Gott ledarskap

Gott ledarskap – en viktig kompetens

Gott ledarskap kommer från ledarskapsutbildning

Gott ledarskap har sin grund i kunskaper som du får under en ledarskapsutbildning. Att utbilda sig som ledare är grunden i en hållbar och lång ledarutveckling. Du som arbetar som chef har ett av världens mest spännande jobb. Gott ledarskap innehåller många spännande delar, samtidigt som det kräver en hel del kunskaper av den som utövar det.

En del chefer är utbildade inom ett gott ledarskap, och har läst såväl ledarskapsteorier som olika tekniker kring situationer som man som chef kan hamna i. Vissa chefer har istället en teknisk bakgrund från den verksamhet man är utsedd att leda. Och har stor kompetens inom det specialistområdet. Oavsett vilken bakgrund man som ny chef har är vidareutveckling av sin kunskap inom gott ledarskap både viktig och inspirerande. Låt därför din egen vidareutveckling bli en naturlig del i din karriär som chef.

Att landa i ett gott ledarskap

En av de viktigaste sakerna som ny chef är att finna sin egen ledarstil. Att landa i ett gott ledarskap där man som chef är grundad i sig själv är viktigt för att hålla i längden. Att gå en ledarskapsutbildning där du som chef lär dig om dig själv. Och hur du fungerar och reagerar i olika situationer kan vara av stort värde. En ledarskapsutbildning kan även lära dig att identifiera dina styrkor och att använda dem på ett effektivt sätt. Även dina mindre starka sidor kan bli identifierade, och du kan skaffa verktyg för att utveckla dessa sidor.

Ledarskapsutbildning om att bygga team

En utbildning hjälper dig att bygga ditt teamEn av de viktigaste utmaningarna inom ett gott ledarskap är att lyckas bygga stabila team. Som chef arbetar du genom dina medarbetare. Och behöver därför känna dig trygg (tryggt ledarskap) med deras kompetens och samarbetsförmåga. Ett team med en god dynamik och där olika kompetenser kompletterar varandra har alla förutsättningar för att göra ett bra jobb. Att bygga team handlar både om att hitta rätt individer, men även att arbeta för att teamet blir väl sammansvetsat. En utbildning för ledare kan ge dig inspiration och verktyg för att göra detta.

Utmaningar i ett gott ledarskap

För att bygga ett stabilt och effektivt team krävs att man som chef lyckas skapa en dynamik bland de som arbetar i teamet. Ofta begår man misstaget att rekrytera personer som är lika en själv. Eftersom man ofta känner sig bekväm med och förstår dem. En utmaning i ett gott ledarskap blir därför att utmana sig själv att tänka annorlunda kring detta. En ledarskapsutbildning som fokuserar på rekrytering kan hjälpa dig att göra klokare val vid nästa nyrekrytering, samt att göra rekryteringsprocessen både effektiv och professionell.

Olika chefsverktyg

Det finns en hel del olika verktyg att som chef använda sig av för att skapa team med rätt dynamik. Bland annat används inom ett gott ledarskap olika personlighetstester som kan ge en bild av en persons starkast framträdande särdrag. Därtill finns även personlighetstester som kan indikera hur en person reagerar i olika situationer.

I en rekryteringssituation kan det vara intressant att utföra denna sorts tester på de sökande. Utifrån de resultat man sedan får fram kan man utforma anställningsintervjuerna. Det är intressant och givande att som rekryterare kunna ställa djupare intervjufrågor kring de karaktärsdrag som indikeras i denna sorts personlighetstest. För att utföra dessa test krävs en speciell sorts licens, som erhålls genom en ledarskapsutbildning kopplat till testverktyget.

Gott ledarskap och motivation

När väl teamet är på plats krävs ett mycket gott ledarskap som kan hålla dess medlemmar motiverade. Som chef har du en central roll i att skapa en förståelse kring vikten av ert arbete. Du behöver även i ett gott ledarskap vara lyhörd för de behov som finns i gruppen.

Att bygga välfungerande team är spännande. Ta gärna hjälp av en ledarskapsutbildning som ger sig som chef mer information kring grupprocesser och hur team fungerar. En grupp behöver en chef som kan anpassa ett gott ledarskap till den fas där de för tillfället befinner sig. Därför behöver du som chef skaffa dig tillräcklig kunskap för att kunna leda ditt team i alla dess olika skeden.

