Ledarskap inom offentlig sektor

Ledarskap inom offentlig sektor

Ledarskap inom offentlig sektor betydelse glöms ofta bort i debatten. Den offentliga sektorn i Sverige är ett enormt samhällsmaskineri. Alla medborgare är en del av den på ett eller annat sätt. Vare sig vi arbetar inom den eller tar del av den. Den offentliga sektorn är en del i att leva i samhället.

Tryggt samhälle

Gemensamt för verksamheterna inom den offentliga sektorn är. Att är de drivs med hjälp av skattemedel och är till för allmänheten. Den är en stor och viktig del i välfärdsstaten och bidrar till att vi får ett mer jämlikt och tryggt samhälle.

Ledarskap med  ansvarskänsla

Den offentliga sektorn förser miljoner svenskar med arbete. För att de olika organisationerna ska kunna fungera behövs mängder med ledare i olika grader. Att driva ett ledarskap inom offentlig sektor är en stor och viktig uppgift. Som kräver en stor organisationsförmåga och ansvarskänsla. Den offentliga sektorn finansieras av och är till för samhällets invånare.

Ledarskap måste inge förtroende

Det är därför särskilt viktigt att allt ledarskap inom offentlig sektor kan inge förtroende. Hos såväl de som organisationen arbetar ut mot, som hos de anställda kollegorna som man jobbar tillsammans med.

ledarskap inom offentlig sektor ochFöretagsutbildning, ledarskap chefsutbildningSom ledare i den offentliga sektorn kommer man dessutom ofta i kontakt med anhöriga och närstående. Och är ett allmänt blickfång för samhället i stort.

Här krävs det insikt om att man är en viktig kugge i ett stort maskineri. Som består av en mängd individer och att man arbetar för det allmännas intresse. Och för en mängd olika parter.

Ledarskap med respekt

Ett ledarskap inom offentlig sektor måste grunda sig på ömsesidighet och respekt. Det är många människor som är berörda och påverkas av hur organisationen styrs. Och det är viktigt att vara lyhörd för omgivningens reaktioner och åsikter. Inte desto mindre måste ledarskapet ha ett starkt patos och visa på tydliga riktlinjer. Man måste kunna motivera moraliska och etiska värderingar såväl som ekonomiska förutsättningar och begränsningar.

Lagar och regler bör styra ledarskap

Ledarskap inom offentlig sektor måste rätta sig efter en mängd regler, lagar och förordningar liksom ekonomiska begränsningar. Även här är det viktigt att visa på tydlighet för både anställda och allmänhet och vara tillgänglig för synpunkter. Det finns dock fortfarande frihet att påverka hur arbetet ska styras. Och avgöra hur resurserna ska fördelas för att uppnå en så effektiv verksamhet som möjlig.

Det är väsentligt för ledarskap inom offentlig sektor att skaffa sig en bred insyn i verksamheten. Och berika sig med kunskaper och förmågor så man kan möta dess olika behov på ett bra sätt. Som ledare inom den offentliga sektorn måste man vara beredd på att svara på frågor och funderingar. Ha en god kännedom om människor och kunna coachning och guida sina medarbetare till att gör ett så bra arbete som möjligt.

Ledarskap med sikte på förnyelser

Ledarskap inom offentlig sektor måste vara beredd på förändringar och förnyelser. Samhället utvecklas hela tiden, politiskt, socialt och tekniskt. Och eftersom den offentliga sektorn är en stor del av samhället. Måste man bejaka dessa förändringar och se till att man inte hamnar på efterkälken. Samtidigt måste ledarskapet kunna avgöra när man behöver ta ett steg tillbaka. Och försöka förutspå vad som är tillfälliga trender och vad som är beständiga och avgörande förändringar.

Alla påverkas inte lika mycket och är inte i samma utsträckning medvetna om vissa samhällsförändringar. Det blir ledarskapets uppgift att inte bara utveckla och driva verksamheten framåt. Utan också skapa förståelse för dessa förändringar.

Anamma nya tekniska innovationer

Ledarskap inom offentliga sektor har bland annat till uppgift att avgöra i vilket skeende ska man anamma exempelvis nya tekniska innovationer. Och vad dessa har för påverkan på verksamheten i övrig. Att få alla att känna sig delaktiga inför förändring och utveckling kan ibland vara en svår. Men är likväl en viktig utmaning för att inte få medarbetare att känna att de står utanför.

Granskning och kontroll

Att skapa en samhörighet i verksamheten där alla kan känna sig delaktiga är väsentligt för att ett bra arbete ska kunna utföras. Eftersom den offentliga sektorn är en del av allmänheten så kommer den alltid utsättas för granskning och kontroll. Och dessutom också diskuteras och debatteras av allmänheten. Detta är förstås en viktig del i den demokratiska processen.

Ledarskap bör inte innehålla mygel

Ledarskap inom offentlig sektor måste vara förberett på att bli både ifrågasatt och utrett och bör påminna sig om att granskningar och kontroller sker för det allmännas bästa. Man kan också bli utsatt för hårt medietryck och det gäller att ha verktyg och färdigheter. För att hantera sådant och stå fast i grundläggande principer och värderingar. Konflikt- och mediehantering är faktorer som kräver övning och utbildning inom ledarskapet.

Ledarskap med öppen dialog

Som ledare inom den offentliga sektorn styr man ofta stora grupper vilket kräver ett stort organisationsförmåga. Det är många sociala kontakter som ska fungera, såväl inom grupper av kollegor som dem man arbetar för. Som ledare måste man vara tillgänglig och visa att man är en del i gruppen. Eftersom man ofta får delegera arbete är det av största vikt att det finns ett förtroende mellan ledarskapet. Och de övriga anställda som präglas av en öppen dialog och ömsesidig respekt.

Offentlig sektor behöver utvecklas

Ett ledarskap inom offentlig sektor behöver ständigt utvecklas och uppdateras. Det är viktigt att kunna se över och utvärdera ledarskapet och utmana sig själv till förbättring. Att utvecklas i chefs- och ledarrollen kan leda till att hela verksamheten utvecklas. Och att man uppnår bättre resultat och att fler inblandade blir nöjda.

Ledarskap är tålamodsprövande

Ledarskap inom offentlig sektor är en process mellan individer, grupper och ledare där många behov ska tillgodoses och många krav uppfyllas. Kraven kan ibland verka tunga och krävande. Men man har som del i ett ledarskap i offentliga sektor också en unik möjlighet att göra ett jobb. Som bidrar till att stärka demokratin och jämställdheten i samhället.

Ledarskap med mänskliga kvaliteter

Att föra diskussioner om mål och riktlinjer och påminna sin personal om betydelsen i deras arbete bidrar till att stärka gruppen och ger ny energi och motivation. En bra ledarskap får alla att känna sig delaktiga och har också förmåga att se människors kvaliteter, oavsett var de har för bakgrund, härkomst eller kön.

Effektiv verksamhet med goda värderingar

Ledarskap inom offentlig sektor bör fokusera på medmänsklighet. Och se att olika människor har olika behov och fundera på hur man kan tillgodo se detta på bästa sätt. Alla kan inte alltid bli nöjda men genom att arbeta för en stark grupptillhörighet med fungerande relationer. Kan man få en effektiv verksamhet med goda värderingar och som uppfyller nödvändiga krav. Och samtidigt strävar mot nya målsättningar och förbättringar.