Tydligt ledarskap

Tydligt ledarskap är ett gott ledarskap

Utbilda dig till en tydlig ledareEtt gott ledarskap likställs ofta med ett tydligt ledarskap. Att som chef vara tydlig med både sina och organisationens mål ses som mycket viktigt, då detta kan vara avgörande för om organisationens medarbetare kan följa och uppnå dessa. En del organisationer skickar sina chefer på en ledarskapsutbildning, så att de lär sig hur de blir riktigt tydliga. Med kunskap som främsta verktyg kan de då enklare förstå hur de ska förmedla målen till sin personal. För att nå bästa resultat behöver nämligen organisationens medarbetare både vara införstådda med målen och dess betydelse. De behöver även känna att de verkligen vill ställa upp på målen ifråga.

Utveckla förmågan att kommunicera

Ett tydligt ledarskap kräver förmåga att kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Den chef som vill tillämpa ett tydligt ledarskap bör därför utbilda sig i kommunikation. Under en utbildning får de möjlighet att uppmärksamma och finslipa sin förmåga till god kommunikation. Både den verbala och den icke-verbala kommunikationen bör vara välfungerande för att leda sina medarbetare. Den verbala kommunikationen innefattar allt som vi säger; på möten, vid fikapauser, vid medarbetarsamtal, vid telefonsamtal och så vidare. Den som är chef ägnar ofta mycket tid åt verbal kommunikation och bör därför vara medveten om hur andra uppfattar honom eller henne.

Starkt verktyg

Den icke-verbala kommunikationen är också ett starkt verktyg hos den chef som strävar mot ett tydligt ledarskap. Det finns specifika ledarskapsutbildningar som riktar in sig på att lära sig att använda kroppsspråket på ett fördelaktigt sätt. Till icke-verbal kommunikation hör såväl kroppsspråk som all kommunikation som sker i skrift. Idag kommunicerar vi mer och mer i skrift genom mail, sms, chattar, pm, intranät, elektroniska samarbetsytor och så vidare.

För att idka ett tydligt ledarskap även vad gäller denna sorts skriftlig kommunikation behöver ledaren god insikt i hur kommunikationen kan blir använd på bästa sätt. Risken finns att alltför många medarbetare får för mycket information. Det kan bli svårt att sålla bland budskapen, och det kan medföra att viktig information missas.

Inom många organisationer finns olika förhållningsregler kring hur mail, telefoner, chattar och intranät bör användas. Dessa förhållningsregler kan vara både skriftliga rutiner eller i form av en underförstådd kultur. Ett tydligt ledarskap kräver att samtliga medarbetare inom organisationen känner till dessa förhållningsregler och förstår att tillämpa dem. Detta sparar mycket frustration och förlorade budskap.

Ledarskapets kommunikation

Ett tydligt ledarskap handlar om så mycket mer än hur man kommunicerar i tal och skrift. Även vilka tillfällen och miljöer man väljer för att förmedla sina budskap spelar roll. Att avsätta möten med ett tydligt syfte är ett sätt att undvika missförstånd och spilld tid. Att som chef tydligt kommunicera vad som kommer att avhandlas på ett möte samt vad det förväntade resultatet av mötet är kan spara en hel del frustration och säkerställa att mötet blir tillfyllest för alla inblandade.

Ta dig tid att gå utbildning

En ledarskapsutbildning lär dig mer om tydligt ledarskapAtt som chef ta sig tid för att gå utbildning i effektiv kommunikationsteknik leder till bättre samtal med personalen. Samtalen med sina medarbetare är en viktig del av ett tydligt ledarskap. Genom dessa samtal kan man som chef förvissa sig om att medarbetarna har förstått organisationens mål, och att de har accepterat dem. Man kan även fånga eventuella missförstånd som uppstått, samt vara lyhörd för medarbetarens egna tankar kring målen. Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Medarbetare som är väl införstådda i organisationens mål och aktivt arbetar mot dessa är viktigt för goda resultat. Genom att utveckla sitt ledarskap under en ledarskapsutbildning kan ledaren förfina sina metoder i att förtydliga sitt budskap.