Ledarstilar

En ledarskapsutbildning lär dig om ledarstilar

Ledarskapsutbildning om ledarstilar

Hitta din ledarstil

När du går en grundläggande ledarskapsutbildning får du breda baskunskaper inom ledarskapsområdet. Ett sådant grundläggande ämne är ledarstilar. Det burkar ingå som en del av den kompetensutveckling för ledare som många går. Du lär dig att en ledarstil kan man dela in i två grundtyper, nämligen traditionell och modern stil. Vilken stil som ni använder inom er organisation är i viss mån en generationsfråga, men det kan även vara relaterat till organisationsstruktur och företagskultur. En utbildning för ledare gör dig uppmärksam på att du har möjlighet att själv bestämma över din ledarstil. Förhoppningsvis stämmer ditt sätt att leda överens med ditt företags sätt. Om inte bör du fundera över om du är beredd att ändra din stil, eller om du kan ta upp ledningen att en stiländring kan vara på sin plats.

Få kunskap om den traditionella ledarstilen

Dagens ledarskapsutbildning tar sällan upp den traditionella ledarstilen. Denna stil börjar bli förlegad och bygger på auktoritet. Ledaren förväntar sig att medarbetarna gör som de blir tillsagda. Under en  utbildning belyser utbildaren varför denna stil fortfarande finns kvar. Du inser att ledarstilen bygger på att skapa en lojalitet med chefen och med företaget. Även en förväntan om att få belöningar av olika slag spelar in. Samarbetet horisontellt inom personalgruppen får mindre fokus än det vertikala samspelet. Även om denna modell är ganska otidsenlig är det fortfarande på många arbetsplatser som använder den.

Så fungerar en modern ledarstil

Modernt ledarskap bygger på delaktighet och samarbete, vilket är kärnan i vad en ledarskapsutbildning. lär ut. Dagens utbildningar för ledare ger dig kunskaper om vikten av att bygga upp en dialog och ömsesidig respekt med medarbetarna. I en modern ledarstil har hierarkin inom företaget planats ut och en mer demokratisk anda råder. Ledarna har lärt sig hur de ska uppmuntra personalen att komma med förslag. De besitter kunskaper om olika former av teamwork och vet hur man använder sig av nätverksarbete. Exempel på en utbildningar som tar upp ett modernt ledarskap är Att leda utan att vara chef och Ny som chef.

Ledarskapsutbildning ger plattform för ledare

Naturligtvis är inte verkligheten enbart svart eller vit. På många arbetsplatser blandas element av både traditionella och moderna ledarstilar. Här finns en potentiell källa till konflikter, genom att vissa personer i sitt ledarskap håller fast vid metoder som deras kollegor upplever som föråldrade eller ineffektiva. Om stora delar av ledarna få gå en modern ledarskapsutbildning lär de sig alla att utöva en uppdaterad ledarstil. Vinsterna med detta är många, inte minst beroende på att alla ledare får en gemensam plattform att stå på.

Få kompetens om andra uppdelningar av ledarstilar

En bred ledarskapsutbildning visar även vilka andra uppdelningar man kan göra mellan olika ledarstilar. Du lär dig exempelvis att det finns individorienterad, uppgiftsorienterad eller situationsanpassad stil att använda i sitt ledarskap. Om vi stannar ett ögonblick vid den sistnämnda ledarstilen och tittar på när denna stil kan vara användbar. Stilen bygger på att det är den rådande situationen som styr vilket ledarskap som är mest lämpligt. En situationsanpassad stil kan vara bra att använda vid till exempel en expansion i företaget. Det är ju ganska uppenbart att ett företag som expanderar behöver ett annat slags ledarskap, än ett som är i kris och behöver göra neddragningar.

Empirisk forskning om olika ledarstilar

I en ledarskapsutbildning ingår för det mesta flera teoretiska delar, där forskning och modeller blir belysta. Empirisk forskning visar, till exempel, att ett modernt ledarskap som bidrar till att göra arbetssituationen mer meningsfull och mindre stressande för medarbetarna har objektiva och mätbara fördelar. Det gäller även rent produktivitetsmässigt. Forskare inom ledarskapsområdet åker ibland ut till arbetsplatser för att bedriva empirisk forskning på plats. De vill ta reda på vilka ledarstilar som fungerar bäst. En utbildning sammanfattar sådan forskning och ger er både enskilda ledare och hela ledningsgruppen informerad om aktuell kunskap.