Lär dig att leda även i krävande situationer

Lär dig att leda i krävande situationerSom chef möter du många olika krävande situationer. Du kommer att hantera medarbetare som av olika anledningar inte mår bra. Du blir från och till föremål för frustration och behöver kunna möta detta. Inom ett gott ledarskap ingår att kunna genomföra så kallade svåra samtal. Dessa kan omfatta allt från samtal kring uppsägningar och disciplinära åtgärder, som samtal med medarbetare som inte möter de krav som ställs.

För att kunna hantera dessa situationer på ett professionellt sätt kan en ledarskapsutbildning ge goda verktyg. Det är av stor vikt att som chef kunna känna sig trygg och lugn i dessa situationer, och med tillräcklig träning och information har du förutsättningar för att ha kontroll över dem när de uppstår.

Gott ledarskap är en god kommunikation

En viktig del inom ett gott ledarskap är en god kommunikation. Som chef har du många plattformar som du behöver kommunicera till. Du behöver ha en bra kommunikation (kommunikativt ledarskap) med dina medarbetare. Därtill ska du företräda ditt team inför en ledningsgrupp, din egen chef eller en styrelse. Därtill ingår i ett gott ledarskap att kunna företräda organisationen utåt gentemot externa aktörer. Att som chef träna dig på att vara tydlig och att kunna stå upp för ditt ord även i krävande situationer är centralt. Även här kan en ledarskapsutbildning ge god kunskap om hur du med hjälp av god kommunikation kan nå ökad framgång.

Tydlighet är professionellt

Som chef är det klokt att fundera över vad god kommunikation i gott ledarskap innebär. Det handlar både om att hitta en ton och en tydlighet som är begriplig och professionell. Därtill bör man som chef välja effektiva (effektivt ledarskap) och professionella kanaler för sin kommunikation. Idag finns många möjligheter att sprida sitt budskap. Utöver de möten man har finns även en djungel av pm, mejl, sms, chattfunktioner, telefon och skype et cetera. Ett gott råd är att som chef fundera över vad dessa respektive kanaler sänder för budskap, och vilken typ av kommunikation som lämpar sig genom vilken kanal.

Gott ledarskap i teori och praktik

Inom arenan för ett gott ledarskap finns en lång rad ledarskapsteorier, som syftar till att klargöra framgångsfaktorer för ett funktionellt gott ledarskap. Olika skolor har genom tiderna hävdat huruvida ett auktoritärt ledarskap eller ett demokratiskt ledarskap är att föredra. Naturligtvis finns inga enkla svar på detta. Det som kan konstateras är ändå att olika grupper behöver olika ledarskap. Därtill vet man att grupper behöver olika sorters ledarskap vid olika tidpunkter i gruppens utveckling.

Därför är det viktigt att som chef kunna bedriva ett situationsanpassat ledarskap. För den som vill lära sig mer kring detta finns olika sorters ledarskapsutbildning i området. Bland annat arbetar den upplevelsebaserade utbildningen Coachande ledarskap (coachande samtal) och UGL, Utveckling för Grupp och Ledare med att belysa och förklara detta.

Utbildning för chefer

Utbildning för chefer ger dig stöd i ledarskapetSynen på ett gott ledarskap och vad som ligger till grund för ett framgångsrikt ledarskap ändras till viss del över tid. Ny forskning och nya metoder gör att nya rön kring ledarskapsutveckling sprids. För att hålla dig uppdaterad kring ny forskning kan det vara intressant att som chef följa denna chefsutveckling i till exempel i tidskrifter kring ett gott ledarskap. Därtill kan en hel del kunskap och uppdateringar fås genom ledarskapsutbildning och chefsutbildning.

Gott ledarskap är framgångsrikt ledarskap

Den som är chef idag behöver också fundera över vad morgondagens ledarskap (framtidens ledare) kommer att innebära. Tiden förändras, och därmed även förutsättningarna för våra organisationer. Ny teknik möjliggör nya kontakter och innovationer. En mer globaliserad värld förutsätter såväl språkkunskaper som kompetens kring olika kulturer. Därtill har olika generationers medarbetare olika förväntningar på och behov av en chef. Att som chef vara flexibel och hålla sig á jour med de trender som växlar är därför klokt. Att vara chef är inget statiskt arbete, utan kräver i allra högsta grad en dynamisk inställning och ett intresse för ledarskapsutveckling för att utöva ett gott och framgångsrikt ledarskap.

