Utbildning

Utbildning vanlig för ledare

Utbildning kurs

Utbildning för ledare sker över hela världen

Att utbildning räknas till en av de mänskliga rättigheterna i världen är inte så konstigt. En självklarhet för många men inte för alla. Utbildning innebär att genom undervisning och träning kunna inhämta kunskaper och färdigheter inom olika områden. Utbildning sker i många olika former över världen. En vanlig inriktning på utbildning är den som ger kompetensutveckling för ledare. Att vara ledare är så pass svårt och utmanande, så yrkesrollen behöver en helt egen kategori av utbildningar.

Vad är pedagogik?

Ordet pedagogik betyder läran om utbildning och fostran och blev under 1700-talet ett eget universitetsämne. Världens förste professor i pedagogik var Ernst Christian Trapp. Sin titel erhöll han 1779. Så sent som 1820 blev ämnet pedagogik fördömt på universiteten i Lund och Uppsala som ansåg att det var ett alldeles för praktiskt ämne och inte hade på universiteten att göra. Det var först i början av 1900-talet som pedagogik blev ett självständigt universitetsämne i Sverige.

Utbildning en del av filosofin

Blickar vi bakåt för att lära känna pedagogikens ursprung kommer vi oundvikligt förstå att de är de stora filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles som skapat förutsättningar för ämnets existens. Andra betydande personer har därefter haft en viktig roll för ämnets fortsatta betydelse och utveckling såsom Pierre Abélard, John Locke och Rosseau.

Ursprungligen var ämnet utbildning inte självständigt utan en del av filosofin. Även psykologin utgör en stor del av pedagogikens rötter. Vi ska vara medvetna om att religionens starka influenser i begynnelsen med kopplingar till teologin var en annan drivkraft för ämnets utveckling.

Pedagogik och utbildning

Pedagogiken har fått sin plats inom vetenskaperna för samhällskunskap då ämnet har sin förankring inom samhället i allra största grad. Dess syfte är omfattande. Med pedagogiken skapar vi förutsättningar för utbildning och lärande genom flertalet undervisningsmetoder. Forskningen är ständigt i centrum för att skapa en kontinuerlig utveckling inom området och sjösätta nya utbildningsmål för att tillgodose aktuella behov. Pedagogik och utbildning berör många viktiga områden såsom mänsklig identitet, kompetens och fostran som en grund och ett fundament för våra beteenden och handlingar i livet.

Utbildning ger utveckling och mognad

Utbildning lägger grund för värderingar som formar ett samhälle och det livsnödvändiga samspel som måste råda för att upprätthålla balans. Genom utbildning tillgodoser vi oss färdigheter och kunskaper som får stor betydelse för vår uppväxt och fortsatta utveckling och mognad.

Vi växer och lär oss inte bara teorier genom utbildning utan även hur vi omvandlar teori till praktik och hur dessa i sin tur har en relation till samhällets funktion och behov. En viktig förutsättning för utbildning är fungerande grupprocesser då ett positivt samspel gynnas av god gruppdynamik.

Utbildning och dess ursprung

Då vi talar om moderna och betydelsefulla pedagoger måste namn som John Dewey och Jean Piaget nämnas. Även Lev Vygotskij hör till dessa. Tittar vi på ordet utbildning och dess ursprung hamnar vi på ordet bildning. Något som var modeord under romantikens 1700-tal i framför allt den tyskspråkiga världen. Att forma den som mottar utbildning finner vi i det romanska “formatio”.

Begreppen bildning och utbildning

Begreppen bildning och utbildning talas även om i Sverige bland de lärde på 1700-talet även om det som nämnts tidigare blev ett självständigt ämne på universiteten först vid 1900-talets inledning. Redan från början sker utbildning på målinriktade grunder framtagna efter regler och normer styrda av andra enheter än individen själv. Bildning däremot behöver inte ha ett konkret mål och dess process sker på individens initiativ och på en frivillig grund.

Utbildning hade ursprungligen religiös roll

Utbildning som fenomen dateras tillbaka till forntiden och antiken i Orienten och vid Medelhavet men de allra första skolor som vi känner till fanns i Kina, Babylonien och forntidens Egypten för mer än fyra tusen år sedan. Spartanerna i antikens Grekland bedrev utbildning för sjuåringar tills dess att de skulle göra värnplikten vid tjugo års ålder. Denna utbildning bedrevs inom statliga institutioner med syftet enbart att skapa en kompetent militär.

