Chefsutbildning ny som chef

Chefsutbildningen Ny som chef från Hjärtum Utbildning är en riktigt bra utbildning när du är ny i din roll som chef. Kanske har du fått ansvaret att leda dina tidigare kollegor, och har nu ansvaret för att din grupp och din verksamhet skall prestera goda resultat. Då är det viktigt att du först får kunskaper genom en ledarskapsutbildning.

I dina nya arbetsuppgifter ingår att du ska coacha och stödja, reda ut konflikter och lösa svåra personalproblem. För att klara av allt detta behöver du kompetens i ledarskap om hur du som chef bör och kan agera. En chefsutbildning ger dig faktakunskap om lagar och regler, modeller och verktyg för gott ledarskap.

Utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Denna chefsutbildning på 2 dagar genomförs normalt i Stockholm, Göteborg och i Malmö, men under pandemin erbjuder vi den endast i Stockholm som fysisk kurs.

Ny som chef

Att vara chef är en spännande utmaning. Den som är chef är allkonstnär, en koordinator som använder sig själv som sitt främsta arbetsredskap. För att lyckas med detta krävs kunskap, både inom det område man arbetar, men främst kring sin egen person. Kännedom och kunskap om sig själv är något man tillskansar sig under sin väg som chef. För den som är ny som chef, och saknar denna erfarenhet, kan stöd och guidning behövas för att hitta sin väg. Genom att gå en chefsutbildning kan man skaffa sig en viktig grundläggande kunskap kring att vara chef. Och vad uppdraget innebär. För den som är ny som chef är detta en mycket god investering.

Chefsutbildning för ny som chef

Den som är ny som chef kommer att möta många olika spännande situationer. Som chef ansvarar man både för resultatet i verksamheten och för de medarbetare man är chef över. Detta kräver kunskaper inom en hel del olika områden. Man behöver ha kunskap om det område inom vilket organisationen verkar, om ekonomi, om arbetsrätt et cetera. För den som är ny som chef kan detta vara helt nya kunskapsområden. Därför kan en chefsutbildning eller chefskurs vara till stor nytta. En chefsutbildning eller flera chefsutbildningar kan ge goda grundläggande kunskaper inom dessa områden. Och det ger en bra grund som skapar trygghet för den som är ny som chef.

Utbildning för chef

En stor del av chefens vardag handlar om att guida, vägleda och styra sina medarbetare. Personalärenden och olika typer av samtal ingår i chefens uppdrag. Ibland kan chefen behöva medla och hjälpa till att lösa konflikter mellan medarbetare. För den som är ny som chef kan det kännas ovant. Och den som är ny som chef kan känna ett behov av att skaffa en kunskapsgrund inom samtalsmetodik. Genom att gå en chefsutbildning med denna inriktning kan man som chef lära sig mycket om hur man kan lägga upp sina samtal. Och hur man kan hjälpa sina medarbetare i rätt riktning med hjälp av vägledande samtal.

Ledarskap – Chefsutbildning Ny chef

Som chef kan man komma långt med ett coachande ledarskap. Detta innebär att genom rätt frågor och förtroende för sina medarbetares kapacitet guida dem att själva hitta sina svar och lösningar. Detta leder i slutänden till att medarbetarna växer och utvecklas. En angenäm bieffekt är att man som chef hjälper sia medarbetare att bli mer självständiga i sitt arbete. Detta frigör mer tid för chefen. Och denna tid kan användas för att ytterligare stötta sina medarbetare. Fundera över vidareutbildning i ledarskap.

Chefskurs

Den som är ny som chef kan lära sig mer om coachande ledarskap genom en chefskurs. För den som är ny som chef finns grundläggande kunskaper inom området. Som kan ge en god förståelse om vad coachande ledarskap handlar om och hur detta kan praktiseras i vardagen. En chefskurs kan även erbjuda praktiska övningar inom coachande samtal för den som är ny som chef.

Chefsutveckling

Den som är ny som chef kan ha stor nytta av en mentor. En mentor kan vara en senior kollega som arbetat länge som chef inom samma bransch. Det kan även vara en chef som arbetar inom en helt annan sektor. Och som har erfarenhet att dela med sig av. För den som är ny som chef och som skaffar en mentor är det en god idé att avsätta tid för att träffa denna mentor.

