Ledarskapsutbildning lär dig om kommunikation

Ledarskapsutbildning om kommunikation

Kommunikation är viktigt i ledarskapet

Den viktiga kommunikationen

Kommunikation för ledare är en viktig del av en utbildning i ledarskap, både för nya och erfarna ledare. Kommunikationen genomsyrar allt ledarskap och att leda andra innebär i korthet att förmå andra att göra ett arbete. Den som leder andra behöver  därför vara framgångsrik i sitt sätt att förmedla sitt budskap. Bra ledarskap handlar således till stor del om att kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Du kan lära dig att kommunicera genom att gå en utbildning för ledare. Där får du kunskaper som gör att du kan kommunicera tydligt och klart och på den nivå som sammanhanget kräver. Passa även på att lyssna till dina kurskamrater när de kommunicerar i klassrummet. Genom att lyssna aktivt till andra kan du lära dig mycket matnyttigt.

Lär dig vara lyhörd för andra

Allt vi gör och säger är kommunikation. Att gå en ledarskapsutbildning för nya ledare gör att du som är ny i rollen att leda kan bättra på din kommunikativa sida. Ledaren kan inte undvika att kommunicera, eftersom du i alla situationer sänder ut olika budskap. Även i tystnaden förmedlar du ett budskap. Till och med tystnaden i sig kan tolkas som ett budskap. Att som ledare vara medveten om detta, samt om hur man själv kommunicerar är mycket viktigt för att kunna uppnå ett gott ledarskap. Därtill är det viktigt att som chef lära sig att vara lyhörd för andra människors signaler och mer subtila sätt att kommunicera.

Kunskaper om verbal och icke verbal kommunikation

En ledarskapsutbildning ger dig värdefulla kunskaper om både verbal och icke verbal kommunikation.  Den verbala kommunikationen utgörs av allt vi säger. Som chef och ledare förmedlar du en hel del budskap på detta sätt. Ofta möter du många människor under dagarna, och har en stor möjlighet att påverka dessa. Att av denna anledning behöver du kunskaper som utvecklar din förmåga till god verbal kommunikation. Det är viktigt för att nå fram med ditt budskap. Vid sidan av verbal kommunikation pratar man även om icke verbal sådan. Detta innebär allt som vi kommunicerar som inte består av det talade ordet.

Ledarskapsutbildning tar upp kroppsspråket

Under en ledarskapsutbildning lär du dig att det icke verbala språket handlar om kroppsspråk, kroppshållning, minspel, röstläge och så vidare. Även hur vi klär oss sänder budskap till andra, liksom vilka lokaler, vilken placering i rummet och så vidare som vi väljer vid olika möten med människor. Dessa val är viktiga att som chef ha kunskap om. En utbildning låter ibland deltagarna uppleva detta genom att öva på till exempel intervjuer, medarbetarsamtal och disciplinära och svåra samtal. Du lär dig då att göra ett aktivt val kring dessa omständigheter och inte lämna dem till slumpen. Du behöver ta kommandot över dessa situationer, bland annat för att skapa förutsättningar för framgångsrika möten och samtal med medarbetarna.

Medveten kommunikation

En viktig del av ledarskap handlar om att vara medveten om sin egen och andras kommunikation. Den chef som inte är medveten om vilka signaler han eller hon sänder ut. Kan omedvetet kommunicera saker som inte avsågs från början. Detta kan skapa förvirring både hos medarbetare och hos chefen själv. Grunden till ett tydligt ledarskap är att vara medveten. Om och kunna utnyttja de signaler som man som chef sänder ut.

Förstå signalerna från medarbetarna

En viktig del av god kommunikation för en chef är även att kunna läsa av och förstå de signaler som ens medarbetare sänder. Missförstånd mellan chef och medarbetare och mellan kollegor kan ofta leda till frustration och konflikter. En klok chef kan arbeta för ett öppet kommunikationsklimat i arbetsgruppen. Detta kan exempelvis göras genom att öppet prata om vikten av att kommunicera tydligt. Och genom att tillsammans med medarbetarna diskutera hur det är önskvärt att medlemmarna i arbetsgruppen förhåller sig till och praktiserar detta.

God kommunikation är att lyssna

En god kommunikation förutsätter en god förmåga att lyssna. Att lyssna aktivt handlar om att ge plats åt den som talar. Den som lyssnar måste rikta sitt fulla fokus mot den talande. Och kan med hjälp av följdfrågor be om förtydligande för att förstå bättre. För att vara en god lyssnare krävs att man är genuint intresserad av vad den som talar har att säga, och lyssnar för att förstå bättre, inte för att förbereda sig för att replikera.

En bra ledare förmår även att vara en bra lyssnare. En stor del av ledarskap och kommunikation handlar om att lyssna av och sträva efter att förstå sina medarbetare. Ett gott ledarskap handlar inte bara om att visa vägen och instruera. Utan även om att ta tillvara på sina medarbetares kunskaper, åsikter och uppfattningar. En lyssnande chef visar stort intresse för sina medarbetares åsikter.

