Konflikthantering

Lös konflikter genom konflikthantering

Svåra samtal, konflikthanteringKonflikthantering  är viktigt i bra ledarskap. Man vet genom forskning att konflikter oftast är komplicerade eftersom de till stor del styrs av våra känslor snarare än vårt förstånd. Samtidigt är det inte svårare än att det faktiskt går att lösa konflikter och undvika dem om man så vill. Men alla vill inte det. Bråkmakare finns det överallt och de vill inte ha någon konfliktlösning. Men här kommer tipsen till dig som i inte vill hamna i konfliktsituationer utan söker konfliktlösning när du i ditt ledarskap hamnar mitt ibland besvärliga människor.

Inhämta kunskap om att hantera konflikter

Det betyder inte att man behöver vara konflikträdd utan man söker efter lugn och ro i sin närmiljö. Rekommendationen är dock för att växa i sitt ledarskap bör du gå en ledarskapskurs som innehåller avsnitt om konflikthantering eller att du går kursen Besvärliga människor för att inhämta kunskap om att hantera konflikter och om olika vägar fram till konfliktlösning.

Vägar fram till konfliktlösning

Tänk dock på att acceptera konflikter som just konflikter och inte sätta andra namn på det så som besvärligheter, problem eller tråkigheter. Om du ser konflikter som just konflikter så ökar dina chanser och möjligheter till att lösa dem genom så kallad konfliktlösning. Värm därför upp kalla konflikter. Skriv gärna till exempel små lappar som där det står ”Din mamma arbetar inte här, diska din egen disk”. Men kom ihåg att dessa tillhör kategorin kalla konflikter och är omöjliga att lösa. Man kan naturligtvis inte ha konfliktlösning utan konflikt.

Våga vara chef i ditt ledarskap

En annan grej är att Våga därför att bli lyssnad på. Det kan kännas väldigt skrämmande att berätta hur det känns för andra människor, man kan bli rädd att de ska ”avslöja” en och att man ska bli till allmänt åtlöje. Men träna på att våga vara ärlig, tydlig och berättar vad du tycker. Våga både känna dina känslor och visa dem. Framförallt om du är ledare och chef, våga då vara chef i ditt ledarskap. Om konflikt ändå uppstår ta då ansvar för konflikterna och ta tag i dem med en gång. Låt dem inte ligga och pyra eller hoppas att de går över av sig själva. De gör framför allt inte det. Även om det blir fel och tokigt så är det alltid bättre att försöka göra något åt saken än att bara vara passiv och inte ta ansvar.

Hitta nya konfliktlösningar

Det är en bra början på konflikthantering. Ha därför öppna sinnen och inse att människor är olika och tänker på olika sätt. Du kan förstå dem utan att hålla med dem. Inse att det inte är ditt sätt eller fel sätt. Var också kreativ. Gör inte om det som inte funkar. Försök att hitta nya konfliktlösningar. Men tänk på att även våga släppa makten och prestigen. Kom dock ihåg att det ska vara kul med konflikter. Vad kan du göra för att det ska bli mer rolig och lustfyllt i just din konflikt? Lite sexvinklingar går ofta hem.

Skilj på konflikthantering och konfliktlösning

I ett professionellt ledarskap skall du lära dig att skilja på konflikthantering och konfliktlösning. Konfliktlösning är att se till att alla parter tycker att allt är bra. Att man med glädje går till jobbet. Det kräver ofta att man ändrar grunden med saker och att man arbetar på att skapa en långsiktig plan, en så kallad dagen-efter-garanti.

Ta hjälp av konfliktexperter

Konflikthantering däremot är oftast bara symtombehandling, men man gör ofta inte något åt det grundläggande problemet. Eftersom det oftast känns mycket lättare när man har hanterat konflikten för stunden så tror man att det är klart, men konflikten kommer tillbaka och kommer bara att bli värre. Ta därför hjälp av konfliktexperter eller ledarskapsexperter men och fråga om hjälp om ni inte kan lösa konflikterna själva. Det är garanterat billigare att ta hjälp än att folk mår dåligt och jobbet inte funkar. Pengar är viktiga och ska inte slösas i onödan med och det innebär att man behöver vara ansvarsfull och empatisk i sitt ledarskap. Chef och ledare bör därför inhämta kunskaper om konflikthantering.

Konflikter och konfliktlösning

Konflikthantering bör alla ledare och chefer lära sig. Konflikter pågår överallt, mellan länder, i samhället, i familjen, och inte minst på våra arbetsplatser. Konflikter på arbetet kostar, men inte bara i rena pengar, utan även i form av lidande för de inblandade och negativ verksamhetsutveckling som följd för företaget.

Enkel konflikthantering

Enkel konflikthantering genom att HR-specialisterna rycker in och föreslår omplaceringar, organiserar om, kallar på företagshälsovården leder ofta till sjukskrivningar och till sist förslår man uppsägningar när inga andra utvägar återstår. Men det är inte långsiktigt hållbara lösningar, man skjuter ofta bara problemet framför sig. Istället bör man sätta igång med professionell konflikthantering. Så istället borde företaget anlita utomstående professionell ”konflikthanterare” och tillämpa framgångsrik konflikthantering. Utbildningsbakgrund för en sådan lämnas därhän.

Vad är en konflikt? Vad är konflikthantering?