Träning under en ledarskapsutbildning

Det finns många olika ledarstilar, vilket du lär dig under en ledarskapsutbildning. Vilken stil som en ledare väljer att utöva är beroende på dennes personlighet och värderingar bland annat. En ledarstil är det tillvägagångssätt som en ledare leder, genomför planer och motiverar människor. På 1930-talet genomfördes en studie av en grupp forskare för att identifiera olika typer av ledarskap. Resultatet blev tre stora ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska samt den delegerande. Under en utbildning i ledarskap lär du känna dig själv och därmed blir det enklare för dig att se vilken stil som passar bäst för dig.

Lär dig att kombinera ledarstilar

Något en ledarskapsutbildning kan fastslå är att en bra ledare kan kombinera olika ledarstilar. Den ”sämre” ledaren håller oftast fast vid endast en stil och vägrar att anpassa sig efter rådande omständigheter. Den situations-anpassade ledarstilen, där ledaren kan anpassa sitt ledarskap efter medarbetare och situation, har visat sig vara mest framgångsrikt. Detta är logiskt och under en utbildning inom ledarskapsområdet belyser utbildaren vikten av flexibilitet i ledarskapet.

Kunskap om maktutövande ledarstilar

Den autoritära ledarstilen är den mest maktutövande av ledarstilar. Detta lär du dig under en ledarskapsutbildning. Denna stil innebär att ledaren säger åt sina medarbetare vad de ska göra. De säger även hur de ska göra det utan att ta råd av omgivningen. En lämplig, men sällsynt, situation där detta kan vara användbart är när du som ledare har all nödvändig information. Du måste kunna lösa ett problem, du har ont om tid och dina medarbetare är väl motiverade. Under dessa förutsättningar kan den auktoritära stilen fungera.

Kompetens i demokratisk ledarstil

Under en ledarskapsutbildning handlar det mycket om att utöva en demokratisk ledarstil. Denna stil är en deltagande ledarstil, där ledaren inkluderar och låter sina medarbetare vara delaktiga i en beslutsprocess. Ni bestämmer tillsammans vad som ska göras och hur ni ska gå tillväga. Utbildningen får dig att inse att denna ledarstil inte är ett tecken på svaghet. Istället visar den på en styrka som dina medarbetare kommer att respektera. Du som ledare har likväl det slutgiltiga beslutsfattandet. Din uppgift är inte att ha alla svaren, men det ingår i ledaruppdraget att våra påläst och kunnig. Du bör även se till att omge dig av kompetenta medarbetare. Ibland ska de ha mer kunskap inom ett visst område än du själv. Av olika ledarstilar är denna ledarstil är positiv för alla parter.

Kunskaper om den delegerande ledarstilen

En ledarstil där ledaren ger medarbetarna möjligheten att själva ta besluten är den så kallade delegerande ledarstilen. Ledaren har här fortfarande huvudansvaret för de beslut som tas. Du som ledare kan omöjligt, och bör inte, göra allting själv. Genom en ledarskapsutbildning lär du dig att  prioritera och delegera uppgifter, så att de anställda kan analysera situationen själva. Genom kunskaper kan de själva avgöra vad som behöver bli gjort och hur. Utbildningen lär dig att denna ledarstil förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Kom ihåg att det alltid är du som bär ansvaret och att du alltså inte kan skylla på någon annan om något skulle gå snett.

En ledarskapsutbildning hjälper dig välja ledarstil

Gå en ledarskapsutbildning som lär dig om olika stilar. Vilken ledarstil som du bör använda är upp till dig, dina medarbetare och situationen. Om du som ledare lär dig att kombinera och blanda dessa kommer du att märka ett positivt gensvar. Några faktorer som kan påverka ditt val av ledarstil är hur mycket tid som finns tillgängligt. Även hur relationen med dina medarbetare ser ut påverkar. Vilken part som har mest information och kunskap, interna konflikter, stress och vilken typ av uppgift det handlar om etcetera. En utbildning i ledarskap öppnar upp för att vara lyhörd. Med rätt kunskaper vågar du lyssna på din omgivning, vilket kommer att underlätta valet av ledarstil. Det bästa är om valet kommer naturligt. En god ledare vet att det är värderingar som styr ledarskapet och olika ledarstilar.

