Ledarskap i familjen

Ledarskap är något som vi människor har kontakt med dagligen och som är livsnödvändigt för oss. Människan är ett flockdjur som trivs bäst i grupp och har genom alla tider utsett en ledare att följa. Det fungerar i grunden på samma sätt fortfarande på arbetet, som kompisgänget, träningsteamet och familjen.

En ledares uppgift kan tyckas vara baserad på makt. Vilket är sant till viss del. Men faktum kvarstår att resten av gruppen. Måste känna sig motiverade till att vilja följa denne. Ett ledarskap i familjen består oftast av en eller två föräldrar. Men här handlar det också om gruppdynamik. Och vilka olika roller familjemedlemmarna har.

Olika typer av ledarskap

Det finns olika typer av ledarskap. Hur den aktuella ledaren väljer att utöva detta är beroende på dennes personlighet och kunskap. Det finns många olika modeller vilka fastställer ett antal personlighetstyper. Och förklarar hur de integrerar med varandra. En av dessa menar att det finns fyra stycken beteendestilar och temperament. Som kan tillämpas på de flesta människor. När det kommer till familjen är detta inget undantag. Modellen IDI, Interpersonal Dynamics Inventory, nämner Relatorn, Motivatorn, Processorn och Producern. Där alla dessa typer styrs av skilda beteendemönster. Vilka är avgörande för vilken roll varje typ tar eller får i en grupp.

Ledarskap i familjen

Ledarskap i familjen och medlemmarnas beteenden skulle kunna förklaras med modellen IDI. Relatorn är den som skapar och bibehåller goda relationer med gruppmedlemmarna. Motivatorn entusiasmerar och involverar andra medan Processorn är bra på struktur och analys. Den som ofta driver framåt är Producern som är väldigt mål-fokuserad. Ledarskapet hos familjen är baserat på två olika sorters makt. Makten över sitt eget liv samt makten över andras. Som barn är vi helt och hållet beroende av våra föräldrars beslut och styrningen av oss. Då vi ännu inte är tillräckligt utvecklade för att kunna stå på egna ben.

Mannen är i många kulturer ledaren

Mannen har länge varit den ”självklara” ledaren inom familjen. I dagens samhälle, där de traditionella rollerna mellan man och kvinna numera ifrågasätts mer aktivt. Har det uppstått ett visst kaos och en förvirring när det kommer till ledarskap i familjen. Det har med stor sannolikhet att göra med en pågående uppluckring av gränsen mellan mannen och kvinnans olika ansvarsområden. Vilken var mer eller mindre bestämd för inte alltför länge sedan. Rent historiskt sett har kvinnorna stått för de mer mjuka värdena inom hemmets väggar. De har skapat en atmosfär medan männen bestämt över innehållet såsom ekonomin, bostadsort och umgänge etcetera. Båda dessa roller handlar dock om ledarskap men inom olika områden.

Aktivt ledarskap för trivsel

Den verklighet vi lever i nu tvingar oss att utveckla sätt att samarbeta på nya sätt och det inte minst inom familjen. Det är nästintill omöjligt att hitta ett likvärdigt ledarskap som inte är uppdelat utefter funktioner. Som exempelvis en chef för en specifik avdelning. Det är alltså inte konstigt att den ena föräldern styr mer än den andra när det handlar om ledarskap i familjen. Det som kan fastställas är att ett aktivt och medvetet ledarskap är livsnödvändigt för trivsel och utveckling inom familjen, framförallt för barnens psykiska välmående.

Ledarskap i familjen framtiden

Ledarskap i familjen