Ledarskap och chefskap

Lär dig om ledarskap och chefskap

Utbildning för ledare

Chefskap kontra ledarskap

En utbildning för nya chefer kan hjälpa dig att hitta metoder som passar dig och din verksamhet. Ledarskap och chefskap är begrepp med många dimensioner och du behöver hitta det som stämmer överens med ditt ledarskap. Kunskaper inom ledarskapsområdet är då nyckeln till att förstå vad det innebär att leda. Verklig framgång för ledaren kommer genom lärande och erfarenhet. Detta gäller både chefer och ledare på alla nivåer. Utbildning inom ledarskap och chefskap hjälper dig att hitta ditt sätt att leda.

Öva upp dina färdigheter genom en utbildning

Under en ledarskapsutbildning får du tillfälle att öva upp dina färdigheter som ledare. Det finns utbildningar som vänder sig till den som är ledare men inte chef. Då har du inte personalansvar. Sedan finns det utbildningar för arbetsledare, där fokus ligger på att leda och fördela arbetsuppgifter. Det finns också utbildningar för chefer som både har personalansvar och dessutom ska kunna leda arbetet. Sist men inte minst finns det utbildning för ledare, där även informella ledare lär sig att leda.

En chefsutbildning ger dig kunskap att leda andra

En chefsutbildning kan bidra till att ge perspektiv och kunskap. Här finns även möjligheter att diskutera chefsrollen på ett förutsättningslöst sätt. Att resa iväg på en utbildning skapar välbehövlig distans till det löpande arbetet. Som chef är det alltid viktigt att kunna byta perspektiv. Då får du bättre överblick och kan skapa och bibehålla visioner och övergripande mål. En utbildning är ett bra tillfälle att lyfta blicken och ta till sig av lärdomar som kommer att utveckla ditt ledarskap.

Anpassat innehåll

Anpassad ledarskapsutbildning

Få utbildningen som ni vill ha den

Det går även bra att samla företagets chefer till en gemensam företagsanpassad ledarskapsutbildning. Under en sådan utbildning kan ni ta upp specifika problem som just ni står inför. Det kan handla om en period av omställningar eller neddragningar. Då kan det vara bra att få en utbildning tillsammans, för att diskutera ledarskap och chefskap både i teori och praktik.

Förutom ökad kunskap om chefskap finns det flera andra bonusvärden av en sådan utbildning. En sådan är förbättrad sammanhållning och ökade insikter om förhållandena på företagets övriga avdelningar. Den gemensamma tiden på utbildningen kan även generera förslag till konstruktiva förändringar. Kanske en intern omorganisation eller nya ansvarsområden för vissa avdelningschefer.

Ledarskapsträning i att leda

Både i USA och i Europa har forskning i ämnet chefskap och management med alla dess olika teman ägnats allt större uppmärksamhet. Det finns kurser som tillhandahålls av privata aktörer samt från både från universitet och högskolor och från företagens egna forskningsavdelningar. Att hålla sig uppdaterad om all information inom ledarskapsområdet är i princip omöjligt när man samtidigt har sitt chefsansvar. Det innebär oftast en hög arbetsbelastning och ont om tid. På en väl sammansatt chefsutbildning får du möjlighet att träna på ditt ledarskap. Där redovisas också aktuell forskning inom chefskap och ledarskap. Samtidigt får ni tillfälle att diskutera och hitta tillämpningar för dessa forskningsresultat i den egna verksamheten.

Att studera chefskap är viktigt

Chefskap ledarskap

Studier i ledarskap

Chefskap är allt annat än lätt. Därför är ledarskapsutbildning viktig, så att du får tillfälle att studera chefskapets områden. Som chef har man ju det yttersta ansvaret för någon del av företagets verksamhet. Har man dessutom tagit sig hela vägen till sitsen som VD så vilar ju ansvaret för hela företaget på ens axlar. Sådant stort ansvar är ibland svårt att hantera. Som chef så ska man ha förmågan att växa in i det ansvar man har och lära sig att gilla det. Man ska kunna tycka om att inspirera sina medarbetare och man ska även må bra av att få kämpa för företagets bästa.

Lär dig grunderna från erfaren utbildare

En välutbildad chef känner sig alltid säkrare på grunderna i sitt chefskap. Denne kan därför lägga all sin energi på det som verkligen är viktigt. En viktig arbetsuppgift är att få sina medarbetare att prestera bra i både medgång och motgång. En annan essentiell uppgift är att kunna våga fatta de bästa besluten. Därför är en ledarkurs extra viktigt för dig som är chef över människor. Under en sådan får du lära dig grunderna i gott ledarskap direkt från en erfaren utbildare.

