Transformativt ledarskap

Transformativt ledarskap

Skillnaden mellan olika organisationer har till stor del sin förklaring i ledarskapet – transformativt ledarskap.

transformativt ledarskap chefsutbildningVi tittar här på vad som kännetecknar ett transformativt ledarskap. Detta handlar i första hand om sättet vi leder en organisation på. Genom att överföra visioner och tankar om hur vi uppnår gemensamma mål, skapar vi framgång. Motsatsen är transaktionellt ledarskap som i större utsträckning bygger på övervakning och kontroll.

Det finns många namn på transformativt ledarskap. Till exempel transformellt eller transformerande ledarskap. Alltså att något omformas till något bättre. I en chefsutbildning kan detta vara avgörande för hur du lyckas. Varför fungerar allt problemfritt i vissa organisationer? Medarbetarna verkar nöjda och glada och det är låg personalomsättning. I andra däremot känns det som om det är ständig kris. Personalen är missnöjd med ledningen och många slutar. Avgörande skillnader som inte kan förklaras med någon synlig skillnad. Ändå finns den där.

Ledarskap

Ledare som utövar ett transformativt ledarskap kännetecknas ofta av följande. De försöker få medarbetarna att känna sig delaktiga. Att få dem att sträva mot gemensamma mål. Där alla har en möjlighet att påverka. Både genom kreativitet och sin känsla för individuell framgång. De här ledarna drivs av personlig omtanke och inte sällan av en osjälvisk attityd. En chefsutbildning som tar fasta på detta kan vara överlägsen en mera traditionell sådan.

Det som utmärker transformativt ledarskap är att chefen agerar proaktivt. Dvs försöker få något att hända snarare än reagerar på något som hänt. De är samtidigt nyskapande och uppmuntrar till att tänka ”outside the box”. Den transformative ledaren försöker också att motivera med visioner och värderingar. Han eller hon letar ständigt efter gemensamma intressen. Och även en anpassning efter de olika individerna som ingår i gruppen. Att hitta en chefsutbildning med dessa riktlinjer bör vara en målsättning.

Chefsutbildning

Kort och gott: ett transformativt ledarskap försöker leda med hjälp av bygga upp sin trovärdighet. Likaså genom att stimulera medarbetarnas intellekt och unika förmågor att hitta lösningar. Allt för att motivera medarbetarna att prestera mera. Därigenom känner inte teammedlemmarna att de tvingas att arbeta hårdare. Snarare att de genom egen kreativitet och egna initiativ når högre resultat. Detta skall jämföras med en konventionell chefsutbildning som försöker bromsa och styra. Genom detta nytänkande uppnår man högre resultat utan utbrändhet eller missämja. En win-win situation för alla inblandade.

Så, vilka egenskaper har transformativt ledarskap? Vad kan vi förvänta oss av en dylik ledare? Och vad kan vi ställa för krav på en sådan chefsutbildning? Personer med den här inställningen är ofta extroverta. De är känslomässigt stabila och öppna för nya erfarenheter. Sympati och en samvetsgrann attityd är också ledmärken för den här sortens människor. Med rätt personer kan en organisation växa på ett oanat sätt med väldigt små resursförstärkningar i övrigt.

Med transformativt ledarskap kan vi således uppnå en ökad effektivitet i en organisation. Utan att för den skull göra avkall på arbetsglädje eller trivsel hos medarbetarna. Tvärtom, med ett mera lyhört synsätt blir vi alla bättre motiverade. Vi kan lättare bidra med kreativitet och vår egna unika förmåga att hitta nya lösningar.