Distribuerat ledarskap

Distribuerat ledarskap

Distribuerat ledarskap främjar utveckling och lärande. Det är en ledarskapsform som nått stora framgångar inom skolans värld. Ett arbetssätt som kommer till uttryck genom att rektor och lärare arbetar sida vid sida och delar på ansvaret. Med eleverna i fokus blir lärande och kunskapsutveckling centrala begrepp. Då ansvaret fördelas stärks medarbetarnas vilja att lära och växa. Ökat lärarinflytande i skolans värld är en förutsättning för hållbart och framgångsrikt lärande.

Distribuerat ledarskap främjar strukturer som erbjuder tid och plats för möten. Ett klimat som sätter fokus på lärande och samarbete tillsammans med en stor portion respekt och öppenhet. Det är inte konstigt att det vilar en besvikelse över system där en ensam rektor på toppen styr hela verksamheten. Bevisen är många för att dessa system inte har klarat att utveckla och förändra skolor när resultaten inte nått uppsatta mål. Trycket är stort på dessa rektorer.

Arbetsplatser där hierarkiska strukturer lyser med sin frånvaro öppnar upp möjligheter för olika grupperingar och olika typer av möten. Distribuerat ledarskap är just vad detta handlar om. Professionell utveckling som ges uppmärksamhet och ett erkännande. Bristande kommunikation i kombination med pålagda uppgifter och brist på tid sänker prestation och arbetsglädje. Ofta saknar lärare i ledande roller redskap för att hantera sitt uppdrag på ett framgångsrikt sätt.

Ledarskap

Distribuerat ledarskap står för en delad vision. Ett ansvarstagande som sker tillsammans då respekt och tilltro till varandra är en självklarhet. Det bygger på ett öppet klimat där rådande arbetssätt vågar ifrågasättas. Med ett sådant samspel personal emellan sker oundvikligt förbättringar. Det som inte får glömmas bort är att huvudansvaret förblir alltid rektorns. Det är med en gemensam förståelse för företagets vision som normer och värderingar också blir synliga.

Distribuerat ledarskap bygger på höga krav och stort ansvar men detta sker inte obemärkt. De som vill och kan ta ansvar belönas ofta i form av både tid och pengar. Det är det som skapar motivation och ökar drivkraften. Jag blir sedd och bekräftad i det lilla eller stora som jag gör för mina medarbetare, min chef och min organisation. Mina bidrag uppmärksammas och blir erkända. Det finns mycket kunskap och kompetens på lokal nivå.

I ett distribuerat ledarskap är det självklart att eleverna får vara med och bestämma. Deras ord väger tungt och speciella program utformas för att stärka elevernas ledaregenskaper. Ett ökat inflytande är inte hotfullt utan ses snarare som en tillgång. Ett synsätt som ligger till grund för delat ledarskap. En verksamhet som växer sig stark för att kunna använda sin fulla potential. En verksamhet som har plats för alla.

Att fördela makt och ledarskap genererar energi och entusiasm. Utan distribuerat ledarskap och dess drivkrafter tappar verksamheter fart för att till slut helt stanna. Upplevd arbetsglädje är en förutsättning för att vilja ta på sig ytterligare uppdrag och ansvar. Om så är fallet har en framgångsbringande boll börjat rulla. Verksamheter och personal bromsas allt för ofta av strukturella och kulturella hinder. Genom att delegera och bättre fördela uppdrag och ansvar blir ledarskapet både mer dynamiskt och effektivt.

Distribuerat ledarskap är bra