Rättvist ledarskap

Rättvist ledarskap är bra för produktiviteten

Hur bygger man upp ett rättvist ledarskap? Kunskap, erfarenhet och professionell utbildning är några av faktorerna som krävs för att lyckas. Att utbilda och fortbilda ledare genom ledarskapsutbildning gör ledare mer motiverade att bygga upp ett hållbart och effektivt ledarskap där man arbetar för att få alla i organisationen eller företaget engagerade. I ett rättvist ledarskap arbetat man för ständig förbättring och utveckling och involverar medarbetarna i utvecklingen av arbetsplatsen.

Forskning har visat att ett rättvist ledarskap är bra för produktiviteten. Rättvisa chefer och ledare genererar ett gott socialt klimat och mer samarbetsvilliga medarbetare. En gynnsam arbetsmiljö ger framgångsrika företag. Ett rättvist ledarskap har visat sig påverka de anställdas prestationer i positiv riktning. Om kraven i arbetet är rimliga och lika villkor råder på arbetsplatsen får de anställda en större motivation att göra sitt bästa.

I en organisation som styrs av ett rättvist ledarskap behandlas människor lika vare sig man är chef eller anställd och oberoende av vad man har för kön, sexuell läggning eller etniskt tillhörighet. På en ledarskapsutbildning kan de ledare som behöver få ökade kunskaper och råd om hur man bemöter personalstyrkan på ett rättvist och fördomsfritt sätt. Det är sedan upp till ledarna att föra vidare sina kunskaper om rättvis behandling till övriga inom organisationen. En ledarskapsutbildning kan hjälpa företag att skapa tydliga riktlinjer för likabehandling och mot kränkande beteende.

Ledarskap

I ett rättvist ledarskap möter man varandra oavsett position och ursprung och oberoende av kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Mångfald gynnar alla verksamheter. De anställda behöver även få veta vad som förväntas av dem, få tydliga riktlinjer och behandlas med respekt. Det är viktigt att mötas av förtroende och tydlighet. Tydliga roller är ofta något som är önskvärt, det är viktigt för de flesta att få veta sin plats och arbeta utifrån detta.

Att vara rättvis och respektfull påverkar även chefers hälsa och arbetsmiljö på ett positivt sätt. Att vara rättvis kan också innebära att man förklarar och motiverar sina beslut för sina medarbetare. Detta kan kännas jobbigt och motigt för många ledare och man kan därför behöva stöd och utbildning. En ledarskapsutbildning kan hjälpa ledare med konflikthantering och samtalsteknik så att man kan utforma ett rättvist ledarskap.

För att kunna utföra ett rättvist ledarskap behöver man ha god självkännedom, god människokännedom samt goda kunskaper om kommunikation. Ledare behöver se till varje individ och behandla alla rättvist och utifrån personliga förutsättningar. En ledarskapsutbildning kan lära ut dessa viktiga kompetenser och ge ledare konkreta övningar som ger bättre insikter i om hur man utformar ett hållbart ledarskap.

Lika är inte detsamma som rättvist. Den som anstränger sig mer måste också få mer än den som är mer likgiltig. Ett rättvist ledarskap handlar istället om hur arbetsmiljön och det sociala klimatet på arbetsplatsen ser ut. Ett rättvist ledarskap skapar en arbetsplats där det råder lika villkor, vilket ofta i längden ofta leder till ett välmående företag. Ett engagerat, tillförlitligt och rättvist ledarskap väcker engagemang, sprider kompetens och stimulerar positiv drivkraft.

Rättvist ledarskap inom offentlig sektor ochFöretagsutbildning, ledarskap chefsutbildning