Kommunikativt ledarskap

Kommunikation är nyckelord inom ledarskap

Ledarskap LedarskapsutbildningInom kommunikativt ledarskap är kommunikation är ett nyckelord när det gäller de flesta mänskliga aktiviteter. Det är nästan förvånande att det bara är några decennier sedan. Som det var självklart att en kommunikationsminister var någon som framför allt sysslade med trafik och transporter.

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap handlar det ju om informationsförmedling, och inte minst ett ömsesidigt utbyte av information, med en vid definition av ordet information. Ju bättre man är på att kommunicera, desto bättre resultat får man i allmänhet. Och detta gäller inom alla områden, både privat och i arbetslivet. Det är extra påtagligt om man arbetar med människor i gott ledarskap, som chef eller arbetsledare. Och just därför har man stor nytta av att lära sig mer om kommunikativt ledarskap.

Brister i kommunikationen

Faktum är att brister i kommunikationen ligger bakom många problem, även när det inte är uppenbart vid första anblicken. Därför bör alla i ledande position ständigt analysera och förbättra sina kommunikationsmetoder. För att utveckla kommunikativt ledarskap och undvika otydlighet och missförstånd.

Kommunikation i båda riktningar

Det är i detta sammanhang mycket viktigt att man inser att kommunikationen måste gå i båda riktningar. Med andra ord att man inte bara fokuserar på att föra fram sina egna och företagets förslag. Och värderingar utan är mottaglig för feedback från varje enskild medarbetare.

Kommunikativt ledarskap ökar motivationen

God kommunikation och kommunikativt ledarskap bidrar till skapa tillit, och här är dialog och ömsesidighet nyckelord. Om man som anställd känner att man kan få gehör för sina åsikter, diskutera problem, komma med förslag och kritik. Och över huvud taget bli sedd och hörd, ökar motivationen och arbetstillfredsställelsen betydligt.

Målsättning med kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap chefskapEn långsiktig målsättning med kommunikativt ledarskap är att göra personalen mer ansvarskännande och självgående. Men för att denna utvecklingsprocess ska bli möjlig måste individerna ges större reellt ansvar.

Här kommer vi in på en annan viktig sida av kommunikativt ledarskap. Det handlar om att skapa meningsfulla strukturer när det gäller arbetsfördelning och produktionsplanering. Om man verkligen lyckas göra medarbetarna mer delaktiga i hela produktionsprocessen. Från planering till praktiskt genomförande, kan man få igång en dynamik som genererar en stor mängd positiv energi. Motivation, samhörighetskänslan och trivseln ökar och hela arbetsplatsen upplevs därmed som mer stimulerande.

Större öppenhet i kommunikationen

En bra chef är tillgänglig och intresserad av varje anställd, samtidigt som man är mån om att respektera den enskildes integritet. Den sortens lyhördhet gör att personalen blir mer benägen att vända sig till chefen med synpunkter och eventuella problem. Det visar på kommunikativt ledarskap.

Om man uppmuntrar större öppenhet i kommunikationen kan man därmed också behöva hantera känslig information i högre grad än tidigare. Men det är viktigt att vara medveten om det stora ansvar detta innebär. Så att man kan hantera även mer personliga frågor med en professionell inställning.

Kommunikativt ledarskap i företaget

Samtidigt som man ser över sitt eget personliga kommunikationsmönster. Som arbetsledare eller chef, kan man behöva analysera hur den befintliga kommunikationen ser ut i hela företaget. Finns det kommunikativt ledarskap, kort sagt i vilket klimat man är verksam i.

Att utveckla kommunikativt ledarskap

Att utveckla ett mer kommunikativt ledarskap i hela organisationen är en långsiktig process. Man behöver då även rikta sin kommunikationsförmåga uppåt inom verksamheten. För att bereda väg för en strukturomvandling på djupet.

Utbildningar i kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap Ledarskapsteorier Kanske kan HR-avdelningen ta fram en långsiktig handlingsplan för att förbättra den interna kommunikationen. Baserad på faktorer som i vilken bransch man är verksam och företagets storlek.

