Kurs i arbetsrätt för chefer

Ledarskapsutbildning som ger grunden i arbetsrätt

Kurs i arbetsrätt, Ledarskapsutbildning En kurs i arbetsrätt är bra att gå, speciellt när du är chef och har personalansvar. Att ha kunskap inom området arbetsrätt bidrar till en ökad trygghet i ditt ledarskap, eftersom du vet vad som gäller. Du som är chef och ledare behöver kunna svara på personalens frågor om arbetsrätt. Därför är en ledarskapsutbildning inom arbetsrättens område väl avsatt tid för att få spetskompetens inom ämnet. Vår utbildning för nya chefer är en grundkurs och ger dig både en överblick över vilka regler som gäller och lärdomar i ledarskap.

Ämnet arbetsrätt kan kännas tungt, men behöver inte vara så svårt. Med en kurs i arbetsrätt får du lagar regler förklarade på ett enkelt sätt. Det ger dig som är chef och ledare en bra grund att stå på.

Utbildning i arbetsrätt för chefer

Med en ledarskapsutbildning inom arbetsrätt blir du guidad genom arbetsrättens olika delar på ett förståeligt och sammanfattat sätt. Om du är helt ny inom området får du här förenklad information som utgör grunden i arbetsrätt. För dig som redan har kunskaper om detta kan även här fördjupa dig inom de grenar du vill. En kurs i arbetsrätt är till för alla som vill veta mer om de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. För din egen skull men även för andras skull, är det av stor vikt att du har vissa kunskaper om detta så att ni tillsammans kan skapa en rättvis och harmonisk plats att jobba på. Det kan även vara en bra idé att boka in en företagsanpassad utbildning i arbetsrätt. Då kan ni arbeta i lugn och ro med frågor som berör just er arbetsplats.

Ledarskapsutbildning som ger spetskunskap

spetskunskap för ledarenMan kan säga att en kurs i arbetsrätt är en ledarskapsutbildning som ger spetskunskaper inom arbetsrättens område. En utbildning i arbetsrätt tar upp de lagar och regler som gäller. Det handlar om lagar kring lön, arbetstider, semester och ledighet. Utbildningen berör regler kring uppsägning, avsked, olika anställningsformer, samt frågor om diskriminering med mera. Området i sig är väldigt brett och du behöver inte kunna allt till punkt och pricka. Dock är det ändå viktigt att du har kunskaper om det som är mest väsentligt för dig och din arbetsplats. Välj ut några områden du vill veta mer om och gå en kurs i arbetsrätt. Där får du hjälp och stöd med att bena ut den viktigaste informationen.

Få kunskap om de arbetsrättsliga lagarna

Med hjälp av kunskaperna du får under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt blir du bekant med de arbetsrättsliga lagarna. Du som anställd ska alltid veta vad det avtal du har mellan dig och din arbetsgivare egentligen innebär. Där står vilka skyldigheter och rättigheter du har hos denna. I Sverige är det oftast så att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av ett kollektivavtal. Inom dessa kan det finnas regler vilka avviker från eller kompletterar de arbetsrättsliga lagarna. Därför är det extra viktigt för båda parter att ha rätt information om vad som gäller för just deras avtal. Om du går en kurs i arbetsrätt får du den information du behöver. Utbildningen ger dig helt enkelt en bra grund att stå på.

Utbildningsinnehållet tar upp arbetsrättens två grenar

Under en ledarskapsutbildning eller kurs i arbetsrätt får du lära dig att de arbetsrättsliga lagarna i regel är tvingade till arbetstagarens fördel. Det innebär att en arbetsgivare inte kan avtala om regler och lagar. Där arbetstagaren får sämre villkor och rättigheter än vad lagen säger. Man brukar dela in området arbetsrätt i två grenar; den individuella och den kollektiva. Under en kurs i arbetsrätt får du information om de båda delarna och dess innebörd. Du får även en sammanfattning om de viktigaste reglerna och lagarna inom dessa där du på ett enkelt sätt kan tillgodose dig det du behöver.