Kommunikation inom ledarskap

Kommunikation inom ledarskap handlar även om att som chef skapa ett coachande förhållningssätt. En coachande ledare förmår att identifiera, locka fram och tillvarata sina medarbetares förmågor genom att ställa rätt frågor. Genom en coachande teknik kan en chef hjälpa sina medarbetare att hitta styrkor hos sig själva som de inte tidigare uppmärksammat eller använt.

Kommunikationsklimat

En god kommunikation är på många sätt förknippat med ett hållbart ledarskap. Som tidigare nämnt bidrar ett gott kommunikationsklimat till att undvika konflikter och missförstånd i grupper, något som i sig kan skapa ohälsa och försämrade resultat. Därtill kan en en bra dialog genom ett coachande förhållningssätt ytterligare skapa trivsel och ökad prestation hos en arbetsgrupp. Allt detta är goda vägar fram mot ett ledarskap som främjar hållbarhet.

Kommunikation för framgångsrikt ledarskap

Att som chef lära sig att utnyttja god kommunikation för ett mer framgångsrikt ledarskap kan ta tid att lära sig. Liksom all annan kunskap behöver teori och praktik förenas. Genom utbildning i ämnet kan man komma långt, men man behöver även som chef praktisera för att nå resultat. Genom att använda sig av chefscoachning kan man som chef få hjälp med att utvecklas ytterligare.

Använd en konsult eller mentor

Ledarskapscoachning innebär att man som chef eller ledare låter en ledarskapskonsult, en mentor eller en annan handledare spegla ens ledarskap, och genom väl ställda frågor låter en reflektera över och utveckla sitt ledarskap. Frågorna bör vara öppna, och syfta till att låta medarbetaren själv beskriva sina styrkor, samt vad han eller hon ämnar göra. Genom denna process kan man arbeta för att träna sig på att bättre använda god kommunikation som ett kraftfullt verktyg i sitt ledarskap. En coachande chef kan med sitt ledarskap lyfta sina medarbetares förmågor och hjälpa dem att hitta nya styrkor hos sig själva.

Kommunikation som ledarskapsverktyg

Kommunikation som ledarskapsverktyg är mycket kraftfullt. Det finns en rad olika saker för en chef att tänka på för att kunna optimera sitt ledarskap genom god kommunikativ förmåga. En grundregel inom kommunikation och kommunikativt ledarskap är att lyssna mer än man talar. En god ledare lyckas uppmana sina medarbetare att uttrycka sig och lyssnar intresserat för att försöka förstå deras ståndpunkt.

Omgivningens uppfattning om mig som ledare

God kommunikation inom ledarskap handlar också om andra saker. Det är viktigt att som chef eller ledare vara medveten om hur den egna kommunikationen uppfattas. Att bli medveten om sina fysiska förutsättningar, sitt kroppsspråk och sitt röstläge är mycket viktigt för att kunna förstå och påverka omgivningens uppfattning av det man uttrycker.

Språket

Därtill bör man vara medveten om med vilka ord man väljer att uttrycka sig. Använder man som chef ett enkelt talspråk, eller är man mer benägen att tala med komplicerade ord och konstruktioner. Vilka signaler sänder det språk man använder? Kommunikation inom ledarskap handlar om att hitta rätt nivå på sitt språk för den målgrupp man vill nå.

Använd rätt språk i rätt forum

Som chef bör man även fundera över i vilket forum man väljer vilken sorts kommunikation. Inom ledarskap är det viktigt att kunna ha en viss fingertoppskänsla för vilken information som är lämplig att ge i vilket sammanhang. Vilka diskussionsämnen lämpar sig i vilka grupper? Och när är medarbetarna som mest mottagliga för ny information. Att välja rätt tillfällen att förmedla information och att välja rätt sätt att göra detta kan göra stor skillnad på hur informationen tas emot och hur benägna mottagarna är att acceptera den.

Chefens kommunikation

God kommunikation inom en organisation handlar inte endast om chefens kommunikation. Att vara chef handlar ofta om att leda sina medarbetare som en grupp fram mot satta mål. För att kunna nå dit krävs ett gott arbetsklimat och samarbete mellan de olika medlemmarna i arbetsgruppen.

En bra chef förmår att även arbeta med arbetsgruppens interna kommunikation för att möjliggöra en bättre teamsamverkan och ett bättre resultat. En grupp som inte har hittat ett framgångsrikt sätt att kommunicera löper risk att inte lyckas leverera förväntade resultat på grund av missförstånd. Därtill finns det en stor risk att en grupp som saknar goda och stabila verktyg för att kommunicera hamnar i konflikter.

