Ledarskap i kommuner och landsting

Ledarskap i kommuner och landsting är viktigt

ledarskap i kommuner och landsting nuAtt vara chef och utöva ledarskap i kommuner och landsting förutsätter en förmåga att inte bara kunna leda välutbildad och kompetent personal. Men också egenskapen att kunna samverka på många plan. Det är verksamheter som har stor betydelse för människors vardag på många sätt. För att axla denna roll på ett framgångsrikt sätt är ledarskapsutbildning av stor betydelse. Utan vägledning och rätt förutsättningar är det lätt att misslyckas med uppdraget. Förväntningarna är många och det är viktigt att etablera ett bra samspel. Mellan förtroendevalda, verksamhetens chefer och övriga yrkesgrupper som alla har en stark professionell identitet i sitt yrkesutövande.

Ledarskap på demokratiska grunder

Miljön som ledarskapet utövas i är omfattande och förväntningarna är många. Det är dessutom en synlig verksamhet med en inblick som lägger grunden för medborgarnas rättigheter. Det pågår ständigt debatt ute i samhället och i media och granskningen är hård. För att leva upp till ansvaret som ledarskap i kommuner och landsting innebär är det viktigt att ledarskapsutbildning tillhandahålls kontinuerligt. Som chef i denna typ av verksamhet befinner man sig ständigt i händelsernas centrum vare sig man vill eller inte. Man måste vara rustad för kritik. Och kunna argumentera för beslut som har fattats på demokratiska grunder.

Krav på kompetenta och lyhörda chefer med mod

Framgång i ledarskapet bygger på att skapa relationer där dialog och öppenhet utgör grunden. En förutsättning i ett gott samarbete är förståelse för andra människors förutsättningar. Verksamheterna måste vara redo att ständigt möta samhällsförändringar och framtidsprognoser. För att lyckas med välfärd och trygghet ur ett demokratiskt perspektiv. Detta kräver starka ledningsorganisationer med välfungerande arbetsformer där effektivitet och förnyelse är en konstant ingrediens. Detta ställer i sin tur krav på kompetenta och lyhörda chefer med mod och styrka. Att tro på sin förmåga att klara uppgiften utifrån ställda krav. Att utöva ledarskap i kommuner och landsting förutsätter förmågan att hantera och utöva en tydlig ledarroll i förändringstider. Men även för att effektivisera det dagliga arbetet så att tid och energi läggs på rätt insats.

Kommunikationsförmåga är grunden

Genom ledarskapsutbildning erhåller chefer de verktyg som behövs för att utöva ett framgångsrikt ledarskap. Och stimulera till utveckling och förändring. Ett prestigelöst lyssnande och god kommunikationsförmåga är grunden för ledarskap i kommuner och landsting. Många intressenter närvarar och för att kunna övertyga. Och genomföra förändringar i många gånger traditionella verksamheter krävs egenskaper som bidrar till en trovärdig förebild. God tillgänglighet och individuella behov ska svara upp mot enskilda behov i kommunerna. Stora pensionsavgångar nalkas med stor personalomsättning att hantera framgångsrikt.

Med ledarskapsutbildning föds ökad kompetens

Ökade medel behöver avsättas för forskning inom kommunala och landstingsdrivna verksamheter. Detta område är eftersatt vilket ofta hämmar verksamheternas förnyelsearbete. Det bildas flaskhalsar som tar energi och dyrbar tid samtidigt som det bromsar viktig utveckling. Ett medel för att säkerställa vår välfärd. Med ledarskapsutbildning för ledare föds ökad kompetens och kunskap kring vad som krävs för att uppnå framgång. Verksamheterna behöver trygga och starka ledare som utövar det ledarskap i kommuner och landsting. Som dagens samhälle behöver för att upprätthålla uppnådd kvalitet och mångfald men även för att kunna sträva även längre i framtagna välfärdsmål för alla.

Verksamhetsutveckling och ett tydligt ledarskap

För att skapa nya samhällstjänster och bana väg för nya sätt att möta vår offentliga service. Måste fokus vara att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling och ett tydligt ledarskap. För att stärkas i sin ledarroll och för att utvecklas optimalt behövs kontinuerlig ledarskapsutbildning som ett naturligt inslag på arbetet. Att utöva ledarskap i kommuner och landsting måste innebära en medvetenhet om vad uppdraget innebär. Och vilka förmågor och egenskaper som behöver stärkas. Genom utbildning tydliggörs dessa behov och därmed kan verktyg läras ut för att vidare använda i sitt chefsutövande.

Verksamheternas grundvärderingar

Det gäller att idag vara en modern och nytänkande verksamhet med en innovativ ledning. Individen ska stå i fokus i mängden av stora målgrupper vilket förutsätter flexibilitet och anpassningsförmåga. Offentlig sektor har sedan länge haft som incitament att stå för innovation i takt med växande krav och behov. Detta behöver bibehållas genom ett framgångsrikt ledarskap i kommuner och landsting och med hjälp av bra ledarskapsutbildning som verktyg för att vinna folkets förtroende och tillit. Verksamheternas grundvärderingar måste vidmakthållas och dess medarbetare förses med motivationen att sträva efter gemensamma mål till fördel för samhällsmedborgarna.

Värna och bevara sin egen hälsa

Konjunktursvängningar, nya verksamhetsformer och ett mer diffust gränsland mellan privat och offentlig sektor väntar en nyanställd chef inom kommun och landsting. För att känna sig trygg och stärkt i sin chefsroll behöver verksamheten tillhandahålla med kontinuerlig ledarskapsutbildning. Förmågan att lära sig leda på ett framgångsrikt sätt är en livslång process men med rätt förutsättningar kan processen stärkas och utvecklas snabbare. Det är en förutsättning att som chef inför ledarskap i kommuner och landsting ha en god självkännedom. Och medvetenhet om egna styrkor men även begränsningar. För att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv. Det måste finnas en vilja att lyssna och försöka förstå. Att tänka och handla utan prestige och att se sig själv som en tjänare åt verksamheten. Det innebär inte att det är oviktigt att värna och bevara sin egen hälsa. Utan balans mellan arbete och fritid, aktivitet och vila föds inget framgångsrikt ledarskap.

Ledarskap i kommuner är en utmanande uppgift

Att få bidra till ledarskap i kommuner och landsting utgör en spännande och utmanande uppgift där man som chef får möjlighet att stärka andra och bidra till positiva förändringar. Att entusiasmera sina medarbetare och stärka dem i deras yrkesutövande lika mycket som att lyssna på kundernas behov. Att sedan sammanföra dessa komponenter till en lyckad samverkan skänker bevis för lyckade beslut och framgångsrika åtgärder. Att verka efter tydliga verksamhetsmål i samklang med ekonomiska ramar. Och förutsättningar ställer prov på kompetens och mognad. Vara beredd på att hantera motgångar och svåra kriser lika mycket som framgång och skörden av hårt arbete med ett skickligt utövat ledarskap.

Framgångsrikt ledarskap i kommuner och landsting

Med framgångsrik ledarskapsutbildning till de chefer som leder våra offentliga verksamheter. Kan vi vänta oss stabilitet och önskade resultat även när konjunkturen svänger. Med kontinuerlig utbildning även till övriga yrkesutövare. Skapas förutsättningar för god kompetens och kunskap om vad som krävs för lyckade resultat. Utan kunskap blir organisationerna sårbara och utan ett framgångsrikt ledarskap i kommuner och landsting. Riskeras vår välfärd att luckras upp.