Som chef kan tiden ha en tendens att slukas av olika projekt och människor med olika intressen. Därför är den viktigt att prioritera tiden för utveckling genom sin mentor. Det är även av stor vikt att hitta en mentor med vilken personkemin stämmer bra. Och med vilken chefen känner att han eller hon kan vara öppen och ha en god dialog. Denna mentor kan hjälpa chefen att spegla sin egen utveckling i ledarskapet. Och vara ett gott stöd för chefen i det dagliga arbetet.

Ny som chef med modernt ledarskap

Som chef är det en konst att lära sig att använda sin tid på sätt sätt. För den som är ny som chef kan tillvaron upplevas otillräcklig. Och en känsla av att drunkna i uppgifter, önskemål och olika viljor kan infinna sig. Något av det viktigaste för den som är ny som chef att lära sig är konsten att delegera. Den chef som kan delegera gör ett flertal vinster i sitt ledarskap. Genom att delegera uppgifter och ansvar till sina medarbetare. Hjälper man dem som chef att växa och bli bättre på sitt arbete. De får känna chefens förtroende för det jobb de utför. Och detta skapar i sin tur arbetsglädje och ökad motivation.

Ny som chef bör går en chefsutbildning eller chefskurs

När man som chef delegerar uppgifter till sina medarbetare frigör man även värdefull tid. Denna tid kan användas för mer strategiskt arbete, som man som chef bör ha utrymme att fokusera på. Vidare kan denna tid användas för att leda sina medarbetare på ett mer närvarande sätt. Istället för att själv försöka lösa alla uppgifter och i farten tappa bort kontakten med sitt team. Den som är ny som chef kan ha nytta av en chefsutbildning eller chefskurs. För att lära sig att delegera på ett bra sätt.

Chefsdagbok

Att vara ny som chef är en mycket spännande fas i ens karriär. Man är formbar och ofta lyhörd för olika rön kring ledarskap. Denna formbarhet kan vara en stor styrka. Och när man är ny som chef bör man ta chansen att dagligen fundera över sitt ledarskap och hur man kan utveckla detsamma. Det kan till exempel vara en god idé att skriva chefsdagbok. I vilken man som ny chef kan formulera och mäta sina funderingar kring det egna ledarskapet. Här kan man som chef även mäta de framsteg man gör och följa ledarskapsresan mot ett bättre ledarskap.

Chefsutbildning för mer erfarna chefer

Den som är ny som chef behöver dock ha en stadig grund att stå på. För att undvika att dras med som en vindflöjel i de olika trender, önskemål och påtryckningar som han eller hon utsätts för. Genom en gedigen chefsutbildning och ett gott ledarskap från den egna chefen kan detta uppnås. Längs resans gång genom chefens karriär kan även olika sorters chefsutbildning för mer erfarna chefer tillföra mer inspiration och motivation.

Kompetent ny chef på chefsutbildning

Chefsutbildning ny chef hjälper dig ta första steget i din karriär som ny chef. Den lär dig att förstå grunden i ledarskap. Och ger dig tid för eftertanke och möte med andra i samma situation.

Med det i bagaget är du redo att ta dig an dina uppgifter och ditt ansvar som ny chef och därefter bygga vidare med djupare kunskaper. I till exempel utvecklingssamtal, coachande ledarskap, bygga team och kommunikativt ledarskap.

Din chefsutveckling

Chefsutbildning Ny chef cheferPå chefsutbildning ny chef får du träffa personer i samma situation som du. Passa på och ta vara på chansen att utbyta erfarenheter och tankar om er nya chefsposition. Det är alltid mycket värt att knyta kontakter. Som du kan få stöd av under din chefsutveckling och kompetensutveckling längre fram.

Din uppgift som chef är inte att ha alla svaren utan att du skall skapa rätt förutsättningar för att ditt team skall ta reda på svaren själva. Du kommer att ha makt över en människor. Och därför är det viktigt att du är medveten om din påverkan på dessa och att du även lever som du lär.

Ny chef med mod ledarskapet

Chefsegenskaper som personlig mognad och mod i ledarskapet är önskvärda för ny chef. Viktigt är också att ny chef skall vara en person som har förmågan att utöva ett kommunikativt ledarskap. I detta ledarskap skall chefen vara rak och tydlig gentemot sina medarbetare.

