Utbildning för ledare

Ledarskapsutbildning lär er ta tillvara resurserna

Att gå en utbildning för ledare ger kunskaper

Utbildning för ledare ger kunskap om resurserna

Arbetar ni aktivt i organisationen med utbildning för ledare, där ni lär er att ta tillvara alla ledarskapsresurser i er organisation? Går ni ledarskapsutbildning om ni behöver bygga på kunskaperna? Om inte kan ni gå miste om en fantastisk tillgång. Ett sätt att arbeta med ledarskap är att ha en plan för kunskapsöverföring. Tänk på all den uppbyggda kunskap som både äldre ledare och medarbetare besitter. En riktig guldgruva, som det vore synd att inte använda sig av. I takt med att allt fler arbetar allt högre upp i åldern, blir kunskaperna allt djupare. Under en utbildning i ledarskap får ni lära er att ta till vara allas kunskaper.

Know-how för ledare

Ni förbereder er för att kunskap och know-how stannar kvar i organisationen inför en generationsväxling. Ofta mynnar en utbildning i ledarskap ut i en plan för att göra det lättare att behålla äldre som gärna vill arbeta kvar, sida vid sida med de yngre. Många har en övertro till att nya medarbetare ska föra in nytänkande och höja upp vinstmarginalerna. Risken finns då att ni missar att de inte har tillräckligt med kunskaper. Det blir då besvärligt för både er som organisation och för de nyanställda, som ställs inför orimliga krav. Gör gärna en utbildningsplan för era nya ledare, så att ni säkerställer att de får rätt kunskaper.

Lär er om generationsväxling i ledarskapet

Om ni inte kan skicka alla era ledare på ledarskapsutbildning så skicka ett par stycken. Låt sedan dessa sprida kunskaper och erfarenheter efter utbildningen. En utbildning för ledare kan vara bra för såväl chefer som arbetsledare. Nästan alla, oavsett bransch, står inför en stor utmaning. Du som ledare har en viktig funktion att fylla genom att bedriva ett åldersmedvetet ledarskap. Annars finns risken att den generationsväxling som pågår nu missar att ta tillvara viktig kunskap. Om ni har många som går i pension på samma gång blir ni extra sårbara. Kunskapstappet kan bli enormt om ni inte säkrar upp kompetensöverföringen.

Kunskapsöverföring viktigt

En utbildning i ledarskap, som innehåller delar om att ta tillvara alla resurser i företaget, är en viktig del av en ledares kompetens. Vad kan då ni som organisation göra för att blir bättre på att tillvarata äldre personals kunskaper och kompetenser? Ett sätt är ju att underlätta för de äldre att helt enkelt stanna kvar och arbeta för er. För att verkligen lyckas med detta behöver medarbetarsamtalen bli bättre, gärna genom utbildning. De bör även tar upp frågeställningar kring vad som ska hända när pensionsåldern närmar sig. Antingen behöver ni planera för ett flexibel kunskapsöverföring i samband med att den äldre pensionerar sig och lämnar er. Eller så krävs det att ni planerar för hur den äldre ska kunna arbeta kvar på ett smidigt sätt.

Ledarskapsutbildning ger nya infallsvinklar

Utbilda ledare som kan göra skillnad

Få nya insikter under en utbildning för ledare

Att gå en ledarskapsutbildning ger nya sätt att se på personal i alla åldrar. Utbildning för ledare ledarskap är därför en god investering, som kan återbetala sig mångfaldigt. Ni lär er om knep som kan underlätta. Kanske behöver arbetstiden justeras, till exempel. Själva den fysiska arbetsplatsen kan behöva justeras för att passa bättre. Om ni aktivt tar upp frågeställningar kring vad som ska hända när pensionsåldern närmar sig, kommer resultatet att bli bra. Ni är då införstådda med vad båda parter helst vill och förväntar sig. Kanske kan ni även övertyga någon som bestämt sig för pension att istället stanna kvar en tid. En utbildning för ledare kan öppna många nya dörrar och ändra ert sätt att se på alla medarbetare.

Få ökad medvetenhet om ledarskapets alla delar

Ett sätt att öka medvetenheten om alla delar på en ledares tallrik är att skicka era ledare på ledarskapsutbildning. Eller varför inte skräddarsy en företagsanpassad utbildning för ledare? Då kan ni avsätta ett par dagar tillsammans med en erfaren utbildningsledare och verkligen diskutera igenom era strategier. Ett sätt att bli bättre inom ledarskapsområdet är att ni skaffar en mentorer till era chefer och ledare. Mentorn kan då öka medvetenheten kring vad det innebär att vara medarbetare er arbetsplats. Ett annat sätt är att du tar reda på hur medarbetarna hos er känner kring motivation och hur de mår. Är sjukfrånvaron hög? Får de gå regelbunden kompetensutbildning genom utbildning? Dessa frågor är viktiga för att verkligen använda och uppskatta allas kunskaper.