I Aten innehöll utbildning även grammatik vilket gjorde att analfabetism var mycket sällsynt redan på 400-talet. Utbildning hade ursprungligen även en stor etisk och religiös roll. Den förväntades föra vidare gällande värderingarna till de unga för att trygga väl grundade normer och förordningar.

Platons läromästare var Sokrates

Universitetens föregångare hittas i Platons akademi runt 387 år f.Kr. i Aten. Detta var ett lärosäte för greker med filosofiintresse. Akademin fungerade senare som ett centrum för nyplatonismen tills den stängdes slutgiltigt år 529. Platons läromästare var Sokrates. Han var en av sjutton lärjungar och var inte på något sätt den mest utmärkande men han kom att omvandlas från den fula ankungen till den vackra svanen, enligt beskrivningar i historien. Sokrates sägs ha drömt om en svan natten innan han träffar Platon för första gången.

Utbildning och den sanna kunskapen

Sokrates hävdade att all utbildning borde sträva efter den så kallade sanna kunskapen. Den medvetenhet och inre insikt som vi alla bär. Istället för att inpränta färdiga meningar eller påtvinga tankar som inte känns rätt ska var och en få möjlighet att tänka och känna själva. Han brukade gå runt på gatorna tidigt på morgonen och fråga dem han mötte till synes enkla ting. Han kunde fråga vad som var sanning och mod för just den personen.

Sokrates hade till skillnad från andra lärare ingen önskan om att vinna diskussionen utan hans avsikt var att finna sanningen. Hans metod för att uppnå detta hos människorna var att få dem att tänka genom de frågor han ställde. Men en uppfattning var först sann när den kunde motiveras. Detta var revolutionerande för den tidens syn på kunskap. Han blev med detta en föregångare till upplysningsidealet. Hans utgångspunkt var att människor av sin natur strävar efter det som är gott i livet.

Att lära känna sig själv

Från att förmedla kunskap via myter och sagor om hjältar uppmanades nu människor att tänka själva. Att lära känna sig själv var ett av de främsta budskapen Sokrates ville förmedla. Att våga ifrågasätta sakernas tillstånd. Hans övertygelse var att lärandet sker för individens egen räkning. Detta kom för vissa att bli ett hot vilket blev hans död år 399 då han avrättades. Förlusten av sin högt älskade läromästare skapade ett djupt sår i Platon men han tog på sig rollen att fortsätta i hans anda att viga sitt liv åt akademin och dess filosofi och pedagogik. Han grundade det som idag anses vara västvärldens första universitet.

Utbildning av ledare, militär och handelsmän

Platons såg fördelarna för samhället och staten att tillvarata varje individs unika anlag och utveckla dessa. Han såg en inneboende medfödd förmåga hos var och en och kunde därmed hävda samhällets vinst genom att tillvarata dessa genom utbildning. Han utarbetade ett utbildningssystem med olika innehåll för de då rådande stånden utifrån vad staten behövde. Detta utgjordes även till stor del av utbildning för blivande ledare, militär och handelsmän. Han lyckades motivera staten att stå för kostnaden på socialpedagogiska grunder.

Utbildning blev en demokratisk angelägenhet

Under 1900-talet uppkom en ny utbildningsform, den så kallade “learning by doing”. Nu handlade det inte bara om att lyssna utan att göra själv. Detta för att göra det inlärda begripligt. Mannen bakom denna nya metod hette John Dewey. Man talar om den Deweyiska utbildningstanken. En tanke som kom att strida mot den passiva inlärningen som det klassiska utbildningsväsendet stått för. Det ökade inflytandet för eleverna under 1900-talet lyder under termen “problembaserat lärande”. Det aktiva kunskapsinhämtandet kom att erövra det passiva. Utbildning blev en mer demokratisk angelägenhet snarare än reserverad för eliten.

Utbildning i “vad formar en människa?”

Liedman, professor i idéhistoria vid universitetet i Göteborg är en av Sveriges främste tänkare under 1900-talets senare hälft. Hans syn på utbildning grundar sig på frågeställningen “vad formar en människa?” Han citerar vid ett tillfälle den italienske filosofen Giovanni Pico della Mirandola, som beskriver människans plats i världen genom bland annat orden “….fritt och ärofullt må kunna ge dig den gestalt du helst vill ha.” Han ser denna beskrivning som ett fascinerande sätt att skildra mänsklig frihet. Vi har en fri vilja och formar oss därmed själva.

