Skräddarsydd utbildning

Skräddarsydd utbildning för kompetenshöjning

Skräddarsydd utbildning företagsintern kursMånga organisationer har idag förstått nyttan av att satsa på sina medarbetare. Och att utbilda dem genom olika kompetenshöjande insatser. Detta kan vara bland annat mer generella utbildningsalternativ, som ges av externa aktörer, men det kan också handla om skräddarsydd utbildning för ledare eller företagsintern kurs i service. Vinsterna med att arbeta med kompetenshöjande insatser är många. Att känna att organisationen satsar på en som medarbetare ökar ofta motivationen. Det är en del av att visa uppskattning för sina medarbetare, vid sidan av lön och andra förmåner. Vidare är nyrekryteringar kostsamma för organisationer. Att satsa på att behålla de medarbetare man har, samtidigt som man investerar i deras kunskap och kompetens är därför klokt. De medarbetare som utbildas kan sedan komma att utbilda andra inom organisationen i form av företagsintern kurs. Detta skapar då en positiv spiral. Eftersom den som får möjligheten att utbilda andra ytterligare kan växa genom detta.

Individperspektivet i företagsanpassad utbildning

Utbildning som fenomen är mycket gammalt. Utbildning är inte bara den undervisning man ägnar sig åt i skolan. I bästa fall är istället utbildning något som man får chansen att växa genom under hela sitt liv. Då arbetet är en stor del av våra liv är det därför viktigt att arbetsplatsen blir ett forum för kontinuerligt lärande. Man kan härleda utbildningens ursprung ända tillbaka till forntiden, då pedagogikens idéhistoria började ta form. Från början var utbildning främst ett medel för makt; genom att utbilda bland annat sin militär, kunde länder tillgodose att vinna nytt land och behålla sina erövringar. Med tiden började utbildningsväsendet även att täcka andra områden. Historien berättar att Sokrates räknas som en av de första som systematiskt iakttog individperspektivet i utbildningen. Detta perspektiv är av stor vikt när man som organisation vill tillgodose behovet av företagsanpassad utbildning för sina medarbetare.

Skräddarsydd utbildning är att skapa workshops som företagsintern kurs

Det har genom åren uppstått en rad teorier kring lärande och utbildning. Man har i olika epoker fokuserat på olika skolor av utbildning. Bland dessa kan ses John Deweys teori kring learning by doing, som handlade om att lära genom att erfara. Detta är i högsta grad applicerbart inom organisationer och kan ske på flera sätt. Varje dag utför vi olika moment i vårt arbete, men ofta reflekterar vi dessvärre inte aktivt kring vad vi faktiskt lär oss. Vi lär oss som bekant både av det vi åstadkommer och av våra misstag. Ett sätt att dra nytta av detta genom en sorts skräddarsydd utbildning är att helt enkelt skapa workshops som företagsintern kurs. I dessa går man under handledning igenom de situationer man ställts inför, hur man hanterat dem, samt hur man kan hantera dem i framtiden.

Problembaserat lärande, PBL

En annan metodik som varit populär är problembaserat lärande, PBL. Problembaserat lärande handlar om aktiv kunskapsinhämtning, istället för att passivt ta emot kunskap som levereras. I en organisation kan detta vara en mycket effektiv variant av skräddarsydd utbildning, eftersom den som utbildas söker den kunskap som är relevant. Detta bidrar både till att endast relevant kunskap söks, men också att det egna engagemanget hos individen ökar i och med att han eller hon tar ett mer aktivt ansvar för sin inlärning. Andra vinster är också att organisationen i samråd med medarbetaren kan göra en plan för en skräddarsydd utbildning, där man gemensamt kan besluta om vilka kunskapsområden som ska täckas.

Satsa på en skräddarsydd utbildning

För att optimera utfallet av den tid och pengar som investeras i medarbetarnas kompetenshöjning, kan det vara idé att satsa på en skräddarsydd utbildning för sina medarbetare. Detta kan till exempel handla om att skapa en företagsintern kurs, där organisationen själv kan styra kursinnehållet. Denna typ av skräddarsydd utbildning ger möjlighet att satsa på det som är viktigt för organisationen och medarbetaren, men också att skala bort det som är irrelevant. Detta kan både spara tid och pengar, och även minska frustrationen kring att utbildas i moment som inte är till gagn för den enskilde medarbetaren.

Utbildningsföretag som levererar skräddarsydd utbildning

Det är viktigt att som organisation kartlägga de behov som finns kring utbildning innan man satsar på att utbilda sina medarbetare. Det finns en del variabler att ta hänsyn till i denna avvägning. Bland annat bör man i vilken riktning vart man planerar att styra sin verksamhet. Vilka medarbetare vill man satsa vilka utbildningar på? Vad förväntar man sig sedan att de ska leverera efter genomgången utbildning? Ska dessa medarbetare i sin tur sedan sprida dessa kunskaper genom att utbilda sina kollegor i en företagsintern kurs? Vilket utbildningsföretag kan leverera bäst skräddarsydd utbildning för att nå dessa mål? Det är också en bra idé att kommunicera med sina medarbetare vad det förväntade resultatet efter utbildningen ska vara. Skrämmande ofta satsar en organisation på en skräddarsydd utbildning för sina medarbetare, men brist på uppföljning gör att resultatet uteblir och kunskaperna glöms bort.

Kompetensområden

Att låta medarbetare utbilda sina kollegor kan vara ett effektivt sätt att använda sina resurser och skapa en skräddarsydd utbildning. Därtill kan det bidra till att öka engagemanget. Och stoltheten hos sina medarbetare. För att använda denna metod för att skapa en företagsintern kurs bör man ha en god planering kring hur det ska gå till och vilket resultat man förväntar sig. Första steget i denna väg till skräddarsydd utbildning för medarbetarna bör vara att utse vilka kompetensområden som är viktiga att satsa på i organisationen. Därefter bör representanter från medarbetarna väljas ut. Som kan genomgå en skräddarsydd utbildning inom kompetensområdet. Dessa medarbetare blir sedan ansvariga för att vidare förmedla denna kunskap till sina kollegor genom en företagsintern utbildning eller kurs.

Växa genom en företagsintern kurs

Ett annat sätt att använda organisationens egna resurser för att skapa en skräddarsydd utbildning. Är att låta medarbetare auskultera på varandras jobb. Det kan vara mycket lärorikt att följa med en kollega under en eller ett par arbetsdagar. För att få inblick i hans eller hennes arbete och ta med sig kunskap till sin egen avdelning. Ytterligare vinster är att förståelsen och samarbetet mellan avdelningar ofta ökar efter denna form av skräddarsydd utbildning. Ta chansen och använd den kunskap som finns i organisationen för att sprida den till kollegor. Ge dina medarbetar möjligheten att själva växa genom att skapa och hålla en företagsintern kurs.