Chefsrollen

Lär dig om chefsrollen under en ledarskapsutbildning

hitta din roll som chef

Ny i chefsrollen behöver utbildning

När du är ny i chefsrollen har du mycket att sätta dig in i. Synen på chefen har genom tiderna genomgått både utveckling och förändring. En grundläggande utbildning ger dig de senaste synsätten på chefen och ledaren. Olika egenskaper och personlighetstyper har blivit premierade vid olika epoker i historien. Det finns också en hel del teorier kring vad som är ett gott och funktionellt ledarskap.

Du behöver själv komma fram till vad ledarskapet innebär för dig. En utbildning kan bidra till att bena ut vissa frågetecken i chefsrollen. Du får kunskaper om vad förväntningar på dig och hur du ska kunna möta dessa samt nya krav.

Hur kan en utbildning ge svar?

Ledarskap, liksom människor och organisationer, är komplext, och detta gör forskning kring gott och aktivt ledarskap mycket intressant. En utbildning för nya chefer tar upp den senaste forskningen och förklarar vilka modeller som fungerar bäst. Därefter är det upp till dig att prova metoderna i din verklighet. Efter en utbildning inom ledarskapets område har du fått många nya insikter och även flera ledningsverktyg som du kan börja använda direkt. Ledarskap är mångfacetterat och det är även det som gör det så spännande. En utbildningen är en genväg till ett både effektivt och starkt ledarskap. Det ger många nya infallsvinklar och även svar på vanliga frågor om ledarskap.

Chefsrollen styrd av genom lagstiftning

Chef är den roll man får när man tillträder på en position. Chefsrollen är kopplad till en anställning och medför olika typer av ansvar och befogenheter. Det finns olika krav på den som är chef, beroende på vilken organisation han eller hon arbetar i. Vissa krav i chefsrollen är reglerade genom lagstiftning. Till exempel kring arbetsmiljö, Lagen om Anställningsskydd, Medbestämmandelagen och så vidare.

För att säkerställa att man som chef följer gällande lagar är det att rekommendera att gå en ledarskapsutbildning som täcker detta. Krav kan också komma från företagsinternt håll. Och kan gälla till exempel delegationsordning, krav på uppföljningar av ekonomi och så vidare. Även för detta kan det vara en klok idé för organisationen att anordna en utbildning för berörda chefer. För att säkerställa att uppdraget är korrekt uppfattat och att tillräckliga verktyg är på plats för att genomföra det.

Ledarskapsutbildning i chefskap

Att vara chef innebär mer än den titel och den position som man är utsedd att axla och anställd för. Chefsrollen handlar såklart om att ta det ansvar och utföra de uppgifter som tilldelats en av den organisation man jobbar för. Chefsrollen handlar dock även om att representera organisationen utåt. Samt att inspirera och driva människor till goda resultat. Genom olika sorters utbildning för ledare inom ledarskap kan du som chef tillskansa sig goda verktyg för att utvecklas och trivas i chefsrollen.

Grunden i ledarskapet måste dock ligga i en god självkännedom och personlig utveckling. Genom utbildning i ledarskap kan man även få verktyg för att identifiera sin chefspersonlighet. För att använda denna optimalt i chefsrollen.

Lär dig skillnaden mellan chefskap och ledarskap

Det är bra att du lär dig skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Chefsrollen är den roll du får i och med att du rekryteras till en chefsposition. Som ovan nämnt är denna roll förknippad med en rad krav och befogenheter. Skillnaden mellan chefsrollen och ledarrollen är främst att chefsrollen är en position. Medan ledarrollen är något man förvärvar i den positionen. Att vara bra ledare handlar om att, utöver att ta chefsansvaret, också inspirera och driva sina medarbetare.

Chefsrollen blir du tilldelad, ledarrollens utveckling sker i samspel med medarbetarna. Ledaren följer man för hans eller hennes egenskaper att leda. Ofta är detta förknippat med individens personlighet. Men det finns en hel del färdigheter inom ledarskap som man som chef kan skaffa sig genom utbildning. En ledarskapsutbildning som fokuserar på att förstå sina personliga ledaregenskaper. Och att utveckla dessa kan vara en god investering.

