Morgondagens chefer

Morgondagens chefer av idag

Morgondagens chefer går ledarskapsutbildning

Bli framtidens chef

Många av morgondagens chefer finns bland våra medarbetare. Det är därför viktigt att ta vara på den drivkraft och kompetens som finns inom den egna organisationen. En verksamhets utveckling och framgång bygger på att jag som chef kan identifiera medarbetare med goda chefsegenskaper. Det i sin tur bygger på ett ledarutövande med god självinsikt och en medvetenhet om det egna synsättet. Vilka faktorer präglar mitt ledarskap?

Utbildning för nya chefer spelar roll

Alla chefer ute i våra verksamheter måste verka för att det sker en chefstillväxt. Det är med andra ord samtligas ansvar att skapa förutsättningar för en kreativ och utvecklande arbetsmiljö. Det är en bra väg för att medvetandegöra medarbetares inre drivkrafter och personliga egenskaper. Morgondagens chefer växer fram genom ett ömsesidigt lärande och ett delat ansvar. Där spelar utbildning för nya chefer en stor roll. Med ökade kunskaper växer kreativitet och lust.

Ta vara på ambitionen hos unga chefer

Det finns mycket ambition och vilja hos dagens unga potentiella chefer. Egenskaper som behöver bli tillvaratagna och utvecklade genom träning. Utbildning som i sin tur blir till praktik lägger grund för morgondagens chefer. Genom att verka förebyggande och låta medarbetare inom den egna organisationen prova på ett chefskap bibehåller ni kan potentiella chefsämnen. Organisationer har allt att vinna på ett ledarskap som främjar framtidens chefsförsörjning.

Morgondagens chefer vill göra skillnad

Många av våra unga studenter idag drömmer om att bli morgondagens chefer. En roll som kan bli utövad i en god balans mellan arbete och fritid. De vill forma ett chefskap som inte enbart drivs av vinster och egen framgång. De vill nämligen göra skillnad med ett chefsutövande som utvecklar och främjar medarbetarnas resurser. Den gamla traditionella chefsrollen som tog form under industrialismen har blivit utbytta. Den har blivit ersatt av ett mer reflekterande ledarskap där medarbetarna står i fokus.

Ledarskap kommer från kunskap

Att trygga chefsförsörjningen är som sagt viktigt. Det bygger på att dagens chefer vågar peka ut talangfulla medarbetare och samtidigt har förmågan att lotsa dem inom viktiga områden. Det är en balansgång mellan att ta tillvara befintlig kompetens men också våga möta förändringar och se möjligheter i detta. Morgondagens chefer är en produkt av kompetensutveckling och medvetna val. Ledarskap kan enbart nå framgång genom en god förståelse för hur styrning och ledning fungerar.

Utveckla ett modernt ledarskap

Ett modernt ledarskap är en nödvändighet för att locka fler yngre att bli ledare. Morgondagens chefer kommer ställa krav på moderna företagskulturer och uppdaterade värderingar. Vi har många pensionsavgångar att vänta vilket ställer krav på attraktiva chefsuppdrag. Organisationer behöver få in nya ögon i sin verksamhet. Det är tufft att vara chef med många förväntningar samtidigt som chefsyrkets status har förändrats. Det kräver program och utbildning som ger rätt verktyg och förutsättningar.

Nya chefer och nya krav

Morgondagens chefer har helt nya krav och förväntningar på sitt uppdrag än våra tidigare generationers chefer. Viljan och ambitionen finns för att föra organisationer och verksamheter mot framgång och utveckling. Företag behöver se över sitt kompetensbehov och rekrytera därefter. En blivande chef måste förstå sin arbetsgivares förväntningar. Genom att verksamheter låter motiverade medarbetare få prova på ledarrollen vinner alla inblandade parter. Medarbetaren tillåts få en försmak på sitt kommande uppdrag inom ledarskap och företagets chanser att behålla kompetenta medarbetare ökar påtagligt.