Kvinnligt ledarskap

Ledarskapsutbildning för kvinnligt och manligt ledarskap

Kvinnligt ledarskap nuLedarskapsutbildning ger ledarskapsutveckling för både kvinnor och män. Utveckling är viktigt för dig som är chef och ledare. Kommer framtidens chefer i huvudsak bestå av kvinnor? Kommer företagen våga satsa på kvinnor i ledningstoppen? Självklart är det så om man får tro utvecklingen under de senaste åren. Kvinnor behövs i ledningstoppen lika mycket som män. Kvinnligt ledarskap banar väg för en ny ledarstil. Både kvinnor och män har nytta av att gå en ledarskapsutbildning och man kan lära mycket av varandra. Ett exempel på en utbildning är Ny som chef, som tar upp ledarskapets olika sidor och vrider och vänder på vad det innebär att vara chef.

Kvinnligt ledarskap är modernt ledarskap

Kvinnligt ledarskap handlar inte om kön utan innebär ett modernt ledarskap i att leda företag. Den kvinnliga ledarstilen sätter medarbetarna i fokus som en naturlig del i företagets utveckling. Ledarstilen går från ett sakorienterat synsätt till ett mer relationsorienterat. Med goda relationer och en personal som blir sedd växer motivationen och därmed prestationen. Tilliten ökar, med ökad livskvalitet och balans för var och en men även för gruppen och verksamheten i sin helhet.

Lärande om grupper

Att lära sig förstå hur grupper samverkar är nyckeln till väl fungerande team. En grupporienterad inriktning skapar ett framgångsrikt samarbete och ger goda resultat. Med ökad närhet till de anställda och en god kommunikation blir motivation en grund för framgång. Företagens drivkraft är medarbetarna. De är nyckeln till framgång om rätt förutsättningar ges. För att skapa framgång måste insikten om detta bli starkare. Fokus bör ligga på kvinnliga ledarskapsstilar, som sätter gruppen i fokus.

Kvinnligt ledarskap vinner terräng

Ett kvinnligt ledarskap uppfattas ofta som mer humant än manligt ledarskap. Kvinnliga chefer upplevs mer hjälpsamma och får därmed ett ökat förtroende hos sina medarbetare. Detta går förstås inte att generalisera men många studier påvisar samma slutsatser. Kvinnliga egenskaper som ansetts otillräckliga i chefspositioner har nu fått ny genomslagskraft. Ett modernt företag med höga ambitioner och mål ser en nödvändighet av ett grupporienterat ledarskap.

Kvinnligt ledarskap ser individen

Som medarbetare är det viktigt att känna meningsfullhet i sitt arbete. Att få känna att man får möjlighet att bygga vidare på sina förmågor och talanger. Utveckla sin begåvning på individnivå men även på gruppnivå. Denna medvetenhet måste ha hög prioritet i en organisations ledning. Så att både starka och svaga sidor hos medarbetarna sammanförs i samverkan med organisationens behov. Ett dynamiskt synsätt som verkar för utveckling och kvalitet.

Kvinnligt ledarskap har en av sina styrkor i att se individen och gruppen som en framgångsfaktor för verksamheten. Att göra sina medarbetare delaktiga och ansvarstagande leder till starkare organisationer. Där personal väljer att stanna kvar och vara en del i en fortsatt utveckling.

Manligt och kvinnligt ledarskap

Manligt och kvinnligt ledarskap är två begrepp som uppkom i början av 1900-talet då kvinnor kom att axla ledande roller på arbetsmarknaden. Dessförinnan fanns egentligen endast en typ av ledare, den auktoritära ledaren. I form av den dominerande mannen som med en självsäkerhet och trovärdighet styrde med tydliga militäriska influenser.

När man istället talade om kvinnligt ledarskap syftade man ofta på ett mer trevande. Och emotionellt ledarskap präglat av en viss osäkerhet. Dessa två olika ledarstilar som förr var en ”sanning” har börjat luckras upp. Och den underlägsna attityd som rådde gentemot kvinnliga ledare existerar inte längre i samma utsträckning. Eller?