Ny som chef och ny i chefsrollen

För den som är ny som chef kan chefsrollen vara komplicerad. Ibland har den nya chefen precis tillträtt sin första tjänst som ledare och behöver hitta sin roll inför sina medarbetare. Han eller hon behöver också kunna hantera relationer med och krav från chefer högre upp i organisationen. Därtill ska den nya chefen kunna företräda organisationen utåt på ett professionellt sätt. Inte sällan är kraven höga och frågorna många. För att stå stadigt i sin nya roll som chef är tillräcklig utbildning en god investering.

Utbildning i ledarskap

Genom utbildning i ledarskap kan den nya chefen få verktyg för att hantera chefsrollen.
I vissa fall kan den som är ny som chef ha varit en del av den grupp som han eller hon nu ska leda. Detta kräver att man som chef förstår den roll man nu befinner sig i, samt att man förmår att stå stadigt i den Det kan vara komplicerat att gå från rollen som kollega till att bli sina tidigare kollegors chef.

Därtill är situationen också ny för arbetsgruppen. Och det kan vara svårt för gruppen att veta hur de ska bemöta sin nya chef som en gång var en del av deras grupp. Här är tydlighet från den nya chefen nödvändigt. Det är också nödvändigt för den nya chefen att våga vara chef. En chef som är mer vän än ledare skapar förvirring bland alla. Och förmår sällan stå för ett gott, tryggt ledarskap. En chefsutbildning med fokus på chefsutveckling och att hitta sig själv i rollen som chef kan vara till hjälp.

Chefsrollen som ny chef

Den nya chefen har i sin roll möjlighet att skapa grunden för en mycket god relation med sina tidigare kollegor. Om han eller hon är trygg i sin roll. För att hitta rätt i chefsrollen som ny chef, kan man finna många svar genom chefsutbildning. Det kan också vara av värde att få möta andra nya chefer i samma situation och diskutera chefsrollen. Genom att gå en utbildning tillsammans med andra nya chefer kan man där få möjlighet att bygga nätverk och utbyta viktiga erfarenheter.

Olika typer av ledarskap

Olika typer av organisationer kräver olika typer av ledarskap och därmed olika typer av ledarskapsutbildning. Det är skillnad på ledarskapet och därmed chefsrollen i olika organisationer. Man brukar ibland skilja på mjuka organisationer, eller human service organisations, och hårda organisationer. Förenklat innebär detta att förra fokuserar på att leverera service till människor, medan de senare arbetar med produktion av varor.

Även om organisationer som arbetar med hårda värden ofta präglas av en mer fyrkantig kultur, är det viktigt att iaktta att en god balans mellan mjuka och hårda värden i ledarskapet brukar ge störst framgång. För att optimera sitt ledarskap och hitta sin egen goda balans mellan mjuka och hårda värden kan en utbildning i ledarskap vara till stor hjälp.

Chefsrollen – en historisk tillbakablick

Har historien något inflytande över hur vi idag ser på ledarskap och chefsrollen? Spelar trender någon roll för hur vi leder och lär oss leda? Och finns det något att tänka på i samband med att välja ledarskapsutbildning kopplat till de trender som finns i samhället och i ledarskapssammanhang?

Chefer och ledare har funnits i alla tider och därmed även chefsrollen. En organisation, en grupp, en familj eller en flock, alla behöver någon form av ledarskap. I alla länder och organisationer finns chefer, och i varje sammanhang finns en egen kultur kring ledarskap. Genom historien har vi sett många olika sorters ledarskap, och en hel del olika tankar om vad som kännetecknar ett framgångsrikt sådant.

Chefsrollen har blivit förändrad över tid

Chefsrollen och vad den innebär har genomgått förändringar över tid, och ändringarna fortsätter än idag. Sett ur ett historiskt perspektiv kan man se att chefsrollen blivit påverkad av såväl samhällets utveckling, som av rådande trender inom ledarskapslitteraturen. Låt oss titta på några intressanta händelser i arbetslivets och ledarskapets historia, och fundera över hur detta påverkar vår syn på ledarskap, chefsrollen och chefsutbildning idag.

Skildring av chefsrollen

En tidig skildring av chefsrollen, får man i den radikala boken Fursten av Niccolo Machiavelli. Denna skrift ger en bild av hur synen på ledarskap såg ut under medeltiden. Meningarna går isär kring huruvida boken speglar Machiavellis egen uppfattning, eller om innehållet är en satir kring det ledarskap som furstar och monarker utövade under den sena medeltiden. Dock är den som skrift intressant då den speglar uppfattningen att maktfullkomlighet hos ledaren hade visat goda resultat.

