Föreläsare i ledarskap

Föreläsare i ledarskap

En föreläsare i ledarskap är en person som utifrån sina erfarenheter. Och kunskaper kan förmedla ett budskap kring ledarskap till andra. Ofta är en föreläsare i ledarskap en ledarskapsexpert eller ledarskapskonsult som har en lång och gedigen erfarenhet. Och som använder denna för att bedriva olika former av ledarskapsutbildning.

Inspirera till bra ledarskap

En föreläsare i ledarskap har en mycket intressant roll. Att guida ledare och inspirera dem i sitt ledarskap kan göra stor skillnad i deras liv. En bra föreläsare i ledarskap lyckas också väcka nya tankar. Och simulera sina åhörare till att ifrågasätta sitt sätt att arbeta för att dessa ska kunna utvecklas. En god ledarskapsexpert sprider inte bara sitt eget budskap. Utan tar tillvara sina åhörares förmågor och erfarenheter. Därtill använder han eller hon situationen för att väcka nya diskussioner. Som kan fortsätta långt efter att föreläsningen är slut.

Pedagogiska tekniker räcker inte

Som föreläsare i ledarskap måste man ha en god kunskap om och erfarenhet av ledarskap. Därtill behöver man ha en god förmåga att förmedla sitt budskap. Detta innebär både att kunna hantera olika pedagogiska tekniker. Men också att ha förmågan att inspirera och väcka nya tankar. Många av dessa verktyg kan man lära sig genom kurser och utbildning. Dock handlar en stor del av dessa färdigheter även om att skaffa sig erfarenhet, att prova sig fram och att inspireras av andra framgångsrika föreläsare.

Föreläsare skall fånga sin publik

Föreläsare i ledarskap bör ha god förmåga att aktivera sina åhörare. Och att genom deras eget engagemang skapa ett intresse för det aktuella ämnet. En bra föreläsare lyckas från de första minuterna av sin presentation att fånga sin publik. För att sedan hålla dem intresserade genom föreläsningen. Det är önskvärt att åhörarna lämnar föreläsningen med ny information. Men också med nya frågeställningar som engagerar dem även efter att de lämnat föreläsningssalen.

Öppna nya diskussioner

En duktig föreläsare kan bidra till att öppna nya diskussioner som senare kan följa med föredragsdeltagarna ut i sin verksamhet. Att som åhörare endast serveras svar är ofta förlamade och passiviserande. Att istället få sina ögon öppnade för nya frågor som senare kan lyftas till diskussion i chefskollektivet kan däremot vara oerhört stimulerade.

Satsa på en ledarskapsutbildning

För att kontinuerligt inspirera och utveckla sina chefer är det en god idé för de flesta organisationer att emellanåt anlita en föreläsare i ledarskap. Att då och då satsa på en utbildning för ledare kan göra stor skillnad för cheferna i en organisation. Det är viktigt att som chef inte fastna i gamla mönster. Utan att ständigt utvecklas. En extern ledarskapsexpert kan vara till hjälp i detta arbete.

Chefers ledarförmågor viktig

En organisation som vill anlita en föreläsare i ledarskap kan ha olika mål med detta. Dels kan en extern ledarskapsexpert guida organisationens chefer i ledarskapets mjuka värden. Till detta hör att arbeta med sin egen person och sina egenskaper för att på ett bättre sätt kunna leda andra. Chefer som är trygga i sin roll och som därtill är medvetna om sina starka och svagare sidor. Har en god grund att stå på för att leda andra. Därför är en ständig utveckling av organisationens chefers ledarförmågor viktig.

Ledarskapsutbildning med kunskapsverktyg

En annan anledning att anlita en föreläsare i ledarskap kan vara att genom ledarskapsutbildning ge chefer starkare kunskapsverktyg för sitt ledarskap. Detta kan innefatta till exempel fördjupade kunskaper i ekonomi, arbetsrätt eller organisationsutveckling. Även denna kunskap är viktig för cheferna. Att underhålla då den spelar stor roll i de viktiga beslut som chefer fattar i sin vardag.

Bjuda in en ledarskapsexpert

Den organisation som vill anlita en föreläsare i ledarskap. Bör fundera över vad man vill ha ut av denna föreläsning. Ofta finns inte ett tillräckligt tydligt mål med olika investeringar som en organisation gör i sin utveckling. Om man satsar på en ledarskapsföreläsning för organisationens chefer. Är det klokt att redan innan man bjuder in en ledarskapsexpert funderar över vilken effekt man önskar att föreläsningen ska ge.

Ledarskap enligt ledningen

Att ge inspiration till organisationens chefer är naturligtvis ett viktigt mål, men man bör även fundera över var i utvecklingen organisationen befinner sig. Är cheferna mottagliga för det budskap som en föreläsare i ledarskap kan förmedla. Och ligger föreläsarens budskap och fokus i linje med den utveckling som organisationens ledning förmedlat. Om valet av föreläsare och ämne för föreläsningen ligger alltför långt från den utvecklingsplan som organisationen för närvarande fokuserar på. Kan en föreläsning snarare bli förvirrande än givande.

Frågor till ledarskapskonsult

Organisationens ledning bör därför vara överens om anledningen till att man väljer att anlita en föreläsare i ledarskap eller en ledarskapskonsult. Frågor man kan ställa sig är ”varför är det viktigt för oss att satsa på en ledarskapsföreläsning nu?” ”Vilka är organisationens mål, och hur kan en extern ledarskapsexpert hjälpa oss att komma dit?” ”Vilken är den önskade effekten efter att organisationens chefer genomgått en ledarskapsföreläsning?” ”Hur märker och mäter vi efter denna satsning att den nått önskvärda resultat?”

Ledarskapsexpert eller ledarskapskonsult

Att välja rätt föreläsare i ledarskap kan vara en utmaning. Idag finns många aktörer på marknaden. Antalet företag som förmedlar olika sorters ledarskapsutbildning är stort. Många är de som utropar sig som ledarskapsexpert, ledarskapskonsult eller föreläsare i ledarskap. Att veta vilka företag och personer som förmår leverera föreläsningar med kvalitet är inte helt enkelt.

Att hitta rätt föreläsare i ledarskap

Ett sätt att hitta rätt föreläsare i ledarskap för den egna organisationen är att förhöra sig med andra organisationer. Med liknande behov och i samma situation. Kanske har de använt sig av en ledarskapsexpert för en föreläsning och varit nöjda med utfallet. Vissa ledarskapsföreläsare har skapat ett namn och ett rykte som de lever på. Men det innebär inte nödvändigtvis att de håller högst kvalitet eller levererar det som just den egna organisationen behöver.

Rätt ledarskapsutbildning

Att kontinuerligt låta en organisations chefer utvecklas genom till exempel olika sorters ledarskapsutbildning. Eller genom att anlita föreläsare i ledarskap kan vara ett effektivt verktyg. För att driva organisationen framåt och minska risken för stagnation. Att anlita rätt ledarskapsutbildning eller ledarskapskonsult kan göra stor skillnad. Och medverka till att utvecklingen och inspirationen håller en hög nivå inom organisationen. En organisations chefer har stor påverkan på organisationens medarbetare. Och att satsa på cheferna och deras inspiration innebär att investera i hela organisationens kvalitet och resultat.

Föreläsare i ledarskap ledarskapsutbildning