Vinnande ledarskap

Vinnande ledarskap Ledarskapsutveckling Vad betyder vinnande ledarskap? Att vara ledare idag innebär inte alltid en formell chefsbefattning med personalansvar. Oavsett titel är det viktigt att denna person vet vad ledarskapet innebär och kräver samt har rätt kompetens för att driva gruppen och organisationen framåt mot utstakade mål. Syftet är att genom ledarskapsteori utveckla din ledarskapskompetens och därigenom deras möjligheter att effektivt leda grupper.

Ett vinnande ledarskap är ökad medvetenhet om bland annat ledarrollen, gruppers utveckling, samspel mellan olika roller, kommunikationens betydelse. Samt inte minst ökad insikt om sig själva och sitt eget agerande samt hur detta påverkar andra.

Vinnande ledarskap – 12 ledaregenskaper

1. En ledare ska ha en vision. Vision är den främsta och viktigaste egenskapen för en ledare att besitta. Det är vad som leder och motiverar honom till framgång.

2. En ledare bör vara villiga att ta ansvar. Att vara ledare kräver stor ansvarskänsla, den andra kvaliteten en 
framgångsrik ledare bör uppnå.

3. En ledare ska ha styrka i sin karaktär. Karaktär är vad som vägleder åtgärder och producerar de ord du talar. Karaktär är din unika identitet, din personlighet, den totala summan av dina individuella egenskaper.

4. En ledare bör ha en effektiv kommunikation. Ingenting i livet är viktigare än förmågan att kommunicera effektivt.

5. En ledare bör ha en positiv attityd. En positiv attityd är en av de mest värdefulla tillgångarna en person kan ha i livet. Det kan hjälpa dig att uppnå saker som kan tyckas omöjligt att hända.

6. En ledare ska vara inflytelserik. Arbetet som en sann ledare är att leda sitt folk mot en visst mål. Han eller hon kan helt enkelt inte göra detta om ledaren inte har något inflytande över dem.

7. En ledare ska vara disciplinerad. Som ledare förväntar att sina medarbetare skall vara disciplinerade, bör du som ledare vara den förste att inneha egenskap.

Förtroende i vinnande ledarskap

8. En ledare bör veta hur man utveckla förtroendet. Förtroende är en av de viktigaste, om inte den viktigaste. Utan förtroende är en relation stillastående och instabil. Det kommer inte att leda till någonting bra.

9. En ledare bör vara villiga att göra ändringar. En stor ledare vet hur man ska bryta mot reglerna när det behövs. En bra ledare ser vad som är bra och vad som är dåligt för hans lag.

10. En ledare ska veta hur och vad att prioritera. Med ledarskap kommer en hel del ansvar. Du måste veta när något behöver göras först och hur det behöver göras.

11. En ledare bör veta vad som ska göras härnäst. Som ledare bör veta hur man ska lägga upp strategier.

12. En ledare ska kunna utveckla andra ledare.

Att vara en vinnande ledare är tufft. Mycket arbete, mycket ansvar, massor av förväntningar. 
Men kan aldrig bli en sann ledare om du inte har dessa 12 vinnande ledaregenskaper.

Vinnande ledarskap – framtidens ledarskap

Vinnande ledarskap Chefskap Vinnande ledarskap är detsamma som ett ledarskap kantat av framåtskridande – , lyhördhet, respekt och framgång, både för ledaren och dennes medarbetare.

Begrepp som motivation, våga leda, coachning, teamperspektiv och gruppdynamik ingår i den vinnande ledarens vokabulär. Och går hand i hand med personlig utveckling, självkänsla och positiva drivkrafter.

Ledarskap med ledaregenskaper som vinner

Ledarskap med ledaregenskaper som vinner i längden innehåller alla dessa delar och fler därtill, allt för att skapa den perfekta arbetsplatsen, där medarbetarna växer tillsammans med chefen. Det är nämligen det som vinnande ledarskap handlar om. Att se till att personalen utvecklas och förkovras. Och samtidigt stärka chefens i ledarskapet.  Så att arbetsplatsen präglas av ömsesidigt förtroende, hänsyn och respekt. Då skapas ett vinnande ledarskap som både ledare, medarbetare och organisation drar nytta av.

Att utöva ett vinnande ledarskap

Vinnande ledarskap chefAtt utöva ett ledarskap som vinner kan låta enkelt men att omsätta de vackra orden i konkret handling kar vara lättare sagt än gjort. Denna typ av ledarskap säger många chefer att de praktiserar. Men när man tittar närmare på vad de faktiskt gör finner man att det inte riktigt stämmer med verkligheten. Det behöver inte bero på att chefen inte anstränger sig i sitt ledarskap. Utan problemen kan mycket väl ligga i företaget som sådant, dess kultur, utvecklingsfas eller bransch.

Vinnande ledarskap är inte administrativt ledarskap

Stora omvälvande förändringar påverkar klimatet inom företaget enormt mycket. Och hur arbetsplatsen klarar detta kan ses som ett kvitto på huruvida ledningen utövar ett vinnande ledarskap. Och inte administrativt ledarskap. I detta läge gäller det att cheferna inom organisationen inte bara ser till företagets bästa. Utan samtidigt verkligen tänker igenom hur förändringarna kommer att beröra den enskilda individen på arbetsplatsen.

Vinnande ledarskap som vinner i längden

Ledarskap som vinner ser till att orsakerna till nödvändiga reformer tydliggörs i hela organisationen. Och att hinder för dess genomförande dokumenteras. Och förhindras genom en väl förankrad handlingsplan. Att tänka långsiktigt, inte bara ur företagets omedelbara verksamhetsperspektiv. Utan även sett ur medarbetarens synvinkel, skapar bra förutsättningar för att lyckas med förändringsarbetet.

Vinnande ledarskap som har förmågan att motivera

Ofta låter vi oss dras med i kortsiktiga, snabba justeringar, eftersom de ser ur att generera vinst och glömmer det långsiktiga synsättet, baserat på ett vinnande ledarskap, där vi har en arbetsmiljö som personalen vill stanna kvar i, eftersom de ser sitt eget värde i organisationen. Ett ledarskap som vinner i längden är ett inkännande och empatiskt ledarskap, varvat med förmågan att motivera och tänka både ekonomiskt och strategiskt.

Vinnande ledarskap motivation