Latinets formatio

Liedman hävdar att det genom hela historien går en kamp mellan två motsatta synsätt på individers potential att utvecklas. Å ena sidan ses individens potential oändlig tack vare en inre medfödd växtkraft medan den andra sidan ser individen som ett offer för onda makter. Lättjefull och måttlös. På detta råder bara hård disciplin bot. Detta tar sig uttryck i hans mekaniska respektive organiska syn på människan. Den mekaniska synen innebär att människan är som en lerklump, något substanslöst som via utbildning formas. Latinets formatio har till exempel i dagens franska blivit ordet formation vilket betyder skolning och utbildning, som innefattar både en process och ett slutgiltigt resultat. Med andra ord så genomgår man en formation och får därmed en form.

Bildning

Det latinska ordet educatio betyder att ledsaga. Den organiska synen ser människan som en planta som redan har färdigheterna i sig men som behöver vatten och näring för att kunna utveckla dem. De olika sätten att förhålla sig till individens förmåga och vilken uppgift utbildning har i samhället och för den enskilde skiljer människosynen avsevärt. I svenskan används ordet bildning. Ett ord som kommer från tyskans bildung.

Ordets ursprung handlar om att människan ska skapas till guds avbild. Någon som trodde på detta starkt var den tyske tänkaren Johan Gottfried Herder. Han förde fram ordet bildung som ett nyckelord för all levande utveckling. Människor bildas under hela livet, från födelse till död. Det gäller både enskilt och kollektivt. Ordet kom snabbt in i svenska språket.

Utbildning är både målinriktad och yrkesinriktad

I bildningsprocessen förutsätts att människan är ett formbart material. Den stora skillnaden mellan bildning och utbildning är att bildning är en process medan utbildning är både målinriktad och yrkesinriktad.

Målet för en utbildning är en färdig produkt med möjlighet att jämföras med andra utbildningsmål. Den som bildar sig gör detta däremot genom en inre process som tar form på fria grunder. Processen närs av en kunskapshunger och en lust att förändra sig själv. Kunskapen blir till ett egenvärde och inte som ett medel för något annat.

Från bildning till utbildning

Idag har utbildnings-begreppet fått större betydelse. Det hävdar sociologen Lennart Svensson med sin titel “Från bildning till utbildning”. Det andas nostalgi i orden. Denna skillnad mellan begreppen blev vedertagen i Sverige 1870. Det har härifrån skett en förändring inom utbildning från bildningsanstalt till yrkesförberedande skolor. Liedman hävdar att dagens studenter inte längre får utbildning för sin egen bildnings skull utan att utbildning idag utgörs och främjas endast för statens och näringslivets intressen. Individens egna intressen har kommit att få stå tillbaka för samhällets behov.

Motsättningen mellan bildning och utbildning är inte ett nytt fenomen. Det finns en linje som förespråkar bildning i allra högsta grad. Detta för att upprätthålla kritiskt tänkande och friheten inom vetenskapen. Friheten utifrån intressen och färdigheter.

Bildning och utbildning står för olika människosynsätt

Begreppen bildning och utbildning står för två olika människosynsätt. Här kommer det organiska och mekaniska in på nytt. Det organiska betonar den yttre påverkan för prestation medan den organiska synen betonar den individuella utvecklingen som styrd av en inre process som lockas fram av den idealiske läraren. Därmed står bildningsidealen närmare den organiska modellen medan utbildningsidealen står närmare den mekaniska modellen. Det mekaniska tänkandet vill via utbildning och examen leda individen till en framgångsrik yrkesutövare.

Bildningsprogram förenas med utbildningsprogram

Det finns bara en lösning på konflikten mellan behov av bildning för individen och utbildning för samhället vilket är att skapa ett bildningsprogram som förenas med ett utbildningsprogram. Frihet måste förenas med anpassning inför yttre krav och normer. För att rikta blickarna tillbaka till Platon på nytt framhåller han att människan formas genom den kunskap hon förvärvar, men att sanningen består inom var och en genom att bortse från föränderliga opinioner. Han ser läroprocessen som mycket omfattande och att kunskap förvärvas på tid.

Att se hela livet som en lång utbildning

Att se hela livet som en lång utbildning är ett tankesätt som uppstod redan i den katolska kyrkan under medeltiden och då även inräknat livet efter detta. Den elementära utbildningen ansågs uppnås i det liv som människan levde för närvarande men att den mer avancerade utbildningen skulle ske i det liv som väntade därefter. Individen skulle därför ledas av dem som kommit till bättre insikt för att skapa de bästa förutsättningarna i nästa liv. Som den store 1600-talstänkaren Johann Amos Comenius yttrade “Världsalltet är ett jättestort urverk men dess mening är utbildning och förkovran. Efter döden väntar den stora himmelska akademin på de rättrogna”.