Hållbarheten i gott ledarskap

Vad kan vi då anta om framtiden i ett gott ledarskap? Vad kan vi redan idag anta är viktigt för våra chefer i morgondagens organisationer? Vissa tendenser kan redan idag skönjas. Bland annat kan nämnas ett utökat intresse för hållbara organisationer. Hållbarheten som begrepp syftar både till en utökad kunskap och hänsyn till den klimatpåverkan organisationen har. Som organisationer kan man ansöka om certifiering av sin hållbarhet och sin miljöstrategi. Därtill kan olika sorters ledarskapsutbildning eller chefsutbildning inom området ge utökad kunskap om hur man som organisation kan bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Gott ledarskap är kreativt och funktionellt ledarskap

Framtidens ledarskap kommer med största sannolikhet även att vara fokuserat på att vårda sina medarbetare. Det handlar om att människorna i organisationen ska hålla för sitt uppdrag, och att undvika att arbetet i sig blir en skadlig faktor i människors liv. Att satsa på att medarbetare ska må bra och utvecklas i sitt arbete blir mer och mer viktigt. Man ser ofta olika satsningar på friskvård och goda arbetsmiljöer, som syftar både till att öka organisationens frisktal, men även till att öka kreativiteten (kreativt ledarskap) och arbetsglädjen hos medarbetarna. Som chef kan det därför vara en god investering att gå en ledarskapsutbildning som kan fördjupa din kunskap i personalvård och rehabilitering (funktionellt ledarskap).

Utveckla medarbetarna också

Ett led i att i ett gott ledarskap satsa på och utveckla sina medarbetare är att säkerställa att en individuell utvecklingsplan finns utformad för samtliga av dina medarbetare. Att tillsammans med sin chef få planera sin individuella chefsutbildning borde vara en naturlig del av varje medarbetares arbetsvillkor. Ta chansen att i utvecklingssamtalet skapa en överblick av vad medarbetaren har för kompetensutveckling och även genomgått i form av kurser i ledarskap och vidareutveckling. Ta därefter reda på vad organisationen behöver utöver den kompetens som redan finns. Därefter kan detta bli en del av de individuella utvecklingsplanerna. Naturligtvis ska dessa planer sedan följas upp och uppdateras årligen.

Gott ledarskap kräver kompetensutveckling

Kompetensutveckling viktigt för ledareSom chef är det naturligtvis också viktigt att ha en plan för utvecklingen av ett gott ledarskap. Därför kan du applicera ovanstående modell även på din egen utvecklingskarriär. Du kan, tillsammans med din egen chef inventera dina kompetenser och genomgångna satsningar för kompetensutveckling. Och kommande utbildning och ledarskapskurs. Formulera därefter vad som saknas i form av ledarskapsutbildning för att komma dit du siktar.

Att göra detta tillsammans med sin arbetsgivare kan vara ett bra sätt att säkerställa att ni båda har samma vision för din framtid inom organisationen. Därtill är det bra att knyta detta till ditt utvecklingssamtal, eftersom det ger en naturlig koppling till diskussionen kring vilka områden du behöver utveckla som chef. På så sätt kan ni tillsammans konkretisera hur denna utveckling ska gå till, så att samtalet mynnar ut i en konstruktiv plan istället för en känsla av vilsenhet inför hur du ensam ska utveckla dina mindre starka sidor.

Ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

En hel del av den ledarskapsutbildning som finns på marknaden är centrerad till de större städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö. Även om du inte bor eller arbetar i dessa städer finns all möjlighet att utveckla ett gott ledarskap. En hel del av de utbildningsföretag som är baserade i Stockholm, Göteborg och Malmö kan ge utbildningar på distans. Ibland kan detta ske via nätkonferenser, och ibland kan en föreläsare skickas från Stockholm, Göteborg eller Malmö till den aktuella orten.

