Chefsutbildning ny som chef

En utbildning för nya chefer

en ledarskapsutbildning för nya chefer

Vår utbildning för nya chefer heter Ny som chef

Att gå en utbildning för nya chefer när du är ny i rollen som chef är nyckeln till ett starkt och hållbart ledarskap. Chefsutbildningen Ny som chef från Hjärtum Utbildning är en sådan utbildning. Kanske har du nu fått ansvaret att leda dina tidigare kollegor, och har ansvaret för att din grupp och din verksamhet ska prestera goda resultat. Då är det viktigt att du först får kunskaper om både grundläggande ledarskap och hur du kan vidareutveckla dina färdigheter. Vår utbildning i ledarskap är gedigen och varvar teori och fakta med praktiska övningar och diskussioner. På så sätt skapar du nya insikter och nya tankesätt, vilka kommer att hjälpa dig bli riktigt lyckosam som chef.

Utbildning som ger faktakunskaper

I dina nya arbetsuppgifter som ny chef ingår att du ska coacha och stödja, reda ut konflikter och lösa svåra personalproblem. För att klara av allt detta behöver du kompetens i ledarskap om hur du som chef bör och kan agera. En ledarskapsutbildning ger dig faktakunskap om lagar och regler, modeller och verktyg för gott ledarskap. När du är ny som chef är baskunskaper ett måste för att du ska kunna leda din grupp på ett bra sätt. Kunskaperna är också viktiga för att du ska förstå det ansvar som du nu har fått.

Utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna ledarskapsutbildning, som heter Ny som chef, omfattar två utbildningsdagar. Den går i Stockholm, Göteborg och i Malmö, samt som distansutbildning. Det finns därför alltid en utbildning nära dig. På schemat står utveckling för dig som är ny som chef och en möjlighet att ställa alla frågor du kan tänkas ha inför din nya utmaning. Tillsammans med våra utbildningsledare har vi skapat ett utbildningsprogram som ger dig moderna och praktiskt användbara kunskaper. Du kommer att ha nytta av dina nya färdigheter varje dag som chef och dina uppgifter som ledare kommer att bli enklare att genomföra.

Ledarskapsutbildning som tar upp din chefsroll

Vår ledarskapsutbildning går igenom vad din roll som ny chef för med sig för dig. Nu handlar det om att du ska hitta och förfina dina talanger som ledare och chef. Utbildningen stärker ditt självförtroende i rollen och ökar även ditt förtroende hos dina anställda. Med kunskaper i ledarskap kommer trygghet i rollen, vilket kommer att göra ditt ledarskap framgångsrikt. Att samla in kunskaper om hur en chef kan och bör agera i olika situationer kommer att göra det lättare för dig att faktiskt agera i skarpt läge.

Kunskapsträning för ny som chef

Att vara chef är en spännande utmaning. Den som är chef är allkonstnär, en koordinator som använder sig själv som sitt främsta arbetsredskap. För att bli lyckosam med detta behöver du kunskap, både inom det område man arbetar, men främst kring sin egen person. Kännedom och kunskap om sig själv är något man tillskansar sig under sin väg som chef. Du får hjälp på traven under en utbildning. Vår ledarskapsutbildning handlar mycket om de mjuka delarna som chef. Det handlar om att förstå sig själv i rollen som ledare.

En chefsutbildning ger grundläggande kunskaper

Chefsutbildning Ny som chef

Vad behöver du stärka upp i ditt ledarskap?

För den som är ny som chef, och saknar erfarenhet av att leda, kan stöd och guidning vara viktig för att hitta sin väg. Genom att gå en ledarskapsutbildning kan man skaffa sig grundläggande kunskaper kring att vara chef. Du kommer till insikt om vad uppdraget innebär och hur dina egenskaper passar in i uppdraget. Vad måste du förändra? Vad behöver du förstärka? För den som är ny som chef är detta viktiga frågor att ställa och under en utbildning i ledarskap får du tillfälle att bolla dessa frågor med en erfaren utbildningsledare.

