Arbetsrätt

Chefsutbildning i arbetsrätt

Ledarskapsutbildning i arbetsrätt

Chefsutbildning i arbetsrätt

Arbetsrätt för chefer är en grundläggande utbildning för nya chefer, som lär dig att göra rätt gentemot personalen. Är du chef är det viktigt att du känner till lagar och regler. En utbildning som riktar in sig på arbetsrätten ger dig kunskaperna du behöver. Ett förslag är att gå en kurs i arbetsrätt hos Hjärtum Utbildning. Det är en utbildning för chefer, som ger dig en grundlig och nödvändig uppdatering om gällande lagar och regler.

Kunskaper om arbetsmarknadens villkor

Att du har kunskaper om arbetsrätten är viktigt, inte minst för att att upprätthålla ett förtroende mellan dig och dina anställda. Villkoren mellan arbetsmarknadens parter i Sverige är reglerade i kollektivavtal. Det brukar kallas för den svenska modellen. Kollektivavtalen ger ofta bättre villkor än vad arbetsrätten föreskriver. Antal semesterdagar kan vara fler i kollektivavtalet, arbetstiden vara kortare. Ledighet vid klämdagar ingår ofta och även hur friskvårdsförmåner blir erbjudna. Sådana saker lär du dig under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt.

Kurs i arbetsrätt lär dig om kollektivavtal

En kurs i arbetsrätt ger dig grundläggande kunskaper som du som chef behöver vara insatt i. Du kan lära dig hur allt fungerar och hänger ihop genom att gå en ledarskapsutbildning i arbetsrätt. Utbildningen förklarar sammanhangen och gör terminologin blir begriplig. Du lär dig om avtal som gäller på din arbetsplats och hur du lever upp till dem. Även om er arbetsplats inte har tecknat ett kollektivavtal kan ni ha ett så kallat hängavtal. Det innebär att ni ändå följer ett visst kollektivavtals regler. Detta är en regel som du måste känna till.

Kunnande om arbetsrätt genom ledarskapsutbildning

Arbetsrätt är de lagar och regler som bestämmer förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Skaffa dig kunnande om vad detta innebär under en ledarskapsutbildning som inkluderar arbetsrätten.  Med utbildning kommer förståelse för vad arbetsrätten går ut på. Till exempel lär du dig om den  individuella arbetsrätten. Den avser när man via sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor. Det lönar sig att ha ordentliga kunskaper i detta ämne så man vet vad man har för rättigheter på sitt arbete.  Arbetsrätt reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Dessa är oftast till arbetstagarnas fördel och gör att arbetsgivaren inte kan lägga in sämre villkor i avtalen med de anställda än vad som är reglerat i lagarna.

Lär dig mer om Lagen om anställningsskydd- LAS

LAS, lagen om anställningsskydd är en lag som är central inom området arbetsrätt, då den reglerar villkoren kring en anställning. Att du behöver kunskaper om LAS är därför självklart. Den berör exempelvis den huvudregel som innebär att en anställning gäller tills vidare. Arbetsgivaren måste senast en månad efter det att anställningen startat informera om de villkor som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

LAS beskriver också att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, lämnas skriftligen och innehålla uppgifter om varför uppsägning sker. En av de mest kända delarna av LAS handlar om turordningsreglerna vid uppsägning. Till exempel får arbetsgivaren undanta två anställda från turordningsreglerna, om dessa personer är särskilt viktiga för verksamheten.

Få kunskaper om andra lagar som rör arbetsrätt

En ledarskapsutbildning som har fokus på arbetsrätten tar även upp medbestämmandelagen, MBL. Här regleras föreningsrätten, som anger att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt att vara medlemmar i en arbetsgivare- respektive arbetstagarorganisation. MBL innehåller även den lag som ger rätt att förhandla med motparten och rätten till information, vilket kallas informationsrätten.

Du lär dig att medbestämmandelagen behandlar de regler som bestämmer hur kollektivavtal sluts mellan arbetsmarknadens parter. Semesterlagen reglerar semesterförmånerna så som semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Föräldraledighetslagen reglerar ledighet för föräldrar och vårdnadshavare t ex i samband med barnets födelse och i samband med sjukdom. Genom att gå en ledarskapsutbildning i arbetsrätt får du bättre koll på dessa lagar.

