Klassiskt ledarskap

Klassiskt ledarskap har en hel del fördelar

Klassiskt ledarskap för cheferNär man talar om klassiskt ledarskap åsyftar man ofta en ledarskapsmodell där chefen har en mer eller mindre ohotad autonom roll. Ofta uppfattar man klassiskt ledarskap som en ledarskapsmodell där direktiv riktas uppifrån chefen och ner till medarbetarna. Detta innebär en mer toppstyrd organisation med mindre utrymme för dialog och påverkan från medarbetarna.

Ett klassiskt ledarskap har en hel del fördelar. Det står för tydlighet och en trygghet i att chefen är den som styr, leder och fattar beslut. Dock kan det ibland även upplevas stelbent, och att en person, det vill säga chefen, får för stort utrymme. Ofta är ökat medarbetarinflytande förknippat med ökad motivation. Därtill är det ofta ett mervärde för organisationen att ta del av de kloka idéer som medarbetarna har.

Ledarskap

Det som här åsyftas som klassiskt ledarskap utmanas av nya generationer. Ledarskap av idag innebär ofta ett mycket stort inflytande av organisationens medarbetare. Demokratiska processer och dialog kring beslut är idag en naturlig del i de allra flesta svenska organisationer. Ledningen har ofta stort förtroende för sina medarbetare och deras förmågor.

Till skillnad från ett strikt klassiskt ledarskap innebär den senare tidens ledarskap ofta ständig diskussion med och involvering från medarbetarna. Alla är vana vid att vara med i beslutsprocesser. Utrymmet för egen beslutsfattning är stort, och det är även tilliten till medarbetarnas egen förmåga att lösa problem och arbeta självständigt. Många medarbetare upplever att detta bidrar till att deras kreativitet får större spelrum, och att de härigenom kan göra ett bättre arbete.

Medarbetare

Den som är chef idag leder ofta en brokig flora av medarbetare. Olika generationer möts i ett och samma arbetslag. Dessa medarbetare har ofta olika syn på vad ett bra ledarskap innebär. Det är inte ovanligt att den äldre generationen efterfrågar ett klassiskt ledarskap, eftersom detta är vad man är van vid. Utan den tydlighet vad gäller roller som ett klassiskt ledarskap ger kan dessa medarbetare lätt känna sig vilsna.

Ett klassiskt ledarskap är dock inte alltid vad den yngre generationen förväntar sig. Med tiden har inflytandet från medarbetare tagit större och större plats. Att inte ge den yngre generationen det svängrum och det utrymme för påverkan som den är van vid kan upplevas kvävande för dessa medarbetare och därmed minska deras motivation.

Ledarskap för chef

Det finns inga direkta strikta rekommendationer som förespråkat antingen ett klassiskt ledarskap eller ett nyare ledarskap. Det som är viktigt är dock att den som är chef är lyhörd för vilket ledarskap den aktuella arbetsgruppen är mogen för. Att som chef kunna vara flexibel och lyckas anpassa sitt ledarskap efter gruppens behov är en stor styrka oh en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap.

Det finns många goda sidor med ett klassiskt ledarskap. Det inrymmer en tydlighet i såväl roller som kommunikationsvägar, och detta kan minska förvirring. Dock är det klokt att ständigt våga utmana gamla normer. Att som chef prova nya metoder och synsätt kan vara stimulerande både för en själv och för medarbetarna. Detta kan leda till för nya vinster både för organisationen och för motivationen hos dess medlemmar.