Chefsrollen enligt Machiavelli är begriplig

Troligtvis var detta en utbredd tendens under den aktuella tiden. Denna uppfattning ligger ganska långt ifrån dagens rådande bild av ett gott och framgångsrikt ledarskap. Trots detta finns intressanta iakttagelser att göra kring hur ledarskap uppfattades på den tiden. Chefsrollen enligt Machiavelli är begriplig, kopplad till sitt sammanhang och sin tidsepok. Organisationer är en del av det samhälle vi lever i. Således kan inte chefsrollen brytas loss från sitt sammanhang, utan är starkt sammankopplad med det samhälle man befinner sig i och de influenser som för tillfället råder.

Chefsrollen i Sverige genom tiderna

Låt oss titta på några andra epoker och händelser som påverkat chefsrollen i Sverige genom tiderna; En spännande tid inom ledarskap och organisationer är tiden för Industrialismen. En helt ny era och ett helt nytt levnadssätt skapade nya sorters organisationer. Även detta medförde förändringar i chefsrollen. Där människans huvudnäringar tidigare legat inom jordbruk och hantverk, tog fler och fler anställning vid industrier. Människor flyttade från landsbygden till städerna. Nya uppfinningar ökade produktionstakten.

Många människor konkurrerade om få jobb, och såväl låga löner som krävande arbetsklimat var en verklighet för många. Då arbetet inte krävde specialistkunskaper som idag, var det underordnat att skydda sina medarbetare på det sätt som idag anses självklart. Jämförelser kan göras med chefsrollen i dagens Sverige, som innebär ett stort ansvar för medarbetarens hälsa och arbetsmiljö. Kraven på arbetsgivaren idag är onekligen betydligt större än då, och diskussionen kring arbetsmiljö är idag ett givet inslag på varje svensk arbetsplats.

Fredrika Bremer kvinnornas röst för sin roll

Efter andra världskriget skedde stora förändringar på arbetsmarknaden. Mer arbetskraft behövdes, och kvinnorna började komma ut på arbetsmarknaden i allt större utsträckning. Från början handlade det främst om enklare jobb, men med tiden började fler och fler kvinnor att skaffa sig högre utbildning och mer avancerade tjänster. Internationellt kämpade kvinnor som Ellen Key för kvinnlig utbildning, och i Sverige var Fredrika Bremer kvinnornas röst för sin roll i utbildnings- och yrkeslivet.

Vi får kvinnor som chefer

I takt med att kvinnor intog arbetsmarknaden i allt högre utsträckning tog en annan debatt fart: den om kvinnors respektive mäns löner. Orättvisorna mellan könen kvarstår, även om kvinnor sedan länge visat sin kunskap och kompetens i på arbetsmarknaden. Vad är det som gör att andra trender sker snabbt, men jämställdhet med lika löner för lika arbete släpar efter? Och kvinnor på arbetsmarknaden innebär också kvinnor som chefer. En intressant fråga är om kvinnlig och manligt ledarskap skiljer sig, och om så är fallet, på vilket sätt det skiljer sig. Det finns många intressanta tankar kring detta, och diskussionen fortgår.

Fackföreningarnas syfte påverkade chefsrollen

I spåren av den industriella revolutionen kunde förändringar på arbetsmarknaden skönjas. Under det sena 1800-talet började fackföreningar formas. Fackföreningarnas syfte var att föra medarbetarnas talan inför arbetsgivaren, och att ta tillvara på arbetstagarnas intressen. Återigen utvecklades chefsrollen, då cheferna i fackföreningarna fick en motpart som belyste medarbetarnas intressen. Där medarbetarna tidigare endast kunnat hävda sin rätt genom strejker, fanns plötsligt en kollektivt organiserad part som kunde föra talan.

Genombrott för chefsrollen i Sverige var MBL

Ett genombrott för chefsrollen i Sverige var Medbestämmandelagen som infördes 1976. Genom den reglerades arbetsgivares skyldighet att förhandla med de fackliga organisationerna innan man genomförde betydande förändringar för medarbetarna. För chefsrollen innebar detta att en kontinuerlig dialog med de fackliga organisationerna blev nödvändig.

