Auktoritärt ledarskap – behövs det?

Behövs auktoritärt ledarskap?

Auktoritärt ledarskap nuEn ledarskapsutbildning hos oss på Hjärtum Utbildning tar inte upp auktoritärt ledarskap. Vi riktar istället in oss på vardagens ledarskap. Begreppet auktoritärt ledarskap är mest användbart i verkliga krissituationer, till exempel en stor brand eller svår olycka. Själva begreppet kan lätt få en negativ klang och förknippas med en odemokratiska ledning, men i vissa situationer behövs ett ledarskap som inte kan ifrågasättas. I denna artikel berättar vi mer om auktoritärt ledarskap i informationssyfte.

Vill du istället se vilka utbildningar vi erbjuder, gå till vår ordinarie hemsida, www.hjartum.se.

Vad är auktoritärt ledarskap?

Vid en stor brand kan man inte ställa sig och diskutera fram hur man ska släcka elden utifrån vad som känns bäst för alla. Utan man behöver ett ledarskap som snabbt och effektivt får gruppen att börja agera. Detta innebär förstås ett stort ansvar för ledarskapet i sig. Som måste vara väl lämpat för att kunna ta avgörande beslut i svåra situationer. Ett auktoritärt ledarskap bestämmer ensamt vilka beslut som ska tas. När de ska tas. Och hur en organisation ska styras, utan utrymme för diskussion eller motsättningar.

Auktoritärt ledarskap utan utrymme för diskussion

I vissa pressade situationer där man snabbt behöver ta beslut kan ett auktoritärt ledarskap vara nödvändigt. Det kan vara vid räddningsarbeten eller vid militära eller polisiära insatser men också inom affärsverksamheten. Dessa arbetssituationer är i behov av ett ledarskap som snabbt kan ta beslut. Och få resten av gruppen att lyssna till och agera efter dessa.

Autoritärt ledarskap kan skapa respekt och förtroende

För att kunna utöva ett autoritärt ledarskap måste man vunnit sina medarbetares respekt och förtroende. Det gäller att man vet vad man pratar om och att man har visat att man är kunnig och omdömesgill nog att ta beslut. Den auktoritet som ledarskapet handlar med bör vara legitimerad genom exempelvis erfarenhet. Och grundläggande värderingar eller ett förutsatt händelseförlopp.

Vill man fortsätta att vara respekterad av sina anställda och behålla sin personal kan man inte ta orimliga beslut. Det auktoritära ledarskapet måste vara väl förberett. Och kunna motivera sina beslut även om man inte är villig att ta upp en diskussion om dem.

Det autoritära ledarskapet kan skapa trygghet

Även om man inte använder sig av det auktoritära ledarskapet fullt ut så kan det uppstå situationer i alla organisationer när denna ledarstil lämpar särskilt sig väl. Ibland kan det vara en bra metod att inleda med under en övergående period, exempelvis vid stora förändringar eller nya projekt inom en organisation eller ett företag.

En nyanställd kan behöva konkreta instruktioner. Och order för att lära sig sitt jobb från grunden. I bland har något gått fel i en organisation. Samarbetet har kanske brustit och då behövs tydliga och direkta instruktioner om hur det istället bör skötas. Har man byggt upp en stark och trygg organisation kan det autoritära ledarskapet, om det utförs på rätt sätt, skapa en trygghet och en fast grund för ett företag eller en organisation

Autoritärt ledarskap är absolut rakt och tydligt

Ett auktoritärt ledarskap handlar i mångt och mycket att få sina anställda att utföra de uppgifter som ledarskapet delger dem för att det gynnar företagets eller organisations bästa. Ett väl fungerande autoritärt ledarskap måste vara absolut rakt. Och tydligt och ha skapat en respekt som gör att de anställda arbetar utifrån ledarskapets direktioner och beslut. Det är ett snabbt och effektivt sätt att få en organisation i rörelse. Och att rädda upp svåra situationer när det behövs som mest. Det autoritära ledarskapet kan vara en trygghet. Och bas för nybildade och osäkra grupper för att få dem att börja utvecklas.

Auktoritärt ledarskap i flera infallsvinklar

Ett auktoritärt ledarskap är motsatsen till en demokratisk ledarstil. En auktoritär ledare bestämmer vad, hur och när saker ska ske och tar de beslut som ska fattas. Det ges inget utrymme för diskussion utan det är endast ledaren som bestämmer vad som ska göras. En vanlig missuppfattning angående ordet auktoritär är att det har samma betydelse som ordet auktoritet, vilket inte stämmer. Medan en auktoritär personlighet i många fall har en positiv inställning till våld, har aggressiva tendenser. Står för straff och övertag, har ett förakt mot svaghet samt en känner attraktion för makt är en auktoritet någon att se upp till. Någon som inger respekt och som leder en grupp genom förtroende och tillit.

Ledarstil

Det går inte att säga vilken ledarstil som är rätt eller fel. Då det finns lika många olika åsikter om detta som det finns människor på jorden. Eftersom ett och samma ledarskap inte fungerar i alla situationer och inom alla grupper finns det både för och nackdelar med ett auktoritärt ledarskap. Dock är det ett faktum att denna stil. Mer eller mindre, inte förespråkas av den nya generationen ledare som är på väg att inta dagens arbetsmarknad. Detta mycket på grund av att stilen innebär stora begränsningar i form av en o-effektiv arbetsfördelning. Samt att den i längden ger omotiverade medarbetare.

