Splittrat ledarskap

Splittrat ledarskap motverkas genom strategisk linje

Som chef är det lätt att gå vilse i alla de uppgifter som åligger en. Människor på alla nivåer i en organisation kräver ofta mycket av en chef. Och risken är att resultatet blir ett splittrat ledarskap. Som chef är det därför viktigt att se till att man har tillräckligt med tid för eftertanke. Och för att säkerställa att man är fokuserad på det mål mot vilket man är på väg.

Chef

För att undvika stress och ett därigenom splittrat ledarskap. Bör man som chef i första hand utveckla sin förmåga att delegera arbetsuppgifter. Detta kräver att man kan släppa taget om sitt eventuella kontrollbehov. Något som ofta blir lättare med träning. Därtill krävs det att man litar på sina medarbetare och deras förmåga. Samt ger dem tillräckligt med utrymme att agera.

Ett misstag som ofta kan leda till ett splittrat ledarskap är att som chef drunkna i detaljer istället för att hålla sitt fokus på en mer övergripande och strategisk nivå. En risk då många enstaka uppgifter hopar sig är att fastna i administrativa göromål istället för att vara ute i verksamheten och bland sina medarbetare. Den chef som kan sålla bland uppgifterna och därtill delegera så mycket som möjligt har därför mycket att vinna.

För att undvika ett splittrat ledarskap är det alltså viktigt att hålla en strategisk linje klar för sig i sitt uppdrag som chef. Därtill är det av stor vikt att kunna kommunicera denna strategiska syn till sina medarbetare i organisationen. Om man som chef lyckas få med sina medarbetare i rätt strategiska riktning och få dem att ställa sig bakom organisationens mål behöver man lägga mindre tid på att korrigera sådant som gått snett

En viktig ingrediens för att undvika ett splittrat ledarskap är att som chef och ledning bjuda in sina medarbetare till diskussioner och dialog kring organisationens mål. Genom detta skapas en delaktighet som gör att mål och fattade beslut tenderar att följas. Ofta ökar även arbetsglädjen hos medarbetarna då de är väl införstådda med de mål som delas av alla.

Ledarskap

Skriftliga dokument kan också underlätta undvikandet av ett splittrat ledarskap. Genom att ha tydliga policys, rutiner och riktlinjer i en organisation ökar man sannolikheten för ett likartat arbetssätt mellan olika avdelningar. Detta leder till en större stringens mellan olika chefsområden och i förlängningen en ökad tydlighet för samtliga medarbetare.

Ett splittrat ledarskap kan genom sin otydlighet leda till stress och en ohälsosam arbetsmiljö för organisationens medarbetare. Att inte veta vart organisationen är på väg och vilken den egna rollen i denna process är kan vara mycket slitsamt som medarbetare. Detta kan leda till ohälsa och i värsta fall ökade sjukskrivningar. Detta är självklart plågsamt för individen, men även kostsamt för arbetsgivaren,

Ett splittrat ledarskap utan stor tydlighet och stringens är en stor risk för en organisation. Det finns, som ovan beskrivet, en rad relativt enkla åtgärder för att som chef undvika detta. Alla i en organisation har att vinna på ett tydligt ledarskap med en samlad vision fram mot det gemensamma målet.