Ledarskapsutbildning ökar kunskaperna

En ledarskapsutbildning ökar dina kunskaper inom alla de viktigaste områdena du behöver förstå när du är ny i rollen. Du som är ny som chef kommer att möta många olika spännande situationer. Som chef ansvarar du både för resultatet i verksamheten och för de medarbetare man är chef över. Detta kräver kunskaper inom en hel del olika områden. Du behöver ha kunskap om det område inom vilket organisationen verkar, om ekonomi, om arbetsrätt etcetera. För dig som är ny som chef kan detta vara helt nya kunskapsområden. Därför kan en chefsutbildning eller chefskurs vara till stor nytta. En ledarskapsutbildning eller flera chefsutbildningar kan ge goda grundläggande kunskaper inom dessa områden. Och det ger en bra grund som skapar trygghet för den som är ny som chef.

Utbildning för chef i arbetsvardagen

En stor del av chefens vardag handlar om att guida, vägleda och styra sina medarbetare. Utan utbildning kan det vara svårt att veta hur detta ska gå till. Personalärenden och olika typer av samtal ingår i chefens uppdrag. Ibland kan chefen behöva medla och hjälpa till att lösa konflikter mellan medarbetare. För den som är ny som chef kan det kännas ovant. Och den som är ny som chef kan känna ett behov av att skaffa en kunskapsgrund inom samtalsmetodik. Genom att gå en chefsutbildning med denna inriktning kan man som chef lära sig mycket om hur man kan lägga upp sina samtal. Och hur man kan hjälpa sina medarbetare i rätt riktning med hjälp av vägledande samtal.

Utbildning i coaching ingår ofta

Som chef kan man komma långt med ett coachande ledarskap. Faktum är att coachning är så användbart att det ofta ingår som en naturlig del av en ledarskapsutbildning. Att coacha innebär att genom rätt frågor och förtroende för sina medarbetares kapacitet guida dem att själva hitta sina svar och lösningar. Detta leder i slutänden till att medarbetarna växer och utvecklas. En angenäm bieffekt är att man som chef hjälper sia medarbetare att bli mer självständiga i sitt arbete. Detta frigör mer tid för chefen. Och denna tid kan användas för att ytterligare stötta sina medarbetare. Fundera över vidareutbildning i ledarskap.

Ny som chef får kunskaper om coachning

Den som är ny som chef kan lära sig mer om coachande ledarskap genom en ledarskapsutbildning. För den som är ny i chefsrollen finns grundläggande kunskaper att inhämta inom området. Det kan ge en god förståelse om vad coachande ledarskap handlar om och hur detta kan praktiseras i vardagen. En utbildning kan även erbjuda praktiska övningar inom coachande samtal för den som är ny som chef. Att öva tillsammans med andra utbildningsdeltagare är värdefullt och ger många nya insikter.

Ledarskapsutbildning ger tillfälle till övning

Den som är ny som chef kan ha stor nytta av en ledarskapsutbildning. Du övar upp dina färdigheter som ledare och träffar andra deltagare att bolla frågeställningar med. Kanske kan du även hitta en mentor i någon av våra utbildningsledare. En mentor kan även vara en senior kollega som arbetat länge som chef inom samma bransch. Det kan också vara en chef som arbetar inom en helt annan sektor, och som har erfarenhet att dela med sig av. För den som är ny som chef är det en god idé att avsätta tid för att lära sig från en mentor.

Utveckling för nya chefer

Som chef kan tiden ha en tendens att slukas av olika projekt och människor med olika intressen. Därför är den viktigt att prioritera tiden för utveckling genom ledarskapsutbildning. Det är även av stor vikt att hitta en mentor med vilken personkemin stämmer bra. Det ska vara en person där du känner att du kan vara öppen och ha en god dialog. Denna mentor kan hjälpa dig att spegla din egen utveckling i ledarskapet, och vara ett gott stöd i det dagliga arbetet.

Kunskapsinhämtning för ett modernt ledarskap

Som chef är det en konst att lära sig att använda sin tid på sätt sätt. Att inhämta kunskap om planering och prioritering är därför väl investerad tid. För den som är ny som chef kan tillvaron upplevas otillräcklig. Och en känsla av att drunkna i uppgifter, önskemål och olika viljor kan infinna sig. Något av det viktigaste för den som är ny som chef att lära sig är konsten att delegera. En snabb lösning är att gå en ledarskapsutbildning, där ingår oftast ett avsnitt om delegering. Den chef som kan delegera gör ett flertal vinster i sitt ledarskap. Genom att delegera uppgifter och ansvar till sina medarbetare. Hjälper man dem som chef att växa och bli bättre på sitt arbete. De får känna chefens förtroende för det jobb de utför. Och detta skapar i sin tur arbetsglädje och ökad motivation.