Den som genomgår en chefsutbildning idag, lär sig hur denna dialog kan optimeras. Genom en chefsutbildning kan man också tränas i hur man i chefsrollen hanterar den sköra balansen mellan att driva verksamheten i en önskvärd riktning och samtidigt vara hänsynsfull mot de fackliga önskemål som ska skydda medarbetarna. Man kan också träna sin förmåga att förhandla med facken på ett klokt och effektivt sätt.

Kraven på chefen och Chefsrollen

Strukturer i organisationer ändras efter tid. Härmed följer även kraven på chefen och Chefsrollen. Dels ändras förutsättningarna för organisationer, och dels styr olika teorier och visioner vad som för tillfället är viktigt. Chefsrollen är på så sätt konjunkturkänslig. Som exempel kan nämnas den våg som drog över organisationer under 1980-talet, då organisationerna skulle plattas ut. SAS vd Jan Carlzon manade till att riva pyramiderna, och många organisationer följde i dessa spår. Chefslager raderades, och chefsrollen förändrades för de chefer vars led fortfarande var intakta.

Trender som förändrar synen på chefen och chefsrollen

Med tanke på de trender som förändrar synen på chefen och chefsrollen, krävs också att den som levererar en chefsutbildning är medveten om vad som är en övergående trend och vad som är beprövad kunskap som hållit genom generationer. Som exempel kan nämnas synen på vad som är önskvärda egenskaper för en medarbetare i en organisation. Tidigare var trofasthet, att stanna på en och samma arbetsplats länge och växa i organisationen eftersträvansvärt. Man investerade i sin medarbetare och i gengäld fick man tillbaka livslångt engagemang som belönades med guldklocka.

Modern syn på chefsrollen

Idag ser det annorlunda ut. Den som tidigare kallades ”hoppjerka”, är idag den som målmedvetet styr sin karriärtrappa genom olika organisationer. Vi rekommenderas att inte stanna för länge på samma ställe, utan att passa på att gå vidare och växa innan vi fastnar. När synen på medarbetaren utvecklas, behöver också chefsrollen utvecklas. En organisation med en högre omsättning på medarbetare än förr, behöver en modern syn på chefsrollen för att hinna med utvecklingen.

Personlighetstester

Ett relativt nytt fenomen inom organisation och ledarskap är de personlighetsindikatorer som används. Populära personlighetstester, som till exempel Myers Briggs och Big Five görs vid rekryteringar. Utifrån dessa ämnar man ta reda på vilken personlighetstyp den rekryterade medarbetaren har, och hur denna kan utvecklas genom sin karriär. Därtill används testerna för att säkerställa att sammansättningen mellan personlighetstyper i en grupp är sund och utvecklande. För att använda sig av dessa verktyg krävs en viss typ av chefsutbildning. Efter att denna chefsutbildning är genomgången, kan man sedan med sin licens fortsätta att genomföra dessa tester.

Distans mellan chef och medarbetare

Många chefer upplever idag att n stor del av deras tid läggs idag på administration. Organisationer är slimmade och optimerade för att få ut så mycket som möjligt av så få som möjligt. En chef ska hinna både administrera sin verksamhet, men för den skull inte tappa bort sin nära kontakt med sina medarbetare. Därtill sker en stor del av vår kommunikation genom mejl chattfunktioner och liknande medier. Detta skapar ytterligare distans mellan chef och medarbetare, och ställer höga krav på chefen i chefsrollen. Att hantera chefsrollen kräver kunskap, vilket kan uppnås genom rätt chefsutbildning. En chefsutbildning som ger rätt verktyg för att hantera komplexiteten i uppdraget är en klok investering.

Chefsrollen i dagens organisationer är komplex

Chefsrollen i dagens organisationer är komplex, kanske mer komplex än någonsin tidigare. Kraven på prestation och leverans höjs i takt med att konkurrensen ökar. Vi arbetar i ett globalt sammanhang, vilket innebär att konkurrensen numera ofta kommer från andra länder. Likaledes levereras också organisationers tjänst eller produkt över landsgränserna. Därtill är det nu mer vanligt med internationella samarbeten, eller att organisationer startar verksamhet i andra länder.

