Ledarskap – Att leda andra

Ledarskapsutbildning lär dig att leda

Utbildning i ledarskap

När du utbildar dig i ledarskap får du ny input till ledarskapet

En ledarskapsutbildning lär dig att leda andra, både i praktik och teori. Som ledare blir du ställd inför många av ledarskapets utmaningar. Här har vi på Hjärtum Utbildning samlat information om ledarskap, som du som är ledare eller funderar på att påbörja en karriär inom ledarskap kan ha nytta av. Ledarskap och chefskap innebär ständigt nya spännande utmaningar. Under en utbildning får du tillgång till en uppsättning verktyg som bidrar till ett mer professionellt ledarskap.

Under en ledarskapsutbildning får du en bred överblick över ledarskapets olika områden. Du lär dig inte bara att leda, utan även att påverka och att vara en förebild för dina medarbetare. Dessa är viktiga delar av ledarskapet.

Lär dig vad ledarskap innebär

Under en utbildning för ledare går vi bland annat igenom vad som ligger i begreppet ledarskap. Ordet ledarskap används flitigt i dagens näringsliv och har nästan blivit lite av ett trendbegrepp. Som ledare kan det vara intressant att veta hur man definierar begreppet och innebörden av ledarskap. “Ledarskapets väsentliga egenskap är dess syfte. Syftet med ledarskap är att utföra en uppgift. Det är vad ledarskap handlar om—och vad det gör är mer viktigt än vad det är eller hur det fungerar.” Så utrycker sig Colonel Dandridge M. Malone. Detta är en definition av ledarskap. Under en utbildning för ledare lär du dig att hitta din egen förklaring till ledarskapet.

Utveckling av ledarskapskompetensen

För att skaffa dig de erfarenheter och kunskaper som krävs för att göra detta på ett framgångsrikt sätt finns en mängd olika kurser i ledarskap. Det finns också diverse andra sätt att som chef tillskansa sig högt ledarskapsindex och en god ledarskapskompetens. En utbildning i ledarskap är en del av din utveckling av ledarskapskompetensen. Det är ett snabbt sätt att mejsla fram sina färdigheter i att leda och därmed utveckla din ledarskapsförmåga till ett medvetet ledarskap.

Ny som chef är en ledarskapsutbildning

Alla är barn i början och att vara ny i chefsrollen är inget undantag. Det finns speciellt framtagna ledarskapsutbildningar som fokuserar på den nya chefen. Ny som chef är en sådan utbildning. I stort sett alla utbildningar börjar med att utveckla självledarskapet, det vill säga att kunna leda sig själv. Det är nämligen egenskaper hos dig själv som bidrar till ett bra ledarskap gentemot dina medarbetare. Först när du lärt känna dig själv blir det möjligt för dina medarbetare att förstå vad de kan förvänta sig utav dig.

Utbildning lägger grunden i att leda andra

Som ledare blir du en förebild för gruppen. Därför är det viktigt att du är tydlig med dina mål och visioner. Som medarbetare behöver man kunna lita på dig och dina beslut. Ett bra och professionellt ledarskap utstrålar mod att våga ta olika beslut. Men det innebär också förmågan att kunna erkänna att vissa av dem är felaktiga. Att vara ärlig mot sig själv och sina medarbetar blir därmed en grundsten i arbetet att leda andra. Ärlighet och självkännedom är några av hörnstenarna inom det goda ledarskapet och du lär dig mer om detta under en ledarskapsutbildning.

Kunskaper om chefsrollen

Chefsrollen är en spännande roll, som kräver en hel del kunskaper för att kunna axla på ett bra sätt. Genom utbildning införskaffar du kunskaper som hjälper dig att förstå din roll. Att acceptera en anställning som chef är en sak. Men att träda in i ett ledarskap och vara bekväm i rollen som chef kräver mer av dig. Du behöver verktyg för att leda, speciellt i svåra situationer. Rollen som ledaren innebär att stå upp för din verksamhet och dina medarbetare, men samtidigt kunna leda dem på ett tydligt sätt.

Utveckla ditt ledarskap genom utbildning

Ledarskapet behöver utveckling för att frodas

Utbildning är en del av ledarens utveckling

Genom utbildningar i ledarskap och chefskap utvecklar du dina personliga egenskaper. Dessa egenskaper lär du dig att använda effektivt och empatiskt. Chefsrollen innebär allt ifrån att kunna företräda din verksamhet gentemot externa aktörer, till ett formellt ledarskap för dina medarbetare. Du ansvarar även för ledningen över dig i organisationen, inför vilka du behöver redovisa resultat. Det här kan kallas för ett tveeggat ledarskap och du behöver kunskaper för att hitta rätt balansgång. Därför bör du utveckla ditt ledarskap genom en chefsutbildning.

Läroämnet coachande ledarskap

Att som chef leda och styra ett team kräver att du har ett ledarskap som motiverar dina medarbetare. Ofta pratar man om att utveckla ett coachande ledarskap, vilket är ett av läroämnena under en ledarskapsutbildning. Genom coachning kan du skapa en konstruktiv och motiverande dialog med dina medarbetare. Du kan coacha dina medarbetare till att växa och själva finna egna lösningar på problem. Lär dig att utveckla ett coachande ledarskap genom att själv genomgå chefsutveckling med inriktning mot ledarskapscoachning. Detta är en god investering för att som chef och mentor hjälpa dina medarbetare att hitta och ta fram sin yttersta kapacitet.