Delegering på schemat under ledarskapsutbildning

Den som är ny som chef har stor nytta av en ledarskapsutbildning för att lära sig att delegera på ett bra sätt. När man som chef delegerar uppgifter till sina medarbetare frigör man även värdefull tid. Denna tid kan användas för mer strategiskt arbete, som man som chef bör ha utrymme att fokusera på. Vidare kan denna tid användas för att leda sina medarbetare på ett mer närvarande sätt. Istället för att själv försöka lösa alla uppgifter och i farten tappa bort kontakten med sitt team.

Utbildning en del av resan i ledarskap

utbildning för nya chefer en del av resan

Utbildning för nya chefer blir en del av resan i ledarskapet

Att vara ny som chef är en mycket spännande fas i ens karriär. Man är formbar och ofta lyhörd för olika rön kring ledarskap. När du går en ledarskapsutbildning för nya chefer i ett tidigt skede ser du till att forma din roll på bästa sätt. Din formbarhet kan vara en stor styrka. Och när man är ny som chef bör man ta chansen att dagligen fundera över sitt ledarskap och hur man kan utveckla detsamma. Det kan till exempel vara en god idé att skriva chefsdagbok. I vilken man som ny chef kan formulera och mäta sina funderingar kring det egna ledarskapet. Här kan man som chef även mäta de framsteg man gör och följa resan i ledarskap mot ett bättre ledarskap.

Chefsutbildning för mer erfarna chefer

Den som är ny som chef behöver först och främst ha en stadig grund att stå på. Detta för att du ska finna din egen väg och undvika de olika trender, önskemål och påtryckningar som du kan hela tiden uppstår. Genom en gedigen ledarskapsutbildning och ett gott ledarskap från den egna chefen kan detta uppnås. Längs resans gång genom chefens karriär kan även olika sorters chefsutbildning för mer erfarna chefer tillföra mer inspiration och motivation. Ledarskapet får inte stanna av, utan kontinuerlig kompetensutveckling är viktig. Fortsätt därför att gå olika utbildningar så att du hela tiden är uppdaterad.

Kompetensen ökar med en ledarskapsutbildning

Det är helt klart så att kompetensen att leda öka efter att du har gått en ledarskapsutbildning. En utbildning anpassad för nya chefer hjälper dig ta första steget i din karriär. Den lär dig att förstå grunden i ledarskap, och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation. Med det i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som ny chef och därefter bygga vidare med djupare kunskaper. I till exempel utvecklingssamtal, coachande ledarskap, bygga team och kommunikativt ledarskap.

Din chefsutveckling

På en utbildning för nya chefer får du träffa personer i samma situation som du. Passa på och ta vara på chansen att utbyta erfarenheter och tankar om er nya chefsposition. Det är alltid mycket värt att knyta kontakter. Som du kan få stöd av under din chefsutveckling och kompetensutveckling längre fram. Din uppgift som chef är inte att ha alla svaren utan att du skall skapa rätt förutsättningar för att ditt team skall ta reda på svaren själva. Du kommer att ha makt över en människor. Och därför är det viktigt att du är medveten om din påverkan på dessa och att du även lever som du lär.

Med lärandet kommer modet

Ledarskap är en profession i sig och en kompetens som kan tränas och utvecklas. När du lär dig om ledarskap kommer även ditt mod att våga leda att öka. Därför kommer en ledarskapsutbildning att hjälpa dig oerhört. Inte minst när du är ny chef. Du får träna praktiskt i olika situationer och få tips och råd om modernt ledarskap. Din ledarskapskompetens kommer att växa enormt vare sig du är helt ny i ledarskapsrollen eller har tidigare erfarenheter. Som ny chef är gott ledarskap det sätt du väljer att utöva din chefsroll på.

Ledarskap för den nya chefen

Ämnet ledarskap för ny chef utvecklas konstant och det är en färskvara så det gäller att vara uppdaterad. Men även att våga gå sin egen väg i din chefsutveckling. Men ledarskap för nya chefer handlar också mycket om hur du är som person. Det är viktigt att hitta sin personliga ledarstil som du trivs med. Därför är det återigen en mycket en bra idé att gå en ledarskapskurs eller ledarutbildning. Chefsegenskaper som personlig mognad och mod i ledarskapet är önskvärda för ny chef. Viktigt är också att ny chef ska vara en person som har förmågan att utöva ett kommunikativt ledarskap. I detta ledarskap ska chefen vara rak och tydlig gentemot sina medarbetare.

