Svenskt ledarskap

Svenskt ledarskap är forskarämne

Svenskt ledarskap under ledarskapsutbildningFinns det något som heter svenskt ledarskap? Det är en fråga som många forskare ställer sig. Metoder och modeller inom området kan skilja sig mellan länder. Och andra delar av världen men ett specifikt svenskt ledarskap, existerar det verkligen? Forskningsprojektet ”Den svenska chefsmodellens förutsättningar och utmaningar i ett globalt perspektiv” startades år 2013 vid Malmö Högskola och genomförs i samarbete med IKEA. Syftet med projektet är att försöka definiera ett svenskt ledarskap. Bland annat genom att undersöka hur koncernens syn på just ledarskap har förändrats i takt med organisationens tillväxt. Valet föll på IKEA just för att koncernen ofta framställs som ett tydligt exempel på det typiska svenska ledarskapet.

Svenskt ledarskap eller inte

Så vad skulle kunna definiera ett svenskt ledarskap? Enligt vissa står svenskarna för en demokratisk ledarstil där delegering och tillit är två utav ledorden. I svenska företag finns också en viss trygghet i arbetet. Då man exempelvis inte kan få sparken för att man säger vad man tycker eller kommer med egna idéer. Om vi jämför denna typ av ledarskap med länder som USA och Kina. Kommer vi med all säkerhet att upptäcka specifika skillnader. Att ifrågasätta chefer och andra typer av ledare är inte ett alternativ i alla länder och på många arbetsplatser. Utanför Sverige råder hård ordergivning allt för att de uppbyggda hierarkierna inte ska kollapsa.

Ledarskapsutbildning om svenskt ledarskap

Författarna Cal-Johan Björklund och Ola Jönsson Bergström släppte år 2013 boken ”100 svenska ledare berättar – en inspirationsresa i ledarskap” som, precis som titeln avslöjar, skildrar, genom personliga intervjuer, 100 svenska ledares historier och tankar angående ledarskap och deras resa inom området. Syftet med boken var att försöka hitta gemensamma nämnare inom svenskt ledarskap. Och dess framgångsrika ledare oavsett yrkeskategorier eller bakgrund. En utbildning för ledare kan lära dig mer om svenskt ledarskap som fenomen och omvärldens syn på denna.

Svenskt ledarskap för framgångsrika ledare

Flera forskare har genom olika undersökningar och andra projekt kunnat fastslå ett antal personliga egenskaper som framgångsfaktorer inom ett ledarskap. Passion, självinsikt, driv, teamkänsla, tydlighet, delaktighet och mod är inte kvalitéer som är unikt för just svenskt ledarskap utan knyter samman framgångsrika ledare världen över. Du kan höja ditt ledarskap en eller flera nivåer genom att gå en ledarskapsutbildning där du kan utforska och analysera din befintliga roll samt dig som person. Passa på att syna ditt inre och fråga dig själv vad du verkligen brinner för. Ju närmare du kommer ditt ”kall” desto mindre kommer din yrkesroll och dina arbetsuppgifter att kännas som ett jobb.

Svenskt ledarskap i olika företagskulturer

Vi svenskar är duktiga på, och även speciellt kända för, att till stor del involvera omgivningen i beslutsprocesser. Denna delaktighet gör att svenskt ledarskap sticker ut bland andra företagskulturer, men det finns även en annan typ av delaktighet som vi inte är lika berömda för. Det handlar om öppenheten att lyssna och ta in andras perspektiv och synpunkter. Under en ledarskapsutbildning kommer du inse vikten av att vara tillgänglig som ledare och bekräfta sina medarbetare. Detta möte är det som skapar tillit och förtroende vilket är grunden för ett gott ledarskap. Tydlighet är också en av stöttepelarna inom området och något som vi svenskar absolut kan bli bättre på.

Modernt ledarskap i en globaliserad arbetsmarknad

Sverige är på många sätt det underförstått land. Människor som kommer utifrån och börjar arbeta i Sverige kan i början ha problem med att förstå just detta. Det visar bara ännu mer på att svenskt ledarskap behöver bli tydligare och rakare i sin kommunikation. Även om det inte räcker med ett handslag vid en överenskommelse vet vi vad som menas med olika begrepp och känner ett grundläggande förtroende inför varandra och det som sägs. Som ledare har du bara saker att vinna med att gå en ledarskapsutbildning. Där får du chansen att skapa ett modernt ledarskap som fungerar på en alltmer globaliserad arbetsmarknad.

Svenskt ledarskap som en filosofi

Stefan Tengblad är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och forskar i ämnet ”Den svenska ledarstilen”. Enligt Tengblad har svenskt ledarskap två hörnstenar: medbestämmande och prestigelöshet. Annan forskning har också visat att dessa faktorer utvecklar företagens konkurrenskraft samt skapar bättre lönsamhet då medarbetarnas produktivitet, effektivitet och arbetsresultat ökar. En ledarskapsutbildning tar upp svenskt ledarskap som en filosofi, en framgångssaga sett ur ett globalt perspektiv. Om Sveriges ledare fortsätter arbeta enligt denna filosofi har vi som företagare och exportland goda chanser bland dagens konkurrenter på världsmarknaden.

Sverige har fött upp många framgångsrika ledare

Sverige har fött upp många framgångsrika ledare genom åren. Några stora namn som brukar dyka upp när det pratas om svenskt ledarskap är Ingvar Kamprad, svensk entreprenör och grundare till IKEA, samt Sven-Göran Eriksson eller ”Svennis” som han också kallas, internationellt känd svensk fotbollstränare. Men det finns fler. En av dessa är Monica Forsberg, tidigare marknadschef på Canon Svenska AB, som idag arbetar som marknadschef på XL Office Team AB. Enligt Forsberg är några av hennes starkaste sidor som chef hög effektivitet och struktur. Hon arbetar också ständigt efter mantrat ”du kan klara vad som helst – bara du vill det tillräckligt mycket”. Gå en ledarskapsutbildning och hitta din personliga energikälla.

Vem som helst kan bli framgångsrik som chef

Manager Tools Podcast är en radioshow som sänts veckovis med Mark Horstman och Michael Auzenne, grundare av företaget Manager Tools. De har där sänt ut sitt budskap om platta organisationer och svenskt ledarskap. Horstman och Auzenne menar att vem som helst kan bli framgångsrik som chef men att personen i fråga måste vara villig att förändra sig och då inte först och främst inifrån och ut, vilket är vanligt inom ledarskapsutveckling, utan istället utifrån och in, alltså själva beteendet. En modern ledarskapsutbildning lär ut den allra senaste kunskapen och ger dig som deltagare utrymme att ifrågasätta tidigare sanningar och påståenden.

Stark professionell relation till medarbetare

Ovan nämnda Mark Hostman och Michael Auzenne, grundare av Manager Tools, har genom deras radioshow Manager Tools Podcast delat med sig av konkreta råd angående området ledarskap. Dessa råd bygger på egna studier av stora framgångsrika ledare inom bland annat svenskt ledarskap. De har därigenom kunnat påvisa fyra tydliga gemensamma nämnare: en stark professionell relation till medarbetare, kontinuerlig återkoppling kring medarbetarnas prestationer, coachning som gynnar medarbetarnas utveckling samt delegering där medarbetarna får nya uppgifter och mer ansvar. Du kan också, genom en ledarskapsutbildning, förankra dessa råd i ditt personliga ledarskap.