Ledarskapsutbildning för arbetsledare

Det finns ledarskapsutbildning som vänder sig specifikt till arbetsledare. Du kan vara chef och därtill arbetsledare, men det finns även de som är arbetsledare utan att ha hela ansvaret som chef. Som arbetsledare leder du det dagliga arbetet för en arbetsgrupp. Men du saknar personal- och ekonomiansvar. Det kan vara en spännande men komplicerad balansgång eftersom du representerar arbetsgivaren men samtidigt saknar en del befogenheter. Därför kan en arbetsledarutbildning vara till hjälp för dig. En arbetsledarutbildning kan ge dig kunskap om hur du som teamledare finner och använder din roll i denna situation. Med kunskaper klarar du konsten att ta hela ansvaret som arbetsledare utan att gå in på chefens område.

Lär dig ledarskap för icke chefer

Ledarskap för icke chefer bör inte glömmas bort då en organisation planerar sina ledarskapsutbildningar och sin utveckling för ledarskap för ledare. Bland de som kan leda utan att vara chef räknas bland annat teamledare, gruppledare och arbetsledare. Dessa har viktiga funktioner och befinner sig ofta i en krävande sits mellan chef och verksamhet. Kraven är höga men befogenheterna begränsade. En utbildning lär ut hur den informella ledaren ska tänka kring sin speciella position. Det gäller att hitta balansgången mellan att leda gruppen och svara inför chefen.

Ledarutbildning

En ledarutbildning för icke chefer är ett klokt inslag i organisationens utbildningsplanering. Genom att erbjuda en utbildning som är anpassad för den som leder utan att vara chef kan man ge dessa medarbetare en god bild av hur de på bästa sätt kan förhålla sig till sitt uppdrag. Utbildningarna ger grundläggande kunskaper i ledarskap, vilket är nödvändigt för att kunna leda. Denna typ av ledarutbildning sätter fingret på sitsen mellan arbetsgruppen och chefen. Den som åtar sig ett sådant uppdrag behöver kunskaper för att kunna hantera rollen.

Ledarskapsutbildning lär ut konflikthantering

Som chef behöver du känna dig trygg med att leda besvärliga människor. Ibland kommer du att ha krävande medarbetare i ditt team. Ibland skapas komplicerade situationer där du som chef behöver medla. Att lära sig konflikthantering och svåra samtal är centralt för den som går in i uppdraget som chef. Ledarskapsutbildning inom dessa områden kan ge viktiga ledarskapsverktyg för att kunna hantera dessa situationer. Ju snabbare de reds ut, desto snabbare kan verksamheten återgå till sin normala produktion av produkter eller tjänster.

Utbildning lär om kommunikation

En ledarskapsutbildning med föreläsare i ledarskap och i kommunikation innehåller både teori och praktiska moment. Deltagarna får pröva sina färdigheter i kommunikationsförmåga genom olika övningar. Inom en del utbildningar kan man även få filma sig själv i exempelvis svåra samtal. Dessa filmer går man sedan igenom tillsammans med en utbildningsledare. Då kan man belysa styrkor och svagheter i samtalet. Många upplever att det är till stor hjälp att se sig själv utifrån, för att kunna korrigera kvaliteten i sina samtal. Då kan man, när man hamnar i skarpt läge, känna en trygghet i sin förmåga att hantera situationen.

Lärdomar om situationsanpassat ledarskap

Du som är chef kommer att följa ditt team genom utveckling och förändring. I olika situationer kräver grupper olika sorters ledarskap för att vara trygga och fungera optimalt. Gruppens olika faser avgör om du som chef behöver styra med en fastare hand, eller om du kan inta en mer avslappnad roll gentemot dina medarbetare. För att kunna tillämpa detta krävs att du har kunskap i gruppers utveckling. Därför bör du som chef vara medveten om och kunna tillämpa situationsanpassat ledarskap.

Ledarkurser

Detta innebär att kunna variera sitt ledarskap utifrån den fas där teamet befinner sig. En ledarkurs som till exempel UGL kan ge dig djupare förståelse kring detta. I en UGL-utbildning får deltagarna genom praktiska övningar. Själva uppleva en grupps olika stadier i utveckling. När man själv som chef har fått uppleva detta. Blir det mer naturligt att i grunden förstå gruppens behov vid olika faser i dess utveckling.

Studera olika ledarskapsstilar

Olika ledarskap - olika stilar

Du kan läsa om olika ledarstilar under en utbildning

Det finns en hel del studier inom området kring ledarskap. Olika sorters ledarskap och chefsbeteenden kan delas in i olika ledarskapsstilar. För att skapa större förståelse och struktur. Bland annat brukar man skilja på auktoritärt ledarskap och demokratiskt ledarskap. Det auktoritära ledarskapet kännetecknas av toppstyrning och större mått av ordergivning. Det demokratiska ledarskapet ger större utrymme för dialog och medarbetarinflytande. Ofta brukar den mer demokratiska av dessa ledarstilar premieras. Men det kan finnas perioder i en grupps utveckling då ett mer auktoritärt ledarskap är att föredra.

Utbildning om din stil i ledarskapet

En ledarskapsutbildning tar ofta upp olika stilar i ledarskapet. Detta för att det är viktigt att som chef vara medveten om sin egen ledarstil. Du behöver lära dig hur du kan forma ditt personliga ledarskap så det passar gruppens behov. Med lärdomar och kunskaper som du fått genom olika utbildningar blir du också mer observant på skadliga stilar. Till exempel lär du dig att se vad som är ett narcissistiskt ledarskap parat med härskartekniker inom organisationen. Genom att du är utbildad i ledarskap vet du vilka kännetecken du ska leta efter och hur du ska parera sådant beteende.

