Självkänsla ledarskap

Självkänsla och självkännedom i ledarskapet

självkänsla konflikthanteringI dagens samhälle talas det mycket om självkänsla. Otaliga självhjälpsböcker kommer med råd och tips och utlovar en stärkt självkänsla och ett bättre självförtroende.

Detta har förstås sina anledningar, att ha en god självkänsla är oerhört viktigt både privat som i arbetet. Men vet vi egentligen vad självkänsla innebär?

Självkänsla contra självförtroende

Att skilja på självkänsla och självförtroende är ett av de mest grundläggande faktorerna för att förstå sig på välbefinnande. För dig som sysslar med någon form av ledarskap är det nödvändigt att känna till dessa begrepp. Dels för att känna dig själv i din ledarroll och dels för att veta hur du kan vara med och utveckla andra.

Makt

Det finns ett samband mellan makt och självkänsla. Har man en god självkänsla har man nämligen makt över sig själv. Har man det vet man vad man går för och har kontroll över sina förehavanden. Som ledare känner man till sin kapacitet och vet vilka uppgifter man bör ta själv och vilka man bör delegera till andra.

Ledarskap

Självkänsla innebär balans och en ledare med god självkänsla har också kontroll. Ett ledarskap som präglas av det vågar säga både ja och nej och upplevs därför som tydligt och rakt. Detta är egenskaper som blir uppskattade av andra och kan skapa en trygghet på hela arbetsplatsen.

Psykologiska faktorer

Beroende på var man befinner sig i livet och hur ens vardag ser ut kan självkänslan påverkas och förändras. En dålig självkänsla kan bero på många olika saker. Det kan finnas genetiska eller biologiska förklaringar. Sociologiska faktorer såsom språk, utbildning, klass, kön kan också spela in. Det vanligaste är nog dock att dålig självkänsla har psykologiska faktorer. Har du haft en svår uppväxt eller råkat ut för olika slags kränkningar? Då kan det vara därför du förmodligen har fått låg självkänsla. Kanske har du upplevt att du har blivit ignorerad eller känt att du haft stora krav på dig. Sådana faktorer påverkar negativt.

Bättre självkänsla genom ändrat tankemönster

Självkänsla handlar om de tankar man har om sig själv och hur man ser på sig själv. Men den går att påverka. Genom övning och genom att arbeta med att ändra ditt tankemönster. Det finns kurser man kan gå och litteratur att tillhandahålla som kan hjälpa dig på vägen. Det är viktigt att komma ihåg att man måste börja hos sig själv. Det kan vara lätt att tro att yttre omständigheter såsom ökad bekräftelse och beröm ger starkare självkänsla. Det kan vara bidragande orsaker men i grunden måste bekräftelsen komma från en själv.

Narcissistiskt ledarskap

Självkänsla kan även slå över åt andra hållet. Och det kan leda till narcissism och att man överskattar sin kapacitet. Förhöjd självkänsla kan slå över till storhetsvansinne vilket förstås är olämpligt om man arbetar som ledare eller chef. Ett ledarskap måste präglas av respekt inför andra och en medvetenhet om sina egna begränsningar. Ledare med självcentrering hör inte hemma i teambuilding. Det goda ledarskapet bygger istället på samarbete och god kommunikation. Ett narcissistiskt ledarskap med sjukligt förhöjd självkänsla kan vara direkt skadligt för det företag man jobbar inom. Man riskerar även att såra sina medarbetare och skapa allmänt dålig stämning.

Demokratiskt ledarskap

Som ledare behöver man vara trygg och säker i sig själv. Det kan därför vara viktigt för ledare att arbeta med sin självkänsla och självkännedom. Som ledare måste man stå för sina beslut och inte vara rädd för att bestämma. Att tro att skuldkänsla leder till demokratiskt ledarskap är direkt felaktigt. Vill man bedriva ett demokratiskt ledarskap så tar man i hög grad del av medarbetares åsikter innan man fattar beslut. Denna ledarstil bör man inte anamma på grund av att man har dåligt samvete över att man tidigare tagit egna beslut utan för att man tror på det är det bästa för arbetsgruppen och företaget.