Ny chef inhämtar kompetens i ledarskap

Utbildning ger kompetens i ledarskap. chefsutbildning ny som chef

Öva upp kompetensen i att leda

För dig som är ny chef är en ledarskapsutbildning för ledare i Stockholm, Göteborg eller Malmö i ledarskap en stor hjälp på vägen. Ledarskapsutveckling för chefer är viktigt. Var förberedd på det som kommer att krävas av dig. Desto bättre kommer du kunna ta till dig all ny information för att komma igång med dina chefsuppgifter. Självklart ska ny chef lägga stort fokus på att lära känna arbetsplatsen. Och medarbetarna då medarbetarnas förtroende är nyckeln till framgång i ditt chefskap. Som chef måste man kunna skilja på en personlig relation med sina medarbetare. Och den relationen man antagligen skulle fått om man vore en i gänget. Att som chef kunna ge positiv och negativ kritik är avgörande för hela verksamhetens utveckling.

Chefsutbildning ger dig nödvändig kunskap

På en chefsutbildning för ny chef får du de viktiga ledarskapsverktyg som du behöver för att bli en respekterad chef. Viktigt är även dina personliga egenskaper och intresse du har inför utmaningen att bli ännu bättre chef. För att trivas i chefsrollen måste du vara införstådd med att ensamhet är en del av den. Knyt därför kontakt med andra chefer som är i samma sits som du. Med dessa kan du ventilera frågeställningar som dyker upp under resan. Detta kan man säga är en bonus under en ledarskapsutbildning.

Skola dig till chef med en ledarskapsutbildning

Termen ledarskap är mer ”inne” nu än någonsin, och inte vilket ledarskap som helst utan ett bra sådant. Många som har rollen som chef anser sig redan vara en god ledare idag oberoende om de gått en chefsutbildning eller inte. Det som många av dessa tyvärr gör är att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap. Dessa två roller har skilda betydelser som är oerhört viktiga att vara medveten om. Speciellt du som innehar någon av positionerna. Om du inte vet skillnaderna mellan dessa hur ska du då veta vad som krävs av dig. Och vilka förväntningar din omgivning har på din roll? Bra utbildning för nya chefer genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Lär dig skilja mellan chefskap och ledarskap

Att vara chef och att vara ledare är skillnad. Ett chefskap kan nästintill vem som helst tilldelas medan ett ledarskap är ett förhållningssätt som du aktivt väljer att arbeta utifrån. Man kan säga att chefskapet är en formell position inom en organisation. Och ledarskapet handlar om administrativt ledarskap – relationer till dina medarbetare, andra chefer och de i din omgivning. Bara för att du har den ena rollen betyder det inte att du har den andra automatiskt. Men att vara det ena behöver inte heller utesluta det andra. Under en chefsutbildning får du mer kunskap om hur du lyckas balansera dessa två roller så det passar dig.

Kunskap om chefsrollen och ledarskapsrollen

Som chef har du ansvaret att leverera goda resultat. Du vill att alla ska prestera och arbeta på som de ska. Som ledare är din uppgift att motivera dina medarbetare så att detta är möjligt. Ledarskap går ut på att känna de man arbetar med och veta deras potential. Du ska ge dem meningsfulla arbetsuppgifter så att de känner motivation och inspiration till att göra sitt allra bästa varje dag. Förenklat handlar chefskapet om att styra medan ett ledarskap leder. En chefsutbildning idag ser annorlunda ut gentemot för några år sedan. Då var skillnaderna rollerna emellan sakta börjar förändras där att vara chef numera även innebär att vara en ledare.

Utbildning lär dig om rollerna som chef

Det som kan diskuteras angående dessa två positioner är om den ena eller den andra är mer lämpade inom vissa områden. Generellt sett ses chefskapet fortfarande som mer byråkratiskt. Och stabilt än ledarskapet inom större organisationer då dessa kräver hård strukturering och planering. Vissa menar dock att rollen som ledare passar bättre. Och är mer effektivt inom den privata sektorn än inom den offentliga. Samt att denna roll ger bättre resultat än ett chefskap på längre sikt. Vet du om du är chef eller ledare? Och vad har du för synsätt på de båda rollerna och dess eventuella skillnader?

Vad gör en människa till chef?

