Ledarskapsteorier

Utbildning i ledarskap

När man talar om ledarskap och ledarskapsteorier finns där många att välja bland. Bra ledarskap, tydligt ledarskap, framgångsrikt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, strategiskt ledarskap, personligt ledarskap, situations-anpassat ledarskap, demokratiskt ledarskap med flera.

Om du söker utbildning för ledare kan vi tipsa om ledarskapsutbildningen Att leda utan att vara chef. Den är perfekt för dig som är en informell ledare. Som ledare har du en roll där du ska bestämma över en grupps eller en organisations verksamhet. Inom begreppet ledarskap ingår också att det ska finnas en relation mellan ledaren och gruppens medlemmar, ett förhållningssätt som uttrycker auktoritet, målmedvetenhet och ansvar.

Till skillnad från ett formellt chefskap är det din uppgift som ledare att coacha dina medarbetare och motivera dessa till att vilja göra ett så bra jobb som möjligt.

Ledarskapsteorier

Ledarskap kan grundas på fyra olika sätt samt delas upp i tre kategorier. Tradition och regelsystem, det så kallade ”formella ledarskapet”. Utstrålning och karisma, expertis och kompetens eller straff och belöningar. Dessa tre sistnämnda ledarskapstyper kan vara antingen ett ”informellt ledarskap” eller en kombination av informellt och formellt.

Teoretiska angreppssätt på ledarskap

Genom tidiga ledarskapsteorier och teoretiska angreppssätt på ledarskap har man försökt analysera och identifiera vilka stabila personliga egenskaper som utmärker en god ledare. Detta har tyvärr inte lett till några klara svar angående förståelsen inför ledarskapet. Det utesluter dock inte hur stor roll personligheten spelar in på förmågan att utöva ett ledarskap.

Kurt Lewin, Ronald Lippitt och Ralph White

En av de mest kända ledarskapsteorierna utvecklades på 1930-talet av Kurt Lewin, Ronald Lippitt och Ralph White. Teorin grundar sig på tre olika typer av ledarskapsstilar: den auktoritära, den demokratiska och låt-gå ledaren vilken står för en frånvaro av ledarskap.

Genom experiment kunde man fastslå att det demokratiska ledarskapet var mer effektivt än det auktoritära. Då det visade sig att de demokratisk ledda grupperna presterade bra även i ledarens frånvaro. En senare och besläktad teori är modeller vilka beskriver regelstyrning samt mål- och resultatstyrning. Målstyrningsmodellen går ut på att ledningen ska fastställa målsättningar, ramar och riktlinjer för verksamheten. Men avhålla sig från regelstyrningsmodellens detaljreglering.

Ingen ledarskapsstil är generellt överlägsen någon annan

Många teoretiker har forskat och experimenterat inom området ledarskap med olika ledarskapsteorier som resultat. Något som flera har kunnat konstatera till slut är att ingen ledarskapsstil är generellt överlägsen någon annan. En specifik ledarskapsstil fungerar olika väl beroende på hur medarbetarna är i fråga om kompetens och engagemang bland annat.

För kompetenta och motiverade medarbetare passar till exempel ett coachande ledarskap medan det för medarbetare med lägre kompetens och sämre motivation kräver ett mer delegerande förhållningssätt från ledarens sida. Situations-anpassat ledarskap, där ledaren är flexibel nog till att anpassa sin ledarstil till olika situationer, är antagligen den ledartypen som har lättast att bli framgångsrik.

Globalt ledarskap

Något man också måste ta i beaktande när det kommer till ledarskap och ledarskapsteorier är att det kan finnas en kulturell skillnad. Ett slags ledarskap kan uppfattas helt annorlunda inom olika kulturer. Beroende på skilda värderingar och attityder samt förväntningar och behov.

I och med globaliseringen av ekonomi, kommunikation, produktion, tankesätt med mera har kraven på ett globalt ledarskap öka. Det vill säga ett ledarskap med förståelse för skilda förväntningar på ledare och med ansvar för en hållbar utveckling. Ett ledarskap vilket fungerar i världsomspännande verksamheter ger dig världen som arbetsmarknad. Och ökar dina möjligheter till att nå framgång.

Ledarskapsteorier ledarskap

Ledarskapsteorier