Lär dig lösa konflikter

Lös konflikterna med rätt insikter

Få kunskaper om konflikthantering

Regelbunden ledarskapsutbildning är viktigt för att företaget ska fungera bra, och för att de anställda ska må bra och känna sig motiverade att jobba hårt. Just det personalansvar man som chef har kan vara svårt att hantera utan rätt kunskaper. Dyker det någon gång upp konflikter så är dessa inte alltid lätta att lösa och kan därför kännas väldigt betungande för chefen. En utbildning i konflikthantering är därför viktigt för alla chefer. Både att kunna lösa konflikter mellan sig själv och en medarbetare eller mellan andra medarbetare som hamnat i konflikt med varandra.

Lärande för chefen i att lyssna och respektera

Mycket av ett chefskap handlar om att få andra personer att lyssna och respektera det som man vill och säger. Att du därför har skaffat dig goda kunskaper genom en ledarskapsutbildning i konsten att lyssna är av stor vikt. Därför är det viktigt att de som har en chefstjänst har ett bra självförtroende och vågar vara sig själva och stå för sin egen åsikt samtidigt som de också respekterar åsikter och tankar från övriga anställda. Cheferna ska vara en trygg punkt som de anställda ska kunna känna att de kan vända sig till om de upplever obehag eller annat på arbetsplatsen som de inte känner sig nöjda med.

Chefskapet stärks genom ledarskapsutbildning

Ett framgångsrikt chefskap stärks genom en ledarskapsutbildning. Mod, självkännedom och självtillit att tänka nytt och skapa nytt växer successivt fram. De ledare som kommer längst är de som vågar tänka nytt och stort. Dessa ledare ser till att skaffa sig kunskaper som stärker deras ställning som ledare och de vågar ifrågasätta gamla sanningar och älskar att testa nya idéer. De vågar mycket men chansar inte, utan ser till att ha bra på fötterna genom att gå utbildning i ledarskap. De låter sig inte bli berusade av makten och har inte för stora tankar om sig själv. Deras kunskaper inom ledarskapsområdet gör att de aldrig tappar kontakten med sin personal, utan ser till att förtjäna sina anställdas förtroende.

Utveckla ett starkt chefskap genom utbildning

En ledarskapsutbildning är av stor vikt för att få förståelse och medvetenhet om ansvaret som ledare. Det finns många framstående ledare genom tiderna. Deras energi, självkänsla, mod och passion utgör föredömen även idag. Här spelar tidens gång ingen roll. Egenskaperna är desamma. Det gäller att lära sig av de goda exemplen och reflektera över vilka egenskaper och förmågor som formar ett starkt chefskap.

En ledarskapsutbildning lär dig om kommunikation

Under en ledarskapsutbildning lär du dig mer om hur du kommunicerar med dina medarbetare. Du lär dig tekniker som gör det enklare att nå ut till andra med ditt budskap. Du övar även upp dina färdigheter i att lyssna till din personal. Ett framgångsrikt chefskap handlar idag mycket om att kunna kommunicera effektivt både i tal och skrift. Kommunikationens betydelse för att skapa goda samtal är viktig kunskap för framgång.

Kunskapsträning förbereder dig för chefsrollen

Att vara ny chef och ledare har alltid handlat om att sätta tydliga mål och kommunicera dessa för att kunna motivera medarbetare till prestation och delaktighet. För framgång måste en organisation bildas där människor mår bra. En ledare är helt beroende av sina medarbetare. Utan deras närvaro och engagemang händer ingenting. För att skapa rätt förutsättningar behövs kunskapsträning. En utbildning i ledarskap tränar upp din förmåga att leda och förbereder dig.

Höj kunskapsnivån

En ledarskapsutbildning är av stor vikt för att lära sig uppfatta och tolka varningssignaler som kan leda till problem. Att inte skjuta till morgondagen det som kan göras idag bör vara ledord i ett starkt ledarskap och chefskap. En ledare kan aldrig lyckas utan att få förtroendet att få leda. Förtroende skapas bland annat genom en hög kunskapsnivå inom ledarskapets område. Du måste visa i ord och handling att du förstår vad det innebär att leda. Till exempel måste du våga ta tag i problem på ett bra sätt. Det är fundamentalt för en organisations framgång att chefen i sin ledarroll ger akt på varningssignaler och tar tag i problem direkt.