Utbildningsväsendet

Comenius har trots sin begränsade reformation inom utbildningsväsendet kallats för grundskolans fader. Mycket på grunder av att han ville skapa en skola för alla. Det skulle inte spela någon roll om man var rik eller fattig, pojke eller flicka. Det som skiljer hans inställning från den vi har i dagens grundskola är hans lutherdom och med denna en moralisk stränghet. Likheten med idag är baserad på övertygelsen att grundskolans utformning är gemensam för alla.

Kunskapsinhämtning och utbildning

Vi befinner oss nu på 1960-talet. En man som heter Theodore W. Schultz håller ett öppningstal vid amerikanska ekonomi-föreningens årsmöte. Talet handlar om humankapitalteorin, det vill säga att kunskapsinhämtning inte sker för kunskapens egen skull utan att det sker i ett bestämt syfte. Med andra ord för att på något sätt skaffa sig fördelar. Denna teori talar emot bildningsidealet.

Kärnan i hans resonemang handlade om att utbildning inte alltid bara handlar om konsumtion. Det kan också förvärvas som en investering och som kommer ge fördelar och avkastning både för individen och samhället. Detta beskriver den klassiska definitionen på humankapitalet.

Kvinnans utbildningsnivå och fertilitet

Det fanns grupper som ansåg att det fanns möjligheter med ett humankapitalistiskt synsätt att skapa en snabbare ekonomisk tillväxt tack vare utbildning. I förlängningen större utbildningsmöjligheter åt folket med jämnare inkomster som påföljd. Mer pengar behövdes nu för forskning och för att finna belägg för teorins nytta. En då växande möjlighet för alla att skaffa sig utbildning. Det fanns till och med dem med rädsla för överbefolkning som stöttade idén genom att på så sätt begränsa befolkningstillväxten om även kvinnor satsade mer på utbildning. Det är numera bevisat att det finns ett samband mellan kvinnans utbildningsnivå och hennes fertilitet.

Utbildning på Harvard University

Harvard University är USA:s äldsta universitet grundat 1636. Där tog bland andra Barack Obama sin juridikexamen. Vid årliga rankningar av världens 200 bästa universitet kniper Harvard University ofta förstaplatsen, även året 2013. Europeiska toppuniversitet är University of Oxford tillsammans med University av Camebridge.

Utbildning i Sverige

I Sverige är det Karolinska Institutet som är rankat i topp tätt följt av Lund, Uppsala och Stockholms universitet. Universitetet i Lund har ända sedan 1666 varit ett säte för utbildning. Det grundades som ett led i försvenskningen av Skånelandskapen. I slutet av 1600-talet donerade Karl XI Kungahuset i Lundagårdsparken till universitetet som då fick sin första huvudbyggnad. Det fanns vid den tiden bara fyra fakulteter bestående av de teologiska, de juridiska, de medicinska och de filosofiska. Universitetets riktiga uppsving kom under 1700-talet. Nya lärostolar inrättades och antalet studenter ökade. På 1880-talet började för första gången kvinnliga studenter på universitetet. Universitetet i Lund är idag en av Skandinaviens största institutioner för forskning och utbildning.

Tradition av utbildning

Sveriges men även Nordens äldsta universitet är Uppsala universitet. Det fick sin början år 1477 efter ett påbud från den katolska kyrkan och påve Sixtus IV att inrätta en utbildningsinstitution för präster med Bologna universitet som förebild. Det har alltsedan stormaktstiden blivit vidareutvecklat till ett av Europas främsta läroanstalter. Bland elever från universitetet återfinns bland annat femton nobelpristagare, åtta regenter, fjorton statsministrar och ett femtiotal ledamöter i Svenska Akademin.

Utbildning och vetenskap

Vad gäller forskning om utbildning så hamnar detta under benämningen utbildningsvetenskap. Det är ett samlingsbegrepp där även kunskapsutveckling och lärande ingår. En stor del av forskningen är knuten till utbildningssystemet såsom förskola, grundskola, gymnasium och högre studier. Utbildningsvetenskaplig forskning upptar även forskning om lärande utanför utbildningsväsendets arena såsom arbetslivet och i samhället i övrigt. Forskningen är i hög grad yrkesrelaterad och kan hör samman med problem eller frågor från lärare och blivande lärare.

