Juridik för chefer

Affärsjuridik – en chefsutbildning om korrekta avtal

Utbildning i juridik för chefer

Lär dig att skriva korrekta avtal

Affärsjuridik är något som du som chef har stor nytta av att känna till. En chefsutbildning för nya chefer i ämnet hjälper dig att skriva korrekta avtal. Du lär dig också att tolka en offert, lösa uppkomna tvister och lära dig juridikens terminologi och grunder. Med bra grundkunskaper kan du lättare diskutera och förhandla med samarbetspartners, leverantörer och kunder. En utbildning för ledare i juridik gör att du kan undvika misstag, som kan kosta pengar att reda ut, och du sparar viktig tid. Att själv skriva avtalstexter eller att förstå sådana som andra har skrivit kan vara svårt. Okunskap bäddar för misstolkningar och fel. Arbetar du inom en större organisation kan du kanske få hjälp av företagets jurist. Men är ditt företag mindre har sällan den möjligheten.

En slags ledarskapsutbildning i juridik

Genom att du gå en chefsutbildning inom ämnet affärsjuridik säkerställer du att du har rätt kunskaper och med dessa i bagaget ökar din säkerhet i affärssammanhang. Utbildningen kan ses som en slags ledarskapsutbildning för chefer i juridik och kunskaperna kommer att vara till stor nytta. Du vet helt enkelt att du kommer att förstå och kunna tolka det juridiska och därmed kommer du att kunna göra bättre affärer. Så enkelt är det. Genom kunskaper om köplagen, konsumentköplagen, distanshandelslagen m fl lagar och förordningar vet du hur du kan och ska agera i olika situationer. Det borgar för både bättre affärsöverenskommelser och nöjdare kunder. Din status inom företaget växer dessutom, då juridisk kompetens är mycket värdefullt för din organisation.

Lär dig juridik för chefer

Efter din chefsutbildning har du lärt dig tillräckligt mycket juridik för chefer för att kunna handlägga juridiska ärenden. Du har fått kännedom om de viktigaste lagarna inom området affärsjuridik och förstår den juridiska begreppsvärlden. Kontraktsrätten är ett av områdena du kommer att bli införstådd i. Det här är den del av juridiken som behandlar det rättsliga förhållandet mellan de parter som ingått ett avtal. Det kan handla om vilka förpliktelser parterna har gentemot varandra, hur de ska bli utförda och var och när detta ska ske. Kontraktsrätten tar även upp när man kan anse att en part har brutit mot överenskommelserna och vilka följderna blir av detta samt under vilka förutsättningar uppsägning av avtalet kan ske.

Kunskaper om avtalsfrihet

Den svenska kontraktsrätten har sitt ursprung i den romerska rätten. Den här delen av området affärsjuridik bygger på uppfattningen att parterna fritt ska få bestämma avtalets innehåll, sk avtalsfrihet. Din chefsutbildning lär dig dock att denna frihet är starkt begränsad inom de områden där speciella intressen är viktiga. Ett sådant exempel är konsumentskyddslagstiftningen, där tvingande regler och begränsningar gäller för att skydda konsumenten. Om ditt företag främst vänder sig till konsumenter är det mycket viktigt att du är medveten om de bestämmelser som finns. Här gäller särskilda krav på bland annat sanningshalt och saklighet i samband med marknadsföringsåtgärder, såsom innehåll i annonser och direktreklam.

Chefsutbildning som tar upp standardavtal

Under din chefsutbildning tar utbildaren även upp området standardavtal. Detta är avtal som är formulerade så att de går att använda i många olika sammanhang. Inom området affärsjuridik säger man att standardavtal kan användas där lagstiftningen är dispositiv. Det betyder att den kan användas där det går att avtala bort vissa delar. De lagar som är tvingande kan dock aldrig avtalas bort. Exempel på situationer där standardavtal kan användas är där bara en part dikterat villkoren, till exempel försäkringsvillkor. Som motpart väljer du att antingen acceptera dessa villkor eller välja ett annat försäkringsföretag. Standardavtal används också i samband med praxis inom en bransch, där avtalen ibland hänvisar till allmänna bestämmelser för de villkor som gäller.