Ledarskapsutbildning lär dig om skyldigheter du har

Alltför många ledare är inte insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att skaffa kunskap genom att gå en utbildning för ledare med fokus på arbetsrätt är ett enkelt sätt att bli medveten om vad som gäller. Som chef och ledare finns skyldigheter att känna till och förväntningar att leva upp till. Det finns även rättigheter du behöver ha kunskap om, vilket många företag tyvärr slarvar med. Gå därför en kurs i arbetsrätt, gärna i början av din karriär som chef. Om du är ny som chef kan det vara ett bra tillfälle att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer information du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag. Du kan även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs.

Utbildning ger kompetens för ledaren

utbildning ger kompetens för ledarenUnder en ledarskapsutbildning i arbetsrätt får du som ledare god kompetens inom arbetsrättens område. Bland annat lär du dig om arbetstidslagen. Denna säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta. Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck, och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. En utbildning berör även bestämmelserna angående semester som finns i semesterlagen. Denna lag tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester och hur många dagar du har rätt till. Under utbildningen lär du dig också om arbetsmiljölagen, arbetstagarens ansvar, om skyddsombud och anställningsskydd samt medbestämmandelagen. Detta är några ämnesområden vilka ingår i området arbetsrätt. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att kunna utan och innan.

Kurs i arbetsrätt höjer din chefskompetens

Arbetsrätt består till stor del av lagstiftning, vilket du ökar dina kunskaper om under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt. Lagarna reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef är det bra att du kommunicerar öppet med dina anställda kring arbetsrätten. Visa att du vill bidra till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang. Detta det kan du som ny chef visa dina anställda att du tar på allvar. Genom utbildningar och en kurs i arbetsrätt höjer du din chefskompetens.

Lär om anställningsavtal under en ledarskapsutbildning

Under ledarskapsutbildning i arbetsrätt lär du dig att ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. Du får öva på vad som måste ingå i avtalet, vilket är ett personligt avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Innehållet i dessa avtal kan skilja lite från varandra. Ofta är det en blandning av olika källor som exempelvis kollektivavtal, lagar och domstolspraxis. Lagarna tar upp det som handlar om lön, arbetstider och semester bland annat. Om du ingår i ett kollektivavtal på ditt företag är det där du hittar dina och dina anställdas villkor och vad det är som gäller. Om du inte har något kollektivavtal är det lagar och praxis du utgår ifrån när du skriver ett anställningsavtal. Detta får du lära dig i en kurs i arbetsrätt för chefer.

Ledarskapsutbildning för chefer

Under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer förstår du att ett anställningsavtal är giltigt som både muntligt och skriftligt. Du lär dig också att det ändå kan vara en bra idé att dokumentera det som gäller. Mest för sin egen skull, då det är svårt att bevisa vad man har rätt till utan att ha det på pränt. Senast en månad efter en ny anställning måste dock arbetsgivaren skriva ner information. Detta om villkoren vilka är väsentliga för anställningen. Det innefattar personuppgifter, arbetsplats och första dagen på anställningen. Dessutom den anställdas yrkesroll och arbetsuppgifter. Den aktuella anställningsformen med uppsägningstid, lönevillkoren, uppgifter om längd på betald semester- och normal arbetsvecka ska också stå. Dessutom ska ett aktuellt kollektivavtal vara med, om det finns.

Studier om anställningsformer

Studera anställningsformerDet finns två olika typer av anställningsformer, tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning. Behovsanställning ingår endast i vissa kollektivavtal och timanställning är också bara en fråga om hur lönen räknas. En anställning gäller alltid tillsvidare. I annat fall måste man ha bevis för att den är tidsbegränsad via avtal. Endast om den anställda säger upp sig, om det finns annan grund för avskedande eller om arbetsgivare och anställd kommer överens om avslutad anställning. Kan en tillsvidareanställning upphöra. Detta ingår i en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer och är grundläggande kunskaper man bör vara insatt i.