Modernt utbildningsinnehåll under en ledarskapsutbildning

En ledarskapsutbildning skapar förståelse och verktyg för de förmågor som är avgörande för ett modernt chefskap. När kriser hotar gäller det att ha förmågan att ta kontroll, ta ansvar och kunna fatta viktiga beslut. Den amerikanske företagsledaren Jack Welch har en gång sagt “ control your own destiny or someone else will”. För detta krävs självinsikt och ett starkt självförtroende. En utbildning handlar mycket om självinsikt och om att lära känna sig själv som ledare. Detta är en av hörnstenarna i modernt ledarskap.

Lär av andra ledare

Percy Barnevik har varit en av vårt lands tyngsta makthavare och en ikon för framgång i chefskap. Med sina fyrtio år av ledarskapserfarenhet inom näringslivet betonar han vikten av att våga sätta höga mål för sig själv och andra och att fly bekvämlighetszonen som det är lätt att hamna i. Han hävdar att förmågan att kunna tänja på gränser behöver vara en del av personligheten inom ett chefskap. Med en tidsagenda disponeras tiden på bästa sätt och fokus sker på rätt saker. Chefskap handlar inte om att göra allt själv, det handlar om att delegera som i sin tur skapar ökad motivation och stolthet hos organisationens medarbetare.

Djupare kunskaper i att leda skapar framgång

Som chef ska du alltid jämföra dig med de bästa och lära av de bästa. Det har visat sig vara den starkaste förändringskraften av alla. Att utöva en intern konkurrens ökar medarbetarnas prestationer. Företagsgurun Peter Drucker sa en gång “ det finns två slags människor, de som producerar resultat och de som producerar ursäkter för att de inte gör det”. Det gäller att ha en vision som medarbetarna köper. Skapa en entusiasm och drivkraft tillsammans med stolthet bland medarbetarna för den organisation de tillhör. Chefsutbildning och ledarskapsutbildning ger de djupare kunskaper och de rätta verktygen för att uppnå denna framgång inom chefskap.

Öva upp dina färdigheter som ledare

Att ha ett tydligt budskap och upprepa det regelbundet för sina medarbetare motiverar ett företags måluppfyllelse. En kunskap som övas upp genom en ledarskapsutbildning. I bästa fall kommer uppsatta mål till och med överskridas och förväntningarna överträffas. Genom att vara tydlig i sitt chefskap växer medarbetarnas trygghet och med den en stark lojalitet. Ett bra genomförande har visat sig vara hela nittio procent av framgången på ett företag.

Ledarskapsutbildning lär dig skapa ett starkt team

Under en ledarskapsutbildning  går vi igenom vad du behöver kunna för att skapa ett starkt och välmående team. Ett starkt team med medarbetare som kompletterar varandra är av stor vikt. Det gäller att som chef vara positiv och konstruktiv men behålla vad man tänker för sig själv. Tillgängligheten är A och O inom chefskap. En fulltecknad kalender blir lätt en mur mellan chefen och medarbetarna där tid för oplanerade samtal och behov saknar plats. Detta får till konsekvens att kanske rent av de viktigaste samtalen mellan chef och anställda går förlorade.

Lär dig om ledarskap när du är ny som chef

Det är ensamt på toppen. För att hantera denna utsatthet som det innebär att vara ny som chef är det viktigt att ha rätt kunskaper. Gå en ledarskapsutbildning för nya chefer och få de rätta verktygen för framgång. Du lär dig bland annat att skilja på känslor och prestation i sitt chefskap. När andra har problem är ett sätt att lyssna och därefter lära andra att lösa sina egna problem. Detta kan vara ett alternativ till att ta över problemet. Som chef kan du istället lotsa medarbetarna till att själva ta ansvar försöka hitta en lösning.

Coachning på utbildningens schema

En ledarskapsutbildning tar upp coachning

Styr inte när du coachar

Detta kallar vi att coacha medarbetarna. Det är dock en balansgång mellan att coacha och själv agera, vilket är speciellt viktigt vid problem i gruppen. Som chef måste du kunna visa empati och en vilja att hjälpa utan att ta över problemet. Ett coachande chefskap får medarbetarna att ta större ansvar och komma med egna lösningar. Tyvärr är ofta vår första reaktion att ge ett snabbt svar. Genom att byta ut detta beteende mot ett coachande samtal planterar du svaret och lösningen hos medarbetaren. Ett agerande som utvecklas och stärks via ledarskapsutbildning.