Arbetsrätt för chefer i praktiken

Som chef har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som regleras av arbetsrätten. Det kan gälla vem som har rätt att anställa och vad som gäller vid uppsägningar och omplaceringar. Vi erbjuder därför en ledarskapsutbildning med fokus på de delar av arbetsrätt som har störst relevans för dig som är chef. Utbildningen ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning.

Nästan all juridik, inklusive arbetsrätt, handlar om att kunna tillämpa ett regelverk i olika situationer som kan uppkomma. Inget fall är det andra likt, därför måste man kunna reglerna och förstå vilket syfte reglerna har och hur de samspelar med andra regler.

Ledarskapsutbildning om spelreglerna

Arbetsrätten ger spelreglerna för hur kollektivavtal ska ingås och vad som händer vid oenighet. Detta lär du dig under en ledarskapsutbildning i arbetsrätt. Arbetsrätten ger parterna riktlinjer men också en stor frihet när de ska komma överens om villkoren i kollektivavtalen. Varje situation som rör arbetsrätt kan ses från olika perspektiv och tolkas på olika sätt. Makten på arbetsmarknaden är ojämnt fördelad mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Företagen ska sträva efter högsta möjliga vinst, arbetstagaren behöver goda villkor och en tillfredsställande lön. Arbetsrätten finns till för att förena ekonomisk utveckling med rättvis fördelning och social trygghet. Kunskap om avtalen och lagstiftningen är avgörande för att kunna planera och bedriva en effektiv verksamhet.

Baskunskaper om den svenska arbetsrätten

I industrialismens barndom hade arbetsgivaren all makt. De kunde fritt anställa och avskeda, ensidigt leda och fördela arbetet utan hänsyn till de anställda. De uselt betalda arbetarna slöt sig samman och fick kämpa hårt för rätten att organisera sig och hävda sina intressen.

1905 upprättades det första stora kollektivavtalet i verkstadsindustrin, en viktig milstolpe inom arbetsrätten. Under decemberkompromissen 1906 erkände arbetsgivarna arbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar och LO erkände arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet.

1928 inrättades arbetsdomstolen och lagen om kollektivavtal antogs av riksdagen. 1938 tecknade LO och SAF Saltsjöbadsavtalet som lade grunden för ett mångårigt samförstånd mellan parterna. En vändpunkt blev vänstervågen 1968 och gruvstrejken 1969.

På 1970-talet införde riksdagen en rad lagar för att stärka arbetstagarnas ställning. Exempelvis lagarna om medbestämmande och anställningsskydd.

1995 gick Sverige med i EU vilket påverkade arbetsrätten på några områden och den blev mer internationell. Beslut som fattas i Bryssel påverkar den Svenska arbetsrätten och många fackliga organisationer finns därför representerade genom det fackliga Brysselkontoret.

Utbildade chefer förstår svensk arbetsrätt

Arbetsrätt påverkar på många sätt vårt dagliga arbetsliv. En utbildad chef har skaffat sig förståelse för vad svensk arbetsrätt innebär. Han eller hon har lärt sig att arbetsrätten reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Den berör bland annat anställningstrygghet, anställningsformer och diskriminering. Arbetsrätt sätter även spelreglerna mellan arbetsmarknadens parter och reglerar rätten att vidta stridsåtgärder, som strejk och övertidsblockad.

Svensk arbetsrätt regleras till stor del av de fackliga organisationerna och deras motparter på arbetsgivarsidan. I kollektivavtalen hittar man svar på många av de arbetsrättsliga frågorna som berör den enskilda i arbetslivet och reglerar arbetstids- och anställningsvillkor. Att hitta svaren blir enklare efter en ledarskapsutbildning i arbetsrätt. Avtalen är flexibla, samtidigt som de ger bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Rätten att vidta stridsåtgärder är viktig för att skapa rimliga villkor, men bör användas med förnuft.

Arbetsrätten självklar för facken

För en facklig centralorganisation är arbetsrätt en självklar fråga att arbeta med. Det är dock förbunden som reglerar enskilda medlemsärenden och arbetsrättsliga tvister. Fackens jurister bevakar i sin tur förbundens intressen på arbetsrättens område. Facken är även remissinstans för lagförslag och fungerar som experter på arbetsrätt i olika arbetsgrupper. Det finns också ett samarbete mellan de tre fackliga centralorganisationerna (Saco, LO och TCO). Och syftet är att på plats bevaka och frågor som har betydelse för svenska löntagare och svensk arbetsrätt.

