Ledarskapsindex

Ledarskapsindex visar ledarskapsförmågan

ledarskapsindex, ledarrollen och ledarskapLedarskapet i en organisation är avgörande för hur framgångsrik organisationen är. Och hur väl organisationens mål uppnås. Det finns olika indikatorer och verktyg som är användbara både för att analysera en organisations ledarskap. Och för att skapa strategier för att förbättra detsamma. Ett ledarskapsindex är ett av dessa verktyg som används för att identifiera och möjliggöra ständiga förbättringar i ledarskapet.

Ett ledarskapsindex bygger på hur ledarskapet uppfattas och hur väl man når sina mål. Medarbetarnas bild av hur de upplever ledarskapet är en viktig del i detta. Medarbetarna får, ofta genom en enkät, komma till tals kring hur de upplever ledarskapet. Detta har flera fördelar. Medarbetarna upplever ofta att deras uppfattning är viktig. Därtill lyfter man som chef diskussionen om vikten av ledarskapet till agendan. Och skapar ett forum att diskutera det.

Ledarskapsindex är indikator på ledarskap

Ett ledarskapsindex är en indikator på en organisations ledarskap, dess styrkor och dess möjligheter. Utifrån detta kan man sedan planera vilka åtgärder som bör vidtas för att bibehålla. Utveckla eller förändra ledarskapet inom organisationen. Detta resultat kan fungera som en fingervisning om exempelvis vilken sorts ledarskapsutbildning. Som kan vara klok för organisationen att satsa på. På detta sätt undviker organisationen att söka efter ledarskapsutbildningar inom lågt prioriterade områden. Eller områden som cheferna för tillfället är mindre motiverade för.

Ledarskap

Den chef som genomför ett ledarskapsindex får sina styrkor och svagheter presenterade. Utifrån vad hans eller hennes medarbetare angivit i skattningen. För att höja sitt resultat krävs att chefen är öppen för att öppet se på sitt ledarskap. Och att han eller hon också är redo för och intresserad av att genomföra en förändring. Att som chef visa att man är intresserad av sina medarbetares uppfattning om ledarskapet. Öppnar ofta i sig nya dörrar för kommunikation. Och man visar att man är redo att ta emot feedback om och diskutera sitt ledarskap.

Personlig handlingsplan

Den chef som är öppen för en förändring kopplat till sitt ledarskapsindex bör göra en plan för hur denna förändring ska gå till. En del beteenden och kan han eller hon ofta själv påverka. För andra krävs ofta en ledarskapsutbildning genom vilken chefen kan få guidning och stöd. Alla dessa identifierade åtgärder kan samlas i en personlig handlingsplan som kontinuerligt bör följas upp.

Ledarskapsindex vid val av ledarskapsutbildning

Ledarskapsindex som grund till att välja ledarskapsutbildning för ledare kan ske i samråd med chefens chef. Tillsammans kan man i chefens medarbetarsamtal skapa en kortsiktig såväl som långsiktig plan för chefens utveckling. Denna planering ger också en tydlig grund för kontinuerliga uppföljningar kring chefens prestation och levererade resultat.

Ledarutveckling

Att i en organisation regelbundet använda sig av ledarskapsindex visar mod och en vilja att ständigt hålla en hög kvalitet. Att därtill använda ledarskapsindex för att planera chefers kontinuerliga utveckling. Gör att denna planering blir mer konkret och möjlig att följa upp. Ledarskapsutbildning och annan ledarutveckling sätts in där behovet är störst. Och inom de arenor där chefen är mest mottaglig för detta. Därför optimeras organisationens satsningar på ledarskapsutbildning. Och fokuseras på de områden där chefen själv upplever störst motivation att komma vidare i sin utveckling.