Tabu att tillämpa härskartekniker

Konflikter i en arbetsgrupp tar mycket tid och kraft från det som gruppen egentligen ska ägna sig åt. Som chef gör man därför klokt i att arbeta för att främja en god kommunikation i sin arbetsgrupp. Man kan som chef själv föregå med gott exempel kring hur man på ett bra sätt bemöter och talar med varandra. Det är alltså tabu att tillämpa härskartekniker. Därtill kan gruppen själva få bidra med sina tankar kring vilket arbetsklimat de själva önskar och hur de ska arbeta för att uppnå det.

Tydlig kommunikation

Ett professionellt ledarskap förutsätter förmågan att kunna möta svåra situationer som medarbetarna hamnar i. Medarbetares privata sfär lyser ibland igenom på deras arbete. Och som chef måste man både kunna visa empati för de svårigheter som ens medarbetare möter. Samtidigt som man undviker att dras med alltför djupt i de bekymmer som inte rör arbetet. Denna balans kräver god fingertoppskänsla, och en förmåga att använda tydlig kommunikation.

En av ledarskapets utmaningar är att leda grupper i vilka det råder en konflikt. Ingen arbetsgrupp går någonsin fri från olika slitningar och meningsskiljaktigheter. Ibland leder dessa till en konfliktsituation. Genom ett tydligt och nära ledarskap, präglat av en god och tydlig kommunikation kan man som chef hjälpa den arbetsgrupp som hamnat i denna situation.

Kommunikationsövningar

Den chef som vill träna sina arbetsgrupper i kommunikation kan själv genomföra olika kommunikationsövningar med gruppen. Att genom praktiska övningar skapa en känsla för vad olika sätt att kommunicera innebär. Och hur de känns för de inblandade kan vara mycket effektfullt att uppleva. Detta kan ha en stark effekt på medarbetarna, och dylika övningar kan utgöra en spännande diskussionsgrund kring bemötande även efter att övningen är genomförd.

Att öka den kommunikativa förmågan

Ytterligare sätt att träna arbetsgrupper i att skapa en bättre kommunikation är att satsa på en utbildning inom ämnet. Om en extern föreläsare eller utbildare arbetar med gruppen genom både teori och övningar, kan arbetsgruppen tillsammans skapa en stark förståelse för varför det är viktigt att kommunicera med varandra på ett bra sätt. Vidare kan denna insikt och gruppens ökade kommunikativa förmåga avspegla sig positivt på gruppens arbetsresultat.

Kommunikationsförmåga

För den som är chef utövas kommunikation inte bara gentemot de egna medarbetarna. Den som är chef har ofta många olika kontaktytor, med vilka han eller hon dagligen kommunicerar. Chefen har ofta antingen en ledningsgrupp eller en styrelse att rapportera till. Även i denna kontakt är det av stor vikt att kunna använda sig av klara och tydliga budskap och att kunna föra fram sin information på ett övertygande sätt. Ledarskap handlar om kommunikationsförmåga för att kunna möta och övertyga många olika människor. Samt att kunna informera om mål, resultat och förväntningar på ett tydligt sätt.

Chefsutbildningar i kommunikation

För den chef eller arbetsledare som vill utveckla sin förmåga till god kommunikation kan ha stor nytta av olika chefsutbildningar inom området. Att lära sig mer om att kommunicera på ett bra sätt ger större möjligheter att påverka och hjälpa andra. Goda kommunikatörer har stort inflytande på sin omgivning. Och har lättare att påverka sina medarbetare och andra parter i en positiv riktning.

Chefsutbildning

När det gäller att utveckla chefers förmåga till god kommunikation inom en organisation kan det finnas vinster med att låta cheferna ta del av samma chefsutbildning inom området. Genom att göra en gemensam satsning på organisationens chefer. Kan de efter genomförd utbildning hjälpa, stötta och påminna varandra i strävan mot en mer välutvecklad kommunikationsmiljö inom organisationen.

Företagsutbildning

För organisationer som vill utveckla sina ledares förmåga till god kommunikation, kan det vara en god idé att ta hjälp av en föreläsare i ledarskap, som kan guida och inspirera organisationens chefskollektiv till en ökad förmåga att kommunicera tydligt och klart. Därtill kan även en företagsutbildning i ämnet vara till nytta. Att utbilda många av organisationens chefer samtidigt. Kan bidra till att dessa efter genomförd utbildning kan stödja och inspirera varandra i att fortsätta att utvecklas.

Kommunikation är ledarskap

Ledarskap är kommunikation. En chef arbetar genom att leda andra i deras arbete. Som chef leder man genom det man gör och det man säger. Detta sker genom coachning och motivering. Och genom att förmedla sina förväntningar på sina medarbetare. Ledarskap handlar också om att svetsa samman arbetsgrupper så att de med stöd av varandra kan uppnå goda resultat. Genom att lära sig att kommunicera på ett bra sätt. Kan den som är chef och ledare nå större framgång i detta, vilket leder till bättre resultat för verksamheten.