Kurs i arbetsrätt för chefer

Kunskaper i arbetsrätt är en färskvara. Det införs ofta nya lagar och bestämmelser, och för att uppdatera sig är det klokt att gå en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsrätt. Här kan man lära sig om faktorer som förtursregler, integritetsfrågor, distansarbete och diskriminering, faktorer som är mycket viktiga för chefer att kunna.

Många företag har en HR-avdelning med ansvar för arbetsrättsliga frågor, men det är viktigt att det finns kompetens när det gäller arbetsrätt hos så många som möjligt med chefsansvar. Idag är arbetslivet föränderligt och omorganisationer snarare är regel än undantag. Det är därför viktigt att att chefer utbildas i arbetsrätt så de är beredda med kunskap och kan agera i kritiska situationer.

Få kunskaper om regler vid deltidsanställning

Inför en omorganisation där det kan bli aktuellt med uppsägningar och omplaceringar är det extra viktigt med kunskaper om arbetsrätt. Annars kan i värsta fall beslut gällande personalförändringar fattas på felaktiga grunder. Frågor som rör arbetsrätt finns med i många olika faser av ett företags verksamhet. I perioder av tillväxt kan man behöva rekrytera ny personal.

I sådana lägen är det bra att komplettera kunskaperna om olika anställningsformer och lära sig mer om hur man skriver relevanta anställningskontrakt. En kurs i arbetsrätt kan bidra till ökade kunskaper om allmänna arbetsrättsliga principer och ger en stabil grund att stå på.

Ledarskapsutbildning i arbetsrätt för chefer

Oavsett vilken typ av arbetsform man har så är det viktigt att man har kunskap om arbetsrätt för chefer, personal och arbetsgivare. En ledarskapsutbildning ger dig dessa kunskaper. Genom lärdomar om arbetsrätt så vet man vad för typ av kollektivavtal som gäller inom olika branscher vilket kan göra att valet över vilka typer av tjänster man ska söka blir lättare.

När man ska söka någon typ av högre tjänst, exempelvis en chefstjänst, så är det mycket man bör och måste tänka på. Först och främst måste man se till att man har den utbildning och den erfarenhet och meriter som kan tänkas krävas för att bli en av de starkaste kandidaterna under rekryteringsprocessen. Sedan är det viktigt att ha kunskap om arbetsrätt för chefer. Bland annat för att veta hur ditt eventuella framtida anställningsavtal kommer att se ut. Arbetsrätt för chefer lägger också riktlinjerna för det väldigt viktiga kollektivavtalet.

Kunskaper i arbetsrätt

Det är viktigt att se till att ett avtal klart och tydligt säger vilka typer av arbetsuppgifter man ska utföra, vilka de ordinarie arbetstiderna och vilka regler som gäller vid övertidsarbete. Goda kunskaper i arbetsrätt för chefer gör att man har bra koll på vilka ungefärliga ingångs- och medellöner som gäller för den typ av tjänst man söker.

Kollektivavtalet styrs till stor del av arbetsrätten

Att ha koll på sitt anställningsavtal är oerhört viktigt. Man bör ha förståelse för vad arbetsrätten innefattar och att det är viss skillnad på arbetsrätt för chefer jämfört med för vanliga anställda. Det är också viktigt att vara insatt i sitt kollektivavtal. Kollektivavtalet styrs till stor del av arbetsrätten och reglerar bland annat arbetstiderna, samt lön och eventuell övertidsersättning.

Arbetsrätt är en samling lagar som gäller för alla arbetstagare och arbetsgivare och reglerar vilka skyldigheter och rättigheter man har. Det är EU som sammanställer och utformar dessa regler och ska jobba mot att skapa en hög nivå av sysselsättning och låg arbetslöshet samt se till att människor inte behöver jobba under för dåliga villkor.

Kollektivavtalet

Det är den största och kanske viktigaste delen inom arbetsrätt för chefer och anställda är kollektivavtalet eftersom den reglerar allt ifrån lön till arbetstider, förmåner och eventuell övertidsersättning. Kollektivavtal är till viss del utformad individuellt mellan olika arbetsplatser men det finns vissa riktlinjer som den bör och ska följa. Det finns således all anledning att gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Arbetsrätt och turordningsregler

När man på ett företag eller en verksamhet ska tillsätta en högre tjänst så tillsätts den ofta av någon som redan jobbar på arbetsplatsen. Man kan diskutera om detta är rättvist och verkligen ger den person som förtjänar det mest chansen?