Ledarskap i företag

Som chef är du ditt eget främsta verktyg. Därför är det centralt att satsa på din egen trygghet i rollen som chef. Ledarskap och roller är därför ett intressant fenomen att iaktta. Som chef är det viktigt att kunna vara flexibel i sin roll och möta sitt team på rätt nivå i deras utveckling. Det är också viktigt när det gäller ledarskap i företag. Att vara medveten om sin roll gentemot sin arbetsgrupp och organisationens ledning. Här väljer en del företagsutbildning.

Få förståelse för rollen som ledare

Förståelsen för sin roll som ledare kommer ofta med erfarenhet. Ta även för vana att diskutera detta med din egen chef, för att vara säker på att du har rätt ingångsvärde i ditt rollsökande. Din chef kan guida dig så att ert samspel blir funktionellt. Denne kan också ge dig feedback kring din interaktion med andra aktörer. Som chef representerar du organisationen. Därför är det av stor vikt att du känner dig bekväm i den roll som organisationen förväntar sig att du tar i ett transformativt ledarskap.

Manligt och kvinnligt ledarskap

Ibland talar man om manligt och kvinnligt ledarskap. Ofta tillskriver man då ledarskapet med en rad traditionellt manliga eller kvinnliga egenskaper. Ofta kopplar man samman manligt ledarskap med en hög grad av auktoritet, snabba beslut och en förmåga att ta för sig. Det kvinnliga ledarskapet identifieras ofta som mjukare och mer kommunikativt. Det är inte alls så att män alltid representerar ett manligt ledarskap och vice versa.

Ofta besitter både manliga och kvinnliga ledare manliga och kvinnliga ledaregenskaper. För att utveckla ett funktionellt ledarskap är det klokt att identifiera dessa variationer i sitt eget ledarskap. En god balans mellan manliga och kvinnliga egenskaper i ledarskapet är viktigt. Men framför allt en förmåga att anpassa dessa till olika situationer. Det ger goda förutsättningar för ett rättvist ledarskap och klassiskt ledarskap.

Utbilda dig i god självkännedom

För att förmedla ett tryggt ledarskap krävs att du som chef har en god självkännedom. Genom erfarenhet lär du dig om dina starka och svagare sidor. Genom ledarskapsutbildning utvecklar du en djupare kunskap om hur du kan klara olika situationer. Därtill kan andra sorters ledarutbildning ge dig ytterligare verktyg för att känna dig trygg i din roll som chef. Olika varianter av skräddarsydd utbildning kan hjälpa dig att öka din kännedom om din egen ledarskapsstil. Utbildningen i kan även hjälpa dig att utveckla dina starka sidor som chef, och att identifiera de områden som du behöver arbeta med.

Kunskaper i kommunikativt ledarskap

För att vara framgångsrik som chef är det viktigt att utstråla ett klart ledarskap. Ett tydligt och gott kommunikativt ledarskap ger dig goda chanser att skapa förståelse och göra organisationens mål tydliga. Idag finns en mängd olika ledarskapsutbildningar i kommunikation. Som chef bör du fundera över hur du bäst kan nyttja dessa. Konsten består i att lära dig att kommunicera tillräcklig information till rätt människor, utan att överväldiga människor med diverse budskap. Ett sätt att undvika informationsöversvämning i organisationen kan vara att upprätta en rutin kring vilken sorts information som bör spridas på vilket sätt.

Arbetsrätt på utbildningsprogrammet

Som chef behöver du ha en grundläggande kunskap i arbetsrätt för att kunna hantera de juridiska aspekterna av arbetsledarskap. Därför bör du genomgå en kurs i arbetsrätt för chefer som kan ge dig dessa grunder. Arbetsrätt kan även utgöra en del av en generell ledarskapskurs. Säkerställ att du får en grundlig genomgång av arbetsrätt. Oavsett vilken sorts utbildning du väljer, så att du kan undvika att falla i onödiga fällor kring ditt juridiska ansvar. Som chef är det en hel del tunga juridiska moment att hålla reda på och ansvara över. Det kan även bli svåra och dyra konsekvenser om detta missas. Därför är en god kännedom om juridiken kring personal och ledarskap central för dig som chef.

Utbildning för offentlig verksamhet

Förutsättningarna för ledarskap kan se mycket olika ut i olika organisationer och sammanhang. Ibland är det på sin plats att gå en särskild ledarskapsutbildning för offentlig sektor. Ledarskap inom offentlig sektor skiljer sig från andra sorters ledarskap på så sätt att man här måste förhålla sig till ett politiskt ledarskap. Som chef inom offentlig sektor arbetar du som företrädare för politiker och deras beslut. Detta kan ibland innebära att vissa beslut tar tid, då de behöver föredras och beslutas av en politisk församling innan de kan verkställas. Utöver detta behöver du som chef kunna presentera din verksamhet på ett begripligt sätt för att bereda dessa beslut för politikerna.

Ledarskap i klassrummet

Det är inte bara den traditionella chefen som är ledare. Som exempel kan nämnas ledarskap i skolan som inte endast avser rektors ledarskap. Lärares ledarskap i klassrummet utgör ett viktigt och ofta förbisett ledarskap. Läraren har att dagligen leda ett stort antal elever, och därtill förhålla sig till föräldrar och skolledning. Därtill kan nämnas det ledarskap i förskolan som förskollärare dagligen utövar. Lärare i förskolan leder dagligen stora grupper av barn. Därtill ingår i deras uppdrag att möta ett stort antal föräldrar och kunna hantera deras ror, frågeställningar eller ibland ilska. Att satsa på ledarskapsutbildningar och ledarskapskurser även här är viktigt för att nära en god ledarskapskultur i dessa organisationer.

