mellan bra ledarskap och nöjdheten hos personalen. Därför är det viktigt att du som ledare strävar efter att skapa respekt för ditt ledarskap. Respekten kommer med ditt sätt att leda. Den kommer även med din förmåga att skapa en bra grogrund för motivation och lojalitet hos dina medarbetare. Hur blir du en sådan respekterad ledare? Jo, till att börja med är det bra att gå en ledarskapsutbildning och lägga grunderna inom ledarskapet på plats.

Ledarskapsutbildning för nya ledare

Den nya ledaren behöver vägledning

Ledarskapsutbildning lär om gruppdynamik

En ledarskapsutbildning för nya ledare ser till att du får den kunskap som du behöver för att utföra ditt chefsuppdrag. Det finns flera kärnkunskaper som du måste ha med dig från början. Som exempel kan vi nämna grundkunskaper i gruppdynamik, delegeringsförmåga, kommunikativa kunskaper, coaching och grundläggande ledningskunskap. Andra kunskaper har du inte från början, utan du bygger du upp allt eftersom du leder.

Kommunikation del av ledarskapsutbildning för nya ledare

Hur arbetar du med kommunikation som ledare? Till att börja med behöver du lära dig att lyssna aktivt. Du behöver även öva på att hantera de jobbiga samtalen, som du ibland måste hålla. Vidare krävs god skriftlig kommunikation. Mejl är ett av de allra vanligaste formerna för att informera och sprida information. Du behöver därför lära dig att uttrycka dig i skrift. Att kunna kommunicera som ledare är ofta det första steget mot att börja använda de teoretiska ledarkunskaperna du skaffat dig. Här är en utbildning för ledare av stor vikt.

Ledarskapsutbildning och coaching

Att coacha mot målen

Lär dig hur grupper fungerar

Det är en stor skillnad mellan att veta hur någonting ska göras och att lära någon annan att göra det. Under en ledarskapsutbildning lär du dig om coaching och hur du gör i praktiken. Att coacha medarbetare så att de själva uppnår både företagets och sina egna mål är en vetenskap i sig. En mycket viktig och användbar vetenskap. Ledare som förstår hur de ska nudga, coacha och ge feedback till personalen kommer att bli framgångsrika. Som ledare kan du inte göra allting själv, utan du måste överlämna många saker till din personal. Genom att coacha medarbetarna till att ta hand om och använda dina kunskaper, kan du lära dem att ta hand om uppgiften på egen hand.

Gruppdynamik och samverkan i grupp

När du leder en grupp behöver du ha insikter i vad som driver gruppen och dess medlemmar. En ledarskapsutbildning för nya ledare hjälper dig att både förstå vad varje enskild individ kan bidra med, och vad gruppen som helhet kan åstadkomma. Du behöver lyssna mer än du pratar, speciellt i uppstarten av en ny grupp. Du behöver uppmuntra till att komma med input och idéer, snarare än att ge för mycket direktiv. Regler som gruppen har att förhålla sig till är bra att ha på plats i inledningen, men sedan behöver du skapa den viktiga motivationen som ska driva gruppen likväl som dess individer.

Att sätta motiverande mål genom ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning tar upp konsten att sätta mål. Att sätta mål som både är rimliga att uppnå samt mätbara är en konst i sig. Det svåra ligger i att balansera svårigheterna mot möjligheterna, men när detta väl är gjort har du banat väg för ditt team att faktiskt kunna komma i mål. Målen måste kännas rimliga, samtidigt som de är utmanande. Det ska kännas som att gruppen jobbat hårt, men samtidigt haft roligt och utvecklats.

Att bli en fullfjädrad ledare tar tid

Låt det ta lite tid att bli den ledare som du vill vara. Försök inte att göra allt på en gång eller att förbättra alla sämre områden. Välj ut några viktiga områden, egenskaper, individer etc och jobba koncentrerat med dessa. Fyll i de viktigaste hålrummen först, därefter kan du fylla område efter område. Till slut är du där du vill vara. Kanske är du en mycket duktig teknisk chef, som behöver bli bättre på att släppa vissa uppgifter och delegera. Eller kanske är du helt ny i rollen som chef och saknar erfarenhet av att presentera och informera på ledningsgruppsmötena. Gå en ledarskapsutbildning för nya ledare, fokuserad på ett för dig relevant område, och framgångarna kommer inte att låta vänta på sig.

Ledarskapsutbildning avsätter tiden för dig

Ledarskapsutbildning ger nya kunskaper

Ta dig tid till utbildning

Att gå en ledarskapsutbildning ger dig tid att reflektera över ditt ledarskap. Genom att verkligen ta sig tiden att fokusera på sina förbättringsområden skapas utrymme för övning, inläsning av fakta och reflektion. Allt sammantaget ger detta att du bli ännu mer motiverad att bli den ledare som du vill vara. Innan du säger ja till ett jobb som chef eller ledare, se till att organisationen är öppen för att du ska få gå ledarskapsutbildning som passar för dig och som kommer att hjälpa dig att snabbare bli varm i kläderna.

Utbildning inom ledarskap ger möjlighet att processa tidigare erfarenheter av ledning som du eventuellt har och förhindrar att du tar med sämre delar in i det nya ledarskapet. Du får möjlighet att lära av dina misstag och se dem i ett nytt ljus. Du lär dig nya infallsvinklar som du inte tänkt på tidigare och skapar personligt utrymme för utveckling, vilket är avgörande för att bli en framgångsrik ledare.

