Utveckla ditt ledarskap

Att utveckla ditt ledarskap är att utvecklas som människa

Utveckla ditt ledarskap Kommunikativt ledarskap och kommunikationNär du väljer att skaffa dig kunskaper kring ditt ledarskap får du många insikter som stärker dig som människa. Det är genom att lära känna sig själv som man lär känna andra. Du känner säkert på dig vilka dina starka och svaga sidor är. Men genom att utveckla ditt ledarskap får du inte bara bättre insikter om vem du är. Du får också redskap att använda för att utveckla dina starka sidor. Och förbättra dina svaga. Redskap för framgångsrikt ledarskap som är bra att använda i möten. I konflikter och i svåra samtal med sina medarbetare.

Dina styrkor bidrar till att du bli en bra ledare

Som tur är har vi alla olika egenskaper som beror på en kombination av våra gener och vår uppfostran. Våra olikheter skapar den dynamik som behövs i ett bra team. Men de kan också skapa problem för den som ska leda teamet. Om du plockar fram just de ledarskapsegenskaper som som stärker din roll som ledare. Så har du lättare för att komplettera och förstärka den grupp du leder.

Ökad självkännedom stärker ditt ledarskap

Att få insikter om sina svagheter genom ökad självkännedom är nog bland det viktigaste. För att kunna utöva ett ledarskap som passar alla. Du får en bättre känsla för vad hos dig som kan påverka andra negativt. På så sätt lär du dig att undvika vissa sätt att tala eller bete dig så att du kan närma dig dina medarbetare på ett mer neutralt sätt. Man kan kalla det för ”diplomati på arbetsplatsnivå”. Att utveckla ditt ledarskap är viktigt eftersom du skaffar dig verktygen för bättre kommunikation. Mellan dig, medarbetarna och andra som du har kontakter med.

Vid konflikter sätts ditt ledarskap på prov

Utveckla ditt ledarskap konflikthanteringOlösta konflikter tar kraft och energi ur den grupp som drabbats. Du kan hamna i en konflikt med någon, eller dina medarbetare kan hamna i konflikt med varandra. I båda fallen har du som ledare ansvar för att bidra till att konflikten går att lösa så att alla kan fokusera på sitt arbete.

Lär dig konflikthantering för att tidigt se signalerna på om det finns risk för en konflikt. Du får också handfasta råd om hur du kan lösa problemen, hantera konflikten och till och med förebygga den.

Du blir väl rustad att leda på ett personligt sätt

Att utveckla ditt ledarskap innebär att du med hjälp av bra självkännedom kan utveckla din egen personliga ledarstil. Du blir tydlig i din kommunikation och det gör att dina medarbetare vet vilka förväntningar du har. Du får också förmågan att föra en dialog som stimulerar och motiverar dina medarbetare att göra sitt bästa. Vi vill inte förändra dig som person, men vi vill få dina personliga styrkor att växa- de styrkor som gör dig till en bra ledare.

Utveckla ditt ledarskap

Utveckla ditt ledarskap Nybliven chef Att leda människor på en arbetsplats innebär att man är i ständig utveckling, i växelspel med personalen. Det är inte alltid man hittar tillräckligt med inspiration och stöd för ledarskapet i sitt dagliga arbete. På grund av tidsbrist men även svårigheten att få distans till problemen när man är mitt uppe i dem. Och då kan det vara användbart med en ledarskapsutbildning.

I grunden handlar det om en lust och vilja att leda. Och om att ta sitt ansvar och vara aktiv och styrande. Men samtidigt inse att detaljstyrning kan leda till känslor av maktlöshet. Helt enkelt en form av mänskligt resursslöseri.

Att utvecklas som ledare och utveckla ditt ledarskap

Konflikthantering är en viktig uppgift när man leder personalgrupper. Motsättningar går aldrig att undvika, men man kan analysera avdelningen och dess rollfördelning för att eventuellt upptäcka rent organisatoriska skäl till konflikter. Man kan hamna i rent objektiva intressemotsättningar på grund av sina roller och sådana problem går det faktiskt att göra något åt.

Men i andra situationer handlar det om olika åsikter, vilket det alltid måste finnas utrymme för. Det går inte att ha som målsättning att skapa en konfliktfri organisation, utan tvärtom bör man sträva efter högt i tak och ett bra diskussionsklimat. Att utveckla ditt ledarskap och att inse detta och inte vara rädd för konflikter hjälper en att utvecklas som ledare.

Utvecklas som ledare genom att skapa atmosfär

Det handlar om att skapa en atmosfär där folk inte är rädda för att komma med kritik. Det kan bidra till ett mer innovativt klimat, och att utvecklas som ledare innebär att man slutar ignorera sådant som inte stämmer överens med ens egen bild. Om man blir mer förutsättningslös och inte begär att folk ska bete sig precis så som man förväntat, kan man frigöra en stor utvecklingspotential både hos individ och organisation.

Att vara lyssnande och lyhörd

Att vara lyssnande och lyhörd kan låta som klichéer, men när det gäller att utveckla ditt ledarskap behöver man ändå ta fasta på detta. Det handlar i grunden om ett uppriktigt människointresse, där man behöver kunna sätta sin egen person i bakgrunden och förstå drivkrafter och personlighet hos varje medarbetare. Kanske finns det även dålig personkemi inom gruppen, något som inte alltid är helt lätt att hantera på ett konstruktivt sätt.

En rädd person kan inte prestera – ledarskapsregel 1

Men det hjälper en att utvecklas som ledare om man skaffar sig kunskap om nya forskningsrön på området, exempelvis inom neurovetenskap. När man studerade hjärnan med magnetkamera för att förstå hur man tänker, känner och fattar beslut, upptäckte man att vi fortfarande har kvar mycket av stenåldersmänniskans reaktioner.

Det handlar om vilka impulser som ett upplevt hot leder till, och sådana hot-signaler kan mer eller mindre omedvetet uppstå när man är rädd eller otrygg i sina relationer till kolleger och chefer. En rädd person kan inte prestera, vilket är en viktig kunskap i ett gott ledarskap.

Att utvecklas som ledare i att skapa förtroende och tillit

Utveckla ditt ledarskap coachningEn viktig faktor för att utveckla ditt ledarskap handlar om förmågan att skapa förtroende och tillit. Att föregå med gott exempel är viktigt, inte minst när det gäller egenskaper som integritet och lojalitet. En företagskultur som befrämjar intriger och skvaller, exempelvis genom att man uppmuntrar inbördes konkurrens på ett olämpligt sätt, är destruktivt och påverkar resultatet negativt, även rent företagsekonomiskt på grund av ökad sjukskrivning.

Utveckla ditt ledarskap framgångsrikt

Att utveckla ditt ledarskap framgångsrikt bygger på en balans mellan resultat och relationer. Att motverka diskriminering på grund av kön, ålder och etnicitet är ett annat viktigt område att fokusera på.

Att utveckla ditt ledarskap handlar även om att bli effektivare när man strukturerar och planerar sitt arbete. Ordning och reda sprider sig ofta till medarbetarna, liksom bristen på detta. Metoder för att förbättra sin kommunikationsförmåga och stresstålighet är andra faktorer som hjälper en att utvecklas som ledare.

Att våga ställa krav är att utveckla ditt ledarskap

Det är också viktigt att våga ställa krav, och vara medveten om att lagom höga krav innebär en utmaning och stimulans, även om kraven behöver anpassas till varje individ, utifrån personlighet, kompetens och kapacitet.

Att utveckla ditt ledarskap ledare

Att utveckla ditt ledarskap