Ny chef inhämtar kompetens i ledarskap

chefsutbildning ny chef ledarskapLedarskap är en profession i sig och en kompetens som kan tränas och utvecklas. Därför kommer ledarskapsutbildning att hjälpa dig något oerhört. Inte minst när du är ny chef. Du får träna praktiskt i olika situationer och få tips och råd om modernt ledarskap. Din ledarskapskompetens kommer att växa enormt vare sig du är helt ny i ledarskapsrollen eller har tidigare erfarenheter. Som ny chef är gott ledarskap det sätt du väljer att utöva din chefsroll på.

Ämnet ledarskap för ny chef utvecklas konstant och det är en färskvara så det gäller att vara uppdaterad. Men även att våga gå sin egen väg i din chefsutveckling. Men ledarskap för nya chefer handlar också mycket om hur du är som person. Och det är viktigt att hitta sin personliga ledarstil som du trivs med. Därför är det återigen en mycket en bra idé att gå en ledarskapsutbildning eller ledarutbildning.

Chefsutbildning i ledarskap i Stockholm, Göteborg, Malmö

Chefsutbildning ny chef, ledarskapFör dig som är ny chef är en chefsutbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö i ledarskap en stor hjälp på vägen. Ledarskapsutveckling för chefer är viktigt. Var förberedd på det som kommer att krävas av dig. Desto bättre kommer du kunna ta till dig all ny information för att komma igång med dina chefsuppgifter. Självklart ska ny chef lägga stort fokus på att lära känna arbetsplatsen. Och medarbetarna då medarbetarnas förtroende är nyckeln till framgång i ditt chefskap. Som chef måste man kunna skilja på en personlig relation med sina medarbetare. Och den relationen man antagligen skulle fått om man vore en i gänget. Att som chef kunna ge positiv och negativ kritik är avgörande för hela verksamhetens utveckling.

Chefsutbildning ny chef

På en chefsutbildning för ny chef får du de viktiga ledarskapsverktyg som du behöver för att bli en respekterad chef. Viktigt är även dina personliga egenskaper och intresse du har inför utmaningen att bli ännu bättre chef. För att trivas i chefsrollen måste du vara införstådd med att ensamhet är en del av den. Knyt därför kontakt med andra chefer. Som är i samma sits som du och du kan ventilera frågeställningar som dyker upp under resan.

Chefsutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö

Termen ledarskap är mer ”inne” nu än någonsin, och inte vilket ledarskap som helst utan ett bra sådant. Många som har rollen som chef anser sig redan vara en god ledare idag oberoende om de gått en chefsutbildning eller inte.

Det som många av dessa tyvärr gör är att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap. Dessa två roller har skilda betydelser som är oerhört viktiga att vara medveten om. Speciellt du som innehar någon av positionerna. Om du inte vet skillnaderna mellan dessa hur ska du då veta vad som krävs av dig. Och vilka förväntningar din omgivning har på din roll? Bra chefsutbildning genomförs i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Chefskap och ledarskap

Att vara chef och att vara ledare är skillnad. Ett chefskap kan nästintill vem som helst tilldelas medan ett ledarskap är ett förhållningssätt som du aktivt väljer att arbeta utifrån. Man kan säga att chefskapet är en formell position inom en organisation. Och ledarskapet handlar om administrativt ledarskap – relationer till dina medarbetare, andra chefer och de i din omgivning. Bara för att du har den ena rollen betyder det inte att du har den andra automatiskt. Men att vara det ena behöver inte heller utesluta det andra. Under en chefsutbildning får du mer kunskap om hur du lyckas balansera dessa två roller så det passar dig.

Chefsrollen och ledarskapsrollen

Som chef har du ansvaret att leverera goda resultat. Du vill att alla ska prestera och arbeta på som de ska. Som ledare är din uppgift att motivera dina medarbetare så att detta är möjligt. Ledarskap går ut på att känna de man arbetar med och veta deras potential. Du ska ge dem meningsfulla arbetsuppgifter så att de känner motivation och inspiration till att göra sitt allra bästa varje dag. Förenklat handlar chefskapet om att styra medan ett ledarskap leder. En chefsutbildning idag ser annorlunda ut gentemot för några år sedan. Då var skillnaderna rollerna emellan sakta börjar förändras där att vara chef numera även innebär att vara en ledare.

Har du rollen som chef eller ledare?

