Ledarskap i förskolan

Ledarskap i förskolan är viktigt

Ledarskap i förskolanLedarskap i förskolan är sällan på agendan. Förskolan är idag en betydelsefull organisation där en stor del av vår utveckling kommer från. Att  ledarskapet fungerar som det ska är därför viktigt. Ledarna behöver regelbunden ledarskapsutbildning för att hänga med i omvärldens trender. Ett väl fungerande ledarskap i förskolan främjar personalens utveckling på bästa sätt och skapar trygga och harmoniska individer. Detta i sin tur skapar trygga barngrupper och ledarna blir viktiga modeller för hur bra ledare ska vara. Detta tar barnen med sig ut i livet. Vi börjar i förskolan skapa oss medvetenhet om oss själva och vår omvärld. Vi utvecklas som individer men lär oss samtidigt att fungera i en grupp med andra. Om ledarskapet fungerar väl smittar det av sig på barnen, både direkt och i framtiden.

Kompetent ledarskap

Med åren har omvälvande samhällsförändringar skett. Våra barns uppväxt har mer och mer gått från kärnfamilj till institutionalisering. Samhället har därmed kommit att ta över ansvaret för den uppfostran, utveckling och trygghet som barnet behöver. Detta påverkar i sin tur synen på vad barn behöver lära sig idag och vilka kompetenser som ska ligga till grund för deras utveckling. Med ett kompetent ledarskap i förskolan blir tillit och förtroende hos föräldrar större.

Att kommunicera och samverka

Förskolan är en plats där barnet får möjlighet att upptäcka. Och utvecklas i samspel med andra barn och pedagoger. Med ett bra ledarskap får barnen möjlighet att hitta nya intressen och vägar men även utveckla de intressen de redan har. Att lära sig att kommunicera och samverka med andra barn är viktiga inslag. Detta kan ske genom sång, dans, rytmik, drama och målning.

Utöva ett tydligt ledarskap

En önskan och strävan är att väcka nyfikenhet hos barnet att själv vilja utforska och stärkas i sina intressen och förmågor. Det är därför viktigt att den miljö förskolan tillhandahåller är på bästa sätt lämpad för lärande. Och utveckling i kombination med att vara trygg och säker. För att uppnå en optimal arena för lärande behöver pedagogerna kommunicera för att på ett konstruktivt sätt samverka för gemensamma mål. Att som chef utöva ett tydligt ledarskap i förskolan skapar trovärdighet i organisationen.

Framgångsrik och måluppfyllande förskola

En ledare måste vara trygg i sig själv, känna till sina egna styrkor men även begränsningar för att sedan ta ställning till hur hon eller han vill vara i sin ledarroll. Och vilka visioner och mål som ska eftersträvas. En förutsättning för att ha en framgångsrik och måluppfyllande förskola är att systematiskt säkra kvalitén i verksamheten. Ledarskap i förskolan innebär ett ansvar på både individ och gruppnivå.

Ledarskap i förskolan betonar kommunikation

Det är viktigt att ledarskap i förskolan betonar kommunikationens betydelse för trygghet och utveckling. Att för barnet få möjlighet att bearbeta känslor och reaktioner med trygga och lyssnande pedagoger. Att på ett tidigt plan upptäcka tecken på ohälsa och obalans och att då kunna tillhandahålla de resurser och den kunskap. Som situationen kräver för att hjälpa barnet och andra berörda.

Ett salutogent ledarskap

Ett salutogent ledarskap lyfter fram sina medarbetare i verksamheten och betonar de resurser var och en har. Detta sker på ett sätt som föder arbetsglädje och ansvarstagande. När en medarbetare mår bra, förstår sitt uppdrag och känner att arbetet skapar mening, ja då går utveckling och framgång framåt. Ett ledarskap i förskolan som har en positiv människosyn som nyckelingrediens. Kommer kunna stödja och främja barnets utveckling och lärande på ett framgångsrikt sätt.