Pedagogiska utbildare

Inom universitetsvärlden krävs en annan form av pedagogiskt ledarskap. För att kunna hålla en standard där man kan ge föreläsningar i världsklass krävs ett stort engagemang. Att leda föreläsare och lärare inom universitetsvärlden är en krävande uppgift. Många medarbetare har en djup och nischad kunskap, och ett stort engagemang för det egna intresseområdet. Många drivs också av stark övertygelse kring det egna ämnesområdet, och detta kräver en chef som kan leda och samla ett heterogent kollektiv, samtidigt som drivkraften hos individerna inte krävs.

Ledarskapsutveckling inom vård och omsorg

När det gäller ledarskap i kommuner och landsting innefattar detta även ledarskap inom vård och omsorg. Dels finner man här en politisk landstingsledning. Under denna verkar sedan de olika divisions- eller avdelningscheferna. En hel del läkare är chefer i denna sorts organisation, men den innefattar även ledarskap för sjuksköterskor. Även om både läkare och sjuksköterskor förbereds för ledande positioner i sin utbildning, behöver denna kunskap fyllas på under deras ledarskapskarriär. Därför är det viktigt att satsa på ledarskapsutveckling inom vård och omsorg. Ledarskap i vården är viktigt.

Ledare inom kyrkan

Ledarskap inom kyrkan har andra förutsättningar. Ett sammanhang som nära förknippas med att förmedla etik och moral, kräver ett ledarskap. Och som tillgodoser att detta kan förmedlas även inom organisationen. Inom kyrkans värld möter man människor i olika starka situationer i livet. Det handlar om tillfällen när människor behöver vägledning och guidning. Att som chef bygga upp en inre trygghet i organisationen, för att denna ska kunna förmedlas till den som besöker kyrkan är därför viktigt.

Kunskaper ger ett kreativt ledarskap

I en hel del branscher krävs ett starkt kreativt ledarskap. Gå därför en ledarskapsutbildning och öka ditt kreativa tänkande. Att kunna leda människor i en kreativ miljö kräver ett innovativt ledarskap. Kreativa människor i skapande organisationer behöver ofta mycket frihet och ett ledarskap som inte kväver deras lust att utveckla. Som chef är det en spännande utmaning att leda i rätt riktning, samtidigt som man tillåter och uppmanar till att medarbetarnas kreativitet får flöda. Du som är chef i denna sorts organisation gör klokt i att vara lyhörd inför dina medarbetares behov av fritt arbete. Låt dina medarbetare själva beskriva vilken sorts ledarskap som mest bidrar till deras kreativitet och skapande.

Fotbollens ledarskap

Ledarskap i ideella organisationer har speciella förutsättningar, eftersom även ledarskapet där ofta sker på ideell basis. Den som engagerar sig i att leda en ideell organisation gör ofta detta gratis, vilket kräver ett stort engagemang. Som exempel på detta kan vi se idrottens ledarskap, där volontärer ofta ställer upp och leder lag och tränar barn och ungdomar. Till exempel hittar vi inom fotbollens ledarskap ofta många engagerade föräldrar. Som ägnar fritid och kraft till att leda barn- och ungdomslag. För att detta ledarskap ska fungera krävs att tillräckliga incitament istället för pengar finns.

Ledarskap i familjen

Detta ledarskap för unga som idrottens ledarskap utgör är en viktig stomme i idrottsvärlden. Speciellt för detta är att det bygger på frivillighet från två håll. Både den som leder sitt lag och den som spelar i laget har själva valt just denna aktivitet. Man kan därför anta att denna frivillighet har en positiv effekt på samspelet. En annan form av ledarskap utanför jobbarenan som ibland kan glömmas bort är ledarskap i familjen. Vi glömmer ibland att även familjen, oavsett antal medlemmar, är en grupp. Och att det i denna grupp också utvecklas hierarkier och ledarskap.

Ledarskap på distans

Dagens internationella organisationer och samarbete mellan gränser innebär en hel del nya fenomen inom ledarskap. Många organisationer har verksamhet över hela världen, och ibland kan detta betyda att man får utöva ledarskap på distans. Med ny teknik som mejl, skype och webbkonferenser blir detta en ny konst att bemästra. Därtill krävs ofta att dagens chefer kan behärska ett ledarskap på engelska då även den personalgrupp man leder kan vara av multikulturell karaktär. Med rätt träning och klokt använda verktyg behöver ett fungerande ledarskap på distans inte vara ett problem. Tvärtom kan dagens teknik förena oss i olika delar av världen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

Svenskt ledarskap är ofta uppskattat

Multikulturella arbetsgrupper kräver ökad kulturkompetens hos chefen. För att skapa ett ledarskap i världsklass, som kan möta gruppens alla behov. Behöver organisationen tillse att den som är chef har en god kunskap om ledarskap i olika kulturer. Ett svenskt ledarskap är ofta uppskattat, då det utmärker sig för att vara demokratiskt och bygga på en dialog. Dock kan denna modell uppfattas som vag och otydlig för den som är van vid en annan ledarskapskultur. En ökad medvetenhet kring detta hos chefen kan överbrygga många problem och lägga grunden för ett framgångsrikt ledarskap.

Utbildning i ledarskap

Du som är ny som chef behöver en god introduktion för att kunna göra ett bra jobb och för att känna dig trygg i din roll. Att gå en utbildning i Ledarskap för nya chefer är därför en god idé. Det finns en hel del utbildningar i ledarskap för nyblivna chefer runt om i landet. Och det kan därför vara klokt att jämföra de olika leverantörerna med varandra för att få den bästa kvaliteten. Du kan begära referenser och även offert på utbildningar för att hitta rätt i djungeln av utbildningsmöjligheter. Du kan även diskutera med andra organisationer i samma situation. Med liknande behov om de kan rekommendera någon särskild leverantör.