Skräddarsydd utbildning med ledarskapskonsult

Ett tips för den organisation som inte har sin verksamhet i Stockholm, Göteborg eller Malmö och vill utveckla sina chefers ledarskap, är att kontakta de utbildningsaktörer som man är intresserad av. Ofta kan man utbyta erfarenheter med andra organisationer för att hitta en utbildningsföretag som passar just de egna behoven. Även om denna aktör endast finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö kan det vara en god idé att kontakta företaget. För att förhöra sig kring om de kan utveckla en skräddarsydd utbildning och lösning för just din organisation. Kanske kan en ledarskapskonsult arrangera en ledarskapsutbildning eller ledarskapskurs i just din stad om deltagarantalet är tillräckligt högt?

Organisera organisationer

För de organisationer som inte är baserade i Stockholm, Göteborg eller Malmö finns även andra sätt att tänka för att genom ledarskapsutbildning utveckla organisationens ledarskap. Till exempel kan man gå ihop med andra organisationer för att köpa in utbildare från utbildningsföretag som är baserade i någon av de större städerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö. Utbildningen kan i så fall ske på den egna orten, organisationerna kan dela på kostnaden. Vissa organisationer skapar även sina egna utbildningscenter. Allt syfte att satsa på att hyra in utbildare och föreläsare snarare än att skicka sina medarbetare på utbildningar på annan ort.

Inspireras i ett gott ledarskap

Beroende på organisationens ekonomi kan det dock finnas fördelar med att låta organisationens chefer ge sig iväg på ledarskapsutbildning på annan ort. För att som chef inspireras i ett gott ledarskap och träffa andra chefer att diskutera med. Kan det vara viktigt att få lämna det egna kontoret för en stund. Så även om den egna organisationen inte finns i de större städerna, Stockholm, Göteborg eller Malmö, där de flesta utbildningar ges, kan själva resan till utbildningen stå för ett mervärde för organisationens chefer.

Utbildning ger gott ledarskap

En utbildad ledare är en trygg ledareGenom att gå en utbildning i ledarskap får du möjlighet att bli ledaren du vill vara. Alla företag borde ha ett stort fokus på det goda ledarskapet. Genom en ledarskapsutbildning kan du som ledare öva upp dina färdigheter och bli bättre på att leda. Det kommer att gagna hela företaget. Att företag låter sina chefer och ledare gå utbildning är en grundförutsättning för ett gott ledaskap. Det hjälper ledarna att hitta balansen mellan ledarskap och chefskap, vilken kan vara  direkt avgörande för organisationens framgång . Ett bra ledarskap kräver utbildning, träning och kunskap. Kunskaperna bygger ni på under en kurs i ledarskap. Genom olika praktiska övningar och teoriavsnitt ökar er kompetens inom ledarskapsområdet.

Utveckling för ledare viktig

Att vara chef och ledare kan vara utmanande. Du har ett stort och ibland tungt ansvar att bära. Förväntningar är ofta högt ställda och ledarskapet kan ibland bli övermäktigt. Genom  att du ledare ger dig själv ledarskapsutveckling får du en välbehövlig paus. Samtidigt bygger du upp din kompetens i att leda. Genom utbildning skaffar du dig en stadig grund att stå på. Under några dagar kan du fokusera på  ditt goda ledarskap och utveckla dina personliga egenskaper. Du lär dig om relationer i grupper och om konsten att motivera dina medarbetare. Utbildningen i ledarskap gynnar såväl dig som är ny i ledarskapsrollen, som dig med tidigare erfarenhet. Ni får båda relevant ledarskapsutveckling.

Kompetensen ökar efter en utbildning

Det finns mycket kunskaper och lärdomar att införskaffa inom området ledarskap. En stor kompetens i  att leda andra människor är alltid efterfrågat och uppskattat. Ledarskapsutveckling genom utbildning är därför något som bör ingå i varje ledares utvecklingsplan. Det är inte en lyx, utan en nödvändighet. De företag som förstår att ett ökat fokus på gott ledarskap är viktigt är de företag som hänger med i dagens snabba utveckling. Genom att utbilda och utveckla ledare och chefer skapar man starka ledare, som är uppdaterade med nya metoder för att leda. Att göra individuella utbildningsplaner för varje ledare ger en struktur för ledarskapet och främjar ett gott ledarskap. Att leda är inte för alla, men alla kan öva upp sina färdigheter i att leda en grupp. Om viljan och insikten finns i en organisation kan ledarna utveckla sig till  goda ledare som för sitt team framåt.