Kunskap om vad en tillsvidareanställning innebär

Om du som chef gått en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer inom området anställningsformer, vet du också att en tidsbegränsad anställning bara är tillåten för ett vikariat, säsongsarbetare och vid allmän visstidsanställning samt för arbetstagare vilka fyllt 67 år. Viktigt att komma ihåg är att när en tillsvidareanställning avslutats har den uppsagda en månads uppsägningstid enligt LAS, lagen om anställningsskydd, om denne sagt upp sig själv. I annat fall, om du som arbetsgivare säger upp anställningen, framgår uppsägningstiden av det aktuella kollektivavtalet och det är denna tid som gäller. Vid ett avsked upphör anställningen vid omedelbar verkan utan uppsägningstid.

Lärdomar om övriga anställningsformer

Under en ledarskapsutbildning inom arbetsrättsområdet får du viktiga lärdomar om olika former av anställningar. Du lär dig till exempel att om du som arbetsgivare haft en arbetstagare hos dig som visstidsanställd eller vikarie i sammanlagt över två år under en femårsperiod, blir anställningen automatiskt en tillsvidareanställning. En tidigare så kallad projektanställning är med andra ord en visstidsanställning. Men kan numera inte förlängas som en projektanställning utan bara vad som är tillåtet inom anställningsformer idag. Arbetsrätt för chefer, bland annat olika anställningsformer, är ett område man kan fördjupa sig i. Kunskap inom detta ämne alltid kommer att vara aktuellt för dig som både chef samt anställd. Ju mer du vet om din och andras arbetssituation, desto mer kan du vara med och påverka miljön omkring dig och se till att det sker under lagliga premisser. Gå därför en kurs i arbetsrätt.

Ledarskapsutbildning tar upp arbetsbrist och vad som gäller

På en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer få du kunskaperna du behöver angående arbetsbrist. Enligt lag är det arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist eller inte på företaget. Det inkluderar avsaknaden av arbetsuppgifter eller ekonomiska svårigheter med utbetalning av lön exempelvis. Arbetsbrist är en godkänd grund för en uppsägning. Men innan du som arbetsgivare tar det steget måste du försöka omplacera din personal. Du har ingen skyldighet att skapa en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter. Men om det finns en ledig tjänst som behöver tillsättas ska denne få positionen om kvalifikationerna uppfylls. Som arbetsgivare får du aldrig sparka någon på grund av något som har med den anställda personligen att göra.

Utveckla dina kunskaper om Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen kan komma att pröva om något ifrågasätts. Då måste arbetsgivaren kunna bevisa att anledningen inte är av personliga skäl utan av ekonomiska. Om du som chef och går en ledarskapsutbildning inom arbetsrätt för chefer får du kunskap om dessa delar. Dessa är nödvändiga för att du som chef ska kunna leda dina anställda under rättvisa premisser. Det som avgör vilka som avgår först vid rådande arbetsbrist är hur länge den anställda arbetat inom organisationen. Vid samma anställningstid är det åldern på individen som bestämmer. Arbetsgivaren ska skriva en prioritetslista som visar ordningen i detta fall.

Viktiga lärdomar om uppsägning

Få lärdomar om uppsägningOm du som arbetsgivare behöver få kunskap om reglerna kring uppsägning är det hög tid att gå en ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer. Glöm inte att vid uppsägning måste arbetsgivaren, enligt medbestämmandelagen (MBL), förhandla med facket. Detta eftersom det innebär en stor förändring för verksamheten. Innan en uppsägning kan ske måste dessa förhandlingar vara över och i slutändan är det du som arbetsgivare som har sista ordet. Om man nu skulle strunta i denna regel kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig då Arbetsdomstolen ser detta som ett allvarligt brott.