Arbetsrätt för chefer säger trots allt inget om vilka som ska rekryteras till nya tjänster. Man skulle kunna säga att det på många ställen finns en typ av turordningsregler. Som styr vilka som kommer att bli befordrade och någon gång komma att inneha en chefstjänst. Många gånger kan det vara så att relationerna och kemin mellan en underordnad och en överordnad väger tyngre än de faktiska prestationerna på jobbet. Då det kommer till att välja vem i personalen som ska befordras. Arbetsrätt för chefer säger endast att den som anses som mest lämpad som ska få tjänsten.

Arbetsrätt är viktig oavsett anställning

Den stora arbetslöshet som finns idag gör man kanske tvingas söka jobb man egentligen inte vill ha. Man kan även tvingas ta visstidsanställningar som inte ger samma trygghet och fördelar som ett fast arbete. I vissa fall kan det dock kännas som en spännande utmaning med visstidsanställningar. Man kanske gillar tillvaron med att byta jobb då och då och att hela tiden få göra nya saker och få nya erfarenheter. Det är dock viktigt att ha koll på arbetsrätt oavsett vilken typ av jobb det är som man söker. En kurs i arbetsrätt kan hjälpa att öka insikten i detta.

Det kan vara ett bra förslag att begränsa antal timmar man får ha i övertid för att skapa fler jobb. Man kan även korta ned antalet timmar i en vanlig arbetsvecka vilket skulle kunna bidra till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Arbetsrätten skulle då behöva genomgå en förändring. Arbetsrätt för chefer talar bland annat om i vilken utsträckning man får jobba extra timmar. Den tiden bör vara liten, precis som tiden för alla andra arbetare. Man bör se till att alla kollektivavtal blir reglerade med hänsyn till att försöka lösa den arbetsbrist som råder.

Varsel

När man har ett fast jobb så ger arbetsrätten tryggheten att inte kunna bli avskedad utan en stark anledning. Så länge man sköter sitt jobb bra och presterar bra kan man känna sig ganska lugn och trygg i sin tillvaro. Tycker man att det jobb man har är kul och intressant så är det också större sannolikhet att man kommer att prestera bra. Men ibland så räcker detta inte.

Arbetsrätt i samband med arbetsbrist

Det största hotet mot att få behålla sin anställning är arbetsbristen. Ifall en arbetsplats inte har tillräckligt med arbete för att sysselsätta all personal så har de rätt att ta till varsel och avskeda folk. Som chef får man inte själv ta beslut om varsel utan det måste oftast vara ett gemensamt beslut från företagets styrelse. Alla chefer bör man överväga att läsa en kurs i arbetsrätt för chefer. Eftersom den kan ge en grundläggande förståelse över det mesta som rör anställda på en arbetsplats.

Arbetsrätten reglerar regler för uppsägning

Arbetsrätt för chefer reglerar bland annat regler om uppsägning. Blir man avskedad från sitt arbete helt utan förvarning och till synes utan anledning så finns det hjälp att få. Man kan vända sig till arbetsdomstolen och få hjälp av sitt fackförbund för att driva ärendet. Att blir avskedad utan anledning kan innebära att man känner sig kränkt och inte uppskattad för det arbete man utfört.

Arbetsrätt i samband med avsked

Det är alltså på många sätt fel att sparka någon utan att det finns någon allvarlig bakomliggande orsak. Detta är därför reglerat i arbetsrätt för chefer. Arbetsrätt för chefer innehåller riktlinjer och rekommendationer som klart och tydligt visar på vad som gäller om man ska avskeda någon och vilka krav som måste vara uppfyllda.

Arbetsrätten för egenföretagare

Mellan arbetsrätt för chefer och arbetsrätt för vanlig personal finns idag inga direkta skillnader. Det är i stort sett samma lagar och regler som gäller och som du ska följa. Detta oavsett vilken typ av företag eller organisation man arbetar inom. Bedriver man egen firma och på så sätt på ett sätt jobbar som chef så är det dock endast en själv som har makten att reglera sin arbetssituation. Som egenföretagare behöver man ju alltså varken ha kunskaper om arbetsrätt eller riskera att råka ut för avsked.