Ett bra sätt att förankra förändringsarbetet i hela organisationen är att genomföra utbildningar i kommunikativt ledarskap för hela ledningsgruppen.

Ledarskap är kommunikation

Ledarskap är kommunikation sägs det i olika sammanhang. Du tillbringar en mycket stor del av din tid på arbetsplatsen och mycket av din kommunikation sker med dina kollegor, din chef, medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter. Ledarskapsutbildning i kommunikativt ledarskap är ofta mycket givande som företagsintern utbildning.

Fungerar kommunikationen i ditt ledarskap?

Därför är det viktigt att kommunikationen fungerar i ditt ledarskap och ger dig det utbyte som du behöver för att må bra och utvecklas i arbetet. För en del människor verkar interagerande med andra att komma helt naturligt. De vågar säga sin mening utan att andra tar illa upp och andra frågar dem gärna till råds i olika frågor. De upplevs som starka och orädda men samtidigt omtyckta och respekterade.

Är kommunikation på jobbet mer komplicerad?

Ledarskap Kommunikativt ledarskapFör många andra, kanske för det stora flertalet människor, är den kommunikation som sker på jobbet mer komplicerad. Man är rädd för att säga vad man egentligen tycker, ofta av rädsla för att inte bli accepterad och omtyckt.

Orsakerna till detta kan vara lika många som det finns människor på en arbetsplats. Vissa bär med sig sin osäkerhet från ett tidigare arbete in i ett nytt. Andra upplever något på jobbet som de påverkas mycket stark av och som gör att de inte vill riskera att hamna i samma situation igen.

Erfarenheter av kommunikativt ledarskap

Alla har vi med oss vår egen ryggsäck med erfarenheter av kommunikation som både för oss framåt och håller oss tillbaka. Våra negativa upplevelser kan hämma oss i samspelet med andra på arbetet och påverka oss så att vi inte vågar ta den plats som vi vill göra. Detta får till följd att negativa känslor förstärks och fortplantar sig och så är den negativa cirkeln i gång.

Ledarskap och kommunikation på företaget

Kommunikativt ledarskap LedarskapsstilarBasen i en god och sund kommunikation på jobbet ligger i vår egen självkänsla och självkännedom. Samt i de processer som hela tiden påverkar denna. Vi påverkas till exempel av de sociala normer som råder på arbetsplatsen och som styr vad som är OK att göra, säga och tycka.

Så snart någon bryter mot dessa oskrivna lagar reagerar omgivningen med ogillande för att på så sätt styra tillbaka allting till normalläget igen. Dessa mekanismer är bra och till och med nödvändiga för att vi ska få arbetsplatser som fungerar och som hålls samman av ett osynligt socialt kitt.

Men om normerna inte är sunda eller om någonting faktiskt behöver förändras är det viktigt att förändringar tillåts. Det är det här som populärt kallas för att ha ”högt i tak”. Med det menas att arbetsplatsen tillåter kommunikativt ledarskap. Som medför att medarbetare och chefer tillåts säga ifrån när något inte fungerar och uppmuntras att komma med förslag till förbättringar.

Hitta i din egen kommunikation

För att din kommunikation på jobbet inte ska hämmas av dina dåliga erfarenheter är det viktigt att du först och främst blir medveten om vilka dessa upplevelser är. Ta en stund och tänk efter vilka större händelser som påverkat dig och skriv gärna ner dem på ett papper.

Kommunicera på arbetsplatsen

Så hur gör du då för att undvika att alla negativa upplevelser förföljer dig och påverkar ditt sätt att kommunicera på arbetsplatsen? Finns det något recept på ökad självkänsla och vem skriver i så fall ut det? Hela arbetslivet kommer ju att vara fyllt av händelser och situationer som påverkar dig, både i negativ och positiv riktning.

Kommunikativt ledarskap på jobbet

Din kommunikation på jobbet kommer ibland att fungera bra och ibland sämre, vilket är naturligt. Men om du känner att måste hålla tillbaka dina åsikter och känslor i en sådan omfattning att du inte mår bra av det, då är det hög tid att göra något åt saken. Det går att skapa förändring om chefen bland sina ledarskapsstilar även tillämpar kommunikativt ledarskap.