Att planera din ledarskapsutbildning för nya ledare

Det finns många ledarskapsutbildningar för nya ledare att välja på idag och alla har olika sätt att lära ut vad ledarskap går ut på. Det är viktigt att du först tänker igenom vilka färdigheter du vill utveckla och om du har möjlighet att, efter utbildningen, implementera dem i ditt arbetslag. Det är inte meningsfullt att lära sig saker som ändå inte tillåts i företaget. Är det inte du som t ex ska hålla medarbetarsamtal är det onödigt att börja med en sådan kurs. Är det någon annan som håller i informationsbiten av t ex ett projekt är det bättre att du fokuserar på andra delar till att börja med.

När du sedan vuxit in i ledarkostymen är det däremot bra att du börjar samla på dig även dessa typer av kunskaper, så att du är reda att ta kliv framåt när tillfälle ges. En grundläggande Excelkurs kan t ex vara en sådan kurs, när du jobbat ett tag och märker att Excel används flitigt inom organisationen och det är nödvändigt att förstå programmet för att kunna göra ett bra jobb.

Skaffa en mentor eller coach

Att skapa kontakt med en erfaren mentor eller coach är ett smart drag när man ska börja en karriär som ledare. Här gäller det att hitta någon som du verkligen har förtroende för och som ger ärlig, rak och konstruktiv feedback. Vidare ska det vara en person som har gott om egna år som ledare, så att det finns verklighetsnära tips att få ta del av.

Utbildningsplan

Planera ditt ledarskap

Gör upp ett schema med regelbundna träffar med coachen, varvat med att du provar tipsen i verksamheten. Varannan vecka kan vara ett lämpligt tidsintervall. Då ser du till att du har tid att implementera det du lärt dig, men samtidigt går det inte för lång tid till dess att du får ny feedback. Kanske kommer ni fram till att mer ledarskapsutbildning behövs inom ett speciellt område. Prata om både det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra.

Gör upp en plan för din utveckling

Tillsammans med din mentor eller coach gör du upp en plan för din framtida utveckling som ledare. Planen kan t ex innehålla följande rubriker:

  • Långsiktiga och kortsiktiga mål
  • Aktiviteter att delta i som för mig mot målen
  • Resurser som behövs för att uppnå målen
  • Mätbara mål
  • Uppföljning av målen
  • Osv

Att sätta sina mål på pränt hjälper dig dels att se dem tydligare, dels ser det till att du följer upp hur du utvecklas. Att bli en ledare är en ständigt pågående process. Du kan behöva fylla på med ledarskapsutbildning med jämna mellanrum, för att säkerställa fräscha kunskaper. Det gäller under hela din tid som ledare. Uppdaterade chefer är öppna för nyheter och räds inte förändringar när de kommer. De är redo.

Vad är egentligen ledarskap?

Ledarskap innebär förmågan att leda en grupp människor mot uppsatta mål. I ledarskapet ingår att fatta beslut, delegera uppgifter, skapa en god arbetsmiljö, lösa problem, hitta nya lösningar mm. Listan på en ledares arbetsuppgifter kan göras lång. En ledarskapsutbildning för nya ledare kan hjälpa ledaren att se sin uppgift klart och bistå med att utveckla förmågan att både själv göra rätt saker, och få andra att göra rätt saker. Ledaren ska stå för visionen och hålla i kompassen som visar i vilken riktning teamet måste röra sig för att bli framgångsrikt. Ledaren är en dynamisk och flexibel person, som både kan vara lugn och samtidigt inspirerande.

Det samlade ledarskapet i en organisation ska ha förmågan att sätta och uppnå mål, fatta snabba och tydliga beslut, hålla konkurrenterna på plats och skapa entusiasm inför arbetsuppgifterna. Värdet av goda ledare kan inte nog understrykas. Utan bra ledare blir riktningen krokig och man skjuter bredvid målen. Som ledare måste du visa vart vägen mot målet går och även tydligt märka ut milstolparna på vägen dit. När en stolpe har nåtts ska detta uppmärksammas och vara grunden för nästa osv tills alla har passerats och ni står framme vid slutpunkten.

Ledarskapsutbildning för nya ledare ger positivt exempel

Som ledare behöver du föregå med gott exempel. Det kan vara påfrestande att alltid vara påpassad och bevakad i allt man gör, men det är en del av att vara en ledare. Du måste vara den goda förebilden för dina medarbetare, eftersom de kommer att göra som du gör. Du behöver utveckla förmågan att anpassa förutsättningarna till den miljö ni befinner er i just nu så att medarbetarna får energi att utföra uppgifterna.

Gå en ledarskapsutbildning som hjälper dig att leda situationsanpassat, det kommer att leda till medarbetare som är motiverade att agera i varje givet scenario. Med en utbildning följer också insikter om hur du är som ledare och hur din förmåga till anpassning ser ut.

Skillnad mellan att leda och förvalta ledarskapet

Ledarskap och förvaltning av ledarskapet kan tyckas vara samma sak, men de är egentligen olika sidor av samma mynt. De kompletterar varandra. Ledarskapet är ”mjukt” och fokuserar på att påverka och influera andra. Fokus ligger på att motivera och inspirera och på att coacha och föra andra framåt. Alla dessa saker är svåra att kvantifiera. Att förvalta ledarskapet innebär att använda mätbara metoder som leder till målet på ett effektivt och smidigt sätt.

Att lära sig att leda är inget som man lär sig på en kafferast. Det kräver hängivenhet, hårt arbete och tid. Att gå en ledarskapsutbildning kan lära dig hur du plockar fram och förstärker dina ledaregenskaper. Du övar upp dina förmågor att leda, så att du uppnår framgång som ledare.