Det som kan diskuteras angående dessa två positioner är om den ena eller den andra är mer lämpade inom vissa områden. Generellt sett ses chefskapet fortfarande som mer byråkratiskt. Och stabilt än ledarskapet inom större organisationer då dessa kräver hård strukturering och planering. Vissa menar dock att rollen som ledare passar bättre. Och är mer effektivt inom den privata sektorn än inom den offentliga. Samt att denna roll ger bättre resultat än ett chefskap på längre sikt. Vet du om du är chef eller ledare? Och vad har du för synsätt på de båda rollerna och dess eventuella skillnader?

Ny i rollen som chef eller mer erfaren

Det finns många olika åsikter om vad som gör en människa till ledare och vad som definierar ett gott och lyckat ledarskap. Är detta något man föds till eller kan det ske genom erfarenhet och vilja? En chefsutbildning är till för dig som både är ny chef på jobbet och ny som chef eller mer erfaren. Den är till för att du ska få den kunskap och kompetens. Som gör att du kan bli exakt det du vill inom effektivt ledarskap. Har du passionen och engagemanget finns det ingen gräns för hur långt du kan nå.

Passion för ledarskap och specifika ledaregenskaper

Vare sig det handlar om ett chefskap eller något annat i livet är grunden självkänsla, självkännedom och självförtroende. Om du inte tror på den du är eller på vad du gör hur ska du då förvänta dig att andra ska göra det? Man kan dock fundera på vad det egentligen är som får många människor att följa en enda person. Kan det vara en blandning av passion för ledarskapet och vissa specifika ledaregenskaper som denna person har? Det pratas mycket om svenskt ledarskap, affärsmannaskap och speciella egenskaper. Som ett aktivt ledarskap kräver och till viss del är det nog sant. Vad förklarar annars att vi alla inte bara följer oss själva?

Chefsutbildning ger dig svaren

Att kunna bli en bra chef kräver flera olika faktorer. Kunskap vilket du kan få på en chefsutbildning. Och erfarenhet som du införskaffar ju mer du är med om i livet och som följaktligen växer ju äldre du blir. Sedan har vi den biologiska aspekten vilken utgår från den individ du är. De egenskaper du har och vilka värderingar du vuxit upp med. Allt detta utgör sedan basen till hur du utövar ett praktiskt ledarskap. Det vi då kan fastställa är att det inte finns några exakta svar på hur det ”perfekta” ledarskapet skapas.

Olika ledarskapsstilar och typer av ledarskap

Under en chefsutbildning kommer du lära dig mer om olika ledarskapsstilar och typer av ledarskap. Målet här är ju att du ska få den kunskap och den tid som krävs för att du ska hitta ditt personliga arbetssätt. Som är långsiktigt och som fungerar i din vardag. Ta denna utbildning, ledarutbildning eller en ledarskapskurs till att verkligen reflektera över vad du vill uppnå. Vilka mål du har på vägen och lägg därefter upp en strategi för hur du ska arbeta för att nå dit. När du väl har kommit så långt har du en stadig plattform att utgå ifrån. Och som du sedan med tiden kan förfina allteftersom.

Ledarstil genom coachande samtal

Det finns, som tidigare nämnt, flera olika sätt du kan utöva ditt ledarskap på. Du behöver nödvändigtvis inte endast välja ett utav dem alla. Utan istället plocka delar av dessa som du tycker tilltalar dig mest. En ledarstil som dock är mycket omdiskuterad är det coachande ledarskapet. Det coachande ledarskapet går ut på att skapa starka och självgående medarbetare. Som kan hitta lösningar på problem genom kreativitet och samarbete. En coach hjälper individen att se sina styrkor och sin talang för att kunna hitta sin egen väg genom coachande samtal. Det handlar om att kunna anpassa sitt ledarskap efter situation och individ.

Modernt och administrativt ledarskap

Chefsutbildning Ny som chef som ges i Stockholm, Göteborg och Malmö, kommer att lära dig om tillit och coachning. Hur du utan att styra kan få en grupp människor att gemensamt arbeta mot ett och samma mål. Hur du genom att lyfta varje individ kan skapa en framgångsrik arbetsplats och glada medarbetare. Att arbeta med människor kräver en fingertoppskänsla. Som hela tiden kan utvecklas och förfinas genom utbildning och kompetensutveckling.

Detta är ett ständigt pågående arbete som ska byggas på passion om det ska kunna bli långvarigt. Ju mer kunskap du har om ämnet desto större kompetens kommer du att sitta på inom området. Vilket kommer att göra dig otroligt eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan stå för ett modernt ledarskap och administrativt ledarskap som arbetar för framtiden. Välj därför din chefsutbildning med omsorg.