Ny som chef

Som ny chef på jobbet bör du i samråd med din ledning planera din utveckling kring ditt ledarskap för ny chef i organisationen. Kanske har organisationen någon företagsintern utbildning under temat ledarskap ny som chef? Se även till att du som ny chef får en mentor som kan guida dig genom de vardagliga utmaningarna som chef. Och som kan finnas som ett stöd för dig. Vidare kan en mentor utmana dig genom rätt frågeställningar så att du själv utvecklas i ditt ledarskap. Din mentor kan vara en mer erfaren chef från den egna organisationen. Lite senare i din karriär kan det även vara en erfaren chef från någon annan organisation, gärna inom en annan sektor. Som kan hjälpa dig att vidga dina vyer och ge dig nya perspektiv på ledarskap.

Nybliven chef undviker ledarskapsfällor

Det finns en lång rad ledarskapsfällor som du som nybliven chef riskerar att hamna i. En del av dem är oundvikliga på din väg mot mer erfarenhet. Att trampa i vissa fällor kan vara ett effektivt sätt att förstå varför du bör göra på ett annat sätt i framtiden. Dessa misstag kan därför vara en gåva. En del misstag vill man kanske undvika helt och hållet eftersom konsekvenserna är allvarliga. I detta syfte kan det därför vara klokt att gå en utbildning i ledarskap för nybliven chef där de grundläggande kunskaperna kring ledarskapet och dess ramar förmedlas. Se till att denna utbildning innehåller både hårda fakta såsom ekonomi och lagar. Men även mjukare delar som samtalsmetodik och etik.

Starkt ledarskap och ledarskapsteknik

För den som vill utveckla ett starkt ledarskap rekommenderas att arbeta för att utveckla sin ledarskapsteknik. Som chef bör du vara medveten om hur du fingerar som chef och vilka verktyg du har att använda i olika situationer. Att utveckla sin egen verktygslåda är en del av utvecklingen som chef. Detta sker både genom de utmaningar man som chef möter i sin vardag, men också genom vidareutbildningar inom ledarskap och retorik. Ett vinnande ledarskap byggs genom att identifiera vad i ens arbete som går bra. Och vad som kan utvecklas ytterligare. Genom att identifiera sina svagare områden och utveckla dessa vinner man mycket.

Trendspaning inom ledarskap

Vad krävs för att vara framtidens ledare? Vad innebär ett modernt ledarskap, och vad kommer det att innebära om tre år? Om fem år? Om tio år för dagens unga ledare? Att vara chef är att befinna sig i en ständig utveckling. Olika generationers medarbetare kräver olika saker av sin arbetsgivare, och inte minst olika kvaliteter hos en ledare. Därför är det klokt att som chef fundera över vad du kommer att möta framöver. Vilka trender som blåser och vilken utveckling vi har kunnat se hittills. Det finns olika företag som ägnar sig åt trendspaning inom ledarskap. Och som kan ge goda råd även för ett ungt ledarskap.

Ledarskapsfilosofi

För att skapa en tydlig vision av arbetet med ledarskap i din organisation kan det vara en god hjälp att formulera en ledarskapsfilosofi. Genom denna kan organisationen på ett effektivt sätt förmedla planen för ledarskapsutvecklingen. Och de grundpelare som organisationens ledarskap ska vila på. I arbetet med att ta fram en ledarskapsfilosofi kan en ledarskapskonsult vara behjälplig. Denne kan också säkerställa att alla i organisationen kan delta i framtagandet, genom att ta över koordinerande av uppgiften från de högre cheferna. Dessa kan då delta på lika villkor som övriga chefer.

Olika ledarskapsstrategier

Utifrån en ledarskapsfilosofi kan även en ledarskapspolicy formuleras. Även denna utgör ett styrdokument som utifrån den vida vision som ledarskapsfilosofin utgör, blir en mer konkret guide för organisationens syn på ledarskap. Att arbeta med dessa olika ledarskapsstrategier kan upplevas en aning vagt om man inte gjort det tidigare. Det kan vara svårt att se den konkreta vinsten av att utveckla dem. Och även det slutgiltiga resultatet kan vara svårt att visualisera. Även av denna anledning kan det vara klokt att anlita en ledarskapskonsult. En ledarskapskonsult som kan leda processen i mål. Och samtidigt som han eller hon kan försäkra att motivationen kring utvecklingen hålls kvar.

Din ledarstil

Som chef kan du gå otaliga kurser och utbildningar och få en lång rad goda råd på vägen längs din karriär. Detta är dock bara till hjälp om du lyckas skapa ett bra ledarskap i vardagen. Ett bra ledarskap kännetecknas av ett tydligt ledarskap som är hållbart på sikt. Och där du med hjälp av din ledarstil kan driva verksamheten framåt. Det innebär ett aktivt ledarskap där du förmår driva och inspirera, samtidigt som du kan vila i din kunskap och din trygghet som chef. Då du i en chefsposition på många plan kan vara utsatt i ett splittrat ledarskap och behöver fatta besvärliga beslut är det viktigt att du kan luta dig mot din inre trygghet som chef.

