Ledarskap i äldreomsorgen

Vad innebär ledarskap i äldreomsorgen

Vad innebär ett ledarskap i äldreomsorgen? En enhetschef inom området måste ha goda kunskaper inom ekonomi, arbetsmiljö, utvecklingsfrågor, fastighets- och personalfrågor.

Det är mycket ansvar och höga krav på en och samma individ. Att lyckas bemästra dessa delar och samtidigt utöva ett gott ledarskap, hur går det ihop? Över hälften av alla chefer inom äldreomsorgen anser att de har för många underanställda för att kunna utöva ett bra ledarskap.

En undersökning, som fackförbunden Vision och Kommunal genomfört, om ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen. Visar att en tredjedel av de anställda inte haft ett medarbetarsamtal på över ett år.

Det finns absolut fina exempel på bra verksamheter där de äldre är nöjda med sin omsorg. Men generellt sett kan ledarskap i äldreomsorgen förbättras avsevärt.

Hållbart ledarskap

Äldreomsorg bedrivs dygnet, året runt, och det med ett konstant tryck. För att kunna skapa ett hållbart ledarskap behövs grundlig, oberoende yrkesområde.

Antalet chefer och ledare som utövar ledarskap i äldreomsorgen har konstaterats vara för lågt i förhållande till verksamhetens omfattning. Stödet till dessa chefer och ledare har också ofta påvisats brista då det även finns en alldeles för hög andel tillfälliga anställningar inom yrket. Detta faktum försvårar inte enbart för personalen att känna engagemang i sitt arbete. Utan minskar även möjligheterna till att få kontinuitet i verksamheten.

Området ledarskap

Det finns mängder av litteratur skrivet inom området ledarskap samt dess olika dimensioner. I och med att samhället ständigt förändras. Förändras även synen och kraven på ledarskapet. Ledarskap i äldreomsorgen är inget undantag. Som allt annat ledarskap krävs kompetensutveckling. En ledarskapsutbildning ger den coachning som gör att du som chef och ledare kan skapa och utveckla ett personligt ledarskap. Som är hållbart för dig och din verksamhet.

Åsikterna kring hur definitionen av ett ledarskap lyder samt dess innebörd går isär. Dock finns där vissa drag som förenar de olika definitionerna. Det är antagandet om att ledarskap är en process där en avsiktlig påverkan utövas av en individ på andra människor. I avsikt att leda, strukturera och underlätta aktiviteter samt relationer inom en grupp eller organisation. Ledarskap i äldreomsorgen går även den ut på att influera gruppmedlemmarnas beteende. Och genom motivation göra så att gruppens mål uppnås.

Begreppet chef och ledare

Som inom alla typer av ledarskap är det viktigt för ledaren att veta skillnaden mellan begreppen chef och ledare. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men det är alltför många som inte kan hålla isär dessa begrepp och deras innebörd. Med en ledarskapsutbildning får du grundlig kunskap som du kan bygga vidare på. En ledarskapsutbildning inom ledarskap i äldreomsorgen kan vara det just Du behöver för att kunna utveckla din självkännedom. Och skapa ett hållbart ledarskap.

Chefer, som även utövar ledarskap i äldreomsorgen, har både ett formellt och informellt ansvar. De har befogenheter till att företräda arbetsgivarens intressen samtidigt som de ska bygga förtroende bland sina medarbetare. Och bli accepterade som ledare av dessa. Enhetschefer, vars position ligger mellan över/underordnade, kan också uppleva en tydlig komplexitet i ledarrollen. Detta eftersom de har krav på sig både uppifrån och nerifrån. En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att hitta en balans mellan lojaliteten mot din arbetsgivare. Och din roll som språkrör för dina medarbetare.

Definiera ett ledarskap

Den största svårigheten med att definiera ett ledarskap är på grund av dess personliga preferenser. Ett ledarskap utgår alltid från ledaren och dess personliga värderingar och individens beteende. Ett ledarskap i äldreomsorgen är, som allt annat ledarskap, i högsta grad personligt och en roll som inte kan axlas av alla. Ledarskap innefattar en legitim makt. Begreppet makt är för många förknippat med hänsynslöshet och manipulation. Men makt kan också innebära inflytande, påverkan och betyda att få igenom sin vilja i konkurrens med andras. En ledarskapsutbildning lär dig mer om olika typer av makt och dess användningsområden.

Ledarskapsutveckling inom äldreomsorgen

Ledarskapsutveckling inom ledarskap i äldreomsorgen kan innebära en ledarskapsutbildning. Eller annan kompetenshöjande aktivitet. Grunden till att lyckas i sitt ledarskap är att vara väl införstådd med vilken uppgift och betydelse du som ledare egentligen har. Som ledare är din uppgift att få andra människor att göra något. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. Och som ska bidra till att organisationen når sina uppsatta mål.

Vissa väljer att dela upp ledarskap i två delar. Den första delen handlar om planering, igångsättning, styrning och att skapa struktur. Den andra delen handlar istället om att ge stöd och bekräftelse, att skapa trygghet och öppenhet bland sina medarbetare. Sammanfattningsvis handlar ledarskap i äldreomsorgen. Samt inom vilken annan yrkeskategori som helst, att påverka människor. Hur du sedan väljer att göra det är upp till dig. Men en bra början i din roll som ledare är att gå en ledarskapsutbildning.

Ledarstilar inom äldreomsorgen

Det finns olika typer av ledarskap i äldreomsorgen och olika teorier kring vilken av dessa som är mest framgångsrik. Ibland pratas det om den auktoritära ledaren kontra den demokratiska. En auktoritär ledare visar tydligt vem det är som bestämmer. Och det är viktigt att medarbetaren lyder dennes order. Den demokratiska ledaren fattar nödvändiga beslut samtidigt som den samarbetar med medarbetaren och vågar delegera.

Ledarskapsutbildning

De två ovannämnda ledarstilarna, bland andra, finns fortfarande representerade på arbetsmarknaden inom de flesta yrkeskategorier. Även bland ledarskap i äldreomsorgen. Huruvida dessa hjälper eller stjälper verksamheten kan du lära dig mer om under en ledarskapsutbildning.

Ledarskap i äldreomsorgen

Teorin om situationsanpassat ledarskap utvecklades av Ken Blanchard och Paul Hersey. Som skrev om detta år 1969 i boken ”Teorin om ledarskapets livscykel”. De menade att det är situationen som bör avgöra vilken typ av ledarstil som är mest lämpad att använda. När det kommer till ledarskap i äldreomsorgen måste ledaren kunna anpassa sig. I sitt sätt att leda beroende på vad verksamheten kräver för stunden.

Det är enkelt som utomstående att fastställa hur en ”perfekt” ledare ska vara och vilka egenskaper denne ska besitta. Det är desto svårare att hitta någon som faktiskt har alla dessa kvaliteter i praktiken. Faktum är att det inte finns någon individ som är helt optimal för att utöva ledarskap. Varken ett ledarskap i äldreomsorgen eller någon annanstans. Vi är människor och vi är inte perfekta. Men vi kan lära oss. En ledarskapsutbildning kan hjälpa dig att uppnå din fulla potential som ledare.

Ledarskap i äldreomsorgen