Utbildningsvetenskaplig forskning

Det är staten som finansierar den svenska utbildningsforskningen. Detta kan ske direkt till högskolor och universitet eller via statliga myndigheter. Det är Vetenskapsrådet som fördelar de mesta av bidragspengarna. Utbildningsvetenskaplig forskning kan utövas med olika inriktning och inom olika forskningsområden allt ifrån utbildningshistoria, utbildningspolitik eller specialpedagogik. Det kan även handla om studier gällande skolans roll i samhället ur ett sociologiskt perspektiv.

Forskning och utbildning

De yrkesverksamma lärarna är ofta involverade i forskningsprojekt på olika sätt. Även när det gäller att bearbeta och analysera det insamlade materialet. Detta sker i samarbete med den forskare som ansvarar för projektet som en del i att markera att forskningen har en direkt anknytning till den pedagogiska verksamheten. I vilken grad lärarna är involverade beror på forskningsmetod och forskningens inriktning. En skillnad är förstås om det är en lärare eller forskare som initierar och driver studien, samt forskarens roll som ledare eller handledare.

Utbildning för ny som chef

Från att ha studerat utbildningsvärldens historia och utveckling tittar vi på dagens lärande utanför universitetens väggar. För att tillgodose kunskapsbehovet på arbetsmarknaden krävs kompletterande utbildningsmöjligheter anpassade till företags behov. För att kunna följa kraven på utveckling krävs kunniga ledare. Genom ledarskapsutbildning när du är ny som chef med en fortsatt tillgång till ledarskapsutveckling kommer företag nå framgång. Utbildningsorter som kan erbjuda detta kunskapsflöde är Stockholm, Malmö och Göteborg. Här kan bästa utbildningsprogram skapas för just ditt företag.

Chefsutbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

För att vara en kompetent chef krävs chefsutbildning. Det är en självklarhet för ett företags överlevnad. Ledarskapsutveckling handlar om att lära sig att prioritera som chef. Att kunna delegera i högre grad. Det är viktigt när man är ny som chef att kunna filtrera bort det som stör uppmärksamheten och gör att arbetet tappar fart. Ledarskapsutbildning lär ut dessa verktyg avgörande i arbetet som chef. Att lära sig smarta arbetsmetoder och bli en förebild för sina medarbetare är en viktig del inom chefsutbildning. Stockholm, Göteborg och Malmö är orter som tillhandahåller denna typ av utbildningar som en självklar del av ledarskapet.

Utbildning i ledarskap

För att hantera sitt ledarskap framgångsrikt gäller det att vara metodisk och strukturerad. Det är inte alltid lätt att ha det rätta metoderna när man är ny som chef. Det är företagets ansvar att du som är ny som chef får gå ledarskapsutbildning och känna att du blir trygg och respekterad i din ledarroll.

Ledarskap handlar om ett ständigt pågående samspel mellan olika parter. För att kunna stödja och bidra till en god och varaktig kommunikation behöver du ledarskapsutveckling. Under en kurs för ledare får dumöjlighet till träning och övning i de olika situationer en chef kan befinna sig. Ta beslutet och kontakta utbildningsorterna Stockholm, Göteborg och Malmö för att säkra företagets positiva vinster.

Utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Utbildning anpassade för just dig och ditt företag finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. En ledarskapsutbildning lär dig hur man tillämpar ett gott ledarskap. Genom ledarskapsutveckling sker en utveckling av förmågan att som chef kunna kommunicera med sina medarbetare.

Utbildning för ny som chef

Försök att hitta bästa möjliga utbildning för ny som chef. Är man ny som chef kan utbildning vara på sin plats. Det kan nämligen vara förenat med osäkerhet hur du ska som ny som chef gå tillväga för att leda och motivera dina medarbetare. En ledarskapsutbildning för dig som är ny som chef brukar vara mest relevant att fokusera på. Detta eftersom ledarskapet är nyckeln framför allt. Du kan välja att gå din utbildning i ledarskap hos en ledarskapskonsult eller en ledarskapsexpert. Deras uppdrag är att hjälpa dig att utveckla din ledarroll och därmed höja din potential som ny som chef.