Kompetensutveckling

Inom olika organisationer finns ledarskap på olika nivåer. Somliga ledare är chefer, men som bekant kan man även leda utan att vara chef. Det är viktigt att inte exkludera teamledare, verksamhetsledare och andra inom organisationen som är ledare. Utan att ha ett fullt chefsansvar när det gäller utbildningar och kompetensutveckling. Dessa ledare har en mycket viktig roll då de ofta både arbetar i produktion och har en vidare överblick av verksamheten än övriga medarbetare. De utgör en viktig länk mellan produktion och chef, och är viktiga bärare av information åt båda håll. Som högre chef är dessa medarbetare viktiga att arbeta igenom, eftersom de har en god bild av hur verksamheten fungerar i praktiken.

Målstyrt ledarskap

För att som chef kunna driva sin verksamhet i den riktning som man planerat krävs ett målinriktat ledarskap. Du måste som chef vara kapabel att skapa en långsiktig vision för din verksamhet och att tydligt kunna formulera den för dig själv. När du har din vision klar för dig behöver du även kunna formulera den för dina medarbetare, och säkerställa att ni ser samma bild.

Ledarskap för team- och arbetsledare

Ett målstyrt ledarskap innebär att du medvetet styr verksamheten mot tydliga mål, och att du längs vägen stämmer av resultatet gentemot dessa mål. Det finns olika formaliserade sätt i ledarskap för team- och arbetsledare att genom verktyg skapa och följa upp mål i en verksamhet. Och det kan vara klokt att implementera något av dessa för att skapa tydlighet i alla led kring vad som ska uppnås.

Personligt ledarskap och personlig utveckling

Som chef behöver du utveckla ett personligt ledarskap, som har sin grund i din egen personlighet. Det finns en hel del olika råd kring ledarskap, givande ledarskapsböcker, genomarbetade ledarskapsteorier. Och många ledare att inspireras av, men det är viktigt att du som chef är grundad i vem du är och vad du står för. Satsa därför på personlig utveckling som ett led i din övriga kompetensutveckling som chef. Genom personlig utveckling under din ledarskapskarriär kan du arbeta för att ha en trygg grund i din själv. Med detta som utgångspunkt kan du även utveckla ditt personliga ledarskap, och bli medveten om dina styrkor som chef.

Ledarskapskurser och litteratur

Genom diverse ledarskapskurser och litteratur kan man få nyttig information kring ledarskap i teorin. Viktigare är ändå att lära sig ett fungerande ledarskap i praktiken. Genom att varje dag träna på sina ledarskapsegenskaper i olika utmanande situationer blir man tryggare och tryggare som chef. Om man behöver någon som guidar en genom ledarskapsresan kan det vara en god idé att skaffa en mentor. En mentor kan fungera som bollplank för de funderingar som dyker upp i vardagen och kring rollen som ledare. Vidare kan en mentor utmana chefen genom att ställa klargörande frågor. Du som har arbetat länge som chef kan även fungera som mentor för någon som nyligen påbörjat sin chefskarriär. Många mentorer upplever sin uppgift mycket givande, och de kan lära sig mycket genom att vägleda sin adept.

Affärsmannaskap

Beroende på inom vilken sektor du verkar som chef kan du behöva utveckla ditt affärsmannaskap. Inom säljande företag är det av stor vikt att kunna genomföra bra affärer, och att skaffa kunder. Inom affärsvärlden är konkurrensen ofta hård och kraven på chefer höga. Att uppnå ett framgångsrikt ledarskap i en konkurrensorienterad värld kräver både kunskap och förtroende inför sin egen förmåga. En lagom balans mellan makt och känsla behöver finnas. Att endast sträva efter ekonomisk framgång kan leda till ett fyrkantigt och kallt ledarskap. Därför är det viktigt att även i en hård sektor finna sin väg att tillämpa mjuka värden som chef.

Projektledarutbildning

Idag genomförs en hel del arbete i projektform. Projekten har en tydlig början och slut, och är oftast tidsbestämda kring när genomförandet ska vara avklarat. Som projektledare leder och koordinerar man det team som ska genomföra projektet. Eftersom man i denna roll behöver bygga team och leda detsamma, behöver man ha goda kunskaper kring sitt eget ledarskap samt om gruppers utveckling. Man behöver dessutom ha god kännedom om hur man planerar, genomför och avslutar projekt med alla de komponenter som ingår. Därför kan det vara bra att satsa på en projektledarutbildning som ger dessa grundläggande kunskaper.

Ledarutbildning

Du som är chef och vill utveckla ett effektivt ledarskap har stor nytta av en ledarutbildning som fokuserar på att rationalisera arbetet som chef. För organisationer kan exempelvis nämnas Lean, som bygger på en teori om att rensa bort de processer och moment som är onödiga. Att implementera Lean i en organisation syftar således till att frigöra tid till de processer som är nödvändiga och leder framåt.

Även om man inte väljer att använda sig av en specifik teori, kan det vara klokt att inventera de processer och arbetsmoment som både du och dina medarbetare ägnar sig åt. Kanske finns det tid att spara? Kanske finns det en hel rad moment som kan göras på ett klokare sätt? Fundera över om det är något som går att göra i din organisation för att främja ett mer rationellt och praktiskt ledarskap!

Ledarutveckling

Genom hela din karriär är det klokt att satsa på ledarutveckling, för att arbeta fram ett lyckat ledarskap. Genom bland annat utbildning och ledarskapslitteratur, samt mentorskap, kurser, råd från ledarskapsexperter och utbyte med andra chefer växer du som chef. Eftersom du som chef är ditt eget viktigaste verktyg, och eftersom några av dina främsta uppgifter är att leda, driva och inspirera. Är det viktigt att du själv inte stagnerar i din ledarskapsutveckling. Ge därför dig själv förmånen att hela tiden utvecklas och inspireras i ditt chefskap. På så sätt kommer du att finna ditt arbete roligt, och din verksamhet kommer att leverera goda resultat.

