Rektors ledarskap

Rektors ledarskap

Rektors ledarskap i skolanRektors ledarskap och rektorsrollen har förändrats betydligt sedan mitten av 1950-talet. Detta har skett i takt med skolans utveckling. Från en likformig och regelstyrd skola med staten som huvudman har vi idag en olikformig resultatstyrd skola som sätter sina egna mål. Det är nu kommunerna som agerar huvudmän och inom friskolorna dess ägare.

Rektor och lärare är i huvudsak kommunalt anställda men i takt med friskolornas utbredning agerar de även som privatanställda tjänstemän. Vi ser som rektor ett mer socialt ledarskap idag till skillnad från ett tidigare utpräglat administrativt. Rektors ledarskap i skolan innebär nu även ansvar för den psykosociala miljön, personalens och elevernas arbetsmiljö samt ansvar för personalvård och trivselrelaterade frågor.

Rektors ledarskap enligt skollagen och läroplaner

Det finns förväntningar internt inom den egna skolan samt externt från stat och kommun. Våra skollagar och framtagna läroplaner kräver ett visst agerande från skolans ledning. I kombination med skolinspektionens granskningar ska rektors ledarskap till stor del handla om ett pedagogiskt ledarskap gentemot lärare och elever. Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll även ansvara för ekonomi, verksamhetens budget och personaladministration. Detta innebär många ansvarsområden som kräver en hög kompetens inom många områden.

Ledarskap är relation- och uppgiftsinriktat arbete

För att nå höga resultat på skolan måste både struktur och kultur förenas. Det vill säga statlig styrning med kommunal administration. Höga mål förväntas uppnås både socialt men även kunskapsmässigt. Rektors ledarskap handlar både om relationsinriktat arbete men även om uppgiftsinriktat arbete. Värderingar och kulturer ska formas tillsammans med ledning, lärare och elever. Det är viktigt att även bjuda in föräldrar till en dialog och delaktighet i hur skolans värdegrund ska utformas för att tillsammans skapa en framgångsrik och trygg skola. En bredd på metoder och verktyg stärker resultaten i kombination med goda kunskaper inom respektive ämne. Till följd av det numera fria skolvalet har en konkurrens med andra skolor uppkommit vilket innebär att marknadsföring och profilering har blivit en nödvändighet även i denna sektor.

Rektors ledarskap och elevernas lärande

Det är viktigt att som rektor rikta sitt arbete mer på elevernas lärande och utveckling än på administration och förvaltning. Något som förstås inte är helt lätt med många krav och förväntningar som finns inom skilda områden. Tid och kunskap ska finnas för att även hantera lön, personalfrågor, ekonomi och arbetsmiljö. Inom ledningen måste finnas kunskap för att hantera de dataprogram som används i skolans verksamhet och en god inblick och kunskap för lagar och förordningar förutom skollagen. Här tillkommer bland annat sociallagstiftningen. För att utöva ett framgångsrikt ledarskap krävs ledarskapsutbildningar och möjlighet till handledning i form av samtal.

Kommunikation mellan lärare och rektor

Rollen som ledare inom skolans värld har förändrats mycket på ett halvt sekel. Ledarskapsutövandet är politiskt styrt med statliga ramar och direktiv att följa. Tillsammans formas visioner som i sin tur konkretiseras till mål som anpassas till den egna skolans verksamhet. Det är viktigt att lärarna upplever att de är delaktiga i de beslut som fattas på skolan. Detta förutsätter en god och kontinuerlig kommunikation mellan lärare och rektor. Ett bra utövat ledarskap skapar forum för återkommande diskussioner tillsammans med lärarna om vad som utmärker framgångsrik undervisning och därefter tillsammans analysera de samband som är tydliga mellan skolans undervisning och de resultat som uppnås.

Rektors ledarskap i rollen som pedagogisk ledare

Det är viktigt med stöd och återkoppling i det pedagogiska arbetet. Rektors ledarskap handlar i första hand om att prioritera sin roll som pedagogisk ledare. Det är lätt att tiden upptas av enskilda elevärenden, administration och organisation inom skolan. I medarbetarsamtalen har rektor och lärare ett bra tillfälle att fokusera på det pedagogiska utvecklingsarbetet hos den enskilde läraren. Detta utgör ett viktigt stöd i arbetet och en återkoppling på det pedagogiska arbete som utövas. Är ledaren trygg i sitt ledarskap och i sin pedagogiska roll blir samtalet framgångsrikt för båda parter.

Kommunikativt arbetssätt

En rektor måste alltid följa de nationella mål och regelverk som finns och har ett ansvar att förankra dessa hos sin personal. Det förutsätter ett tydligt och kommunikativt ledarskap. Det måste finnas tydlighet vad gäller både sociala mål och kunskapsrelaterade mål. Skolans vision måste vara tydlig och känd för alla i verksamheten. Det är skolans ledning som ansvarar för att visionen präglar skolans arbete i en positiv riktning. Att ha lärarnas förtroende att leda skolan är en nödvändighet för att nå framgång.

Viktigt för en rektors ledarskap att träda fram

I en framgångsrik verksamhet är skolans rektor en ledande kraft som sprider energi bland lärarna. Det är kraften som tillvaratar och påverkar verksamheten i en positiv riktning för att skapa rätt förutsättningar att uppnå goda resultat och pedagogisk utveckling inom de ramar som är givna. Det är viktigt för en rektors ledarskap att träda fram och tydliggöra sin roll och det ansvar som följer med uppdraget. Rektorer ute i landet har olika erfarenheter och kompetenser att luta sig mot. Förutsättningarna ser därför ofta väldigt olika ut när det gäller vilket ansvar som utövas inom organisationen.

Pedagogisk riktning

Det är viktigt att rätt stöd ges för att rektors ledarskap ska kunna utvecklas i en pedagogisk riktning. Det är den viktigaste rollen i uppdraget. Att tolka målen och kunna beskriva vilka aktiviteter som ska leda till en god måluppfyllelse på skolan i relation till framtagna nationella mål. Målet är att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Det är som rektor ett ansvar att leda och styra läroprocesserna samt att skapa förståelse hos lärarna för sambandet mellan insats och resultat. Det måste finnas utrymme i tjänsten som rektor att utveckla sin förmåga att driva en framgångsrik verksamhet.

Rektors ledarskap kopplat till personalens kompetens

Ett systematiskt kvalitetsarbete måste ständigt prägla verksamheten där planering, uppföljning och utveckling utgör hörnstenar. Det är viktigt att analysera utvecklingsbehovet kopplat till personalens kompetens. Det ska finnas tydliga rutiner för hur utvecklingsbehovet ska redovisas till aktuell huvudman. En ledare som utmanar och skapar förtroendefulla relationer inom sitt ledarskap bidrar till utveckling och engagemang för hela verksamheten. Att involvera medarbetarna skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande för alla inom organisationen. Med ökat ansvar och befogenheter växer kompetensen hos medarbetarna. Undervisningen ska utformas så att den anpassas till de nationella målen. Skolans ledningsutövande ska formas utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet påvisar är faktorer för ett framgångsrikt skolledarskap.