Det finns många olika åsikter om vad som gör en människa till chef och ledare och vad som definierar ett gott och lyckat ledarskap. Är detta något man föds till eller kan det ske genom erfarenhet och vilja? En chefsutbildning är till för dig som både är ny chef på jobbet och ny som chef eller mer erfaren. Den är till för att du ska få den kunskap och kompetens. Som gör att du kan bli exakt det du vill inom effektivt ledarskap. Har du passionen och engagemanget finns det ingen gräns för hur långt du kan nå.

Specialistutbildning för ledare

Vare sig det handlar om ett ledarskap eller något annat i livet är grunden självkänsla, självkännedom och självförtroende. Om du inte tror på den du är eller på vad du gör hur ska du då förvänta dig att andra ska göra det? Under en ledarskapsutbildning som är specialiserad på nya ledare får du tid att fundera på dig själv som ledare. Vad det egentligen är som får många människor att följa en enda person? Kan det vara en blandning av passion för ledarskapet och vissa specifika ledaregenskaper som denna person har? Det pratas mycket om svenskt ledarskap, affärsmannaskap och speciella egenskaper. Som ett aktivt ledarskap kräver och till viss del är det nog sant. Vad förklarar annars att vi alla inte bara följer oss själva?

Chefsutbildning ger dig svaren

Att kunna bli en bra chef kräver flera olika faktorer. Kunskap vilket du kan få på en chefsutbildning. Och erfarenhet som du införskaffar ju mer du är med om i livet och som följaktligen växer ju äldre du blir. Sedan har vi den biologiska aspekten vilken utgår från den individ du är. De egenskaper du har och vilka värderingar du vuxit upp med. Allt detta utgör sedan basen till hur du utövar ett praktiskt ledarskap. Det vi då kan fastställa är att det inte finns några exakta svar på hur det ”perfekta” ledarskapet skapas.

Kunskap om olika ledarskapsstilar och typer av ledarskap

Under en ledarskapsutbildning kommer du lära dig mer om olika ledarskapsstilar och typer av ledarskap. Målet här är ju att du ska få den kunskap och den tid som krävs för att du ska hitta ditt personliga arbetssätt. Som är långsiktigt och som fungerar i din vardag. Ta denna utbildning, ledarutbildning eller en ledarskapskurs till att verkligen reflektera över vad du vill uppnå. Vilka mål du har på vägen och lägg därefter upp en strategi för hur du ska arbeta för att nå dit. När du väl har kommit så långt har du en stadig plattform att utgå ifrån. Och som du sedan med tiden kan förfina allteftersom.

Bra undervisningsmetoder lär dig om ledarstil

utbildningar för chefer

Hitta din stil som chef och ledare

Det finns, som tidigare nämnt, flera olika sätt du kan utöva ditt ledarskap på. Om du känner att du behöver få kännedom om vilka stilar som finns ska du gå en utbildning för nya chefer. Du behöver nödvändigtvis inte endast välja ett utav dem alla. Utan istället plocka delar av dessa som du tycker tilltalar dig mest. En ledarstil som dock är mycket omdiskuterad är det coachande ledarskapet. Det coachande ledarskapet går ut på att skapa starka och självgående medarbetare. Som kan hitta lösningar på problem genom kreativitet och samarbete. En coach hjälper individen att se sina styrkor och sin talang för att kunna hitta sin egen väg genom coachande samtal. Det handlar om att kunna anpassa sitt ledarskap efter situation och individ.

En utbildning sätter dina mål som ledare

Vår chefsutbildning Ny som chef som ges i Stockholm, Göteborg och Malmö, kommer att lära dig om tillit och coachning. Hur du utan att styra kan få en grupp människor att gemensamt arbeta mot ett och samma mål. Hur du genom att lyfta varje individ kan skapa en framgångsrik arbetsplats och glada medarbetare. Att arbeta med människor kräver en fingertoppskänsla. Som hela tiden kan utvecklas och förfinas genom utbildning och kompetensutveckling.

Att vara chef är ett ständigt pågående arbete

Yrkesrollen chef är ett ständigt pågående arbete som du bör bygga på passion om det ska kunna bli långvarigt. Ju mer kunskap du har om ämnet desto större kompetens kommer du att sitta på inom området. Vilket kommer att göra dig otroligt eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan stå för ett modernt ledarskap och administrativt ledarskap som arbetar för framtiden. Välj därför din utbildning för nya chefer med omsorg.