Kvinnligt ledarskap är ständigt aktuellt ämne

Ämnet om könsfrågor i ledarskap och kvinnligt ledarskap är ständigt aktuella debatter, nu mer än någonsin. Det har varit flitiga diskussioner om varför de manliga ledarna är överrepresenterade de kvinnliga och hur det så kallade ”glastaket” uppkommit. ”Glastaket” är en metafor vilken beskriver det faktum att färre kvinnor i större uträckning inte når högre befattningar än män på arbetsmarknaden.

Det finns flera olika åsikter om varför detta tak existerar och hur det uppkommit. Vissa menar att en anledning kan vara att kvinnor historiskt sett haft mindre utbildning, och på så vis också haft mindre erfarenhet än män. Detta kommer med största sannolikhet att bli föränrdat väldigt snart. Då dagens universitet- och högskoleutbildningar har fler kvinnliga studenter än manliga.

Skillnaderna mellan ett manligt och kvinnligt ledarskap

Men kan det vara så att manligt och kvinnligt ledarskap helt enkelt är olika? Vi är två olika kön som i många fall kan skilja oss åt i både beteende och tankesätt. Så varför skulle inte även det visa sig inom ledarskapet? Frågan om kvinnor kan vara ledare är inte längre aktuell. Och har istället övergått till att försöka ta reda på de eventuella skillnaderna mellan ett manligt och kvinnligt ledarskap.

En del menar att det finns tydliga skillnader. Medan andra hävdar att skillnaderna är obefintliga. Vare sig man tycker det ena eller det andra. Varför ens tänka manligt och kvinnligt angående ledarskap. Utan istället i termer om vad som är bäst för företaget och de anställda.

En god ledare ser till individen

Vårt samhälle idag är ett mångkulturellt sådant där attityder och kulturella skillnader påverka alla. Inom en organisation, chef och ledare som medarbetare. I och med att vi blir alltmer globala är detta inget vi längre kan ignorera och inte tala öppet om. Detsamma gäller kvinnligt ledarskap och de svårigheter samt möjligheter detta kan medföra. Det spelar ingen roll om du är man, kvinna, invandrare eller inte invandrare. Ställ alltid dig själv som chef och ledare frågan: Hur bemöter du och hur blir du bemött av andra människor? En god ledare ser till individen och dess utveckling både som person och inom organisationen.

Framtidens ledare är inte könlösa ledare

Framtidens ledare är inte könlösa ledare men individuella och androgyna sådana. Låt oss ta tillvara på allas våra olika kvalitéer. Och nyttja de egenskaper vi tycker är mest lönsamma och positiva för vår verksamhet. Alla företag och organisationer mår bra av tydliga, inspirerande och lyhörda ledare. Oberoende av om det är ett manligt eller kvinnligt ledarskap. Det handlar om att modernisera ledarskapet i stort. Och arbeta för en jämställd attityd som utgår ifrån människans lika värde.

Våga satsa på ett kvinnligt ledarskap!

Kvinnligt ledarskap har inte alltid varit en självklarhet. Och har fortfarande en väg att gå innan det ses som självklart för alla. Männen med manliga ideal och egenskaper har dominerat på höga chefsposter. Kvinnor har i mångas ögon handlat om barn och hem och därför inte haft samma möjligheter att göra karriär. Kvinnors egenskaper har blivit ansedda som för mjuka, känsliga och osäkra. Och därmed olämpliga och oförmögna att fatta beslut. Att de har i större omfattning en högre utbildningsnivå än män lyfter man sällan fram. Och kunskapen skapar många frågetecken kring varför då färre kvinnor finns i ledande chefspositioner. Med undantag av vård och omsorg samt utbildning.

Traditionellt är ledarskap manligt förknippat. Det finns en stark social och kulturell norm kring kvinnliga och manliga egenskaper. Kvinnliga egenskaper har ibland setts som mindre lämpliga på högre chefsposter. Detta är ett synsätt som nu starkt har börjat bli förändrat. Med andra ord, för att uppnå ett framgångsrikt företag, våga satsa på kvinnor, våga satsa på ett kvinnligt ledarskap.