Tveeggat ledarskap

Tveeggat ledarskap uppstår i chefsrollen

Ledarskap är som fenomen intressant. Som chef är man representant både uppåt och neråt i den organisation man företräder. Detta resulterar i ett tveeggat ledarskap. Där chefens lojaliteter måste stämma med den verklighet som råder inom organisationen. Chefslojalitet omfattar lojalitet både inom och utanför organisationen.

Att vara chef med ett tveeggat ledarskap handlar till stor del om att hitta sin roll och sitt uppdrag. Kortfattat kan man beskriva denna process som att man bör representera den part. Som för närvarande inte är i rummet. Detta är i sig ganska naturligt. Så den som inte är närvarande inte kan representera sig själv. Trots detta kan denna uppgift ibland vara rejält utmanande för den som är chef.

I ett tveeggat ledarskap betyder detta således att chefen bör representera sina medarbetare. Och deras behov i kommunikation med sin egen chef och ledningen. Därtill bör han eller hon alltid representera arbetsgivaren inför sina medarbetare. Detta är en svår balansgång, som kräver att man som chef är trygg och övertygad i sin roll.

Chefen

Den chef som inte lyckas axla ett tveeggat ledarskap får snart problem. Att representera ”fel part” vid fel tillfälle kan skapa oro och osämja. Chefen kan upplevas som illojal och opålitlig. Den chef som exempelvis baktalar sin ledning och dess beslut inför sina medarbetare blir till slut inte trovärdig inför dem. Därtill blir det än svårare att driva igenom de ledningsbeslut. Som man inte till fullo visar att man står för.

För att undvika dessa problem med tveeggat ledarskap. Kan man som chef använda sig av olika metoder för att bli tryggare i sin roll. Bland annat kan ett nätverk bland kollegor i samma nivå som man själv vara ett bra forum för att diskutera detta. Här kan chefen möta likasinnade som arbetar med samma utveckling. Och söka råd och inspiration från dem.

Chefen som arbetar men sin position i ett tveeggat ledarskap kan även vara hjälpt av en chefscoach. Som kan leda honom eller henne rätt i sitt ledarskap. Denna coach kan med fördel vara en extern konsult. Som inte är involverad i de processer som pågår i organisationen. Eller bekant med de personer som är berörda.

Ledarskap

Om man som chef upplever ett tveeggat ledarskap och inte känner sig bekväm i denna position kan det även vara idé att diskutera detta med sin egen chef. Kanske kan man då få en bättre förståelse för sin egen roll och vad som krävs för att driva organisationen framåt. Att vara öppen med sitt rollsökande för sin egen chef kan ha fördelar, så länge man själv tydligt signalerar att man är intresserad av att hitta rätt väg.

En chef som inte klarar att hantera ett tveeggat ledarskap bör fundera på om han eller hon är i rätt position. Inom ledarskap är trovärdighet, tillit och pålitlighet ledord, och den som inte lyckas med detta kan få stora svårigheter att leda andra. Därför är det viktigt för alla i en ledande position att fundera över vad detta innebär för dem och hur man hanterar denna utmaning.

Tveeggat ledarskap drabbar chefer