Ledare och chef

En ledare och chef behöver vara säker i sig själv och ha god självkänsla. Man måste kunna lita på sina beslut och på sin kapacitet som chef. Ett ledarskap som består av osäkra individer skapar osäkra medarbetare. Att vara jagsvag som chef och ledare innebär att man inte vågar lita på sig själv och kanske istället väntar på att någon annan ska ta beslut. Detta skapar osäkerhet på arbetsplatsen och man riskerar att andra, ej utsedda börjar bestämma. Ett framgångsrikt företag styrs av starka ledare som alltid lyssnar på sina medarbetare men också veta när man förväntas ta egna beslut.

Effektivare feedback vid god självkänsla

Man blir ingen framgångsledare om man drivs av storhetsvansinne i sitt ledarskap. Detta kommer bara göra dina medarbetare ovilliga att samarbeta. Ledare behöver vara ödmjuka och vara öppna för eventuell kritik. Har man en god självkänsla klarar man att ta kritik och har lättare av avgöra om den är befogad eller ej. En ledare med god självkänsla låter sig förbättras utifrån kritik och låter den inte påverka självförtroendet. En ledare med storhetsvansinne lyssnar inte till andras åsikter utan styr och ställer helt utifrån sina egna premisser. På detta sätt kommer man aldrig kunna få en fungerande arbetsgrupp.

Gott ledarskap

Man bör inte bli ledare enbart för att man tycker om att bestämma och alltid få sista ordet. Istället bör man tänka på att ett gott ledarskap präglas av samarbete och god kommunikation. God självkänsla är en viktig ingrediens för ett lyckat ledarskap. Har man det kommer man att se ett egenvärde i ledarskapet. Att vara ledare är att utmana sig själv och att jobba för att få en bättre arbetsplats eller organisation. Ledarskap är engagemang och ett gemensamt uppdrag där det inte funkar att vara egocentrisk.

Kurser och chefsutbildningar

Problem med självkänsla på lång sikt är förödande för såväl privatlivet som för arbetslivet. Har du länge gått och känt dig värdelös eller lidit av mindervärdeskomplex bör du börja arbeta med din självkänsla. Det finns kurser och chefsutbildningar som riktar in sig särskilt på självkänsla. Att träna upp självkänslan innebär en positiv personligt utveckling. Du kommer känna sig tryggare i dig själv och tryggare på din arbetsplats. Är du en del av ett ledarskap kommer du bli en bättre tillgång som kan uppmuntra andra utan att det bekostar ditt eget välmående.

Skam och skuldkänslor

Även om du är en framgångsrik chef eller ledare så kommer du ibland göra fel och misstag. Detta är förstås mänskligt och inget som går att undvika helt. Något som dock går att påverka är hur man hanterar sina misstag. Att gå och känna skamkänsla är inte bra för ledarskapet. Skam och skuldkänslor härstammar ofta från dålig självkänsla. Har man en god känsla vet man när man gjort fel och har lättare att hantera eventuella felsteg istället för att må dåligt över dem. Som chef kan man sällan göra alla nöjda men med en god självkänsla är det lättare att hantera missnöje.

Bygg upp din självkänsla

Bygg upp din självkänsla som ny som chef för att känna dig säkrare i den nya rollen. Som chef måste du ta ibland ta beslut som inte alla uppskattar. En chef kan ibland avstå eller skjuta upp dessa beslut eftersom man är rädd för vad andra ska tycka. Som chef får man inte vara konflikträdd, vilket man ofta är om man har dålig självkänsla. Som chef är man automatiskt ett slags föredöme. Du måste vara trygg i dig själv så att du kan påverka dina medarbetare på ett positivt sätt. Har man en god självkänsla har man bättre förutsättningar att göra just detta.

Utbildning

Bättre självkänsla kan du få genom genom övning och utbildning. Genom att lära sig att bättre förstå innebörden i begreppet självkänsla kan man lära sig identifiera den hos sig själv. Vet du redan med dig att du lider av dålig självkänsla behöver du börja jobba med problemet. Detta ska man göra främst för sin egen skull men en bättre självkänsla kommer att vara en stor fördel i många aspekter av livet. Är du del av ett ledarskap kan ni tillsammans göra övningar eller gå en kurs som fokuserar på självkänsla och ledarskap. Bättre självkänsla hos medarbetarna i ett ledarskap kommer göra underverk för gruppen och i längden för hela arbetsplatsen.