Plötsligt ställs chefer inför utmaningen att leda och förhandla i en internationell kontext. Detta kräver att vi klarar av ytterligare en dimension av chefsrollen. En chefsutbildning som fokuserar på ledarskap i ett globalt perspektiv kan vara till stor hjälp för att klara dessa utmaningar.

Chefsrollen är mjukare och mer dynamisk

Chefsrollen har förändrats över tid. Från att tidigare vara fokuserat på att leda andra enväldigt i en grupp, har chefsrollen mer och mer kommit att handla om att coacha sina medarbetare till bättre resultat. Chefsrollen är mjukare och mer dynamisk, och medarbetaren har idag mer inflytande över sin situation än tidigare. På många sätt är detta en positiv utveckling. Hälsa och trivsel på arbetsplatsen är idag av stor betydelse på svenska arbetsplatser, och kopplas tätt samman med bra resultat och hög prestation.

I chefsrollen ingår att verka för medarbetare som mår bra. En chefsutbildning med fokus på friska medarbetare kan ge bra verktyg kring detta, samtidigt som den kan ge information om det ansvar som man som chef har kring sina medarbetares hälsa.

Ledarskap baserar sig på färsk forskning

Då diskussionen kring chefsrollen som ovan nämnt är trendkänslig, finns det en del frågeställningar som blir intressanta. Då de trender vi kan se inom ledarskap baserar sig på relativt färsk forskning och teorier, är det svårt att avgöra vad som är beprövad kunskap och vad som är en övergående nyck. En annan fråga är om de trender som skapas alltid stämmer överens med behovet hos medarbetarna.

Coachande chef

Visst är det underbart med en coachande chef som ger mycket frihet, men kanske finns det fortfarande medarbetare som mår bäst av en enväldig chef som ger klara och tydliga direktiv utan alltför mycket inblandning från medarbetarna? Människor som är födda i olika generationer har ofta olika förväntningar på en chef. Där 80-och 90-talisterna önskar stor frihet och mycket bekräftelse, kan 50-talisten känna sig vilse och bortglömd om inte chefen styr med stor tydlighet och autonomi.

Med chefsutbildning håller man sig i framkant

Historien och dess händelser har utan tvekan ändrat och utvecklat vår syn på ledarskap. Som tidigare nämnt blåser trender fort fram inom ledarskap. Utveckling sker bland annat därför att mer forskning bedrivs, men en hel del förändringar speglar också samhället och de tendenser som pågår. Nya händelser väcker nya frågor, och nya frågor leder till mer kunskap och nya rön.

Alla vill följa med i utvecklingen, och inte minst inom området chefsutbildning håller man sig gärna i framkant. Detta är naturligtvis viktigt och bra. Dock kan man ställa sig frågan om alla arbetsplatser och alla medarbetare är redo för de förändringar som sker. Motsvarar behovet trenderna? Som i alla sammanhang där man arbetar med människor är sunt förnuft och fingertoppskänsla förutsättningar för att nå framgång och en god dialog. Att intressera sig för och att följa trender kan vara mycket utvecklande, så länge man har en trygg förankring i sin egen person och sitt ledarskap.

Chefsutbildning för hållbart ledarskap

Hur ska man då som chef hålla reda på vad som är ett hållbart ledarskap och vad som är en trend inom ledarskapssfären som hotar att blåsa över? Hur ska man kunna bedriva ett ledarskap som fungerar för alla medarbetare i en heterogen grupp? Först och främst handlar ledarskap om att använda sig själv som redskap för att leda andra och driva en verksamhet framåt. Således bör man vara väl grundad i sig själv och hur man fungerar som ledare. Genom chefsutbildning kan man få hjälp i att finna sin grund i ledarskapet. Därtill gäller det att granska det urval som finns inom chefsutbildning.

Chefsutbildning för den som är ny som chef

En chefsutbildning som heter ny som chef fokuserar på grunden som ledare utan att lägga alltför stor tyngd vid de nyaste rönen är bra för den som är ny som chef. Men för den som länge varit chef och som vill utvecklas ytterligare, kan en chefsutbildning med mer trendkänsligt innehåll vara mycket intressant. Var man än befinner sig i sitt ledarskap, om man är ny som chef eller mycket erfaren finns en spännande flora av utvecklande chefsutbildningar att upptäcka.