Ledarskapskonsult eller ledarskapsexpert

När du går en utbildning hos en ledarskapskonsult eller en ledarskapsexpert, hjälper denne dig att finna dina styrkor och dina svagheter. Genom att få vetskap om dessa, vet du även hur du kan använda både styrkor och svagheter för att bli bättre som chef. För att bli en bra ledare behöver vi våga möta våra utvecklingsområden. Det viktigaste är att informationen du får hos en ledarskapskonsult eller en ledarskapsexpert ger dig möjligheter att bli ännu mer framgångsrik. Genom acceptans kommer en ökad självkännedom vilket hjälper dig vidare i din roll som chef.

Hitta rätt utbildning

När du är ny som chef har du möjligheten att ändra inriktning och fokus i ditt arbete. Du har fortfarande chansen att fundera ut hur du vill leda som chef, hur du vill skapa förändring i verksamheten. För att kunna göra detta är det bra om man inte bara sätter fokus på enbart en utbildning i ledarskap utan att man tar chansen och utbildar sig på djupet.

Det gäller alltså att hitta en utbildning med ett bredare spektrum och med en bra ledarskapskonsult eller en ledarskapsexpert som verkligen kan sina saker. Ibland kan man behöva gå många olika utbildningar, och ibland finns det paketlösningar som du kan gå steg för steg. När du har gått basutbildningen kan du gå vidare till nästa nivå och sedan nästa.

Utbildning i kommunikation

När du ska fördjupa dina kunskaper, är det bra att titta på de olika områdena man har när man är chef. När man är ny som chef, kan man inte ha ögonen på allt. Det är därför man noggrant väljer sin utbildning så att den motsvarar de önskemål man har. Retorik och kommunikation är ämnen som är väldigt nyttiga att kunna.

Med en utbildning i retorik eller kommunikation skapar du förutsättningar för att kunna förmedla kunskaper och att delegera arbetsuppgifter till dina medarbetare. När du går en retorikkurs eller en utbildning i kommunikation utvecklar du din förmåga att möta olika personlighetstyper. Du lär dig även att tolka ditt eget kroppsspråk, såväl som de du har runt dig.

Utbildning i retorik

Den som behärskar kommunikation och retorik är den som kan få med sig sina medarbetare på mötena. Han kan entusiasmera sina medarbetare och därmed få igenom sina idéer. När du har rätt kunskaper och träning kan du i ännu högre grad bidra till företagets framgång. Genom att gå en utbildning inom retorik eller kommunikation har du möjlighet att finslipa dina kommunikativa verktyg, i tal och skrift.

Utbildning i ekonomi i Stockholm

Det är dock inte bara retorik och kommunikation som man kan behöva kunskaper i. Som chef ska du även se över verksamhetens ekonomi, varför kurser inom den ekonomiska sfären kan vara mycket nyttig. Genom en ekonomisk utbildning lär du dig bland annat affärsekonomins centrala begrepp.

Utbildning i ledarskap, kommunikation och ekonomi

Utbildning i ledarskap, kommunikation och ekonomi anser många vara de mest värdefulla kurserna. När du är ny som chef behöver du ofta utbilda dig i många fler ämnen än du kanske förväntade dig i början. När du sitter som chef över en verksamhet, behöver man kunna de flesta regler som gäller arbetsrätten, allt från dina och dina medarbetares rättigheter och skyldigheter.

Utbildning i arbetsrätt i Stockholm

Även om du redan har en del kunskaper om dessa områden, är det bra att skaffa sig ytterligare utbildning för att hålla dig uppdaterad. När du går en utbildning i arbetsrätt, får du lära dig om hur svensk arbetsrätt fungerar. Du får lär dig om den kollektiva arbetsrätten där frågor om kollektivavtal och arbetsgivarnas samt arbetstagarnas organisationer samt hur du som chef bör förhålla dig till dessa.

Utbildning i entreprenadjuridik i Stockholm

Vad gäller entreprenadjuridik är det viktigt att känna till alla juridiska aspekter för entreprenader. På så vis kan du undvika problem och onödiga kostnader. Det finns utbildning i entreprenadjuridik som ger dig heltäckande kunskaper om avtal och anbud. Du får värdefulla kunskaper om de juridiska regler som entreprenadverksamhet är omfattad  av.

Denna utbildning i Stockholm ger dig en heltäckande juridisk bakgrund och innefattar allt från upphandling till besiktning och slutavräkning. I denna utbildning ingår även kunskaper kring standardavtal och utförande av entreprenader. Du får även utbildning i enkel entreprenad, samordningsansvar, förfrågningsunderlag, allmänna föreskrifter, beställningsskrivelse, hur du utser ett ombud samt ansvar, hinder och skyldigheter.