Ledarskapsutveckling för chefer

Vad gäller utveckling av organisationer är det en god idé att satsa på ledarskapsutveckling för chefer i hela organisationen. Kunniga, kompetenta och motiverade chefer kan bygga och leda team som levererar goda resultat. De kan dessutom bidra till ökad arbetsglädje hos sina medarbetare. För att främja drivet hos organisationens egna chefer kan man satsa på utbildningar och föreläsningar under temat motivation ledarskap. Att löpande få sin inspiration påfylld av ledarskapsproffs eller en ledarskapsprofessor ger ökad energi och kreativitet hos cheferna, och detta ger i sin tur goda resultat i organisationens verksamhet. Satsa därför på ledarskap för nya chefer.

Ledarskap och chefskap

Ledarskap och chefskap är spännande arenor att studera. Olika tendenser influerar vårt samhälle, och i takt med detta förändras synen på ledarskap över tid. Det som kan vara viktigt i en era ersätts av något annat som står i fokus under en annan tid. Av denna anledning är det intressant att följa utvecklingen av ledarrollen genom tiderna. För att kunna tillämpa ett gott ledarskap oavsett vilken trend som för närvarande råder. Är det dock viktigt att besitta vissa grundläggande kunskaper som chef.

Chefer har olika personligheter

Alla chefer har olika personligheter, och därtill olika styrkor och svagheter. Som chef är det allra viktigaste ledaregenskaperna att förstå och kunna använda sin egen person för att leda andra. I vissa tider har ett mer administrativt ledarskap premierats, men man kommer som chef aldrig ifrån att man i sitt dagliga uppdrag möter människor och deras behov. Det är även viktigt att som chef ha en bra kunskap om arbetsrätt. Arbetar man inom en säljande sektor är det även lämpligt att ha en god kunskap om affärsjuridik. För den chef som upplever luckor i sin kompetens inom dessa områden finns olika sorters utbildning att tillgå.

Kompetensutveckling för sina medarbetare

För att tillämpa ett gott och hållbart ledarskap är det även viktigt att kunna leda sina medarbetare på ett inspirerande sätt. Som chef arbetar man som coachande ledare genom sina medarbetare för goda resultat. Att genom  coachande samtal i ett coachande förhållningssätt hjälpa sina medarbetare att identifiera och utnyttja sina styrkor hör till det som vi idag ser som självklart. Därtill bör man som chef hörsamma behovet och nyttan av kompetensutveckling och vidareutbildning för sina medarbetare.

Medarbetarsamtal

Att som chef se och bekräfta sina medarbetare, ibland under medarbetarsamtal / utvecklingssamtal samt verka för att de utvecklas och växer i sina uppdrag hör idag till självklarheterna med det goda ledarskapet. En grundläggande chefsutbildning kan ge chefen verktyg för att kunna hantera samtliga av ovanstående färdigheter.

Chef eller ledare

För det första måste man kunna skilja på betydelsen av att vara en chef och en ledare. Att vara chef innebär en formell position inom organisationen med ansvarsområden som resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. Att vara ledare är att skapa positiva relationer med sina medarbetare.

Ledarskap och chefskap är två olika saker. Dock måste de båda titlarna gå hand i hand med varandra om du som ledare och chef siktar mot framgång. En balans mellan dessa är det man bör sträva efter. Men det kräver både vissa specifika personliga egenskaper, personligt ledarskap, och med rätt förutsättningar samt kunskap och kompetens om olika ledarskapsstilar inom området för att detta ska vara möjligt.

Att känna sig själv som individ

Många ser sig själva som ledare och även bra sådana. Dock är det inte alltid som medarbetarna och chefen eller ledaren har samma uppfattning och samförstånd om en definition av ledarskap. För att kunna bli en bra ledare måste du först veta vad dina medarbetare efterfrågar för kvalitéer och egenskaper hos dig som person. Att känna sig själv som individ är en grundförutsättning för att genom ledarskapsresan nå en lyckad roll och inte fastna i ledarskapsfällor.

Tips till nybliven chef!

Din största uppgift som nybliven chef och ledare är att motivera ditt team till att sträva mot samma mål inte och att du ensam ska ha alla svaren. Tips! Är du ny som chef? Titta gärna in på följande sidor: Ny som chef, organisationer, chefsutbildning ny chef, chefsutveckling, ledarskapsutveckling för chefer, svåra samtal eller chefsutbildning.

Nästa nivå i din ledarskapsutveckling

Ledarskap euOm du har en passion för att bygga relationer och är öppen för ny kunskap kan du ha de rätta förutsättningarna att bli en bra ledare. En ledarskapsutbildning i ämnet kan ta dig till nästa nivå i att vara innovativ och genom utveckling får du de verktyg du behöver för att nå dit du vill.

Du kommer att upptäcka nya sidor hos dig själv som du kan utveckla och ha nytta av i din karriär som ledare. Ta chansen och få kompetens om olika teorier och strategier som kommer att ge dig ett övertag på arbetsmarknaden.

I vardagen

Att vara vinnande ledare handlar inte bara om idrottens ledarskap utan det handlar att dra upp målsättningar, handlingsplaner och personalutbildning på ett övergripande plan. Och det börjar och slutar alltid med att skapa en bättre situation i vardagen, ett bra ledning i vardagen där alla medarbetare känner att de kan bidra med något viktigt som påverkar både deras egen trivsel och företagets resultat. Läs gärna mer om filosofi i att leda, leda inom kyrkan, politiskt vilja och ledning, om ideella organisationer. Men läs inte minst om offentlig sektor, om skolan, i klassrummet, ledarskap i äldreomsorgen och i familjen.