Kommunicera utanför invanda tankemönster

Det går att lära sig att bli sin egen coach och att välja vad man låter sig påverkas av och vad man inte låter sig påverkas av. Genom att lära sig förstå de processer som hela tiden ligger i bakgrunden och som inverkar på vårt sätt att vara och kommunicera kan vi utmana invanda tankemönster och ta klivet utanför den trygga komfortzonen.

Din kommunikation i hållbart ledarskap

Din kommunikation på jobbet är viktig för din egen framgång och för att du ska må bra i stort – se till att du vet hur du bäst ska utveckla den.

Ett hållbart ledarskap bygger i grunden på ett bra och stabilt kommunikativt ledarskap. Om du som ledare visar att du vet vad du pratar om och lägger fokus på de ställen som är väsentliga kommer dina medarbetare att se upp till dig oavsett vad som händer. Ta till vara på din utbildning och visa upp dig själv från en självsäker sida med bra fokus.

Tydlig kommunikation för ny som chef

Om du är ny som chef är det inte alltid helt lätt att förstå vad ett kommunikativt ledarskap innebär. Ordet kommunikativt avser språkligt utbyte av information och innebär alltså precis vad det låter som. Du som chef ska bygga team genom tydlig kommunikation där du förklarar vad som ska göras och vad du förväntar dig på ett tydligt och självklart sätt.

Ledarutbildning

Under en ledarutbildning kommer stort fokus ligga just på ett kommunikativt ledarskap. Som chef gäller det att hela tiden hitta vägen fram till sina medarbetare och förmedla det viktiga som gäller arbetet på ett sätt som inte kan tolkas fel eller missuppfattas på något sätt. Har du den kommunikativa förmåga som krävs för att få gruppen med dig?

Chefsutveckling för kommunikativt ledarskap

Chefsutveckling är något som mer och mer kommer och det finns en chefsutbildning med fokus på enbart detta. Fråga dig själv ärligt vad dina styrkor och svagheter är som chef och se till att förbättra dessa. Även om du själv tycker att du är riktigt duktig kan alltid ett kommunikativt ledarskap utvecklas ännu lite till för både din skull men också dina medarbetare.

Kommunikativt ledarskap bra för administrativt ledarskap

Ett administrativt ledarskap i kombination med ett kommunikativt ledarskap kan vara ett vinnande koncept. Då du inom det administrativa ledarskapet gör en översyn av det praktiska och försöker utveckla detta till att bli så effektivt som möjligt och lär dig att delegera uppgifter samtidigt som du utifrån det kommunikativa ledarskapet berättar och förmedlar vad, varför och hur på ett tydligt sätt.

Utbildning i kommunikativt ledarskap

Det finns en mängd olika ledarskapskurser att gå för den som vill nå en hög grad av ledarskapsutveckling. Allt för många chefer sitter år efter år och gör på samma sätt utan att förstå att det är viktigt att hela tiden utvecklas. Allt från teknik till gruppens sammansättning och dynamik utvecklas ju konstant. Skicka därför din chef på en utbildning i kommunikativt ledarskap för att få upp ögonen.

En ledarskapsexpert kan hjälpa dig på vägen genom olika ledarskapsteorier. Det finns många vägar att gå som chef men en viktig del är hela tiden ett kommunikativt ledarskap. Du som chef och ledare måste hela tiden ha en retorik som når fram till dina medarbetare som faktiskt är dina verktyg för att lyckas och du är deras verktyg för att utvecklas och ta sig vidare.

Modernt ledarskap och ledarskapsteknik

Ett modernt ledarskap innebär inte att du bara använder dig av iPads och andra nymodigheter. Det innebär att du slipar på din egna ledarskapsteknik och hänger med i utvecklingen på arbetsplatsen. Utveckla ett toppen bra kommunikativt ledarskap och märk genast vilken skillnad det blir i gruppen. Missförstånd kommer minimeras och effektiviteten kommer öka då alla vet vad du faktiskt menar.

 

Kommunikativt ledarskap och kommunikation

Kommunikativt ledarskap