Mentorskap

Mentorskap kan inspirera människor

Mentorskap – begreppet mentor härstammar från den grekiska mytologin, där mentorn var den person som Odysseus anförtrodde vården av sitt hus och uppfostran av sin son till innan han gav sig ut i det trojanska kriget, så som det beskrivs i Homeros verk Odyssén. Mentorskap går ut på att en mentor arbetar för en persons chefsutveckling eller för att delge denna person kunskap och erfarenhet.

Mentorn kan ha olika roller, fungera som ett bollplank, rådgivare och förebild. Ett mentorskap är en ömsesidig relation där mentorns större erfarenheter och kunskaper på olika sätt guidar personen som söker mentorskapet. Ofta kan även mentorn själv dra personlig lärdom av mentorskapet.

Att utöva mentorskap

Mentorskap blir alltmer efterfrågat i dagens samhälle. Och det finns en utbredd funktion för olika typer av mentorer. Mentorer behövs både inom näringslivet och offentlig sektor. Dagens framväxt olika typer av forum och nätverk ger en större efterfrågan på mentorer. Det finns ett större antal chefspositioner idag. Och ett ökat antal yngre och oerfarna chefer vilket ökar behovet av kunniga mentorer.

Mentorskap är numera även utbrett på skolor där lärare tilldelas mentorroller för sina klasselever och i vissa fall även för andra lärare. Som mentor är man alltid mer erfaren än sin adept (lärjunge). Men man kan behöva öva på sina kunskaper i att utöva mentorskap. Man kan behöva uppdatera och spetsa sina kunskaper så att man inte hamnar efter sin adept i något avseende.

Individanpassas efter behov

Mentorskap handlar om att ställa sin erfarenhet, sin mognad, självkännedom och tid till förfogande för en adept. Som behöver guidning och vill utvecklas. Mentorskap utgår från adeptens behovssituation. Vad denna behöver lära sig och vilka områden man vill utvecklas inom. Man kan behöva en mentor vid olika tillfällen i livet.

Man kanske är ny på en arbetsplats eller går som elev. Kanske har man ett uppdrag eller arbete som kräver att man stundom behöver ventilera saker som hänt. Och få råd av någon mer erfaren. Ett mentorskap kan ibland vara mer effektivt än utbildning. Eftersom det kan utövas på plats och dessutom individanpassas efter behov.

Mentorskontakten är kontinuerlig utan diskriminering

Mentorskap är inte utvecklingssamtal

Mentorskap som är kränkande

I ett mentorskap avsätter man med jämna mellanrum mentorstid. Det är viktigt att mentorskontakten är kontinuerlig om mentorskapet ska kunna fungera på ett bra sätt. Mötena bör präglas av en öppenhet och en ömsesidig dialog.

Adepten har alltid ansvar för sin egen utveckling och för att på bästa sätt ta mentorn till hjälp. Mentorn bör för sin del sätta gränser för sitt uppdrag. Och göra klart för vad man är där för att göra, hjälpa till med och inte. Mentorn behöver träna sig i visst ledarskap, coachning och samtalstekniker och hålla sig uppdaterad på nya kunskaper.

Mentorn skall vara god lyssnare

En mentor bör ha god självinsikt och ha hittat sig själv i sin professionalitet. Som mentor bör man sprida en viss trygghet till din adept. Mentorn är en typ av ledare och man kan utveckla sitt mentorskap via exempelvis ledarskapsutbildning och kunskaper i ledarskapets grunder.

En god mentor kan fungera på en mängd olika sätt. Man kan vara en god lyssnare, en bollplank för idéer, en guide eller ett gott exempel. Däremot bör inte mentorn ses som en chef eller en direkt problemlösare. Eventuella problemen bör lösas av adepten men med viss rådgivning från mentorn.

Mentor och adept i ett fungerande mentorskap

I ett välfungerande mentorskap finns det en bra överensstämmelse mellan mentor och adept och en tro på att samarbetet leder till utveckling för båda parter. En mentor är villig att dela med sig av sina erfarenheter. Och har själv kommit en bra bit på vägen med sin egen personliga och yrkesmässiga utveckling.

För att kunna bedriva ett bra mentorskap bör man själv veta vikten av självreflektion. Och ha ganska bra koll på sina styrkor och svagheter. Adepten bör å sin sida vara klar med vad man söker mentorskap för och vad man vill uppnå med detta.

Relationen mellan mentorn och adepten

Genom mentorskap ger mentorn stöd och vägledning till sin adept. Detta är ett process som gör att man kan uppfylla mål. För att nå bästa resultat bör relationen mellan mentorn och adepten präglas av en ömsesidig respekt. Det måste finnas en vilja hos båda parter att samarbetet ska lyckas.

Mentorn handleder, uppmuntrar och inbjuder till dialog. Mentorskapet ger adepten tillfälle till reflektion och eftertanke över vad man faktiskt håller på med. Var i arbetet eller studierna man befinner sig. Eller hur långt man har kvar för att uppnå sina mål.

Utvecklingsplan över adeptens arbete

När man inleder ett mentorskap finns det en hel del att gå igenom. Man bör ha någon slags utvecklingsplan över adeptens arbete. Parterna i mentorskapet bör göra sig på det klara med sina respektive roller och förväntningar. Man bör diskutera tidsplan och mål och planera in kommande möten. Det är viktigt att man i någon grad lära känna varandra lite så man blir bekväm i den nya relationen.

Under mentorskapets gång bör man se till att man ligger i fas. Det vill säga försäkra sig om att båda parter är nöjda med samarbetet. Och att man rapporterar läget. Vid avslutning av mentorskapet är det viktigt med någon slags utvärdering följt av en uppföljning.

Reflektion och dialog i ett mentorskap

Reflektion och dialog är viktiga faktorer i ett mentorskap. Mentorskapet bör präglas av fungerande samtal och ett öppet klimat. Lyckade mentorskap kan leda till god utveckling hos såväl adept som mentor. För adepten kan mentorskapet vara den hjälp man behöver för att ta sig vidare i arbetslivet eller med sina studier.

Under ett mentorskap lär man sig att se sina förmågor och brister och veta vad man behöver söka råd för. Vad man bör fokusera på. Hur man blir bättre att prioritera och hantera konflikter. För en mentor kan ett lyckat mentorskap innebära utveckling samtidigt som man via adepten kan få en ny syn på på sitt arbete eller sin verksamhet.

Mentorn ger tillgång till erfarenhet och nätverk

Mentorskap är ett effektivt sätt att vidareutvecklas i sitt yrke eller i sina studier. Genom samarbetet kan man inspirera människor till att hitta sin yrkesroll eller sin framtidsplan. Mentorn kan ge tillgång till erfarenhet och nätverk som det annars kan ta lång tid att skaffa sig. Mentorskapet möjliggör ett anpassat och flexibelt lärande som kan varieras efter behov.

Det lyckade mentorskapet är ett konstruktivt möte som resulterar i utveckling hos både mentor och adept. Mentorskap är en viktig framgångsfaktor som kan ge goda resultat för arbetsplatser och andra verksamheter.