Spetskunskaper om ledarstilar

Det finns flertalet olika ledarstilar du som chef och ledare kan anamma och bli inspirerad utav. En ledarskapsutbildning ger dig spetskunskaper om olika stilar och är en genväg till att snabbare hitta din egen stil. Det finns många som tror sig veta vad som gör ett ledarskap lyckat och vilka faktorer som krävs för en eventuell framgång. En utbildning visar att mycket forskning har gjorts på området med blandade resultat. Till exempel att vissa specifika kvalitéer och egenskaper är viktigare än andra för att kunna utöva ett bra ledarskap. Egenskaper som god självkännedom, engagerande, mod att stå för sina värderingar och åsikter, handlingskraftig, empatisk, ansvarstagande och så vidare. Listan kan göras lång men faktum är att det inte finns något facit för hur man blir en lyckad ledare.

Studier om olika ledarstilar

Under studier om ledarstilar under en ledarskapsutbildning får du en första inblick i ämnesområdet, Hur du som chef och ledare sedan väljer att utöva ditt personliga ledarskap är helt upp till dig. Du ska göra det du tror på och det som du ser är långsiktigt och hållbart. Våga testa och experimentera genom att plocka de delar som tilltalar dig mest från olika ledarstilar. Var heller inte rädd för att sätta ihop ditt alldeles egna ledarskap. När du har skaffat dig tillräckligt med kunskaper blir det enklare att lägga samman bitarna till ditt eget ledarskapspussel. Kunskaper för dig till en medveten ledare, vilken är lyhörd inför sin omgivning och orädd inför förändringar. Ledarstilar ändras och utvecklas med tiden, precis som allting annat runtomkring oss. Den moderna och utbildade ledaren förenar förmågan att skapa resultat med långsiktig utveckling av både individ och organisation.

Ledarskapsutbildning om värderingar

Det finns sanningar och principer, universella och tidlösa lagar, inom mänskligheten vilka utgör själva grunden för människans samspel och effektivitet. Just värderingar är en viktig ingrediens under en ledarskapsutbildning. Det är värderingar som vi människor bygger våra liv på. Det inkluderas i våra privata relationer, alla beslut vi tar, hur vi tänker och handlar och utgör stommen i hur vi utövar vårt ledarskap. Våra olika ledarstilar grundar sig i kunskaper och personliga värderingar. Utbildning kan göra att vi utvecklas till mer insiktsfulla individer, som lever som vi lär. Genom att höja din kunskapsnivå kan du som chef och ledare utgå från vad du tycker är rätt och riktigt. När du har din sanning på plats  kommer många andra delar att infinna sig helt naturligt.

Så fungerar olika ledarstilar för olika ledarskap

En ledarskapsutbildning ger dig många ha-upplevelser och insikter om ledarstilar. Du blir bland annat uppmärksam på att världen vi lever i idag inte ser likadan ut som för bara några år sedan. En snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde haglar över oss. All kunskap globalt nästintill dubbleras vart tredje år. Nya produkter lanseras på marknaden varje dag och i en allt snabbare takt. Behovet av ledare som strävar mot framtiden och dess utveckling är större idag än någonsin tidigare. Att gå en utbildning som tar upp olika ledarstilar gör att du enklare kan anpassa ditt ledarskap efter de förutsättningar som finns. Därmed kan du se till organisationens bästa och du kommer att märka resultat.

Ledarskapsutbildning ger dig riktmärken

Mycket i våra liv handlar om att hitta en balans och detsamma gäller ditt ledarskap. En ledarskapsutbildning ger dig riktlinjer och riktmärken som hjälper dig att hitta balansen. Du som chef och ledare har säkerligen hört eller läst om hur en ledare måste kunna leverera goda resultat. Samtidigt ska du arbeta aktivt med att skapa positiva relationer med dina medarbetare. Du ska kunna styra ditt team mot ett tydligt mål, samtidigt som du ska vara stödjande och ge dem utrymme att komma med egna lösningar. Om du regelbundet gör ledarskapsutbildning får du automatiskt en uppdatering om nya ledarstilar, anpassade efter individ och situation. Med dessa kunskaper i bagaget kommer ditt ledarskap att blir både roligt och utvecklande.