Aktivt ledarskap

Aktivt ledarskap gäller från ord till handling

Aktivt ledarskap är en ständigt omdiskuterad term där många har blandade åsikter om hur ett bra ledarskap ser ut och verkar.

Något vi vet med säkerhet är att det inte finns något facit till hur man blir en lyckad ledare.

Däremot finns det tips och riktmärken för hur du bör bete dig. Vilka egenskaper du bör ha och hur du bör tänka för att komma närmare målet till ett bra ledarskap.

Det finns många olika typer av ledarstilar som passar bäst beroende på individ, organisation och omgivning.

Något alla ledare dock bör sträva mot är ett aktivt ledarskap där vägen från ord till handling inte är särskilt lång.

Aktivt ledarskap är handlingskraftigt ledarskap

Ett aktivt ledarskap är ett handlingskraftigt ledarskap. För att kunna åstadkomma saker vi vill krävs handling. Ibland kan det kännas enklare att gå från ord till handling och ibland svårare. I vilket fall som helst kommer vi alltid att stöta på situationer där vi känner en osäkerhet inför att utföra en uppgift. Som chef och ledare är detta något som inte får påverka ditt arbete. I ett aktivt ledarskap finns därför speciella modeller och metoder. Som på ett tydligt och konkret sätt hjälper dig att hantera och strukturera upp dina uppgifter.

Aktivt ledarskap sätter fingret på det praktiska

Det är en sak att bli utnämnd till chef – en helt annan sak att växa in i rollen som ledare. Ett aktivt ledarskap handlar om administrativt ledarskap – att kunna sätta fingret på det praktiska. Vad rollen egentligen innebär såsom ansvar, särskilda befogenheter och olika ledarsituationer. Ditt personliga ledarskap påverkas och formas efter vilken situation du hamnat i, vilken grupp av människor du ska leda samt dina egna personliga egenskaper. Något du som ledare bör reflektera över i ett tidigt stadium är frågor som rör vem du är och hur du uppfattas av din omgivning. Fokusera på dina starka sidor i ledarskapet så kommer dina svagare att även de följa med i utvecklingen.

Aktivt ledarskap är att motivera och inspirera

Som ledare har du ett antal olika ansvarsområden. Du ansvarar för det administrativa såsom hantering av rapporter, uppföljning och annan dokumentation. I och med din roll är du även numera specialist på att veta hur du och dina medarbetare ska agera i förhållande till ert företags affärsidé. Du måste också som ledare ha en tydlig och klar strategi för vad som händer härnäst. Alltså alltid ligga steget före i planeringen. Men den absolut viktigaste delen av ditt jobb är att agera motivator. Du är härmed coachen som ska motivera, inspirera, utmana och utveckla din omgivning men även dig själv. Allt detta ingår i ett aktivt ledarskap.

Ett aktivt ledarskap handlar om att lyssna

Att bli utvald som ledare innebär ett stort förtroende. Du har ett ansvar att svara upp till detta förtroende och använda det på absolut bästa sätt. Det viktigaste och mest användbara verktyg du någonsin kommer att ha som ledare är du själv. Du är ditt redskap du aldrig kan lägga ifrån dig. Gott ledarskap är att kommunicera. Och därför är det av största vikt att du vet hur du gör detta på ett tydligt och konkret sätt. Ett aktivt ledarskap handlar om att lyssna på sin omgivning genom coachande samtal.

Överkom hindren

Problem som uppstår kan ibland vara enkla att lösa, men ibland också väldigt svåra. Man kanske helt enkelt inte vet hur problemet ska lösas, eller känner sig för osäker. Ibland ligger problemen hos cheferna, och ibland hos medarbetarna. Ett aktivt ledarskap ska genom att skapa självförtroende hos hela personalen bidra just till att de kan känna sig säkrare på hur problem ska lösas. Och därmed lättare kunna överkomma hinder som uppstår. Ett aktivt ledarskap kan alltså både bidra till ökad effektivitet och ökad trivsel på jobbet. Att låta cheferna gå på en kurs som lär ut om denna ledarstil kan alltså vara en investering som visar sig väldigt lönsam.

Aktivt ledarskap handlar om att utvecklas

Ingen människa, inte ens den bäste, är direkt efter sin utbildning helt förberedd för att ta sig an alla situationer som han eller hon kommer att utsättas för under sin karriär. Att bli riktigt bra på sitt yrke handlar förutom vilja, passion och intresse om att ta tillvara alla möjligheter att förbättra och utveckla sig under karriärens gång. Genom att bedriva ett aktivt ledarskap så har man god handlingskraft, utnyttjar alla sina möjligheter och främjar utveckling hos både sig själv och sina medarbetare.

Bli framgångsrik som chef

Den som använder sig av ett aktivt ledarskap har alla förutsättningar att bli en uppskattad chef och få en framgångsrik karriär. Det gäller att hela tiden hantera de utmaningar som uppstår på ett så bra sätt som möjligt. Komplexa situationer, utmaningar och hinder kommer alltid att uppstå för alla chefer. Utbildning och teoretiska kunskaper räcker inte alltid för att lösa dessa situationer på bästa sätt. Utan ibland måste man använda sig av mer avancerade modeller och metoder. Ett aktivt ledarskap är en av de viktigaste grunderna för att kunna ta sig förbi även de mest svårhanterade situationerna.

Aktivt ledarskap Chefskompetens