Ditt eget värde

Självkänsla återspeglar dig själv och ditt inre och hur du värderar dig själv. Har du god känsla inser du ditt eget värde, att du har ett värde i dig själv, oberoende av yttre faktorer. Du vågar lita på dig själv i större utsträckning och får större mod att agera och göra sådant du vill. Om du har problem med din självkänsla kan det istället leda till att du avstår att göra sådant du egentligen skulle vilja. Kanske gör du saker för andras skull mer än för din egen. Är du en del i ett ledarskap måste du ha kapacitet att kunna agera utifrån vad du anser är bäst.

Hållbart ledarskap

Självkänsla är en färskvara, något som man måste träna på och underhålla för att den ska kunna bevaras. Oväntade händelser, mot- eller framgångar kan göra att självkänslan förändras vilket påverkar både dig själv och den grupp du arbetar i. Självkänslan påverkar och får konsekvenser för arbetslivet och för ledarskapet. En god självkänsla hos personalen är ett gott recept på framgång och något som borde vara ett mål på alla arbetsplatser. Har man en god självkänsla tar man ansvar för att kommunicera och hantera människor omkring sig på ett respektfullt sätt. Man vågar vara öppen, stå för sina åsikter men också ta del och kunna ta till sig andra. För ett hållbart ledarskap är detta förstås oerhört viktiga faktorer.

Självkännedom

Att ha god självkännedom är viktigt för chef och ledare. God självkännedom är ofta en konsekvens av en god självkänsla. Har du det vet du vad du är bra på och kan se dina brister utan att du för den skull känner dig värdelös. Ett ledarskap som består av individer med god självkänsla kan hantera samarbete, kommunikation och krav. Man kan ta itu med utmaningar på ett konstruktivt sätt och ta lärdom av eventuella misstag. Ledare som har god självkännedom vet vad de själva behöver för att må bra och blir bättre på att ge stöd och uppmuntran till andra. Att vara generös skapar självrespekt och kan i sin tur stärka självkänslan ytterligare.

Kvinnligt ledarskap

Kvinnligt ledarskap är en modern ledarskapsform som brukar präglas av stort medarbetarfokus. Man satsar på att skapa riktigt goda relationer med sin personal. På så sätt kan man öka motivationen och därmed också prestationen i företaget. Individerna kan nå ett självförverkligande i kvinnligt ledarskap som lyckas. Genom att vara öppen för alla medarbetare och hjälpa dem hitta sin rätta plats kan hjälpa att dem komma närmre ett professionellt självförverkligande. Självförverkligande av det inre jaget är att skaffa sig god självkänsla, en förståelse för sitt ideal-jag och en strävan efter att leva upp till detta.

Självbild

Ett ledarskap bör präglas av ärlighet och öppenhet. Man behöver vara rak och tydlig mot sina medarbetare och visa att man lever som man lär. Den värsta sortens självbedrägeri hos chef och ledare är att framställa sig själv som en demokratisk och inkännande ledare när man i själva verket har svårt för att lyssna på andra och ta till sig andras åsikter. Detta bottnar ofta i att man försöker rädda sin egen självbild genom att misstolka verkligheten och döva dåligt samarbete. De chefer som sysslar med detta bör arbeta med sin självkänsla för att få en bättre verklighetsuppfattning vad gäller det egna jaget.

Fungerande ledarskap

Att vara säker i själv kan låta som en självklarhet för en chef. Men faktum är att många, tillsynes framgångsrika chefer känner sig osäkra men använder olika strategier för att dölja detta. Man kan exempelvis försöka öka sin kontroll över andra genom att dominera, styra och ställa. Alternativt låter man sig styras av andras behov och åsikter för att undervärdera sig själv. Det faktum att mindervärdeskomplex är drivfjärden hos starka ledare är inte helt ovanligt. Man försöker kompensera för detta genom att ta ut det på andra. Ett i längden fungerande ledarskap bygger dock på ledare med god självkänsla som känner sig själva och har en ärlig attityd gentemot andra.

Nyckel till framgång

God självkänsla är en stor och viktig nyckel till framgång. Att känna att du duger och är värdefull oavsett hur mycket du presterar eller i vilken grad du lyckas är grundläggande för personligt välmående. Ett ledarskap som präglas av trygga personer med tilltro till sina förmågor kommer att prestera väl och nå goda resultat. Du som är ledare kommer även ha positiva effekter på dina medarbetare och inspirera andra till att tro på sig själva och sin kapacitet. Har du god självkänsla har du lättare att bekräfta andra utan att det tar för mycket energi från dig själv.