Lyckat ledarskap

Lyckat ledarskap är väl drömmen för många

Lyckat ledarskap nuVad är hemligheten bakom ett lyckat ledarskap? Det finns många typer av ledarskap. Och dess prioritet skiljer sig förstås beroende på vad det är för organisation eller företag man leder. Men oavsett vilket så är ledarskapet en oerhört viktig del för ett välfungerande arbete. Ledarskapet handlar om mer än att styra och bestämma. Det handlar om att bygga och stärka relationer. Och upprätta en fungerande kommunikation mellan medlemmar eller medarbetare.

I en organisation med ett lyckat ledarskap finns en ömsesidighet. Där alla får bli hörda och komma till tals. Och där ledarskapet är ett stöd och en vägledare som ibland måste ha den avgörande rösten.

Lyckat ledarskap börjar med att bygga team

Att leda innebär ett stort ansvar, både för sig själv och för sin grupp. Man bör därför lägga ner tid på att bygga ett fungerande team. Präglat av öppenhet och tillit där alla får känna sig delaktiga. Ett ledarskap påverkar alltid hela organisationen och ett oengagerat ledarskap skapar dålig stämning och resulterar i att anställda vantrivs och missar sina målsättningar. Ett lyckat ledarskap däremot skapar aktivitet och arbetslust hos medarbetarna. Vilket genererar effektivitet och förbättrade resultat. För att uppnå detta måste man som ledare visa sig tillgänglig. Visa att man är en del i gruppen och inte avskärma sitt arbete för mycket.

I ett lyckat ledarskap ingår att avläsa förändringar

Dagens samhälle utvecklas snabbt och det sker ständig förändringar inom såväl tekniken som i det sociala. Ett ökat tempo i samhället kräver ett kreativt tänkande, ett lyckat ledarskap måste ha förmåga att planera sin tid och kunna avläsa när och i vilken utsträckning man ska följa med i samhällets förändringar. Ledarskapet behöver ständigt ses över och uppdateras för att upptäcka eventuella brister eller saker som kan göras bättre. Även när organisationen är välfungerande och flyter på bra så är det ibland viktigt med självrannsakan för att i tid upptäcka och förhindra eventuella problem och konflikter.

Lyckat ledarskap kräver ständig ledarskapsutveckling

För att uppnå alla de positiva effekter som ett lyckat ledarskap faktiskt kan generera bör ledarskapet ständigt öva sig i just ledarskap. Faktorer som stress- och krishantering, tidspress och personliga samtal är sådant som kräver övning för att kunna praktiseras. Ledarskapet kan ibland upplevas som tungt och ansvarsfullt och det är viktigt att då och då hämta ny energi för att fungera på ett känslomässigt plan. Det krävs god självkännedom för att kunna hantera konflikter och ta svåra beslut. Det kan därför vara en god ide för ett ledarskap att utvecklas genom exempelvis kurser och aktiviteter för att fortsätta inspireras till göra ett bra arbete.

Lyckat ledarskap visar värderingar och etiska normer

Ett lyckat ledarskap är en kombination av flera olika faktorer och det gäller att hitta en ledarskapsform som passar just det specifika företaget eller organisationen. En lyckad ledare har god människokännedom och kan coacha och guida sina medarbetare till att utvecklas i sitt arbete. Ett starkt ledarskap behöver vara tydligt och visa på grundläggande värderingar och etiska normer. Man bör alltid kunna motivera sina beslut och visa förståelse för andras reaktioner. Ärlighet skapar förtroende och har man förtroende hos sina medarbetare eller anställda har man kommit en bra bit på vägen mot ett lyckat ledarskap.