Ledarskap i Japan

Chefsutbildning i Japan

I takt med den ökade globaliseringen ställs allt större krav på chefer. Det gäller att kunna fungera ihop med chefer från andra affärskulturer. Bland asiatiska företag intar japanska företag en klass för sig. Japan har under lång tid byggt upp sin ekonomiska styrka. Vi har därför valt att erbjuda en chefsutbildning som tar fram skillnaderna i ledarskap mellan Sverige och Japan.

För ett framgångsrikt ledarskap gäller i allt större utsträckning att kunna samarbeta med och förstå andra affärskulturer. Att skillnaderna mellan europeiska ledare och asiatiska är som störst, känner de flesta till. Kulturkrockar är mera regel än undantag. En chefsutbildning som förmedlar kunskap om hur du lättare kan anpassa dig till en annan kultur, är därför oerhört värdefull. Enligt svenska affärsmän handlar kulturkrockar med japanska affärsmän oftast om kommunikation. Man missuppfattar varandra när man talar om produkter, kostnader eller kunder. Enligt de japanska affärsmännen handlar missförstånden oftare om synen på fritid och arbetsliv!

Japanskt ledarskap

Japanskt ledarskap intar, som vi tidigare nämnt, en särställning. Detta på grund av Japans starka ställning i världsekonomin. Traditionellt sätt har japanska anställda, både chefer och arbetare, för det mesta varit oerhört starkt knutna till sina arbetsplatser. En anställning har varit för livet. Även om den då ofta inneburit medinflytande, lojalitet och arbetstillfredsställelse, så har det funnits en baksida. En baksida som inneburit hårt arbete, en stark hierarki och stark press. I den chefsutbildning vi erbjuder, får du en unik inblick i detta. Den bygger helt på det faktum att de som har tidigare erfarenheter från andra kulturer, också har lättast att anpassa sig.

Vi föds alla in i en kultur. En kultur som har olika norm- och värdesystem. Dessa norm- och värdesystem har vuxit fram under generationer och format ett beteendemönster. Detta beteendemönster påverkar vår syn på ledarskap, auktoriteter, arbetsmoral och etiska värderingar. En chefsutbildning måste därför relatera till detta beteendemönster.

Japan i vår chefsutbildning

Man skulle kunna säga att kulturen i ett företag speglar kulturen i ett land. De företag som är förhållandevis nya i ett nytt land, har oftast störst problem med kulturkrockar av olika slag. Vi fokuserar på förhållandet Sverige – Japan i vår chefsutbildning. Vi hjälper dig till ett ledarskap som präglas av förståelse och samförstånd med din omgivning. Du får inblick i hur anställda uppfattar auktoritet, eget ansvar och deltagande i beslutsfattande mm.

Vilka är då de vanligaste kulturkrockarna? Det handlar i de flesta fallen om språket. Vi förhåller oss annorlunda till hur vi använder vårt språk när vi kommunicerar. Vårt sätt att uttrycka oss. Vilka ord vi använder när vi talar. Betydelsen av tystnad. I Kina och Japan kan till exempel tystnad vara ett svar. I USA, Tyskland, Frankrike och Sverige är däremot tystnad något negativt! I vår chefsutbildning får du lära dig ett ledarskap som tar fasta på dessa skillnader.

Chefsutbildning

Vad händer när två kulturer möts ur ett ledarskapsperspektiv? Som ledare ställs du inför helt nya utmaningar. Hur ser dessa utmaningar ut i ett affärssammanhang? Hur påverkar kulturkrockarna ditt ledarskap? I en chefsutbildning som är helt unik, får du inblick i svenska företag i Japan och japanska företag i Sverige.

 Japan och ledarskap