De inblandade parterna i konflikthärden på arbetsplatsen borde istället få lära sig följande: Vad är en konflikt? Vad är konflikthantering? Hur löser man en konflikt? Att hantera och förhindra en konflikt! Till att börja med bör den berörda personalen lära sig grundligt om inställning till konflikter som förenklar själva konflikthanteringen av konflikten, och det är följande:

 • Konflikter är ofrånkomliga.
 • Konflikter är viktiga mänskliga processer – de är grunden till utveckling.
 • Konflikter brukar öka i mängd och omfattning i samband med förändringar.
 • Konflikter kan leda till såväl destruktiva som konstruktiva resultat, så var tydlig med målet som leder till det konstruktiva.
 • Den som har kunskaper om hur konflikter ”fungerar”, har bättre möjlighet att handskas med dem.
 • Var och en har sitt eget sätt att hantera konflikter, så var tolerant.
 • Konflikter kan ha olika orsak och ursprung, så var tolerant.
 • Det finns flera metoder att använda i en konflikthantering, olika konflikter kräver olika beteende.

Konfliktstilar

Olika konfliktstilar för konflikthantering som man bör känna till är följande:

 • Konkurrens
 • Samverkan
 • Anpassning
 • Undvikande
 • Kompromiss

Konflikttrappan

Om den gryende konflikten inte blir löst genom att någon eller båda parter agerar så att tilliten till kommunikationen återkommer riskerar den att förvärras genom ett växelvis destruktivt samspel. Det finns många steg på vägen till det totala sammanbrottet. En schematisk beskrivning av konfliktförloppet kan ritas som en trappa, där tilliten minskar för varje steg man tar nedåt:

 1. På det översta trappsteget har vi diskussioner med argumentation. Ståndpunkterna hårdnar, spänningarna växer och vi riskerar att tala förbi varandra.
 2. På steg två har vi hamnat i en debatt, där polariseringen är tydlig. Vi använder vår verbala makt, och förlöjligar vår motpart. Vi använder taktik, och nytänkande blir allt mer osannolikt.
 3. På steg tre kör vi över den andre. Det är inte lönt att prata längre, vi har negativa förväntningar och misstror den andre. Vi känner ingen medkänsla längre med vår motpart.
 4. På steg fyra har vi format nidbilder. Vi driver förtalskampanjer och är belåtna med oss själva.
 5. På steg fem försöker vi få den andre att förlora ansiktet. Vi angriper offentligt, och försöker avslöja motparten.
 6. På steg sex använder vi strategiska hot. Vi beredda att ta till maktmedel för att få bort motparten, som vi inte längre ser som riktigt mänsklig.
 7. På steg sju vill vi skada motparten, även om det måste ske till priset av viss egen skada.
 8. På steg åtta är vi inriktade på att förstöra fiendens förvar.
 9. På steg nio finns ingen väg tillbaka. Det har blivit en strid på liv och död.

Personkonflikter – Konflikthantering

Personkonflikter på arbetsplatsen tar både mycket tid och ork, därför är en kurs i konflikthantering en god investering. På ledarskapsutbildning lär du dig både att se och tolka signalerna före konflikten bryter ut och att lösa den om den blivit ett faktum. När människor ska arbeta tillsammans är det nästan ofrånkomligt att det någon gång uppstår dispyter och meningsskiljaktigheter, men det är skillnad på att ha olika åsikter, om än bestämda, och att ha personkonflikter.

Kunskap om konflikthantering

En riktig konflikt blir till slut självuppfyllande, det vill säga de inblandande glömmer själva sakfrågorna och låter konflikten som sådan ta över. Antingen är du med eller emot, vare sig du vill ta ställning eller inte och det spelar ingen roll vad du egentligen tycker, det är ditt ställningstagande som är det viktiga. Har du då kunskap om konflikthantering är det lättare för dig att se vad som egentligen pågår och bryta mönstret.

Praktisk konflikthantering

För att komma fram till en lösning på personkonflikter måste de inblandade först förklara vad som egentligen är sakfrågan. Genom att be var och en berätta om det märker du om personen verkligen har en aktiv del i konflikten, eller egentligen bara blivit indragen mot sin vilja. När väl orsaken eller orsakerna är identifierade är det dags att öppna ventilerna. Alla parter behöver få ge sin syn på saken, men ingen får tillåtas prata på i det oändliga. Du ska vara opartisk och låta alla veta att du är det, att du inte har valt sida, utan din intention är att lösa konflikten genom praktisk konflikthantering.

Om konfliktens kärna ligger på ett djupare plan

När alla har fått säga sin mening behöver du en stund för att komma underfund med vilken lösningen kan vara. Kanske känner du att vägen ur konflikten finns inom räckhåll och att du har tillräckligt med kunskap och befogenhet för att lyckas på egen hand. Du har identifierat det verkliga problemet och har förslag till kompromisser, förlikningar, nödvändiga eftergifter eller liknande. Eller så inser du att konfliktens kärna ligger på ett djupare plan, som kräver hjälp från en utomstående part om konflikthantering, det kan vara en kollega från en annan del av företaget, en chef eller en konsult.

Kurs i konflikthantering ger dig verktygen

Oavsett vilken väg du kommer fram till som fungerar, en kurs i konflikthantering ger dig verktygen som du behöver för att lyckas hitta vägar ur konflikter och oenigheter.