Var lyhörd, intuitiv och studera interaktion

Som chef kan man göra skillnad just på denna nivå genom att under några timmar varje vecka fokusera just på samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. Det gäller att vara lyhörd och intuitiv och studera interaktion och kommunikation i gruppen, där kroppsspråk kan vara en viktig indikator på hur trivsel och samarbete fungerar.

Underlätta för spontana diskussioner

Kanske kan du införa några nya rutiner och aktiviteter i vardagen, där hela gruppen involveras. Det kan vara allt från olika former av veckomöten till aktiviteter utanför själva arbetsplatsen. Men det är även viktigt att observera hur medarbetarna rör sig i lokalerna under sin arbetsvecka, och fundera på hur man eventuellt kan förbättra betingelserna för spontana diskussioner exempelvis vid den gemensamma kaffemaskinen.

Men bra styrning handlar framförallt också om att vara tillgänglig när personalen vill diskutera arbetsvillkor, samarbetet inom gruppen eller övergripande problem som har att göra med hela produktionen.

Bra ledare

En bra ledare inspirerar sina medarbetare och för en öppen och ständigt pågående diskussion med dem. Att ta sig tid och lyssna på vad andra tänker och känner är en förutsättning för ett gott samarbete.

Effektiv ledning

Effektiv ledning går ut på att se möjligheter, inte problem. Effektivitet handlar om att skapa resultat och det gör du om du fokuserar på att utveckla möjligheter, inte genom att lösa problem. Att hålla sig á jour med omvärldens förändringar och dess utveckling är en stor del av att kunna utveckla den egna verksamheten.

Kommunikation är styrka

Som chef behöver man ofta lägga mycket tid på ledningsgruppsmöten och andra aktiviteter där man kommunicerar uppåt eller i sidled, men minst lika viktigt är det att vara uppmärksam på hur produktionen flyter på i vardagen. Man kan skapa en känsla av närhet och vara kommunikativ. Så att alla medarbetare känner att det finns någon som lyssnar. Och någon som uppmärksammar deras prestationer och ger dem erkännande.

Kommunikationen inom hela personalgruppen

Ledarskap LedarskapsutbildningOm man ser till att den kommunikationen, men även kommunikationen inom hela personalgruppen, fungerar optimalt, förbättras självklart både trivseln och arbetslusten.

I förlängningen av denna process minskar både personalomsättning och sjukfrånvaro, och här finns förstås stora vinster att hämta, både när det gäller trivsel och ekonomiska resultat.

Arbetsplatsen

Chefer och ledare är ofta en stor anledning till varför man trivs på jobbet eller inte. Värderingar styr ditt ledarskap och det handlar om att skapa positiva relationer till sina medarbetare. Och modern styrning bygger en god relation i en öppen kommunikation, tydliga riktlinjer, eget ansvar samt ett genuint intresse för en annan människa. Läs mer om motivation, coachande ledarstil, vinnande  trivsel och att bygga team.

Situationsanpassat

Situationsanpassat stil är den mest använda ledarstilen i hela världen. Det finns självklart de som ifrågasätter dess nytta i praktiken och som med allting annat finns där styrkor och svagheter. Det finns de som menar att denna ledarstil inte fungerar i praktiken då vi människor har nedärvda egenskaper som vi helt enkelt inte kan påverka av egen vilja såsom instinkter och vanor.

Att inte ge order

Att vara chef och ledare handlar inte om att ge order eller att säga åt någon vad som ska göras. Det handlar om att coacha en individ till utveckling genom att lita på att dessa har tillräckligt med kunskap för att skapa bra resultat. Sätt därför tydliga målbilder men låt den ansvarige vara just ansvarig för hur denne når dessa. Att tillämpa bra teknik stärker kompetensen. Utveckla din karriär, för ledning i världsklass är en färskvara kräver ständig träning.

Ledarskapspolicy

Genom att tillämpa en för företaget gemensam ledarskapspolicy så underlättar man för chefer och ledare. En tydlig bild anges över vad som förväntas och vilka krav man har. Chefsrollen blir tydligare och vad som ska prioriteras högst i det dagliga arbetet.

Uppmuntran och att skapa motivation

Ledarskap Vinnande ledarskap Något som tyvärr är oerhört underskattat hos oss människor är vikten av att ge beröm. Ett gott ledarskap bygger på uppmuntran och motivation. Som ledare måste du våga låta dina medarbetare testa sig fram utan att gå in och styra dem med järnhand. Genom att hitta en balans av kontroll vet du när närvarande övergår till överskuggande.

Alla vi människor vill känna oss uppskattade. Att som chef och ledare uppmärksamma prestationer ger bara positiva effekter. När någon gör något bra och får höra detta kommer den personen med all säkerhet att göra detta igen. Chefskap i praktiken behöver inte vara svårare än så. Men ta gärna del av avsnittet om roller, auktoritär styrning, demokratisk ledare, målstyrning, målinriktat vägledning och praktisk pedagogik.

Hitta varje medarbetares unika talang

Du som ledare har ett ansvar att lära känna dina medarbetare. Din uppgift är att skapa ett bra team som tillsammans når bra resultat. Detta är inte möjligt om du inte tar dig tiden till att lära känna varje individ. Som ledare ska du hitta varje medarbetares unika talang. Detta gör du genom att prata med varje anställd om vad de tycker bäst om med sitt arbete.

Att leda andra

Som ledare bör du utveckla och lära dig att lyssna på vad dina instinkter säger dig. Genom att tro på dina medarbetare kommer du att öka deras självförtroende samt få ett ökat driv i teamet. Det är aktivt ledarskap.