Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal tränas upp under en utbildning

Utvecklingssamtal under en ledarskapsutbildning

Öva på att hålla bra samtal med personalen

Att lära sig att hålla utvecklingssamtal är en viktig del av en utbildning för  nya chefer. För dig som är chef eller ledare, och därmed ansvarar för personal, är utvecklingssamtalet ett viktigt ledarskapsverktyg. Kanske ett av de allra viktigaste. Det är därför av stor betydelse att du skaffar dig kunskaper om hur du bäst kan genomföra samtalen med dina medarbetare. Grunden för ett bra ledarskap är att ha en god kommunikation med personalen. Denna kommunikation har ofta sin bas i utvecklingssamtalet. Om du lär dig att göra samtalen utvecklande, kommer det att vara till stor fördel för både dig och individen.

Medarbetarsamtal ingår i ledarskapet

Att hålla medarbetarsamtal ingår i ledarskapet. Om du känner osäkerhet inför samtalen rekommenderar vi att du bokar en ledarskapsutbildning med tonvikten på dessa samtal. Genom utvecklingssamtal får chef och medarbetare möjlighet att tillsammans sitta ner och diskutera medarbetarens utveckling. Det är därför direkt avgörande att du har tillräckliga kunskaper i hur samtalen ska ske. Din medarbetares framtida mål och motivation inför arbetsuppgifterna hänger på att du har kompetens i att hålla medarbetarsamtal.

Lär dig detta ledningsverktyg

Under utvecklingssamtalet planerar du som chef och din medarbetare tillsammans inför framtiden. Ni skapar förutsättningar för medarbetarens fortsatta utveckling inom organisationen. Ett lärdom du får under en utbildning i att hålla samtal med personalen är att använda samtalen för att tydliggöra de förväntningar du som chef har på din medarbetare. Samtalet är sålunda ett viktigt ledningsverktyg, som du behöver lära dig att behärska.

Kompetensutveckling genom utbildning

Ofta formulerar ni tillsammans planer för medarbetarens utbildning under det kommande året. Även  hans eller hennes mer långsiktiga kompetensutveckling genom olika utbildningsinsatser brukar komma upp. Det kan både handla om intern företagsutbildning, såväl som externa satsningar på medarbetarens kompetens. I ett utvecklingssamtal hjälps chef och medarbetare åt att formulera såväl mål för medarbetaren som förutsättningar att uppnå dessa. Det är du som chef som ska ha den mesta kunskapen om hur målen ska kunna bli uppnådda. Det faller på din lott att ha de kompetenser du behöver för att lägga realistiska planer för varje individ. Medarbetarsamtalet får inte sluta en pappersprodukt, utan ska följas upp och vid behov revideras.

Förstå medarbetarens arbetssituation

ledarskapsutbildning lär dig hålla effektiva utvecklingssamtalFör att arbeta mot ett hållbart ledarskap bör du som chef lägga stort fokus på att genomföra bra utvecklingssamtal med hög kvalitet. Du åstadkommer detta genom att utbilda dig genom en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal. Då får du tillräckligt med kunskaper för att göra samtalet till en arena för att uppfatta och diskutera förutsättningarna i medarbetarskapet. Lär dig att lyssna under samtalet, så att du snappar upp faktorerna som gör att medarbetaren trivs, mår bra och kan utföra ett gott jobb. Oftast finns det något i medarbetarens arbetssituation som inte fungerar, eller som får henne eller honom att inte må bra och prestera sitt bästa. Använd då utvecklingssamtalet för att på ett avslappnat sätt upptäcka sådana saker och diskutera olika lösningar. Det finns metoder att lära sig för att lyssna mellan raderna och nysta upp sådant som kan vara svårt att ta upp direkt.

Chefsutbildning en hjälp vid samtalet

För den chef som vill utveckla sin förmåga att hålla goda utvecklingssamtal finns olika sorters chefsutbildningar. God kommunikation som chef handlar till stor del om övning. Genom till exempel en ledarskapsutbildning med fokus på samtal och kommunikation får du som chef få många nya lärdomar och höjer din kunskapsnivå i kommunikation. Chefer från olika verksamheter kan i ett sådant sammanhang få möjlighet att träna på sina förmågor, för att successivt känna sig mer trygga i olika samtalssituationer, även i svåra samtal. En utbildning för ledare och chefer är därför en god hjälp för att lära sig hålla meningsfulla och inspirerande utvecklingssamtal.

Ledarskapsutbildning med inriktning samtal

En ledarskapsutbildning med tydlig inriktning mot just utvecklingssamtal kan ge mer information om nyttorna och fördelarna med dessa samtal. Det är viktigt att som chef inse att detta verktyg ofta äger rum en gång per år, men ger effekter på många av de processer som medarbetaren går igenom under resten av året. Detta är en av alla viktiga lärdomar du får under en utbildning i medarbetarsamtal. Syftet med samtalen är att lägga grunden till årets fortsatta aktiviteter. Genomför man detta på ett kvalitativt sätt kan mycket vara vunnet i chefens och medarbetarens kommunikation och samarbete under hela året. Att lägga en dag på en utbildning i att hålla utvecklingssamtal ger alltså mångfaldigt tillbaka.

Kunskaper om feedback

Många av ledarskapets utmaningar kan hanteras på ett konstruktivt och professionellt sätt genom att som chef höja sin kompetens i att genomföra goda utvecklingssamtal. Samtalen blir då en naturlig arena för att hantera eventuella missförstånd. Ni kan klargöra att du som chef och medarbetaren har samma bild av medarbetarens arbete och dina förväntningar på detsamma. Uppdatera därför din kunskapsbank genom att gå en ledarskapsutbildning i utvecklingssamtal. Det ger goda kunskaper om hur du ger och tar emot feedback. Insikterna du får hjälper dit att göra samtalet till ett forum för öppen feedback, både från chef till medarbetare, men även från medarbetare till chef. Väl genomförda samtal skapar därför förutsättningar för ett gott samarbetsklimat även efter att ni båda lämnat samtalsrummet.