Fördelarna med ett auktoritärt ledarskap

Fördelarna med ett auktoritärt ledarskap visas som tydligast i pressade situationer där det krävs snabba beslut. Några exempel på yrken där ett auktoritärt ledarskap krävs är i räddningsledare- och militärrollen. Men även inom affärsvärlden kan situationer uppkomma där denna ledarstil kan ge positiva resultat. Hos en nybildad grupp där gruppdynamiken är outvecklad och omogen kan denna typ av ledande vara optimalt. En auktoritär ledare kan här skapa trygghet och en plattform som gruppen kan växa utifrån. Och därigenom tillsammans prestera goda resultat genom gemensamma insatser.

Demokratiskt ledarskap med coachande förhållningssätt

Hos ett sammansvetsad och moget team passar inte ett auktoritärt ledarskap. Istället för att skapa trygghet, som i en nybildad grupp, blir denna ledare snabbt en slags diktator som ingen känner förtroende för. I denna situation behövs ett demokratiskt ledarskap. Som har ett mer coachande förhållningssätt och som kan hjälpa teammedlemmarna att bli självständiga och ta eget ansvar.

Ledarskapsexperter i studie om ledarstilar

Ledarskapsexperter Karoline Karttunen och Erica Öster skrev år 2007 uppsatsen ”Är den auktoritära ledaren mindre omtyckt än den demokratiska?” vid Högskolan i Borås, Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA), som är en experimentell studie om ledarstilar. Genom denna kunde de påvisa att ett demokratiskt ledarskap var mer framgångsrikt. Och mer omtyckt av medarbetarna än ett auktoritärt ledarskap.

Coachande ledarskap

Ett auktoritärt ledarskap är en ledarstil som den äldre generationen av chefer använder sig mer utav än vad den yngre gör. Chefens yrkesroll har förändrats drastiskt de senaste åren. Från att ha varit en stark auktoritär som gett order. Och som medarbetarna inte vågat ifrågasätta till dagens chefskap. Som mer och mer börjar likna ett coachande ledarskap. Där situations-anpassning och flexibilitet är viktiga nyckelord. Medarbetarna har också kommit underfund med att dagens chefer inte är några hjältar som alltid vet bäst. Utan att även de är skapta av kött och blod och då alltså inte heller perfekta.

Tre stora ledarstilar

Ledarskapsexpert Kurt Lewin (1890 – 1947), tysk-amerikans professor och psykolog inom socialpsykologi. Genomförde en studie inom ledarskap år 1939 med en grupp forskare som resulterade i identifikationen av tre stora ledarstilar. Han identifierade ett delegerande-, demokratiskt- och auktoritärt ledarskap. Och fastställde även att framgångsrika ledare i de flesta fall använde sig av alla dessa stilar. Varav en mer dominerande, och inte enbart höll sig till en ledarstil.

Det alltmer populära så kallade situations-anpassade ledarskapet utgår just ifrån denna mentalitet: Att ledare ska kunna anpassa sitt ledarskap efter situation. Och individ då en och samma stil inte är optimalt i alla sammanhang.

Motsatsen till gott ledarskap

Det är många chefer genom tiderna som utövat ett auktoritärt ledarskap som ett verktyg. För att kunna missbruka sin makt genom att hota, vara nedlåtande mot och ge order till sina medarbetare. Denna typ av beteende definierar heller inte en auktoritär typ av ledning. Utan är snarare en rakt igenom oprofessionell ledarstil som handlar om att köra över människor. Och har alltså ingenting med gott ledarskap att göra. I sällsynta fall kan du som ledare använda dig utav en auktoritär stil. Men om det finns tid och du vill ha motiverade och engagerade medarbetare bör du välja en mer inkluderande sådan.

Auktoritärt ledarskap inbjuder inte till medverkan

Ett auktoritärt ledarskap inbjuder inte dina medarbetare till medverkan utan här är det du som berättar för dessa vad och hur något ska göras. Du vill inte få råd angående hur en uppgift ska lösas då det i dessa situationer oftast är ont om tid att utföra uppgiften i fråga. Denna ledarstil skulle kunna passa att utövas på en nyanställd som ska tränas upp. Detta förutsätter då att du som ledare vet vad du gör, kan ditt jobb till fullo samt är en bra coach. Den nya medarbetaren må vara i en främmande miljö men är ändå motiverad till att lära sig nya uppgifter.

Reflektera över följande frågor

Om du som ledare är osäker på vilken ledarstil som passar till vilken situation kan du reflektera över följande frågor:

Hur mycket tid är tillgängligt? Vilken relation har du till dina medarbetare – bygger de på respekt och förtroende eller rentav respektlöshet? Är det du, dina medarbetare eller båda parter som sitter på mest information? Hur väl är medarbetarna utbildade och hur insatt är du i den aktuella uppgiften? Pågår det några interna konflikter? Hur är stressnivån på arbetsplatsen? Vilken typ av uppgift gäller det – är den komplicerar eller enkel? Beroende på vilka svar du kommer fram till utifrån dessa frågor kan ett auktoritärt ledarskap vara att föredra.

Chans till personlig utveckling och självkännedom

Med ett coachande ledarskap kommer du kunna skapa självständiga medarbetare. Som själva tar initiativ till att hitta lösningar på eventuella problem. Genom att de ges mer ansvar kommer de också utvecklas och växa som individer samtidigt som deras arbete blir mer effektivt. En ledarstil som denna öppnar upp för större chans till personlig utveckling och självkännedom än vad ett auktoritärt ledarskap gör. Genom en ledarskapskurs eller ledarskapsutbildning inom området kan du som ledare införskaffa mer kunskap om de olika ledarstilar. Som finns och hur du som bäst kan kombinera dessa för att få ett bra resultat.